Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 吳思遠
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院食品營養與保健生技學系
 • 職稱/Job title: 教授
 • E-mail: szuyuan@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立臺灣大學-毒理學 博士
 • 國立臺灣大學-公共衛生 碩士
 • 中國醫藥大學-醫學 學士

經歷/Experience

 • 亞洲大學 - 副教授 (2019-09)
 • 上海復旦大學附屬中山醫院 - 客座教授 (2018-05 ~ 2021-04)
 • 台北醫學大學 - 醫學系助理教授 (2016-08 ~ 2019-09)
 • 衛生福利部中央健康保險署 - 健保審查委員 (2016-07)
 • 臺北醫學大學萬芳醫學中心 - 放射腫瘤科 主任 (2012-08 ~ 2019-08)
 • 財團法人嘉義基督教醫院 - 放射腫瘤科 主任 (2008-12 ~ 2012-06)
 • 國立台灣大學附設醫院 - 放射腫瘤科住院醫師 (2004-07 ~ 2008-12)

專長/Discipline expertise

 • 公共衛生學/Public health
 • 食品化學/Food chemistry
 • 癌症生物學/Cancer Biology
 • 食品營養學/Food Nutrition
 • 機器學習、資料探勘與聚類分析/Machine Learning, Data Mining and Cluster Analysis
 • 營養學/Nutrition

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2024

Chia-Lun Chang、Kuan-Chou Lin、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2024

Wei-Chun Lin、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2024

Chuan-Yi Lin、Chia-Hao Chang、Chen-Jung Chang、Jenq-Yuh Ko、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Po-Hsiu Kuo


SCI 2023

Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Jiaqiang Zhang(Jiaqiang Zhang)*


Other 2023

Mingyang Sun、Zhongyuan Lu、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Jiaqiang Zhang(Jiaqiang Zhang)*


SCI 2023

Chuan-Yi Lin、Chia-Lun Chang、Kuan-Chou Lin、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、Po-Hsiu Kuo、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Chia-Lun Chang、Kuan-Chou Lin DDS、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Jung-Min Yu、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Jiaqiang Zhang


SCI 2023

Yen-Min Huang、Wan-Ming Chen、An-Tzu Jao、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Chia-Lun Chang、Kuan-Chou Lin、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Jiaqiang Zhang


SCI 2023

Wan-Ming Chen、Ying-Hui Yu、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Jiaqiang Zhang


SCI 2023

Chia-Lun Chang、Kuan-Chou Lin、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Wan-Ming Chen、Ying-Hui Yu、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Chih-Lang Lin、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SSCI 2023

Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、Saihao Fu、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Jiaqiang Zhang


SCI 2023

Chih-Lang Lin、Wan-Ming Chen、An-Tzu Jao、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Jung-Min Yu、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Jung-Min Yu、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Jiaqiang Zhang


SCI 2023

Chih-Lang Lin、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Ming-Wei Lai、Chao-Wei Hsu、Wan-Ming Chen、An-Tzu Jao、Cheng-Hung Chien、Ching-Chih Hu、Rong-Nan Chien、Chau-Ting Yeh(Chau-Ting Yeh)*


SCI 2023

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Wan-Ming Chen、Ming-Feng Chiang、Hung-Chieh Lo、Ming-Shun Wu、Ming-Che Lee、Ruey-Shyang Soong(Ruey-Shyang Soong)*


SCI 2023

Ya-Ting Hu、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Yung-Shuo Kao(Yung-Shuo Kao)*


SCI 2023

Bashir Lawal、Alexander TH Wu、Chien-Hsin Chen、George、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Wan-Ming Chen、Chia-Hao Chang、Jenq-Yuh Ko、Ming-Chih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Jing-Yang Huang、Yung-Rung Lai、Jui-An Lin(Jui-An Lin)*


SCI 2023

Mingyang Sun、Yuan Tao、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Jiaqiang Zhang


SCI 2023

Wan-Ming Chen、Ying-Hui Yu、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Chih-Hsiung Su、Wan-Ming Chen、Ming-Chih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

YI-NONG CHEN、YING-LIN CHEN、WAN-MING CHEN、MINGCHIH CHEN、BEN-CHANG SHIA、JENQ-YUH KO、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Chun-Chi Huang、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、Mingchih Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Jung-Min Yu、Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Tsung-Ming Chen、Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Jhao-Yang Peng、Ying-Hui Yu、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、Mingchih Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Jiaqiang Zhang


SCI 2023

Kefyalew DagnewAddisu、Wen-YiLee、Hsieh-ChihTsai、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2023

Chih-Hsiung Su、Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2022

MingyangSun、Wan-MingChen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、JiaqiangZhang


SCI 2022

Chih-Hsiung Su、Wan-Ming Chen、Ming-Chih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Yi-Nong Chen、Ching-Wen Chiang、Yu-Hsiang Tsai、Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、Chun-Chi Huang、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Shuang Zeng、Chia-Hao Chang、Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Jiaqiang Zhang(Jiaqiang Zhang)*


SCI 2022

Alice Chu Wen Tang、Chih-Kuang Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Simon F. T. Tang(Simon F. T. Tang)*


SCI 2022

Mingyang Sun、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Jiaqiang Zhang(Jiaqiang Zhang)*


SCI 2022

Tsung-Ming Chen、Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Shan-MingWu Zheng、Jau-Woei Chen、Yen-Min Huang、Wan-Ming Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

K.-C. Chai、Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Wan-Ming Chen、Yi-Chan Chen、Ming-Feng Chiang、Ming-Che Lee、Ruey-Shyang Soong(Ruey-Shyang Soong)*


SCI 2022

Pei-Chen Yang、Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Ching-Wen Chiang


SCI 2022

Jui-An Lin、Daqing Ma、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Yu-Hsiang Tsai、Wan-Ming Chen、Ming-Chih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*、Chun-Chi Huang


SCI 2022

Shih-Hao Ou、Wan-Ming Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Hsuan-Chih Lin(Hsuan-Chih Lin)*


SCI 2022

Hailemichael TegenuGebrie、Kefyalew DagnewAddisu、Haile FentahunDarge、Yihenew SimegniewBirhan、DarieoThankachan、Hsieh-ChihTsai、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Ho-Jui Tung、Kuang-Hua Huang、Chiachi Bonnie Lee、Tung-Han Tsai、Yu-Chia Chang(Yu-Chia Chang)*


SCI 2022

Jui-An Lin、Jin-De Hou、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Chuanxin Xia、Lei Qin、Yinzhi Wang、Ling Yao、Benchang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Fransisca Fortunata Effendi、Ricardo E. Canales、Chung?Chien Huang(Chung?Chien Huang)*


SCI 2022

Lin Wei-Chun、Chen Wang-Ming、Chen Mingchih、Shia Ben-Chang、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Jeng-Guan Hsu、Tian-Shyug Lee、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Chih Jung Liao、Chung-Chien Huang(Chung-Chien Huang)*


SCI 2022

Ming-Yang Sun、Chia-Lun Chang、Chang-Yun Lu、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Jia-Qiang Zhang(Jia-Qiang Zhang)*


SCI 2022

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Fransisca Fortunata Effendi、Jhao Yang Peng、Chung-Chien Huang(Chung-Chien Huang)*


SCI 2022

Mingyang Sun、Jui-An Lin、Chia-Lun Chang、Szu-Yuan Wu(Szu-Yuan Wu)*、Jiaqiang Zhang


SCI 2022

Chih-Hsiung Su、Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Yen-Min Huang、Wan-Ming Chen、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Mingyang Sun、Chia-Lun Chang、Chang-Yun Lu、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Jiaqiang Zhang(Jiaqiang Zhang)*


SCI 2022

Jiaqiang Zhang、Chia-Lun Chang、Chang-Yun Lu、Ho-Min Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Ruey-Shyang Soong、Yi-Chan Chen、Ta-Chun Chou、Po-Hsing Chiang、Wan-Ming Chen、Ming-Feng Chiang、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Jiaqiang Zhang、Wei-Chun Lin、Kuo-Chin Chiu、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Yen-Chang Chen、Wan-Ming Chen、Ming-Feng Chiang、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Mingyang Sun、Chia-Lun Chang、Chang-Yun Lu、Jiaqiang Zhang、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Jiaqiang Zhang、Shao-Yin Sum、Jeng-Guan Hsu、Ming-Feng Chiang、Tian-Shyug Lee、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2022

Chung-Chien Huang、Chia-Lun Chang、Mingyang Sun、Ming-Feng Chiang、Shao-Yin Sum、Jiaqiang Zhang、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Jiaqiang Zhang、Shao-Yin Sum、Jeng-Guan Hsu、Ming-Feng Chiang、Tian-Shyug Lee、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Jiaqiang Zhang、Yang-Lan Lo、Ming-Chang Li、Ying-Hui Yu、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Wei-Hung Hsu、Jyh-Gang Hsieh、Ying-Wei Wang、Chia-Jung Hsieh、Huang-Ren Lin、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Hung-Jen Shih、Shyh-Chyi Chang、Chia-Hao Hsu、Yi-Chu Lin、Chu-Hsuan Hung、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Jiaqiang Zhang、Shyh-Chyi Chang、Ming-Feng Chiang、Kuo-Chin Chiu、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SSCI 2021

Chuan-Yi Lin、Po-Hsiu Kuo、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Yu-Ning Chien、Yi-Chun Lin、Chia-Lun Chang、Wei-Chun Lin、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Jiaqiang Zhang、Chia-Lun Chang、Chang-Yun Lu、Ho-Min Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Kuan-Chou Lin、Bashir Lawal、AlexanderT.H Wu、Ching-Zong Wu(Ching-Zong Wu)*


SCI 2021

Yen-Chang Chen、Ming-Chang Li、Ying-Hui Yu、Chih-Ming Lin、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Jiaqiang Zhang、Kuo-Chin Chiu、Wei-Chun Lin、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2021

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Chia-Lun Chang、Chang-I Chen、Chung-Chien Huang(Chung-Chien Huang)*


SCI 2021

Jiaqiang Zhang、Chia-Lun Chang、Chang-Yun Lu、Ho-Min Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SSCI 2021

Yi-Wei Kao、Ben-Chang Shia、Huei-Chen Chiang、Mingchih Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Jia-Qiang Zhang、Tsai-Mu Cheng、Wei-Chun Lin、Kuo-Chin Chiu、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Yang-Lan Lo、Zen Lang Bih、Ying-Hui Yu、Ming-Chang Li、Ho-Min Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Kuo-Chin Chiu、Wei-Chun Lin、Chia-Lun Chang、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Lei Qin、Qiang Sun、Jiani Shao、Yang Chen、Xiaomei Zhang、Jian Li、Mingchih Chen、Ben-Chang Shia、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Yang-Lan Lo、Ming-Chang Li、Ying-Hui Yu、Ho-Min Chen、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Vinothini Arunagiri、Hsieh-Chih Tsai、Haile Fentahun Darge、Endiries Yibru Hanurry、Chang Yi Lee、Juin-Yih Lai、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

Mingyang Sun、Jiaqiang Zhang、Weijia Zhang、Ningtao Li、Mingzhang Zuo、Lei Qin、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

張加強(Jiaqiang Zhang)、孫名楊(Mingyang Sun)、李霓桃(Ningtao Li)、苗門龍(Mengrong Miao)、楊逸添(Yitian Yang)、許漢釧(Han-Chuan Hsu)、陳合旻(Ho-Min Chen)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

張加強(Jiaqiang Zhang)、呂長運(Chang-Yun Lu)、陳合旻(Ho-Min Chen)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2021

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、張世琦(Shyh-Chyi Chang)、陳正怡(Chang-I Chen)、黃崇謙(Chung-Chien Huang)*


SCI 2021

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、張世琦(Shyh-Chyi Chang)、陳正怡(Chang-I Chen)、黃崇謙(Chung-Chien Huang)*


SSCI 2021

Hsing-Ying Ho、Chih-Kai Wong、吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Ray C. Hsiao、Yi-Lung Chen(Yi-Lung Chen)*


SCI 2021

張世琦(Shyh-Chyi Chang)、陳合旻(Ho-Min Chen)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2021

張世琦(Shyh-Chyi Chang)、許家豪(Chia-Hao Hsu)、林弋筑(Yi-Chu Lin)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2020

張加強(Jiaqiang Zhang)、呂長運(Chang-Yun Lu)、陳合旻(Ho-Min Chen)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2020

劉文琪(Wen-Chi Liu)、劉雪娥(Hsueh-Erh Liu)、高翊偉(Yi-Wei Kao)、秦磊(Qin Lei)、林冠洲(Kuan-Chou Lin)、方致元(Chih-Yuan Fang)、蔡樂霖(Lo-Lin Tsai)、謝邦昌(Ben-Chang Shia)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2020

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、楊婉玉(Wan?Yu Yang)、陳俊嘉(Chun?Chia Cheng)、林冠豪(Kuan?Hao Lin)、Bonifasius Putera Sampurna、詹舜名(Suat?Ming Chan)、喻秋華(Chiou?Hwa Yuh)


SCI 2020

許翰琳(Han-Lin Hsu)、李枝薪(Chih-Hsin Lee)、陳建信(Chien-Hsin Chen)、章峻福(Jun-Fu Zhan)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2020

張加強(Jiaqiang Zhang)、孫明揚(Mingyang Sun)、張菖恩(Enqiang Chang)、呂長運(Chang-Yun Lu)、陳合旻(Ho-Min Chen)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2020

張加強(Jiaqiang Zhang)、呂長運(Chang-Yun Lu)、秦磊(Lei Qin)、陳合旻(Ho-Min Chen;)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2020

江明峰(Ming-Feng Chiang)、曾則凱(Tse-Kai Tseng)、施洽雯(Chia-Wen Shih)、Wu、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2020

劉文琪(Wen-Chi Liu)、劉雪娥(Hsueh-Erh Liu)、高翊偉(Yi-Wei Kao)、秦磊(Qin Lei)、林冠洲(Kuan-Chou Lin)、方致元(Chih-Yuan Fang)、蔡樂霖(Lo-Lin Tsai)、謝邦昌(Ben-Chang Shia)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2020

張加強(Jiaqiang Zhang)、呂長運(Chang-Yun Lu)、陳建信(Chien-Hsin Chen)、陳合旻(Ho-Min Chen)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)


SCI 2020

張加強(Jia-Qiang Zhang)、呂長運(Chang-Yun Lu)、秦磊(Lei Qin)、陳合旻(Ho-Min Chen)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2020

盧延榕(Yen-Jung Lu)、陳健信(Chien-Hsin Chen)、林恩光(En-Kwang Lin)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2020

張加強(Jiaqiang Zhang)、秦磊(Lei Qin)、陳合旻、許漢釧(Han-Chuan Hsu)、莊志吉(Chih-Chi Chuang)、陳達(Dar Chen)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2020

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、周小盈(Hsiao-Ying Chou)、蔡協志(Hsieh-Chih Tsai)、Rajeshkumar Anbazhagan、喻秋華(Chiou-Hwa Yuh)、楊禎明(Jen Ming Yang)、張晏祥(Yen-Hsiang Chang)*


SCI 2020

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、楊玉婉(Wan-Yu Yang)、鄭俊嘉(Chun-Chia Cheng)、蕭明城(Ming-Chen Hsiao)、蔡妡齡(Shin-Lin Tsai)、林樺國(Hua-Kuo Lin)、林冠豪(Kuan-Hao Lin)、喻秋華(Chiou-Hwa Yuh)*


SCI 2020

張加強(Jiaqiang Zhang)、秦磊(Lei Qin)、陳合旻(Ho-Min Chen)、許漢釧(Han-Chuan Hsu)、莊志吉(Chih-Chi Chuang)、陳達(Dar Chen)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2020

張加強(Jiaqiang Zhang)、嚴友君(Yu-Chun Yen)、秦磊(Lei Qin)、張家崙(Chia-Lun Chang)、袁聖博(Kevin Sheng-Po Yuan)、吳駿紘(Alexander T.H. Wu)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2020

林冠州(Kuan-Chou Lin)、陳聰明(Tsung-Ming Chen)、袁聖博(Kevin Sheng-Po Yuan)、吳駿紘(Alexander T. H. Wu)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2020

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、陳毓婷(Yu-Ting Chen)、蔡國瑜(Guo-Yu Tsa)、許富銀(fu-yin hsu)、黃培安(Pai-An Hwang)*


SCI 2020

張育嘉(Yu-Chia Chang)、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃雨桐(Yu-Tung Huang)、盧進德(Chin-Te Lu)、Ernawaty Ernawaty、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2020

張育嘉(Yu-Chia Chang)、黃雨桐(Huang Yu-Tung)、陳隆昇(Long-Sheng Chen)、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃光華(Kuang-Hua Huang)、Ernawaty Ernawaty、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SSCI 2020

秦磊(Lei Qin)、孫強(Qiang Sun)、王翊丹(Yidan Wang)、吳凱菲(Ke-Fei Wu)、陳銘芷(Mingchih Chen)、謝邦昌(Ben-Chang Shia)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2020

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、Vijayarohini Parasuraman、蔡協致(Hsieh-Chih-Tsai)、Vinothini Arunagiri、Srithar Gunaseelan、周小盈(Hsiao-Ying Chou)、Rajeshkumar Anbazhagan、賴俊亦(Juin-Yih Lai)*、Rajendra Prasad N


SCI 2020

吳思遠(Szu-Yuan Wu)、方素程(Su-Chen Fang)、黃薇閣(Olivia Rachel Hwang)、石宏仁(Hung-Jen Shih)、邵于宣(Yu-Hsuan Joni Shao)*


SCI 2020

謝邦昌(Ben-Chang Shia)、秦磊(Lei Qin)、林冠州(Kuan-Chou Lin)、方致元(Chih-Yuan Fang)、蔡樂霖(Lo-Lin Tsai)、高翊偉(Yi-Wei Kao)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2019

張家崙(Chia-Lun Chang)、袁聖博(Kevin Sheng-Po Yuan)、吳駿紘(Alexander T. H. Wu)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2019

謝邦昌(Ben?Chang Shia)、秦磊(Lei Qin)、林冠州(Kuan?Chou Lin)、方致元(Chih?Yuan Fang)、蔡樂霖(Lo?Lin Tsai)、高翊偉(Yi?Wei Kao)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2019

夏俊興(Chuan-Xin Xia)、高翊偉(Yi-Wei Kao)、秦磊(Lei Qin)、陳銘芷(Ming-Chih Chen)、謝邦昌(Ben-Chang Shia)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2019

林洧呈(Wei-Cheng Lin)、張家崙(Chia-Lun Chang)、許翰琳(Han-Lin Hsu)、吳駿紘(Alexander T. H. Wu)、袁聖博(Kevin Sheng-Po Yuan)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*


SCI 2019

張家崙(Chia-Lun Chang)、袁聖博(Kevin Sheng-Po Yuan)、吳駿翃(Alexander T.H. Wu)、吳思遠(Szu-Yuan Wu)*BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

無資料


RESEARCH GRANT

研究計畫

2022.08.01 ~ 2023.07.31

吳思遠(Szu-Yuan Wu)


2021.06.01 ~ 2023.05.30

吳思遠(Szu-Yuan Wu)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

吳思遠(Szu-Yuan Wu)AWARDS

獲獎

2024.02.23

授獎單位: 日本臨床腫瘍學會


2024.02.23

授獎單位: 日本臨床腫瘍學會


2023.08.20

授獎單位: 韓國WiC 世界創新發明大賽


2023.08.20

授獎單位: 韓國WiC 世界創新發明大賽


2023.08.20

授獎單位: 韓國WiC 世界創新發明大賽


2022.08.03

授獎單位: 美國AII達文西國際發明展


2022.03.21

授獎單位: 馬來西亞MTE國際發明展暨發明競賽


2021.09.05

授獎單位: 第25屆台灣癌症聯合學術年會Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TF200073A

(研究所碩士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>專題討論之主題必須符合本系課程內容,主要著重食品之發酵、加工、營養、機能性素材、分析與安全及實務等相關領域之學術期刊論文。Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料