Profile

基本資料..

  • 姓名/Name: 黃元勵
  • 單位/Department: 醫學暨健康學院視光學系, 醫學暨健康學院醫學檢驗暨生物技
  • 職稱/Job title: 教授
  • E-mail: yuanli@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立臺灣大學-分子與細胞生物 博士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

  • 細胞生物/Cell biology
  • 癌症生物學/Cancer Biology
  • 中草藥學/Chinese herbal medicine
  • 細胞生物/Cell biology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

Bao Tran Nguyen、 Chih-Yang Lin、 Ting-Kuo Chan、Yi-Chin Fong、Louis Anoop Thadevoos、賴朝陽(Chao-Yang Lai)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、 Chun-Hao Tsai、Chih-Yuan Ko、 Ju-Fang Liu、 Shun-Fa Yang


SCI 2023

Sunny Li-Yun Chang、 Chiang-Wen Lee、 Chen-Yu Yang、 Zih-Chan Lin、Kuo-Ti Peng、Shih-Chia Liu、 Shih-Wei Wang、 Hsiao-Chi Tsai、 Yi-Chin Fong、賴朝陽(Chao-Yang Lai)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


SCI 2023

Chien-Chin Chen、Chung-Tao Tang、賴朝陽(Chao-Yang Lai)、韓建國(Chien-Kuo Han)、Yu-Hsuan Cheng、林玉鳳(Lin Yu-Feng)、Cheng-Ting Lin、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)*


SCI 2023

Nguyen Thi Nha Trang、賴朝陽(Chao-Yang Lai)、 Hsiao-Chi Tsai、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、 Shan-Chi Liu、Chun-Hao Tsai、 Yi-Chin Fong、Huey-En Tzeng


SCI 2022

Yueh-Chien Lin、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、 Ming-Hua Wang、 Chih-Yu Chen、Wei-Min Chen、Yi-Cheng Weng、 Pei-Yi Wu( Pei-Yi Wu)*


SCI 2021

韓建國(Chien-Kuo Han)、Wei-Fang Lee、 Chin-Jung Hsu、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chih-Yang Lin、Chun-Hao Tsai、 Chien-Chung Huang、Yi-Chin Fong、 Min-Huan Wu、 Ju-Fang Liu


Other 2021

Ju-Fang Liu、Miao-Ching Chi、Chih-Yang Lin、Chiang-Wen Lee、Tsung-Ming Chang、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Yi-Chin Fong、Hsien-Te Chen、Chih-Hsin Tang(Chih-Hsin Tang)*


SCI 2021

Chia-Chia Chao、 Wei-Fang Lee、 Wei-Hung Yang、Chih-Yang Lin、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、 Yi-Chin Fong、 Min-Huan Wu、I-Ta Lee、 Yuan-Hsin Tsai、Chih-Hsin Tang


SCI 2020

Liu JF、Lee CW、Lin CY、Chao CC、Chang TM、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Fong YC、Tang CH


SCI 2020

Huang YW、Lin CY、Tsai HC、Fong YC、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Wu WT、Cheng SP、Chang HC、Liao KW


SCI 2019

Wang CQ、Lin CY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Wang SW、Wang Y、Huang BF、Lai YW、Weng SL、Fong YC、Tang CH、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)*


SCI 2019

Tsai HC、Cheng SP、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Wang SW、Lee JJ、 Lai CT、Fong YC、Tang CH(Tang CH)*


SCI 2019

Dai C、Kuo SJ、Hu SL、Tsai CH、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Huang CC、Wang L、Xu G、Su CM、Tang CH


SCI 2019

Shu-Jui Kuo、Shan-Chi Liu、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chun-Hao Tsai、Yi-Chin Fong、Horng-Chaung Hsu、Chih-Hsin Tang(Chih-Hsin Tang)*


SCI 2018

Wu PY、Lin YC、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chen WM、Chen CC、Lee H


SCI 2018

黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Lin YC、Lin CC、Chen WM、Chen BPC、Lee H


SCI 2018

Tsai HC、Chang AC、Tsai CH、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Gan L、Chen CK、Liu SC、Huang TY、Fong YC、Tang CH(Tang CH)*


SCI 2018

Wu TJ、Lin CY、Tsai CH、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Tang CH


SCI 2018

Wu TJ、Fong YC、Lin CY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Tang CH


SCI 2018

Lin YC、Chen CC、Chen WM、Lu KY、Shen TL、Jou YC、Shen CH、Ohbayashi N、Kanaho Y、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)*


SCI 2018

Wu MH、Tsai CH、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Fong YC、Tang CH


SCI 2017

Wang LH、Wu MH、Chen PC、Su CM、Xu G、Huang CC、Tsai CH、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Tang CH


2017

Chun-Hao Tsai、Dong-Ying Yang、Chih-Yang Lin、Tsung-Ming Chen、Chih-Hsin Tang、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)*


2017

Chen PC、Tang CH、林良蔚(Lin LW)、Tsai CH、Chu CY、Lin TH、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)*


SCI 2017

Wang LH、Tsai HC、Cheng YC、Lin CY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Tsai CH、Xu GH、Wang SW、Fong YC、Tang CH(Tang CH)*


SCI 2017

Tsai HC、Tzeng HE、Huang CY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Tsai CH、Wang SW、Wang PC、Chang AC、Fong YC、Tang CH(Tang CH)*


2017

Su CM、Chen CY、Lu T、Sun Y、Li W、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Tsai CH、Chang CS、Tang CH(Tang CH)*


SCI 2017

Wang CQ、Huang YW、Wang SW、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Tsai CH、Zhao YM、Huang BF、Xu GH、Fong YC、Tang CH(Tang CH)*


SCI 2016

韓建國(Chien-Kuo Han)、林俊義(Chien-Yih Lin)、Lee H、Tang CH、黃定鼎、Zeng YR、Chuang TN、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)*


SCI 2015

Chen YC、Liang YL、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Huang BM(Huang BM)*


SCI 2015

Liu GT、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Tzeng HE、Tsai CH、Wang SW、Tang CH(Tang CH)*


SCI 2015

Wang SW、Liu SC、Sun HL、Huang TY、Chan CH、Yang CY、Yeh HI、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chou WY,、Lin YM,、Tang CH(Tang CH)*、、、


SCI 2015

Tsai CH、Tsai HC、Huang HN、Hung CH、Hsu CJ、Fong YC、Hsu HC、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)*、Tang CH


SCI 2014

Yang WH、Tsai CH、Fong YC、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Wang SJ、Chang YS、Tang CH(Tang CH)*


SCI 2014

Wang HJ、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Shih YY、Wu HY、Peng CT、Lo WY(Lo WY)*


SCI 2014

Cheng-Yu Chen、Chen-Ming Su、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chun-Hao Tsai、Lih-Jyh Fuh、湯智昕(Chih-Hsin, Tang)*


SCI 2014

Chuang JY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Yen WL、Chiang IP、Tsai MH、Tan CH


SCI 2014

黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chang CL、Tang CH、Lin YC、Ju TK、Huang WP、Lee H


SCI 2013

Lin CC、Lin CE、Lin YC、Ju TK、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Lee MS、Chen JH、Lee H(Lee H)*


SCI 2013

Wu PY、Lin YC、Lan SY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Lee H(Lee H)*


SCI 2013

Lee H、Chang KW、Yang HY、Lin PW、Chen SU、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)*


SCI 2013

Chang KW、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Wong ZR、Su PH、Huang BM、Ju TK、Yang HY


SCI 2013

Chang CH,、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Shyu MK、Chen SU、Lin CH、Ju TK、Lu JH、Lee H


SCI 2013

Chang CH、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Shyu MK、Chen SU、Lin CH、Ju TK、Lu JH、Lee H(Lee H)*


SCI 2013


SCI 2012

Tsai SY、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Yang WH、Tang CH


Other 2012

Lin YM、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Fong YC、Tsai CH、Chou MC、Tang CH(Tang CH)*


SCI 2012

Liu JF、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Yang WH、Chang CS、Tang CH(Tang CH)*


SCI 2012

Lin YM、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Fong YC、Tsai CH、Chou MC、Tang CH*


Other 2011

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Huang WP、Lee H


SCI 2011

Tan TW、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Chang JT、Lin JJ、Fong YC、Kuo CC、Tsai CH、Chen YJ、Chen YH、Tang CH、、


SCI 2009

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Shi GY、Lee H、Jiang MJ、Huang BM、Wu HL、Yang HY


SCI 2009

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Shi GY、Wu GCC、Lee H、Jiang MJ、Wu HL、Yang HY


SCI 2009

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Lin HS、Chen SU、Lee H


SCI 2008

Wu HL、Lin CI、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Chen PS、Kuo CH、Chen MS、Wu GC、Shi GY、Yang HY、Lee H


SCI 2008

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Shi GY、Jiang MJ、Lee H、Chou YW、Wu HL、Yang HY


SCI 2005

Chen YC、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Huang BM


SCI 2004

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Leu SF、Liu BC、Sheu CC、Huang BM


SCI 2004

Lo HC、Yang JG、Liu BC、Chen YW、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Poon SL、Liu MY、Huang BM


SCI 2003

Chen LY、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Liu MY、Leu SF、Huang BM


SCI 2003

Hsu CC、Tsai SJ、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Huang BM


SCI 2003

Hsu CC、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Tsai SJ、Sheu CC、Huang BM


SCI

Liu JF、Chi MC、Lin CY、Lee CW、Chang TM、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Fong YC、Chen HT、Tang CHCONFERENCE PAPERS

研討會論文

Yokohama, Japan 2016.05

Chen CH、Fu YG、Chang CY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


San Diego 2014.01

Huang HN、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Tang CH


Taichung 2014.01

Lin YA、Wu MY、Huang CH、Han CJ


Opatija 2014.01

Lin DG、Yu MY、Lin YA、Wu MY、Huang CH


Opatija 2014.01

Lin HY、Yang TY、Lin DG、Lin JY、Han JG


Taichung 2013.01

鄭雨玹、楊婕妤、韓建國


Taichung 2013.01

Yang CY、Cheng YH、Huang ZY、Han CK


Taichung 2013.01

Zeng YR、Chuang TN、Yang DY


Taipei 2013.01

Huang ZY、Wu JT、Yang DY、Lin YA、Huang CY、Han CK、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


Taipei 2013.01

Yang DY、Fan YX、Lin YA、Zeng YR、Huang CY


Boston 2013.01

Lin YC、Wu PY、Lan SY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Lee H


Taipei 2013.01

Huang ZY、Ciou YC、Chen CS、Huan WY、Chen JX、Han CK


Taipei 2013.01

Lin SC、Wu CY、Lin DG、Lin JJ、Huang TT、Chen CH、Su LW、Tsai CH、Han CK


Taipei 2013.01

Lin DG、Zeng YR、Lin JY、Han CK


Taichung 2012.01

Wang YM、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chang HC、Lin CY、Han CK


Taipei, Taiwan 2012.01

Huang CY、Yang CY、Cheng YH、黃元勵(Yuan-Li Huang)


Taipei, Taiwan 2012.01

Zeng YR、Huang CY、Chen WS、Chuang TN、黃元勵(Yuan-Li Huang)


Taipei, Taiwan 2012.01

Chuang TN、Ke SY、Zeng YR、Lin LW、黃元勵(Yuan-Li Huang)


Taipei, Taiwan 2012.01

Wang YM、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Han JG、Lin CY


Taipei, Taiwan 2012.01

Wang YM、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Zeng YR、Chuang TN、Han JG


Taipei 2012.01

Wang YM、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Zeng YR、Chuang TN、Han JG


Taichung 2012.01

Chiang FM、Lin CY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


台南 2012.01

Zeng YR、Chen WS、Lin LW、Han CK、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


Taichung 2012.01

Huang CY、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


台南 2012.01

Chen WS、Lin LW、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


台南 2012.01

Lin LW、Chen WS、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


Taichung 2012.01

Wang YM、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chang HC、Lin CY、Han CK


Taichung 2012.01

Wang YM、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chang HC、Lin CY、Han CK


Hong Kong 2012.01

Chen WS、Lin LW


Hong Kong 2012.01

Lin LW、Huang CY、Chen WS、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


Taichung 2012.01

Wang YM、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Chang HC、Lin CY、Han CK


Hong Kong 2012.01

Wang YM、Chang HC、Lin CY、Han CK


台南 2012.01

Shih BS、Chen YJ、Wang YT、Wang YM、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Han CK


Whistler, British Columbia, Canada 2011.01

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Chang CL、Chiang HC、Shih CJ、Huang WP、Lee H


台灣 2011.01

吳政宗、黃元勵(Yuan-Li Huang)、王佑民、曾郁茹、莊采霓、楊婕妤、韓建國、林俊義


台灣 2011.01

黃元勵(Yuan-Li Huang)、林良蔚、吳政宗、王佑民、陳宛霞、韓建國、林俊義


台灣 2011.01

黃元勵(Yuan-Li Huang)、陳宛霞、吳政宗、林良蔚、黃仲億、蔣豐懋、韓建國、林俊義


USA 2010.01

Shih CJ、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Chang CL、Huang WP、Lee H


USA 2010.01

Lin CE、Lin CH、Chang CL、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Lee H


Sydney, Australia 2008.01

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Su PH、Wang TC、Chou YW、Yang HY


Taipei, Taiwan 2008.01

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Su PH、Wu GCC、Wang TC、Chou YW、Chang KW、Yang HY


Taipei, Taiwan 2007.01

Su PH、Lin YC、Ding IC、Wang TC、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Wu GCC、Yang HY


Canada 2001.01

Chen YC、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Huang BM


Canada 2001.01

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Huang LM、Wang YK、Wu CS、Huang BM


Taipei, Taiwan 2001.01

黃元勵(Yuan-Li Huang)、Huang BM、Huang LM、Wu CS、Wang YK、Yang HYRESEARCH GRANT

研究計畫

2019.08.01 ~ 2020.07.31


2016.08.01 ~ 2017.07.31


2015.08.01 ~ 2016.07.31


2014.02.01 ~ 2015.01.31


2014.07.01 ~ 2015.06.30


2014.08.01 ~ 2015.07.31


2013.04.01 ~ 2013.10.31


2013.09.01 ~ 2014.12.31


2013.06.01 ~ 2014.05.31


2013.02.01 ~ 2014.01.31


2012.05.01 ~ 2013.04.30


2011.12.01 ~ 2012.11.30Course Information

授課課程

XDU00230A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>藉由學習生物技術新知,使學生對於生物技術領域、醫藥技術的最新發展。


TT300136A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>生理學是醫藥界和其他與人體健康、生理機能相關職業的基礎科學,故本課程教學目標為讓學生對人體的複雜度及美妙性有更深的體會與瞭解,藉此奠定學生未來職能治療專業課程學習的良好基礎理論觀念。


TR300003A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>普通生物學屬健康學院專業知識的重要基礎科目,無論保健營養、生物技術、健康產業,均以此為基礎。 本課程認知面的目標為(1)引導學生進入生物學的領域,學習生物學的理論基礎,認識生物學技術的學術價值及在生物科技方面的應用價值。(2)理論內容在教學方面,注重分子生物學、遺傳及系統演化及應用在人類之生理變化及疾病之診斷、預防及治療的相關性,以符合健康學院的基本素養。


TM300160A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>使學生經由學習精準醫學,了解其是一種針對病患的個別情形,進行醫療衛生個別化的醫學模式,包括醫學決策、治療、實務以及藥品。


TM300157A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>使學生理解再生醫學的理論與應用


TM300148B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>


TM300095B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>引領學生對生物化學及其實驗方法的認識,特別針對醣類、蛋白質、脂質及核酸


TM300095A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>引領學生對生物化學及其實驗方法的認識,特別針對醣類、蛋白質、脂質及核酸


TM300072A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>培養學生看科學論文時,具有獨立思考與理性批判問題之基本能力。並能於閱讀文獻,經消化整理後,報告及表達出文獻之精華處.


TM300058A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>培育兼具臨床醫學檢驗技術與理論之人才 培育具備生物技術知識之產業人才 培育具有進醫學研究知識與發展能力之人才 培育兼具人文關懷、專業知識及國際視野之人才


TM300042A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>讓學生學得實驗應具備的知識及原理。


TM300039A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>培養學生認識基礎細胞學原理﹐最新相關研究方向及研究方法


TM300019B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>Introduction of practical methods in basic molecular biological techniques


TM300019A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>Introduction of practical methods in basic molecular biological techniques


GOG00490C

(大學日間部 )【第113學年第1學期:C班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。Thesis Advisor

指導論文

林東谷 103

生物科技學系<br>


林良蔚 102

生物科技學系<br>


黃禾甯 101

生物科技學系<br>


林晏安 100

生物科技學系<br>


鄭雨玹 099

生物科技學系<br>


黃仲億 099

生物科技學系<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

102

指導教授: <br> 學生姓名:


生物科技學系 101

指導教授: 黃元勵<br> 學生姓名: 曾郁茹