Profile

基本資料..

  • 姓名/Name: 劉秀瑩
  • 單位/Department: 人文社會學院外國語文學系
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: violet@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立清華大學-語言學 博士

經歷/Experience

  • 和春技術學院 - 專任講師 (1997-09 ~ 2001-07)

專長/Discipline expertise

  • 語意學/Semantics
  • 社會語言學/語言與文化
  • 語用學/Pragmatics

JOURNAL PAPERS

期刊論文

AHCI 2022

Deli Nirmala、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)*


Other 2021

陳淑娟(Shu-Chuan CHEN)、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)*


Other 2021

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、鄭鼎耀*


Other 2020

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、Layli Hamida、Sheila Wijayandi


Other 2019

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、郭政忠、周昀萱


Other 2018

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、謝振東(Zhen-Tong Hsieh)


Other 2015

陳淑娟(Shu-Chuan CHEN)、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)*、黃偉齡(Weiling Stephanie HUANG)


Other 2014

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


THCICore 2013

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)*


Other 2012

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


Other 2011

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


Other 2011

李舒萍(Shu-Ping Lee)、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


Other 2010

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、Cheng-chung KUO(Cheng-chung KUO)*


Other 2007

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


Other 2006

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、連金發


Other 2004

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、連金發


Other 2003

曹逢甫、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)BOOKS

專書

文鶴出版社 2016.06

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


文鶴出版社 2001.

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)BOOK CHAPTERS

專書論文

The Crane Publishing Co., Ltd 2010

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

朝陽科技大學 2019.05

江佩玲、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


Taiwan, Asia University 2017.06

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


Taiwan, Asia University 2017.06


台灣亞洲大學 2016.05

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、周昀萱


朝陽科技大學 2015.05

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


亞洲大學 2014.10

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、陳淑娟(Shu-Chuan CHEN)


台中教育大學 2014.04


台中教育大學 2014.04

王莉娟(Li-Jiuan WANG)


朝陽科技大學應用外語系 2012.05

游佳薇、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


勤益科技大學 2011.12


國立臺北科技大學 2011.11


亞洲大學 2011.05

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、王莉娟(Li-Jiuan WANG)


銘傳大學華語文教學學系 2011.03

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、王莉娟(Li-Jiuan WANG)、鄭鼎耀(Ting-Yao Cheng)


勤益科技大學 2010.12

郭政忠


亞洲大學 2010.06

李舒萍(Shu-Ping Lee)、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


國立台灣科技大學 2010.04

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、黃偉齡(Weiling Stephanie HUANG)、王莉娟(Li-Jiuan WANG)


元智大學 2009.11

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


亞洲大學 2009.05


高雄應用科技大學 2007.12

曾守得、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、王莉娟(Li-Jiuan WANG)


Seoul, Korea 2007.11

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


Kracow, Poland 2007.07

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


桃園 2007.03

王莉娟(Li-Jiuan WANG)、劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


台北 2006.05

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)、吳翠萍


Budapest 2006.01

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


HongKong 2005.12

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


HongKong 2005.12

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


Las Vegas Nevada, USA 2005.06

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


台中 2004.01

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


Providence University, Taiwan 2002.07

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.01.01 ~ 2019.08.15

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


2018.02.01 ~ 2018.12.31

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

劉秀瑩(Hsiu-Ying LIU)AWARDS

獲獎

2015.11.

授獎單位: 本校Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

46U00298B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>


46U00298A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>


46U00291B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>


46U00284A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>


46U00267A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>


46U00156A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>Thesis Advisor

指導論文

Selby Paige Warren 111

外國語文學系<br>


DANIEL HUTAPEA 111

外國語文學系<br>


111

<br>


魏彤羽 110

外國語文學系<br>


黃雅珍 110

外國語文學系<br>


莊麗櫻 110

外國語文學系<br>


林靜瑩 110

外國語文學系<br>


Sheila Wijayanti 108

外國語文學系<br>


周昀萱 105

外國語文學系<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

外文系 110

指導教授: 劉秀瑩<br> 學生姓名: 潘怡霆


外文系 108

指導教授: 劉秀瑩<br> 學生姓名: 陳美如


外文系 107

指導教授: 劉秀瑩<br> 學生姓名: 江姵伶


外文 104

指導教授: 劉秀瑩<br> 學生姓名: 謝振東