Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 盛華
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院聽力暨語言治療學系
 • 職稱/Job title: 專案講座教授
 • E-mail: shchen@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 美國威斯康辛大學-聽語障礙科學 博士
 • 美國威斯康辛大學-聽語障礙科學 碩士
 • 國立臺灣師範大學-衛生教育 學士

經歷/Experience

 • 中國國際言語語言聽力協會 - 顧問 (2014-07)
 • 臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所 - 教授兼所長 (2013-08 ~ 2014-01)
 • 臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所 - 教授兼副校長 (2012-08 ~ 2013-07)
 • 中華民國考選部 - 語言治療師專技考試召集人 (2012-01 ~ 2012-12)
 • 中華民國考選部 - 語言治療師專技考試召集人 (2010-01 ~ 2010-12)
 • 臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所 - 教授兼教務長 (2009-08 ~ 2012-07)
 • 臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所 - 教授兼所長 (2007-08 ~ 2009-07)
 • 臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所 - 教授 (2006-08 ~ 2007-07)
 • 臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所 - 副教授 (2003-08 ~ 2006-07)
 • 臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所 - 副教授兼所長 (2000-08 ~ 2003-07)
 • 臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所 - 副教授兼籌備處主任 (2000-02 ~ 2000-07)
 • 中華民國聽力語言學會 - 理事長 (1999-05 ~ 2002-06)
 • 臺北榮民總醫院耳鼻喉部 - 語言治療師 (1973-09 ~ 2000-01)

專長/Discipline expertise

 • 嗓音障礙/Voice Disorders
 • 吞嚥障礙/Swallowing Disorders
 • 發聲機轉/Mechanism of Phonation
 • 頭頸部腫瘤言語及吞嚥復健/Speech and Swallowing Rehabilitation in Head and Neck Cancer

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

鄒永恩(Yung An Tsou)、田輝勣(TIEN,HUI CHI)、盛華(Sheng Hwa Chen)、Liang-Chun Shih、Tzu-Chieh Lin、Chien-Jen Chiu、Wen-Dien Chang


SCI 2021

Hengxin Liu、Grace Hao、盛華(Sheng Hwa Chen)、Laishyang Ouyoung、Yan Liu、Jinrang Li、Haifeng Duan、Zhaoyang Li、Yang Liu、Boquan Liu(Boquan Liu)*、Jack Jiang


Other 2021

劉恆鑫、盛華(Sheng Hwa Chen)*


SCI 2021

鄒永恩(Yung An Tsou)、盛華(Sheng Hwa Chen)、Wen-Chieh Wu、Ming-Hsui Tsai、David Bassa、Liang-Chun Shih、Wen-Dien Chang


SCI 2021

Wen-Dien Chang、盛華(Sheng Hwa Chen)、Ming-Hsui Tsai、鄒永恩(Yung An Tsou)


SCI 2020

Hengxin Liu、盛華(Sheng Hwa Chen)、Liqun Gao、Jinrang Li、Boquan Liu、Hayley Raj、Qingqing Xie、Haifeng Duan、Zhen Jiang、Yang Liu(Yang Liu)*


SCI 2020

王仲祺(Chen-Chi Wang)*、Wen-Jiun Lin、Armando De Virgilio、Shih-An Liu、盛華(Sheng Hwa Chen)、Jia-Shiou Liao


SSCI 2020

林峰全(Feng-Chuan Lin)、簡欣瑜(Hsin-Yu Chien)、盛華(Sheng Hwa Chen)、高藝珈(Yi-Chia Kao)*、鄭博文(Po-Wen Cheng)、王棨德(Chi-Te Wang)


SCI 2020

Lin WY、Chang WD、Ko LW、鄒永恩(Yung An Tsou)、盛華(Sheng Hwa Chen)


SCI 2019

Lin, Wen-Jiun、王仲祺(Wang, Chen-Chi)*、盛華(Chen, Sheng Hwa)


Other 2018

倪涵芷、盛華(Sheng Hwa Chen)*、蕭自佑、劉介宇


SCI 2017

高雅娟(Ya-Chuan Kao)、盛華(Sheng Hwa Chen)、王育才(Yu-Tsai Wang)*、Pen-Yuan Chu、Ching-Ting Tan、張皖茹(Wan-Zu Diana Chang)


SCI 2016

林峰全(Feng-Chuan Lin)、盛華(Sheng Hwa Chen)*、陳素秋(Su-Chiu Chen)、王棨德、郭于靚(Yu-Ching Kuo)


Other 2015

盛華(Sheng Hwa Chen)*


Other 2015

盛華(Sheng Hwa Chen)*、林育妤、池育君、王南梅


SCI 2014

Hsu HW、Fang TJ、Lee LA、Tsou YT、盛華(Sheng Hwa Chen)*、Wu CM


SCI 2010

盛華(Sheng Hwa Chen)*、Chiang SC、Chung YM、Hsiao LC、Hsiao TY


Other 2008

王南梅、曾淑芬、盛華(Sheng Hwa Chen)*


SSCI 2008

盛華(Sheng Hwa Chen)*


SCI 2008

Chang CW、盛華(Sheng Hwa Chen)*、Ko JY、Lin YH


SCI 2007

盛華(Sheng Hwa Chen)*、Hsiao TY、Hsiao LC、Chung YM、Chiang SC


Other 2007

盛華(Sheng Hwa Chen)*、楊銘欽、王南梅、李宗伊、鍾玉梅、劉樹玉、鄭志卿、葉文英、李恩佩、吳侑璇


EI 2005

盛華(Sheng Hwa Chen)*


SCI 2005

盛華(Sheng Hwa Chen)、盛華(Sheng Hwa Chen)


Other 2005

盛華(Sheng Hwa Chen)*、楊銘欽、王南梅、李宗伊、鍾玉梅、劉樹玉、鄭志卿、葉文英、李恩佩、吳侑璇


SCI 2005

Yang CC、盛華(Sheng Hwa Chen)*


Other 2005

楊孝友、陳晶瑩、盛華(Sheng Hwa Chen)、陳慶餘


SCI 2003

Su WF、Hsia YJ、Chang YC、Chen SG、盛華(Sheng Hwa Chen)


SSCI 2003

Lin LC、Wang SC、盛華(Sheng Hwa Chen)*、Wang TG、Chen MY、Wu SC


Other 2003

盛華(Sheng Hwa Chen)*、Jui-Lin Huang、Chang WS


SCI 2002

Lin LC、Wu SC、盛華(Sheng Hwa Chen)*、Wang TG、Chen MY


Other 2001

盛華(Sheng Hwa Chen)*


Other 2000

盛華(Sheng Hwa Chen)


Other 1999

盛華(Sheng Hwa Chen)*


Other

盛華(Sheng Hwa Chen)、、、BOOKS

專書

教育部醫學教育委員會 2018.05

盛華(Sheng Hwa Chen)、羅意琪、王秋鈴、王南梅、林鴻清、張綺芬


心理出版社 2008.02

盛華(Sheng Hwa Chen)


心理出版社 2006.04

盛華(Sheng Hwa Chen)


心理出版社 2006.04

盛華(Sheng Hwa Chen)


心理出版社 2006.04

盛華(Sheng Hwa Chen)


合記出版社 1999.12

張斌、盛華(Sheng Hwa Chen)BOOK CHAPTERS

專書論文

教育部醫學教育委員會 2018

盛華(Sheng Hwa Chen)


教育部醫學教育委員會 2018

盛華(Sheng Hwa Chen)


教育部醫學教育委員會 2018

盛華(Sheng Hwa Chen)


心理出版社 2016

盛華(Sheng Hwa Chen)


國家衛生研究院 2015

盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭麗君(Li-Chiun Hsiao)


2011

盛華(Sheng Hwa Chen)


合記出版社 1999

盛華(Sheng Hwa Chen)


Karger Publishing 1998

盛華(Sheng Hwa Chen)


University of Wisconsin-Madison 1996

盛華(Sheng Hwa Chen)CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taipei, Taiwan 2019.12

黃冠婷、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑、陳素秋


Taipei, Taiwan 2019.08

盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、劉惠美(Liu HM)、黃瑞珍(Huang RJ)、張靜文(Chang CW)、蕭麗君(Hsiao LC)、高雅娟(Kao YC)


Taipei, Taiwan 2019.08

古郁玲(Ku YL)、盛華(Sheng Hwa Chen)


Taipei, Taiwan 2019.08

倪涵芷(Ni HC)、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、劉介宇(Liu CY)


Taipei, Taiwan 2019.08

林欣怡(Lin HY)、盛華(Sheng Hwa Chen)、王棨德(Wang CT)、林峰全(Lin FC)、劉介宇(Liu CY)


Taipei, Taiwan 2019.08

劉恆鑫(Liu HX)、高立群(Gao LQ)、盛華(Sheng Hwa Chen)


台中 2018.12

倪涵芷(Ni HC)、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、劉介宇(Liu CY)


台中 2018.12

林欣怡(Lin HY)、盛華(Sheng Hwa Chen)、王棨德(Wang CT)、林峰全(Lin FC)、劉介宇(Liu CY)


Boston 2018.11

盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、李明德(Lee MD)、陳素秋(Chen SC)


高雄 2017.12

呂昂衛、盛華(Sheng Hwa Chen)、嚴雅音、藍守仁、游鈞堯


高雄 2017.12

王星懿、盛華(Sheng Hwa Chen)、陳素秋(Chen SC)、蕭自佑


高雄 2017.12

張嫚容、盛華(Sheng Hwa Chen)、陳素秋、蕭自佑


Los Angeles 2017.11

盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、陳素秋(Chen SC)、李明德(Lee MD)、李世代(Lee SD)


台北 2016.12

林秋珍、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、陳素秋(Chen SC)


台北 2016.12

徐姿晴、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)


台北 2016.12

高仁璟、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)


niigata, Japan 2016.09

黃惠璣(Huang HC)、郭惠敏(Sophie Guo HM)、盛華(Sheng Hwa Chen)


Dublin, Irland 2016.08

林育?(Yuh Yu Lin)、盛華(Sheng Hwa Chen)


Dublin, Irland 2016.08

傅之頻(Chih-pin Fu)、盛華(Sheng Hwa Chen)、王亭貴(Tyng-Guey Wang,)、陳素秋(Su-Chiu Chen)、張綺芬(Chi-Fen Chang)


廣州, 中國 2016.06

盛華(Sheng Hwa Chen)


高雄 2015.12


高雄 2015.12

黃?瑤、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、陳素秋(Chen SC)


Denver, Colorado, USA 2015.11

盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、李明德(Lee MD)、陳素秋(Chen SC)


廣州 2015.05

盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭麗君、朱本元


廣州 2015.05

柯宜伶、盛華(Sheng Hwa Chen)、王亭貴、陳素秋


中國, 廣州 2015.05

盛華(Sheng Hwa Chen)


中國, 廣州 2015.05

盛華(Sheng Hwa Chen)


Taipei, Taiwan 2015.03

林峰全(Feng-Chuan Lin)、盛華(Sheng Hwa Chen)、陳素秋(Chen SC)、王棨德(Wang CT)、郭于靚(Kuo YC)


Taipei, Taiwan 2014.11

宋筱芃(Song HP)、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、江淑瓊(Chiang SC)


Taipei, Taiwan 2014.11

莊羽蓁(Chuang YC)、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、陳素秋(Chen SC)


Taipei, Taiwan 2014.11

盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、黃瑞珍(Huang RJ)、蕭麗君(Hsiao LC)、張靜文(Chang CW)、楊政謙(Yang CC)


臺中 2014.11

柯宜伶、盛華(Sheng Hwa Chen)、王亭貴、陳素秋(Chen SC)


Philadelphia, Pennsylvania 2014.05

盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、黃瑞珍(Huang RJ)、蕭麗君(Hsiao LC)、張靜文(Chang CW)、楊政謙(Yang CC)


Philadelphia, Pennsylvania 2014.05

涂雯齡(Tu WL)、盛華(Sheng Hwa Chen)、方端仁(Fang TJ)、陳素秋(Chen SC)、楊政謙(Yang CC)


臺北 2013.10

?雯齡(Tu WL)、盛華(Sheng Hwa Chen)、方端仁(Fang TJ)、陳素秋(Chen SC)


臺北 2013.10

張欣梅、盛華(Sheng Hwa Chen)、王亭貴、陳素秋


Turin, Italy 2013.08

盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、楊政謙(Yang CC)、張靜文(Chang CW)、林育?(Lin YY)


Taichung, Taiwan 2012.01

許宏偉(Hsu HW)、盛華(Sheng Hwa Chen)、吳哲民( Wu CM)


高雄 2011.11

吳丕雄、黃芝婷、盛華(Sheng Hwa Chen)、朱繡棟


台北 2011.01

陳慧臻、盛華(Sheng Hwa Chen)、蕭自佑(Hsiao TY)、陳素秋(Chen SC)


台北 2011.01

陳麗鈴、盛華(Sheng Hwa Chen)、陳素秋(Chen SC)、郭于靚


台北 2011.01

古郁鈴、盛華(Sheng Hwa Chen)、黃奕清、陳素秋(Chen SC)


高雄 2011.01

盛華(Sheng Hwa Chen)、黃瑞珍、蕭麗君、張靜文、高雅娟、蕭自佑、楊政謙、劉惠美、楊義良


高雄 2011.01

黃芝婷、盛華(Sheng Hwa Chen)、吳丕雄、林克隆


台中 2010.01

黃友琳、盛華(Sheng Hwa Chen)、陳素秋、郭于靚


台北 2010.01

黃友琳、陳素秋、盛華(Sheng Hwa Chen)、郭于靚


New Orleans, Louisiana 2009.03

盛華(Sheng Hwa Chen)


2008.01

盛華(Sheng Hwa Chen)


台北 2007.01

盛華(Sheng Hwa Chen)


台北 2006.02

盛華(Sheng Hwa Chen)


台北 2006.02

盛華(Sheng Hwa Chen)


台北 2006.02

盛華(Sheng Hwa Chen)


台北 2006.02

盛華(Sheng Hwa Chen)


2005.01

盛華(Sheng Hwa Chen)


Brisbane, Australia 2004.08

盛華(Sheng Hwa Chen)


2004.01

盛華(Sheng Hwa Chen)


Groningen, the Netherlands 2002.10

盛華(Sheng Hwa Chen)


Amsterdam 1998.01

盛華(Sheng Hwa Chen)


1996.01

盛華(Sheng Hwa Chen)


Queensland, Australia .

盛華(Sheng Hwa Chen)


Kaoshiung, Taiwan .

盛華(Sheng Hwa Chen)RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.03.01 ~ 2020.02.29

盛華(Sheng Hwa Chen)


2019.08.01 ~ 2022.10.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2018.08.01 ~ 2021.01.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2016.03.15 ~ 2016.03.14

陳富都(D. F. Chen)、盛華(Sheng Hwa Chen)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

黃惠璣(Hui-Chi Hwang)、盛華(Sheng Hwa Chen)


2015.11.11 ~ 2015.11.14

盛華(Sheng Hwa Chen)


2014.01.01 ~ 2014.12.31


2014.08.01 ~ 2015.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2014.07.01 ~ 2015.01.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2014.01.01 ~ 2014.12.31


2013.01.01 ~ 2014.12.31


2013.01.01 ~ 2013.12.31


2013.01.01 ~ 2014.12.31


2012.08.01 ~ 2015.01.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2011.01.01 ~ 2011.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2010.08.01 ~ 2011.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2010.07.01 ~ 2011.06.30

盛華(Sheng Hwa Chen)


2010.07.01 ~ 2010.12.31


2010.03.01 ~ 2010.11.30

盛華(Sheng Hwa Chen)


2010.01.01 ~ 2010.11.30

盛華(Sheng Hwa Chen)


2010.08.01 ~ 2013.01.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2008.03.01 ~ 2008.11.30


2008.08.01 ~ 2009.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2007.08.20 ~ 2008.01.30

王南梅(Nan-Mei Wang)、盛華(Sheng Hwa Chen)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2006.05.01 ~ 2007.04.30

盛華(Sheng Hwa Chen)


2006.02.01 ~ 2006.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2005.09.01 ~ 2005.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2005.02.01 ~ 2005.08.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2005.07.31 ~ 2006.08.01

盛華(Sheng Hwa Chen)


2005.01.01 ~ 2005.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2004.01.01 ~ 2004.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2004.08.01 ~ 2005.07.31

童寶娟(Pao-Chuan Torng)、盛華(Sheng Hwa Chen)


2004.07.31 ~ 2005.08.01

盛華(Sheng Hwa Chen)


2003.07.31 ~ 2004.08.01

盛華(Sheng Hwa Chen)


2003.01.01 ~ 2003.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2003.01.01 ~ 2003.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2003.04.01 ~ 2003.12.15


2002.08.01 ~ 2003.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2002.03.01 ~ 2002.12.20


2002.05.01 ~ 2002.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2002.01.01 ~ 2002.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2002.01.01 ~ 2002.12.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2002.08.01 ~ 2003.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2001.08.01 ~ 2002.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2001.08.01 ~ 2002.07.31

盛華(Sheng Hwa Chen)


2001.06.01 ~ 2001.09.30

盛華(Sheng Hwa Chen)


2000.08.01 ~ 2001.07.31


1999.01.01 ~ 2002.12.31


1998.08.01 ~ 1999.07.31AWARDS

獲獎

2019.12.08

授獎單位: 臺灣聽力語言學會


2015.12.13

授獎單位: 臺灣聽力語言學會


2007.12.07

授獎單位: 國立臺北護理健康大學


2006.02.11

授獎單位: 臺灣聽力語言學會


2006.02.11

授獎單位: 臺灣聽力語言學會Course Information

授課課程

TL300147A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


TL300021A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
使學生理解發聲原理,嗓音異常原因,病理特徵,臨床評估及治療方法之學理基礎.Thesis Advisor

指導論文

陳佩瑩 108

語言治療及聽力學系


汪玉如 108

語言治療及聽力學系


林羿君 108

語言治療及聽力學系


管若妤 108

語言治療及聽力學系


管若妤 107

聽語障礙科學研究所


黃冠婷 107

聽語障礙科學研究所


鄭想想 106

聽語障礙科學研究所


鄭想想 106

語言治療及聽力學系


陳立心 106

特殊教育學系碩士班語療組


Yaiyada Pususilthorn 張智惠 106

聽語障礙科學研究所


倪涵芷 106

語言治療與聽力學系


林欣怡 106

語言治療與聽力學系


李凱珺 105

語言治療與聽力學系


呂昂衛 105

健康產業管理學系


張榕恩 105

語言治療與聽力學系


張嫚容 105

語言治療與聽力學系


陳沛昀 105

聽語障礙科學研究所


劉黃芩 105

聽語障礙科學研究所


楊函潔 105

聽語障礙科學研究所


黃?瑤 104

聽語障礙科學研究所


傅之頻 104

聽語障礙科學研究所


葉得欣 104

聽語障礙科學研究所


王星懿 104

聽語障礙科學研究所


高仁璟 104

聽語障礙科學研究所


徐姿晴 104

語言治療與聽力學系


林秋珍 104

語言治療與聽力學系


黃惠君 103

聽語障礙科學研究所


李依萱 103

聽語障礙科學研究所


鄧敦弘 103

聽語障礙科學研究所


莊羽蓁 102

聽語障礙科學研究所


柯宜伶 102

聽語障礙科學研究所


王美宜 102

聽語障礙科學研究所


宋筱芃 102

聽語障礙科學研究所


?雯齡 101

聽語障礙科學研究所


張欣梅 101

聽語障礙科學研究所


宋韋均 101

聽語障礙科學研究所


顏莉霓 101

聽語障礙科學研究所


Hung-Wei, Hsu 100

聽語障礙科學研究所


陳妤仟 099

聽語障礙科學研究所


黃芝婷 099

聽語障礙科學研究所


陳慧臻 098

聽語障礙科學研究所


古郁玲 098

聽語障礙科學研究所


陳麗鈴 097

溝通障礙碩士學位學程


黃友琳 097

溝通障礙碩士學位學程


林?全 097

溝通障礙碩士學位學程


林育? 097

溝通障礙碩士學位學程


林育? 097

溝通障礙碩士學位學程


杜琬之 096

聽語障礙科學研究所


高雅娟 096

聽語障礙科學研究所


高雅娟 096

聽語障礙科學研究所


陳思妤 095

聽語障礙科學研究所


魏貽汶 095

聽語障礙科學研究所College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

107

指導教授: 盛華
學生姓名: 王亭涵