Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 王舒薇
 • 單位/Department: 護理學院護理學系
 • 職稱/Job title: 助理教授
 • E-mail: shuwei@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 高雄醫學大學-護理 博士
 • 高雄醫學大學-護理 碩士

經歷/Experience

 • 亞洲大學 - 專任助理教授 (2022-02)
 • 高雄市婦女新知協會 - 理事 (2021-02 ~ 2025-02)
 • 加州大學舊金山分校(University of California, San Francisco) - 短期特殊研究(博士學程) (2019-09 ~ 2019-12)
 • 樹人醫護管理專科學校 - 兼任講師 (2016-09 ~ 2022-01)
 • 樹人醫護管理專科學校 - 專任講師 (2013-08 ~ 2016-07)
 • 中國醫藥大學北港附設醫院 - 婦產科專科護理師 (2004-08 ~ 2013-07)
 • 林新醫院 - 產嬰房護理師 (2003-11 ~ 2004-07)
 • 東元綜合醫院 - 產房護理師 (2001-02 ~ 2003-11)

專長/Discipline expertise

 • 婦產科護理/Obstetrics and Gynecology Nursing
 • 涵化/Acculturation
 • 性別與護理/Gender and Nursing
 • 現象學研究/phenomenology
 • 親職壓力/parenting stress

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SSCI 2022

王舒薇(Wang, Shu Wei)、陳姿利(Chen, J. L.)、Chen, Y. H.、王瑞霞(Wang, R. H.)


SCI 2020

楊秋明(Yang, Chiu-Ming)、宋鴻樟(Fung-Chung J Sung)、許炤松(Chao-Song Hsue)、王舒薇(Wang, Shu Wei)、謝淑惠(Shwn-Huey Shieh)BOOKS

專書

華格納 2022.02

王舒薇(Wang, Shu Wei)


華格納 2017.09

王舒薇(Wang, Shu Wei)CONFERENCE PAPERS

研討會論文

高雄市 2022.09

王怡萍、高玉音、蔣尚瑾、王舒薇(Wang, Shu Wei)、王文琴、姚瑞慈


Emirates(Online) 2021.11

王舒薇(Wang, Shu Wei)、王瑞霞(Wang, Ruey Hsia)


Taipei, Taiwan 2020.09

王舒薇(Wang, Shu Wei)、王瑞霞(Wang, Ruey Hsia)


Singapore 2019.01

王舒薇(Wang, Shu Wei)、林秋菊(Lin, Chiu Chu)


Hong Kong 2018.12

王舒薇(Wang, Shu Wei)、楊玉娥(Yang, Yu O)


Helsinki, Finland 2014.08

王舒薇(Wang, Shu Wei)、楊玉娥(Yang, Yu O)