Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 邵佩琳
 • 單位/Department: 護理學院護理學系
 • 職稱/Job title: 助理教授
 • E-mail: m8951016@gmail.com

學歷/Education

 • 高雄醫學大學-基礎醫學 博士
 • 高雄醫學大學-基礎醫學 碩士
 • 國立臺北護理學院-護理 學士

經歷/Experience

 • 亞洲大學護理系 - 專案助理教授 (2016-02)
 • 國立成功大學 - 博士後研究人員 (2012-03 ~ 2016-01)
 • 國立成功大學 - 博士後研究員 (2012-03)
 • 高雄長庚紀念醫院 - 副研究醫技員七級 (2005-09 ~ 2012-03)
 • 高雄長庚紀念醫院 - 研究助理 (2004-07 ~ 2012-02)

專長/Discipline expertise

 • 生理學/Physiology
 • 細胞生物學/Cell biology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

林坤成(Kun-Chen Lin)、葉睿甯(Jui-Ning Yeh)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、蔣伊吾(John Y. Chiang)、宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、黃啟瑞(Chi-Ruei Huang)、陳怡伶(Yi-Ling Chen)、葉漢根(Hon-Kan Yip)、郭軍(Jun Guo)*


SCI 2023

鄞宗誠(Tsung-Cheng Yin)、李宜真(Yi-Chen Li)、宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、蔣伊吾(John Y. Chiang)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)、李炫昇(Mel S. Lee)*


SCI 2022

鄞宗誠(Tsung-Cheng Yin)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、陳冠宏(Kuan-Hung Chen)、林坤成(Kun-Chen Lin)、蔣伊吾(John Y. Chiang)、宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、吳順成(SHUN CHENG WU)、李宜真(Yi-Chen Li)、葉漢根(Hon-Kan Yip)、李炫昇(Mel S. Lee)*


SCI 2022

何美泠(Mei-Ling Ho)、許晉榮(Chin-Jung Hsu)、伍哲緯(Che-Wei Wu)、張玲華(Ling-Hua Chang)、陳振偉(Jhen-Wei Chen)、陳崇桓(Chung-Hwan Chen)、黃揆洲(kuichou Huang)、張瑞根(Je-Ken Chang)、吳順成(SHUN CHENG WU)、邵佩琳(Pei Lin Shao)*


SCI 2021

楊智超(Chih-Chao Yang)、宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、陳志弘( Chih-Hung Chen)、蔣依吾( John Y Chiang)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、吳順成(SHUN CHENG WU)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2021

吳知穎(Chih-Ying Wu)、廖峻德(Jiunn-Der Liao)*、陳昶翰(Chang-Han Chen)、李含(Han Lee)、王士豪(Shyh-Hau Wang)、劉浩志(Bernard Haochih Liu)、李承頤(Cheng-Yi Lee)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、李恩雅(Enya Li)


SCI 2021

邵佩琳(Pei Lin Shao)、廖峻德(Jiunn-Der Liao)*、吳順成(SHUN CHENG WU)、陳宇星(Yu-Hsing Chen)、王德華(Tak-Wah Wong)


SCI 2021

許俊傑(Jiunn-Jye Sheu)、柴漢東(Han-Tan Chai)、宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、蔣伊吾(John Y Chiang)、黃田宏(Tien-Hung Huang)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、吳順成(SHUN CHENG WU)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2020

許俊傑(Jiunn-Jye Sheu)、楊智超( Chih-Chao Yang)、Christopher Glenn Wallace、陳冠宏(Kuan-Hung Chen)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、宋沛勳( Pei-Hsun Sung)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2020

佩琳(邵)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、李宜真( Yi-Chen Li)、蔣依吾( John Y Chiang)、宋沛勳( Pei-Hsun Sung)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2020

葉漢根(Hon-Kan Yip)、李炫昇(Mel S Lee)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、陳冠宏(Kuan-Hung Chen)*


SCI 2020

陳胤嘉(Yin-Chia Chen)、許俊傑(Jiunn-Jye Sheu)、蔣依吾(John Y Chiang)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、吳順成(SHUN CHENG WU)、宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、李怡真( Yi-Chen Li)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2020

宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、林坤成(Kun-Chen Lin)、柴漢東( Han-Tan Chai)、蔣依吾(John Y Chiang)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2020

葉漢根(Hon-Kan Yip)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、 Christopher Glenn Wallace、許俊傑( Jiunn-Jye Sheu 2)、宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、李炫昇(Mel S Lee)*


SCI 2020

高常發(Sheung-Fat Ko)、陳冠宏( Kuan-Hung Chen)、Christopher Glenn Wallace、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2020

宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)


SCI 2020

林坤成(Kun-Chen Lin)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)


SCI 2020

許俊傑(Jiunn-Jye Sheu)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


Other 2020

宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*、邵佩琳(Pei Lin Shao)


SCI 2019

陳彥達(Yen-Ta Chen)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2019

柴漢東(Han-Tan Chai)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2019

陳冠宏(Kuan-Hung Chen)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2019

楊智超(Chih-Chao Yang)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)*


SCI 2019

邵佩琳(Pei Lin Shao)、吳順成(Shun-Cheng Wu)、林子尹(Zih-Yin Lin)、何美泠(Mei-Ling Ho)、陳崇桓(Chung-Hwan Chen)、王昭仁(Chau-Zen Wang)


SCI 2017

陳怡伶(Yi-Ling Chen)、林元平(Yuan-Ping Lin)、宋沛勳(Pei-Hsun Sung)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、葉漢根(Hon-Kan Yip)、蔡慧玲(Sarah Chua)*


SCI 2016

陳冠宏(Kuan-Hung Chen)、邵佩琳(Pei Lin Shao)


SCI 2016

林寶源(Pao-Yuan Lin)、邵佩琳(Pei Lin Shao)*


SCI 2016

林坤成(Kun-Chen Lin)*、邵佩琳(Pei Lin Shao)


SCI 2016

邵佩琳(PEI LIN SHAO)、Jiunn-Der Liao(Jiunn-Der Liao)*、Tak-Wah Wong、Yi-Cheng Wang、Steve Leu、葉漢根(Hon-Kan Yip)


SCI 2015


EI 2015


EI 2014

Siva(siva)*


SCI 2014BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣/台北/亞東醫院 2021.03

歐彥廷、陳振偉、伍哲緯、何美泠、吳順成(SHUN CHENG WU)、邵佩琳(Pei Lin Shao)


台灣/台南/成功大學 2020.12

邵佩琳(Pei Lin Shao)、吳順成(SHUN CHENG WU)、鄭明憲(Ming-Hsien Cheng)、廖峻德(Jiunn-Der Liao)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2024.07.31

吳順成(SHUN CHENG WU)、邵佩琳(Pei Lin Shao)、何美泠、陳崇桓


2020.11.01 ~ 2021.10.31

邵佩琳(Pei Lin Shao)、許晉榮、黃揆洲(kuichou Huang)


2019.11.01 ~ 2020.10.31

邵佩琳(Pei Lin Shao)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

邵佩琳(Pei Lin Shao)、何美泠、陳崇桓、葉漢根(Hon-Kan Yip)AWARDS

獲獎

2020.11.20

授獎單位: 本校


2020.08.

授獎單位: 行政院Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TK300076C

(大學日間部 )【第112學年第2學期:C班】<br>


TK300004C

(大學日間部 )【第112學年第2學期:C班】<br>使學生理解人體內各種組成層次的功能及各組成層次如何相互協調以維持生理機能的恆定,並使學生能將基礎的生理學知識連結到臨床上的應用;以期藉由對生理學的瞭解,奠定日後從事生物醫學相關領域的研究基礎


TK300004B

(大學日間部 )【第112學年第2學期:B班】<br>使學生理解人體內各種組成層次的功能及各組成層次如何相互協調以維持生理機能的恆定,並使學生能將基礎的生理學知識連結到臨床上的應用;以期藉由對生理學的瞭解,奠定日後從事生物醫學相關領域的研究基礎


TK300004A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>使學生理解人體內各種組成層次的功能及各組成層次如何相互協調以維持生理機能的恆定,並使學生能將基礎的生理學知識連結到臨床上的應用;以期藉由對生理學的瞭解,奠定日後從事生物醫學相關領域的研究基礎


TK300003A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>使學生理解人體內各種組成層次的功能及各組成層次如何相互協調以維持生理機能的恆定,並使學生能將基礎的生理學知識連結到臨床上的應用;以期藉由對生理學的瞭解,奠定日後從事生物醫學相關領域的研究基礎Thesis Advisor

指導論文

劉平婉 111

護理學系<br>


周佩蓉 111

護理學系<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料