Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 曾憲雄
 • 單位/Department: 資訊電機學院行動商務與多媒體應用學系
 • 職稱/Job title: 講座教授
 • E-mail: sstseng@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立交通大學-計算機工程 博士

經歷/Experience

 • 國立交通大學 - 教授 (2008-08 ~ 2009-07)
 • 國立交通大學 - 教授 (1989-08 ~ 2005-07)
 • 國立交通大學 - 副教授 (1984-08 ~ 1989-07)
 • 國立交通大學 - 講師 (1983-08 ~ 1984-07)

專長/Discipline expertise

 • 人工智慧/Artificial Intelligence
 • 資料探勘/Data Mining
 • 電腦輔助學習/Computer-assisted Learning
 • 網際網路應用服務/Internet-based Applications

JOURNAL PAPERS

期刊論文

Other 2018

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、辛文義(Wen-Yi Hsin)、賴忠勤(Chung-Chin Lai)、陳士農(Shih-Nung Chen)


EI 2018

胡莉玲(Li-Ling Hu)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


Other 2017

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、楊宗瑜(Tsung-Yu Yang)


Other 2017

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、辛文義(Wen-Yi Hsin)、賴忠勤(Chung-Chin Lai)、陳士農(Shih-Nung Chen)、蔡素娥(Su-E Tsai)、傅俊淇(Chun-Chi Fu)


SSCI 2017

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、Li-Ling Hu、Yen-Tsung Lin


SSCI 2016

Sun, J. C.-Y.(Sun, J. C.-Y.)*、Yu, S.-J.、Lin, S. S. J.、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


EI 2015


2015

Yuan-Hsin Tung、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Wei-Tek Tsai


2015

Tsung-Ju Lee、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Chih-Chun Kung


EI 2014

Zheng Wang、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*


EI 2014

陳興忠(Hsing-Chung Chen)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Chuan-Hsien Mao、Chao-Ching Lee、Rendabel Churniawan


SCI 2013

Yuan-Hsin Tung、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Wei-Tek Tsai


SSCI 2013

楊哲青(Che-Ching Yang)、黃國禎(Gwo-Jen Hwang)*、Chun-Ming Hung、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


SSCI 2013

楊哲青(Che-Ching Yang)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)、Tyne Liang


EI 2013

Zheng Wang and、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


SSCI 2013

Yian-Shu Chu、Haw-Ching Yang、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、楊哲青(Che-Ching Yang)


SCI 2012

李宗儒(Tsung-Ju Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*


EI 2012

林喚宇(Huan-Yu Lin)、蘇俊銘(Jun-Ming Su)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*


SSCI 2012

時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Che-Ching Yang、Chih-Yu Lin、Tyne Liang


SCI 2011

Wei-Hsun Lee、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Hsiao-Han Chen


SSCI 2011

蘇俊銘、Huan-Yu Lin、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Chia-Jung Lu


SCI 2011

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Fengming M. Chang、Yian-Shu Chu、Pi-Ju Chi


EI 2011

Tzung-Pei Hong、Ching-Yao Wang、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


EI 2011

Min-Kun Tsai、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Jui-Feng Weng


Other 2011

Yian-Shu Chu、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)


SSCI 2011

時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Che-Ching Yang、Tyne Liang


EI 2011

林喚宇(Huan-Yu Lin)、蘇俊銘(Jun-Ming Su)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Chi-Chun Hsu、Chung-Chao Ku、Jui-Pin Tsai


EI 2010

董元昕(Yuan-Hsin Tung)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Pin-Zei Shih


EI 2010

董元昕、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、劉至軒


SSCI 2010

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)


SCI 2010

董元昕(Yuan-Hsin Tung)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、Tsung-Ping Lee、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)、Wen-Nung Tsai


SCI 2010

李威勳(Wei-Hsun Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Wern-Yarng Shieh


SCI 2010

李威勳(Wei-Hsun Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Ching-Hung Wang、Shen-Lung Tung


SCI 2010

Ming-Tsung Chen、Bertrand M.T. Lin、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


EI 2010

Jui-Feng Weng、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Tsung-Ju Lee


SCI 2009

Nien-Yi Jan、Shun-Chieh Lin、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Nancy P. Lin


SCI 2009

李威勳(Wei-Hsun Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、蔡昇漢(Sheng-Han Tsai)


SCI 2009

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、林順傑(Shun-Chieh Lin)


Other 2009

林喚宇(Huan-Yu Lin)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、蘇俊銘(Jun-Ming Su)


SSCI 2009

林喚宇(Huan-Yu Lin)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、蘇俊銘(Jun-Ming Su)


SSCI 2008

時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、楊朝棟(Chao-Tung Yang)


SCI 2008

李威勳(Wei-Hsun Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、王景弘(Ching-Hung Wang)


SCI 2008

楊朝棟(Chao-Tung Yang)、時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


SCI 2008

林順傑(Shun-Chieh Lin)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、鄧嘉文(Chia-Wen Teng)


SSCI 2008

時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、楊朝棟(Chao-Tung Yang)


SCI 2008

曲衍旭(Yian-Shu Chu)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、蔡雨杰(Yu-Jie Tsai)、羅仁杰(Ren-Jei Luo)


SSCI 2007

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、蘇培綺(P. C. Sue)、蘇俊銘(J. M. Su)、翁瑞鋒(J. F. Weng)、蔡文能(W. N. Tsai)


SCI 2007

時文中(Wen-Chung Shih)、楊朝棟(Chao-Tung Yang)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


Other 2007

林順傑(Shun-Chieh Lin)、鄧嘉文(Chia-Wen Teng)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*BOOKS

專書

旗標科技股份有限公司 2017.03

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、陳士農(Shih-Nung Chen)、時文中(Wen-Chung Shih)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)


Nova Science Publishers 2008.01

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、蘇俊銘(Jun-Ming Su)、林喚宇(Huan-Yu Lin)


McGraw Hill 2006.05

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


東華 2006.11

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、呂克明(Keh-Ming Lu)、張榮吉(Rong-Chi Chang)、廖冠捷(Kuan-Chieh Liao)、劉光勝、陳興忠(Hsing-Chung Chen)


旗標 2005.01

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、黃國禎


旗標 2005.05

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、曾秋蓉、蔡秀滿、蘇東興、王慶堯


松崗 2002.12

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、黃國禎、江孟峰、蔡昌均、林耀聰BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer 2005

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


Springer 2003

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)PATENTS

專利

2019-09-17 ~ 2037-12-09

美國發明專利:10,419,441


2017-06-01 ~ 2036-12-01

中華民國發明專利:I585600


2015-09-11 ~ 2027-01-13

中華民國設計專利:D170464


2015-09-11 ~ 2027-01-13

中華民國設計專利:D170465


2015-09-11 ~ 2027-01-13

中華民國設計專利:D170466


2011-11-11 ~ 2021-05-02

中華民國新型專利:M415708


2011-10-01 ~ 2021-01-27

中華民國新型專利:M413185CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣/台中 2019.10

楊宗瑜(Tsung-Yu Yang)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、單柏揚(Bo-Yang Shan)、王裕傑(Yuh-Jye Wang)


Las Vegas, USA 2019.07

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、楊宗瑜(Tsung-Yu Yang)、呂愛琴(Ai-Chin Lu)


Sydney, Australia 2019.07

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、陳士農(Shih-Nung Chen)、楊宗瑜(Tsung-Yu Yang)、Edgar Chia-Han Lin


Taichung, Taiwan 2018.11

葉旆攸、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、段茜文


Taichung, Taiwan 2018.11

劉博昇、邱辰蓁、王靖蕙、李易寰、楊宗瑜、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


Nanjing China 2018.08

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、楊宗瑜(Tsung-Yu Yang)、Ai-Chin Lu


Matsue, Japan 2018.07

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、楊宗瑜(Tsung-Yu Yang)、Yuh-Jye Wang、Ai-Chin Lu


東海大學 2014.05

李宗儒(Tsung-Ju Lee)


澎湖科技大學 2014.05

呂愛琴、顧靜恆、許乃文、郭晟偉、蔡更達


亞洲大學 2013.12

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、翁瑞鋒、顧靜恆


國立自然科學博物館 2013.11

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


國立中興大學 2013.10

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、陳君銘(Jun-Ming Chen)


大陸 北京 2013.10

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、顧靜恆(Ching-Heng Ku)、呂愛琴(Ai-Chin Lu)、王裕傑(Yuh-Jye Wang)、耿光剛(Guang-Gang Geng)


Beijing, China 2013.07

胡莉玲(Li-Ling Hu)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、李宗儒(Tsung-Ju Lee)


Toyama, Japan 2013.06

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Ai-Chin Lu、顧靜恆(Ching-Heng Ku)、耿光剛(Guang-Gang Geng)


Beijing, China 2013.05

王裕傑、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、李宗儒、李思堯(Sze-Yao Li)


朝陽科技大學管理大樓 2013.04

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、顧靜恆(Ching-Heng Ku)、李宗儒(Tsug-Ju Lee)、耿光剛(Guang-Gang Geng)、王裕傑(Yuh-Jye Wang)


義大利羅馬 2012.07

Tsung-Ju Lee、Jui-Feng Weng、Kaiyuan Chen


北京, 中國 2012.06


Taipei福華國際文教會館 2011.11

廖經益、翁瑞鋒、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


Shanghai, China 2011.10

林喚宇(Huan-Yu Lin)、蘇俊銘(Jun-Ming Su)、劉怡利(Yi-Li Liu)


Howard International House Taipei, Taiwan, 2011.09

M.K. Tsai、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、J.F. Weng


Athens, Georgia, USA(美國喬治亞州) 2011.07

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Hsiu-lien Kuo、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)


Wuhan, China(中國武漢) 2011.06

Yian-shu Chu、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


Taipei, Taiwan 2011.06

時文中(Wen-Chung Shih)、Chao-Tung Yang、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


Changchun, China(中國長春) 2011.06

Chin-Lung Lee、Tsung-Ju Lee、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


Hangzhou, China 2011.05

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Kai-Yuan Chen、李宗儒(Tsung-Ju Lee)、翁瑞鋒


Jeju, Korea 2011.04

時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Chao-Tung Yang


Hsinchu, Taiwan 2010.12

Yian-Shu Chu、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、Huan-Yu Lin、Nien-Chu Wang、Anthony Y. H. Liao、蘇俊銘(Jun-Ming Su)


Kansai University, Osaka, Japan 2010.09

Chia-Jung Lu、蘇俊銘(Jun-Ming Su)、Huan-Yu Lin、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


Freiburg, Germany 2010.07

Yuan-Hsin Tung、Jun-Ming Su、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Yi-Li Liu、Chin-fu Hung、Hsiao-Wen Kao


Chengdu(成都), China 2010.07

Huan-Yu Lin、蘇俊銘(Jun-Ming Su)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Yi-Li Liu、Jin-Long Li、Shian-Chang Tang


Qinhuangdao(秦皇島), China 2010.07


Singapore 2010.06

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


新加坡 2010.06

楊哲青、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、王碧玲、楊智凱、翁瑞鋒、蘇俊銘


Seoul, Korea 2010.04

時文中(Wen-Chung Shih)


Kaohsiung, Taiwan 2010.04

時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Chao-Tung Yang、Anthony Y. H. Liao


Las Vegas, Nevada, USA 2009.08


Riga, Latvia 2009.07


臺南, 台灣 2009.06


台北福華國際文教會館,台灣 2009.05


台北福華國際文教會館,台灣 2009.05


台北福華國際文教會館,台灣 2009.05


香港 2008.11


Taipei, Taiwan 2008.10


Taipei, Taiwan 2008.10


北京,中國 2008.10


Hanoi, Vietnam 2008.10


Athens, Greece 2008.09


Athens, Greece 2008.09


Athens, Greece. 2008.09


Lanzhou(蘭州), China 2008.07


Orlando, Florida, USA 2008.06


Orlando, Florida, USA 2008.06


Taichung, Taiwan 2008.06


Taichung, Taiwan 2008.05


Beijing, China 2008.03


Hiroshima, Japan 2007.11


Beijing, China 2007.10


Kumamoto, Japan 2007.09


Las Vegas, U.S.A. 2007.06


亞洲大學 2007.05


亞洲大學 2007.05


Paris, France 2007.05


Paris, France 2007.05


東京學藝大學 2007.03


Harbin, China 2007.01


Hiroshima, Japan 2007.01RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.07.01 ~ 2021.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2019.07.01 ~ 2020.02.27

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2019.08.01 ~ 2020.07.31


2019.07.01 ~ 2020.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2018.07.01 ~ 2019.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2018.07.01 ~ 2019.02.28

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2018.07.01 ~ 2019.02.28

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2018.08.01 ~ 2019.07.31


2018.08.01 ~ 2019.07.31


2017.08.01 ~ 2018.07.31


2017.08.01 ~ 2018.07.31


2016.08.01 ~ 2017.07.31


2016.03.01 ~ 2016.12.31


2016.07.01 ~ 2017.02.28


2016.08.01 ~ 2017.08.31


2016.01.01 ~ 2016.12.31


2016.08.01 ~ 2017.07.31


2015.08.01 ~ 2016.07.31


2015.03.01 ~ 2015.12.31


2015.08.01 ~ 2016.07.31


2015.01.01 ~ 2015.12.31


2015.08.01 ~ 2016.07.31


2014.04.20 ~ 2015.04.19


2014.05.01 ~ 2014.12.31


2013.08.01 ~ 2014.07.31


2013.06.20 ~ 2014.04.19


2013.07.01 ~ 2014.02.28


2013.08.01 ~ 2014.07.31


2013.08.01 ~ 2014.07.31


2012.08.01 ~ 2015.07.31


2012.08.01 ~ 2013.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、蘇俊銘


2012.08.01 ~ 2015.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、陳士農(Shih-Nung Chen)


2012.07.01 ~ 2013.02.28


2011.08.01 ~ 2012.10.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、蘇俊銘


2010.01.01 ~ 2010.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2010.05.01 ~ 2012.03.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2009.08.01 ~ 2012.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2009.08.01 ~ 2012.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2009.02.01 ~ 2009.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2008.08.21 ~ 2009.08.21

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2008.06.01 ~ 2009.05.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2008.05.01 ~ 2008.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2008.04.01 ~ 2008.11.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2008.01.01 ~ 2009.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2008.08.01 ~ 2011.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2008.08.01 ~ 2011.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2007.04.01 ~ 2008.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2007.08.01 ~ 2008.08.15

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2007.10.01 ~ 2008.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2007.10.01 ~ 2008.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2007.08.01 ~ 2007.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2007.02.28 ~ 2007.09.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2006.04.01 ~ 2007.03.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2006.01.31 ~ 2006.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2006.03.01 ~ 2006.10.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2006.05.01 ~ 2007.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2006.05.01 ~ 2006.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2006.08.01 ~ 2009.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2006.08.01 ~ 2009.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2006.08.01 ~ 2009.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2005.04.01 ~ 2006.03.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2005.05.01 ~ 2006.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2005.05.01 ~ 2006.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2005.04.01 ~ 2006.03.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2005.04.01 ~ 2006.03.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2005.07.01 ~ 2006.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2004.03.01 ~ 2005.02.28

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2004.05.01 ~ 2005.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2004.05.01 ~ 2005.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2004.07.01 ~ 2005.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2004.04.01 ~ 2005.03.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2004.12.01 ~ 2005.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2004.12.01 ~ 2005.11.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2003.04.01 ~ 2003.11.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2003.05.01 ~ 2004.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2003.05.01 ~ 2004.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2003.05.01 ~ 2004.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2003.07.01 ~ 2004.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2003.08.01 ~ 2004.05.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2003.11.01 ~ 2004.05.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2002.01.30 ~ 2002.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2002.05.01 ~ 2002.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2002.05.01 ~ 2003.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2002.07.01 ~ 2003.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2002.07.01 ~ 2003.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2002.01.01 ~ 2002.12.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2001.04.01 ~ 2001.08.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2001.05.01 ~ 2002.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2001.05.01 ~ 2001.10.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2001.07.01 ~ 2002.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2001.07.01 ~ 2002.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2001.07.01 ~ 2001.11.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2000.07.01 ~ 2000.12.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2000.07.01 ~ 2001.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


2000.05.01 ~ 2001.04.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1999.07.01 ~ 2000.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1999.08.01 ~ 2000.05.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1999.08.01 ~ 2000.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1999.08.01 ~ 2000.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1998.07.01 ~ 1999.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1998.07.01 ~ 1999.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1998.08.01 ~ 1999.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1998.09.01 ~ 1999.05.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1997.01.31 ~ 1997.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1997. .01 ~ 1998.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1997.08.01 ~ 1998.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1997.08.01 ~ 1998.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1997.07.01 ~ 1998.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1996.08.01 ~ 1997.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1996.08.01 ~ 1997.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1996.11.01 ~ 1997.06.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1995.08.01 ~ 1996.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1995.10.01 ~ 1996.09.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1994.02.01 ~ 1995.01.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1994.02.01 ~ 1995.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1993.02.01 ~ 1994.01.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1993.02.01 ~ 1994.01.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1992.02.01 ~ 1993.01.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1992.11.01 ~ 1993.11.30

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1991.02.01 ~ 1992.01.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1991.08.01 ~ 1992.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1990.02.01 ~ 1991.01.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1990.04.01 ~ 1991.03.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1990.08.01 ~ 1991.07.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


1990.09.01 ~ 1991.08.31

曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


. . ~ . .AWARDS

獲獎

2019.09.20

授獎單位: 財團法人中技社


2019.06.28

授獎單位: 中華郵政


2018.10.24

授獎單位: TANET2018台灣網際網路研討會


2018.08.22

授獎單位:


2013.12.13

授獎單位: 2013全國計算機會議


2011.06.05

授獎單位: 2011 Inventeco義大利國際發明展


2011.06.05

授獎單位: 義大利國際發明展


2011.06.05

授獎單位: 義大利國際發明展


2011.04.08

授獎單位: 2011年第十四屆莫斯科俄羅斯阿基米德國際發明展暨發明競賽


2010.11.30

授獎單位: 交通部


2010.09.28

授獎單位: 中華創新發明學會


2008.05.17

授獎單位: Taiwan E-Learning Forum (TWELF2008)


2008.05.26

授獎單位: WMUTE2008Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

2019-07-22~2019-07-28

高雄展覽館


2011-05-12 ~2011-05-12

各校學生 健康學院前大草皮廣場等create

創作

無資料


Course Information

授課課程

ES300210B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
在本課程中,將教學重點放在物件導向的觀念上,以Python教學讓學生必須以物件導向的方式設計程式。課程有三模組,這是第三模組。


ES300209B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
在本課程中,將教學重點放在物件導向的觀念上,以Python教學讓學生必須以物件導向的方式設計程式。課程有三模組,這是第二模組。


ES300208B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
在本課程中,將教學重點放在物件導向的觀念上,以Python教學讓學生必須以物件導向的方式設計程式。課程有三模組,這是第一模組。


ES300188B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】Thesis Advisor

指導論文

單柏揚 107

行動商務與多媒體應用學系


葉旆攸 107

行動商務與多媒體應用學系


楊宗瑜 105

行動商務與多媒體應用學系


胡莉玲 105

資訊工程學系


劉育昇 103

資訊科學與工程研究所


楊哲青 101

資科系


林喚宇 101

資科系


李宗儒 101

資科系


董元昕 101

資科系


蔡明昆 101

資科系


曲衍旭 100

資科系


陳楷元 099

,Degree Program of E-Learning College of Science


Jia-Mei Lee(李佳玫) 099

Master Thesis, Degree Program of E-Learning College of Science


李金龍 099

資科系


李杰峰 099

資科系


陳紹宜 099

資科系


盧佳榕 099

資科系


黃國彰 099

資科系


郭秀蓮 099

資科系


邱治濱 099

資科系


鄭嘉凱 099

資科系


099

待補


Zheng Wang 098吳嘉祥 Chia-Hsiang Wu 098

資訊科學與工程研究所


097

資訊科學與工程研究所


097

理學院網路學習學程


097

理學院網路學習學程


097

理學院網路學習學程


097

資訊科學與工程研究所


097

資訊科學與工程研究所


097

資訊科學與工程研究所


097

資訊科學與工程研究所


097

資訊科學與工程研究所


097

理學院網路學習學程


097

理學院網路學習學程


時文中 096

資訊科學與工程研究所


096

理學院網路學習學程


楊智凱 096

資訊多媒體應用學系


卓立? 096

資訊科學與工程研究所


王念主 096

資訊科學與工程研究所


何筱婷 096

理學院網路學習學程


096

資訊科學與工程研究所


096

資訊科學與工程研究所


096

資訊科學與工程研究所


096

資訊科學與工程研究所


096

資訊科學與工程研究所


096

資訊科學與工程研究所


096

資訊多媒體應用學系


096

資訊多媒體應用學系


096

資訊科學與工程研究所


096

資訊多媒體應用學系


096

資訊科學與工程研究所


096

資訊科學與工程研究所


096

資訊科學與工程研究所College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

行動商務與多媒體應用學系 108

指導教授: 曾憲雄
學生姓名: 柯岱均


行動商務與多媒體應用學系 107

指導教授: 曾憲雄
學生姓名: 溫振宏


行動商務與多媒體應用學系 107

指導教授: 曾憲雄
學生姓名: 郭沛琳


行動商務與多媒體應用學系 105

指導教授: 曾憲雄
學生姓名: 廖偉良


資訊多媒體應用學系 102

指導教授: 曾憲雄
學生姓名: 陳冠勳


資訊多媒體應用學系 101

指導教授: 曾憲雄
學生姓名: 熊紀誠