Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 吳文琪
 • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
 • 職稱/Job title: 特聘教授
 • E-mail: vivwu123@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 美國南達科塔大學-教育政策與行政 博士

經歷/Experience

 • 亞洲大學外文系 - 特聘教授 (2016-08)
 • 亞洲大學國際及兩岸教育學院 - 副院長 (2016-08)
 • 亞洲大學國際及兩岸教育學院國際學術交流中心 - 主任 (2016-08)
 • 靜宜大學英文系 - 主任 (2015-08 ~ 2016-07)
 • 靜宜大學英文系 - 教授 (2013-08 ~ 2016-07)
 • 靜宜大學 - 教授 (2013-08)
 • 靜宜大學電腦輔助語言教學研究發展中心 - 主任 (2012-08 ~ 2016-07)
 • 靜宜大學英文系 - 副教授 (2010-08 ~ 2013-07)
 • 靜宜大學 - 副教授 (2010-08 ~ 2013-07)
 • 靜宜大學 - 助理教授 (2009-02 ~ 2010-07)
 • 靜宜大學英文系 - 助理教授 (2009-02 ~ 2010-07)

專長/Discipline expertise


  JOURNAL PAPERS

  期刊論文

  SSCI 2022

  林瑞屏(Rae Ping Lin)、吳文琪(Wen Chi Wu)*


  SSCI 2021

  吳文琪(Wen Chi Wu)、Kinnosuke Manabe、Michael W. Marek、Yu Shu(Yu Shu)*


  SSCI 2021

  吳文琪(Wen Chi Wu)、陳謝鈞(Jun Chen Hsieh)、Jie Chi Yang(Jie Chi Yang)*


  SSCI 2021

  吳文琪(Wen Chi Wu)、林怡婷(I-Ting Doris Lin)、Michael W. Marek、歐陽芳泉(Fang-Chuan Ou Yang)


  EI 2021

  Michael Marek、Chiou Sheng Chew、吳文琪(Wen Chi Wu)*


  Other 2020

  Michael Marek、吳文琪(Wen Chi Wu)*


  EI 2020

  歐陽芳泉(Ou Yang, F.C.)、吳文琪*、吳宜儒(Wu, Yi-ju)


  SSCI 2020

  Chiou Sheng Chew、吳文琪(Wen Chi Wu)、Norisma Idris、Er Fu Loh、Yan Piaw Chua


  SSCI 2020

  吳文琪(Wen Chi Wu)、陳謝鈞(Jun Chen Hsieh)、楊接期(Jie Chi Yang)*、山本敏幸(Tosh Yamamoto)


  SSCI 2020

  歐陽芳泉(Ou Yang, F.C.)、羅方吟、陳謝鈞、吳文琪*


  SSCI 2019

  Chiou Sheng Chew、Norisma Idris、Er Fu Loh、吳文琪(Wen Chi Wu)、Yan Piaw Chua、Andrew Bimba


  SSCI 2018

  Gloria Shu-Mei Chwo、Michael Marek、吳文琪(Wen Chi Wu)*


  SSCI 2017

  陳謝鈞(Jun Chen Hsieh)、黃永銘(Yong-Ming Huang)、吳文琪(Wen Chi Wu)*


  SSCI 2017

  吳文琪(Wen Chi Wu)、陳謝鈞(Jun Chen Hsieh)、楊接期(Jie Chi Yang)*


  SSCI 2017

  Ou Yang, F.C.、吳文琪(Wen Chi Wu)*


  SSCI 2017

  Jun Chen Hsieh、吳文琪(Wen Chi Wu)*、Michael M. Marek


  Other 2016

  Pei-HsunEmma Liu、吳文琪(Wen Chi Wu)*


  SSCI 2016

  Shu-Mei Gloria Chwo、Michael W. Marek、吳文琪(Wen Chi Wu)*  BOOKS

  專書

  Springer Nature 2019.01

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  Springer Nature 2019.12

  吳文琪(Wen Chi Wu)  BOOK CHAPTERS

  專書論文

  Springer Nature 2019

  吳文琪(Wen Chi Wu)、陳謝鈞(Jun Scott Chen Hsieh)、楊接期(Jie Chi Yang)


  Springer Nature 2019

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  Crane Publishing Co. Ltd. & ETA-ROC 2016

  吳文琪(Wen Chi Wu)  CONFERENCE PAPERS

  研討會論文

  Tartu, Estonia 2020.07

  吳文琪(Wen Chi Wu)、王榮爵(Rong-Jyue Wang)、周宴安(Yan-An Enya Jou)


  Taiwan/Kenting 2019.12

  Chiou Sheng(Chiou Sheng CHEW)、吳文琪(Wen Chi Wu)、Norisma IDR(Norisma IDRIS)、Er Fu LOHd(Er Fu LOHd)


  Taiwan/Kenting 2019.12

  羅方吟(Fang-ying Riva Lo)、吳文琪(Wen Chi Wu)、陳政煥(Cheng-Huan Chen)、陳謝鈞(Jun Chen Hsieh)


  Hong Kong 2019.07

  Yu-Chuan Jo(Yu-Chuan Joni Chao、Meei-Ling L(Meei-Ling Liaw)、Hsien-Chin(Hsien-Chin Liou)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Taichung, Taiwan 2019.05

  Yu-Chuan Jo(Yu-Chuan Joni Chao、Meei-Ling L(Meei-Ling Liaw)、Hsien-Chin(Hsien-Chin Liou)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Taichung, Taiwan 2019.05

  Michael W.(Michael W. Marek)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Jalandhar, India 2019.05

  Yu-Chuan Jo(Yu-Chuan Joni Chao、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Kyoto, Japan 2019.03

  Sri Sudarsi(Sri Sudarsi)、Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Kyoto, Japan 2019.03

  Yi-Ting Els(Yi-Ting Elsie Lee)、Rong-Jyue W(Rong-Jyue Wan)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Kyoto, Japan 2019.03

  Tomoya Ikez(Tomoya Ikezawa)、吳文琪(Wen Chi Wu)、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)、Tosh Yamamo(Tosh Yamamoto)


  Taichung, Taiwan 2018.11

  Tosh Yamamo(Tosh Yamamoto)、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)、吳文琪(Wen Chi Wu)、Meilun Shih(Meilun Shih)、Ju-Ling Shi(Ju-Ling Shih)、Hui-Chun Ch(Hui-Chun Chu)


  Metro Manila, Philippines 2018.11

  吳文琪(Wen Chi Wu)、李奕婷(Yi Ting Lee)、Jie Chi Yang、Susy Marlyni Debataraja、Jun Scott Chen Hsieh


  Metro Manila, Philippines 2018.11

  吳文琪(Wen Chi Wu)、Sri Sudarsi、Tomoya Ikezawa、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)、Pei Chun April Chen


  Manila, the Philippines 2018.11

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  Manila, the Philippines 2018.11

  吳文琪(Wen Chi Wu)、Ching-Huei(Ching-Huei CHEN)、Lu-Fang LIN(Lu-Fang LIN)、Lung-Hsiang(Lung-Hsiang WONG)、Tosh YAMAMO(Tosh YAMAMOTO)


  台灣 2018.10

  李奕婷(Yi-Ting Elsie Lee)、陳謝鈞(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  台灣/國立師範大學 2018.10

  陳謝鈞(Jun Chen Hsieh)、李奕婷(Yi-Ting Elsie Lee)、吳文琪(Wen Chi Wu)、Chi-Wen Che(Chi-Wen Chen)


  Suzhou, China 2018.08

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  Bruges, Belgium 2018.07

  廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)、Tosh Yamamoto、吳文琪(Wen Chi Wu)、Yi-Ting Lee


  Bruges, Belgium 2018.07

  I-Ting Doris Lin、Yu-Cheng Vincent Chou、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Sapporo, Japan: University of Hokkaido 2018.05

  Tosh Yamamoto、吳文琪(Wen Chi Wu)、Wu-Yuin Hwang、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)


  Toyama, Japan 2018.05

  Yi-Ting Elsie Lee、Wen-Hui Emily Huang、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Toyama, Japan 2018.05

  Yu-Chuan Jo(Yu-Chuan Joni Chao、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Hsinchu city, Taiwan 2018.05

  I-Ting Doris Lin、Yu-Cheng Vincent Chou、吳文琪(Wen Chi Wu)


  National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan 2018.04

  吳文琪(Wen Chi Wu)、Tosh Yamamoto、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)


  Taipei, Taiwan 2018.04

  Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Taichung city, Taiwan 2018.03

  I-Ting Doris Lin、Yu-Cheng Vincent Chou、Hsieh-Jun Chen、吳文琪(Wen Chi Wu)


  National Computer Symposium 2017 2017.12

  I-Ting Doris Lin、Jun Scott Chen Hsieh、吳文琪(Wen Chi Wu)、Yan-An Jou


  Christchurch, New Zealand 2017.12

  吳文琪(Wen Chi Wu)、Tosh Yamamoto、Cheng-Hao Hu、Rong-Jyue Wang


  Tainan, Taiwan 2017.11

  Tosh Yamamoto、吳文琪(Wen Chi Wu)、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)


  Pattaya, Thailand 2017.08

  Tosh Yamamoto、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)


  Berkeley, University of California , USA 2017.07

  I-Ting Doris Lin、Jun Scott Chen Hsieh、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Berkeley, University of California , USA 2017.07

  Yan-An Jou、Jun Scott Chen Hsieh、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Berkeley, University of California, USA 2017.07

  Jun Scott Chen Hsieh、吳文琪(Wen Chi Wu)、Yan-An Jou


  Berkeley, University of California , USA 2017.07

  Michael W. Marek、吳文琪(Wen Chi Wu)


  USA 2017.07

  I-Ting Dori(I-Ting Doris Lin)、Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  UK 2017.06

  Yan-An Jou(Yan-An Jou)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Taichung city, Taiwan 2017.06

  I?Ting Lin(I?Ting Lin)、Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Taichung city, Taiwan 2017.06

  Pei?Chun Ch(Pei?Chun Chen)、Chun?Lin Lu(Chun?Lin Luo)、吳文琪(Wen Chi Wu)、Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)


  Taichung city, Taiwan 2017.06

  Tosh Yamamo(Tosh Yamamoto)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Taichung city, Taiwan 2017.06

  Feng?Lan Ku(Feng?Lan Kuo)、Shih?Min Ka(Shih?Min Kang)、吳文琪(Wen Chi Wu)、Cheng?Hao H(Cheng?Hao Hu)


  Kaohsiung City, Taiwan 2017.05

  Feng-lan Ku(Feng-lan Kuo)、Shih-min Ka(Shih-min Kang)、Midori Inab(Midori Inaba)、吳文琪(Wen Chi Wu)、Cheng-hao H(Cheng-hao Hu)、Meng-hua Li(Meng-hua Li)


  Taiwan 2017.05

  吳文琪(Wen Chi Wu)、Jun Chen Hsieh、I-Ting Lin


  India 2016.11

  Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)、Jie Chi Yan(Jie Chi Yang)


  Kanazawa, Japan 2016.09

  Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)、Yu-Heng Che(Yu-Heng Chen)、Jie Chi Yan(Jie Chi Yang)、Kun Huang C(Kun Huang Chien)


  Changhua, Taiwan 2016.05

  Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Taichung, Taiwan 2016.05

  Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Taipei, Taiwan 2016.05

  Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)、吳文琪(Wen Chi Wu)


  Taipei, Taiwan 2016.05

  吳文琪(Wen Chi Wu)、Jun Chen Hs(Jun Chen Hsieh)  RESEARCH GRANT

  研究計畫

  2020.08.01 ~ 2023.07.31

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  2019.08.01 ~ 2020.07.31

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  2019.02.01 ~ 2019.10.31

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  2017.08.01 ~ 2019.07.31

  吳文琪(Wen Chi Wu)、陳士農(Shih-Nung Chen)、歐陽芳泉


  2015.08.01 ~ 2017.07.31

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  2012.08.01 ~ 2013.07.31

  吳品湘、吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)、劉國有


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)、劉國有


  . . ~ . .

  楊逸君、吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)、張文忠


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)、王榮爵、王榮爵


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)、袁賢銘、袁賢銘


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  歐陽芳泉、吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  歐陽芳泉、吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  劉佩勳、吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  歐陽芳泉、吳文琪(Wen Chi Wu)


  . . ~ . .

  歐陽芳泉、吳文琪(Wen Chi Wu)  AWARDS

  獲獎

  2019.08.12

  授獎單位: 科技部


  2019.06.12

  授獎單位: 本校


  2019.05.02

  授獎單位: 本校


  2018.10.03

  授獎單位: 本校


  2018.05.09

  授獎單位: 本校


  2016.05.08

  授獎單位: DLSA


  2016.05.08

  授獎單位: ESBB  Course Information

  授課課程

  47M00102A

  (研究所碩士班 )【第111學年第1學期:A班】
  Define the major topic to the internal and external content of a material.


  46U00464A

  (大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
  以跨文化角度介紹商用英語的說與寫。培養同學了解高低脈絡文化的差異及表達方式的正相關性,以做為未來英語在不同文化脈絡的商業環境下的有效應用。


  46U00286A

  (大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】  Thesis Advisor

  指導論文

  林怡婷 106
  College Student Participation in Research Projects

  指導大專生計畫

  外文系 110

  指導教授: 吳文琪
  學生姓名: 楊舒媛


  107

  指導教授:
  學生姓名: 邱怡瑄


  107

  指導教授:
  學生姓名: 呂姿儀


  106

  指導教授:
  學生姓名: 朱巧筑