Profile

基本資料..

  • 姓名/Name: 臧仕維
  • 單位/Department: 管理學院財務金融學系
  • 職稱/Job title: 教授
  • E-mail: swtzang@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立中山大學-財務管理 博士

經歷/Experience

  • 玄奘大學 - 副教授 (2009-08 ~ 2010-07)
  • 永達技術學院 - 講師 (2009-02 ~ 2009-07)

專長/Discipline expertise

  • 投資組合/Portfolio investment
  • 時間數列/time series analysis

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SSCI 2023

Chih-Hsing Hung、Ming-Chin Cheng、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)*、Chung-Chieh CHENG4


Other 2023

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)*、張俊評(Chun Ping Chang)、陳美智


Other 2023

蔡永順(Yung-shun Tsai)、陳映銓、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)*


Other 2022

蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)*、黃乃玟、張俊評(Chun Ping Chang)


Other 2022

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)*、蕭坤明、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Other 2021

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、廖梅如、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)*


SSCI 2021

洪志興(Chih-Hsing Hung)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)*


Other 2021

張俊評(Chun Ping Chang)、張仁駿、蔡永順(Yung-shun Tsai)、謝宗祐(Hsieh, Tsung-Yu)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)*


Other 2021

蔡永順(Yung-shun Tsai)、陳彥宸、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)*


Other 2021

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)*、張俊評(Chun Ping Chang)、Yu-Jun Zhang


Other 2020

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)*、徐秀芬


Other 2018

蔡永順*、臧仕維、張俊評、蔡宜家


Other 2017

蔡永順(Yung-shun Tsai)*、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、鄭雅勻


SSCI 2016

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、Chou-Wen Wang、Min-Teh Yu


Other 2015

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Jun-Pin Chang)、吳淑貞、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Other 2015

Yih Jeng、Yu-Hsiang Hsu、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


SSCI 2013

Shoou-Lian Hwang Gu、S. S.-F. Gau(Susan Shur-Fen Gau)*、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、Wen-Yau Hsu


SSCI 2013

Yih Jeng、Chen-Ju Lee、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)*


SSCI 2012

Chih-Hsing Hung、Ming-Chi Chen、臧仕維(Tzang, Shyh-Weir)*


Other 2012

Chih-Hsing Hung、臧仕維(Tzang, Shyh-Weir)*、Ren-He Liu、So-De Shyu


SSCI 2012

C.-W. Wang(Chou-Wen Wang)*、Jin-Wen Wu、臧仕維(Tzang, Shyh-Weir)


SSCI 2011

臧仕維(Tzang, Shyh-Weir)*、Chih-Hsing Hung、Chou-Wen Wang、David So-De Shyu


TSSCI 2010

洪志興*、鄭義、臧仕維(Tzang, Shyh-Weir)、徐守德


Other 2009

Chih-Hsing Hung、臧仕維(Tzang, Shyh-Weir)*、David So-De Shyu


Other 2009

臧仕維(Tzang, Shyh-Weir)*、Chih-Hsing Hung、David So-De ShyuBOOKS

專書

新陸書局 2019.10

鄭義、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Golden Light Academic Publishing 2015.12

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer 2021

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Springer 2021

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Springer 2021

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Springer 2020

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Springer 2020

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、洪志興(Chih-Hsing Hung)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


springer 2020

蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)


Springer 2019

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Springer 2019

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)


Springer 2019

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Springer 2019

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Springer 2018

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Springer 2018

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Springer 2018

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Springer 2017

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)


Springer 2017

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Springer 2017

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Toronto, Canada 2023.07

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、Chih-Yun Liu


Taiwan/Taichung/Asia University 2023.06

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)


日本/大阪 2023.01

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、洪志興(Chih-Hsing Hung)、Yu-Tung Hsi(Yu-Tung Hsia)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Indonesia/Widya Mandala Surabaya Catholic University 2022.05

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、Nguyen Hong Nhung


Indonesia/Widya Mandala Surabaya Catholic University 2022.05

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Indonesia/Widya Mandala Surabaya Catholic University 2022.05

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、Chih-Hsin Hung、張俊評(Chun Ping Chang)


台灣嘉義南華大學 2022.03

張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、Anh Huy Tran、Nguyen Hong Nhung


台灣嘉義南華大學 2022.03

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、Chih-Hsin Hung


台灣台中亞洲大學/東海大學 2022.01

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、Nguyen Hong Nhung


台灣台中亞洲大學/東海大學 2022.01

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


台灣台中亞洲大學/東海大學 2022.01

蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、Chih-Hsing Hung


台灣台中亞洲大學/東海大學 2022.01

張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、Anh Huy Tran


Korea/Virtual conference / online presentation 2021.07

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Korea/ Virtual conference / online presentation 2021.07

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、Tsatsral Ochirbal、Bolor Sukhbaatar、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Korea/ Virtual conference / online presentation 2021.07

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、Batjargal Khunshagai、Nguyen Hong Nhung、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


台灣/嘉義 2021.03

張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、 Khunshagai Batjargal


台灣/嘉義 2021.03

張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、Leh Thao Linh


台灣/嘉義 2021.03

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、Shih-Yun Chen、鄭義(Yih Jeng)、張俊評(Chun Ping Chang)


Taiwan/Nantou 2020.09

蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、洪志興(Chih-Hsing Hung)、Yu-Jun Zhang


Taiwan/Nantou 2020.09

洪志興(Chih-Hsing Hung)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Poland, Lodz 2020.07

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、洪志興(Chih-Hsing Hung)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Poland, Lodz 2020.07

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、Zolzaya Bat(Zolzaya Batjargal)


Poland, Lodz 2020.07

張俊評(Chun Ping Chang)、Munkhnaran(Munkhnaran Duurenja、Zolzaya Bat(Zolzaya Batjargal)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Poland, Lodz 2020.07

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Sydney, Australia 2019.07

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)


Sydney, Australia 2019.07

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、Munkhzaya U(Munkhzaya Usukhjar、張俊評(Chun Ping Chang)


Sydney, Australia 2019.07

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、Sheena Kaur、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Sydney, Australia 2019.07

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Taiwan, Taichung, Asia University 2018.12

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Taiwan, Taichung, Asia University 2018.12

張俊評(Chun Ping Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Japan/Matsue 2018.07

蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)


Japan/Matsue 2018.07

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Japan/Matsue 2018.07

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


台灣虎尾科技大學 2018.05

Tsung-Yu Hsieh、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Taiwan/Kaohsiung/National Sun Yat-sen University 2017.12

Tsung-Yu Hsieh、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)


Taiwan/Taichung 2017.07

洪志興、陳明吉、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Torino, Italy 2017.07

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Chun Ping Chang)、Ya Ping Yang


Torino, Italy 2017.07

張俊評(Chun Ping Chang)、蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Taiwan/Taichung 2017.07

Chih-Hsing Hung、Ming-Chi Chen、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、蔡永順(Yung-shun Tsai)


Taiwan/Taichung 2017.07

蔡永順(Yung-shun Tsai)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)、張俊評(Chun Ping Chang)、宋政興


Japan/Fukuoka 2016.07

蔡永順(Yung-shun Tsai)、張俊評(Jun-Pin Chang)、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


Bali, Indonesia 2013.07

Chih-Hsing Hung、臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


新竹玄奘大學 2013.05


國立高雄中山大學 2012.12

鄭義、張易嘉、徐裕翔、李宜熹


澳門 2012.07

許玉枝、洪志興


新竹玄奘大學 2012.05

臧仕維(Tzang, Shyh-Weir)、洪志興


Bangkok, Thailand 2011.07

洪志興(Chih-Hsing Hung)、陳柏村(Po-Tsun Chen)、沈柏甫(Po-Pu Sheng)


國立高雄第一科技大學 2011.05

鄭義、李宜熹、徐裕翔


Singapore 2009.01

洪志與(Chih-Hsing Hung)、徐守德(David So-De Shyu)


Korea 2008.12

王昭文(Chou-Wen Wang)、臧仕維(Tzang, Shyh-Weir)、洪志興(Chih-Hsing Hung)、吳錦文(Jin-Wen Wu)RESEARCH GRANT

研究計畫

2015.07.01 ~ 2016.06.30

臧仕維(TZANG, SHYH-WEIR)


2011.07.01 ~ 2012.02.28AWARDS

獲獎

2014.01.15

授獎單位:


2013.02.25

授獎單位:


2012.02.25

授獎單位:


2011.02.25

授獎單位: 財務金融系Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

86U00208A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>以下為幫助學生更了解投資分析與科技應用理論與概念的方法: 1.實際案例:引用實際案例,展示投資分析和科技應用在真實情境中的應用。舉例說明投資分析是如何幫助企業做出投資決策,以及科技應用如何改變金融行業的運作方式。 2.互動教學:採用互動教學方式,鼓勵學生積極參與學習。例如,進行小組討論、角色扮演、實際操作等活動,讓學生有機會實際應用理論和概念,並與他人進行合作和討論。 3.多媒體教材:利用多媒體教材,如視頻、圖表、模擬軟體等,以生動有趣的方式呈現投資分析和科技應用的理論和概念。這樣有助於學生更直觀地理解和記憶相關知識。 4.實踐項目:安排實踐項目,讓學生能夠實際應用投資分析和科技應用的理論和概念。例如,要求學生選擇一個公司進行投資分析,或是設計一個科技應用解決金融業務中的問題。這樣的實踐項目可以使學生深入理解相關理論和概念。


86U00200A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>金融資料庫管理與應用的教學目標是讓學生理解和應用金融資料庫管理的概念和技能。具體來說,這些目標包括: 理解金融資料庫的基本概念:學生應該瞭解金融資料庫的結構、特點和功能,以及金融業中常用的資料庫技術和系統。 熟悉金融資料庫管理工具:學生應該學習使用金融資料庫管理工具,例如SQL(結構化查詢語言)和相關的資料庫管理系統(如MySQL、Oracle等),以便有效地存儲、檢索和處理金融數據。 學習資料庫設計和規劃:學生應該能夠設計和規劃金融資料庫,包括識別和組織適當的數據表、定義關係和約束、進行正規化等,以確保資料的一致性和完整性。 瞭解金融資料庫的安全性和隱私保護:學生應該明白金融資料庫的安全性和隱私保護的重要性,並能夠實施相應的安全措施,例如身份驗證、授權和加密等。


86U00184C

(大學日間部 )【第113學年第1學期:C班】<br>


86U00156A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>本課程從不同的角度分析金融數據,獲取有用資訊,再應用人工智慧獲得知識的過程,例如股票預測,客戶行為分析和社交網路。本課程將介紹人工智慧重要概念和技術,包括各種機器學習方法。


86U00013C

(大學日間部 )【第113學年第1學期:C班】<br>本課程旨在讓學生瞭解現代投資學理論與實務操作。重點在於討論風險與報酬間之關係、證券市場之結構與機制、投資組合理論及資產配置與定價。又,互動日益頻繁緊密的全球金融市場,如何影響投資決策,亦為本課程重要議題之一。Thesis Advisor

指導論文

黎鄧明維 104

財務金融所<br>


張仁駿 103

財務金融所<br>


蔡明琪 103

財務金融系<br>


蔡明麟 103

財務金融系<br>


林柏盛 103

財務金融系<br>


徐秀芬 103

財務金融系<br>


翁崇傑 103

財務金融系<br>


劉克強 102

財務金融系<br>發表於北區「應用科學」暨「管理思維與實務」研討會,2014/


Relia Novita Rahim 101

財務金融系<br>


李香玫 101

國際企業系<br>


楊雅萍 101

國際企業系<br>


許筌鈞 100

財務金融系<br>


沈明珠 100

財務金融系<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

財務金融學系 109

指導教授: 臧仕維<br> 學生姓名: Nana


財務金融學系 111

指導教授: 臧仕維<br> 學生姓名: Ha Kieu Anh


財務金融系 103

指導教授: 臧仕維<br> 學生姓名: 黃佳琪


財務金融系 099

指導教授: 臧仕維<br> 學生姓名: 吳佩蓁