Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 林鋐宇
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院職能治療學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: otrlin@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立彰化師範大學-特殊教育 博士
 • 美國紐約大學-職能治療 碩士
 • 高雄醫學大學-職能治療 學士

經歷/Experience

 • 亞洲大學職能治療學系 - 副教授 (2016-08)
 • 義守大學 - 副教授 (2015-02 ~ 2016-07)
 • 義守大學 - 助理教授 (2009-02 ~ 2015-01)
 • 義守大學 - 講師 (2007-02 ~ 2009-01)
 • 仁德醫護管理專科學校 - 講師 (2002-09 ~ 2007-01)

專長/Discipline expertise

 • 兒童職能治療/Pediatric Occupational Therapy
 • 實驗及認知心理學/Experimental and Cognitive Psychology
 • 注意力/Attention

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Chung-Yen Liao


SSCI 2023

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、En-ChiChiu、Hsieh-ChunHsieh、汪佩蓉(Pei-Jung (Grace) Wang)


SSCI 2023

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*


SSCI 2022

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*


SCI 2022

Huynh-Truc Tran(Huynh-Truc Tran)*、Yao-Chuen Li、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Shin-Da Lee、汪佩蓉(Pei-Jung (Grace) Wang)


SSCI 2021

Posen Lee、Ping-Chia Li、Chin-Hsuan Liu(Chin-Hsuan Liu)*、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Chien-Yu Huang、Ching-Lin Hsieh


SCI 2021

Guoqing Wan、Hsieh-Chun Hsieh(Hsieh-Chun Hsieh)*、Chien-Heng Lin、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Chien-Yu Lin、Wen-Hsin Chiu


SSCI 2021

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Wen-Dien Chang、Hsieh-Chun Hsieh、尤菀薈(Wan-Hui Yu)、Posen Lee


SCI 2021

Wen-Dien Chang、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Nai-Jen Chang、Jih-Huah Wu


SCI 2020

Wen-Dien Chang、Nai-Jen Chang、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Jih-Huah Wu


SSCI 2018

Posen Lee、Wen-Shian Lu、Chin-Hsuan Liu、林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Ching-Lin Hsieh


SSCI 2017

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Hsieh-Chun Hsieh、Posen Lee、Fu-Yuan Hong、Wen-Dien Chang、Kuo-Cheng Liu


SCI 2016

Posen Lee、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Chin-Hsuan Liu、Wen-Shian Lu(Wen-Shian Lu)*、Ching-Lin Hsieh


SCI 2016

張文典(Wen-Dien Chang)、Shuya Chen、Chia-Lun Lee、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Ping-Tung Lai(Ping-Tung Lai)*


SCI 2015

Wen-Dien Chang、Nai-Jen Chang、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Ping-Tung Lai


SSCI 2015

Hsieh-Chun Hsieh、林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Wen-Hsin Chiu、Ling Fu Meng、Chun Kai Liu


SCI 2015

Wen-Dien Chang、Fu-Chen Chen、Chia-Lun Lee、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Ping-Tung Lai


SCI 2015

Wen-Dien Chang


Other 2015

尤菀薈(Wan-Hui Yu)、En-Chi Chiu、Gong-Hong Lin、林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、I-Ping Hsueh、Ching-Lin Hsieh


SCI 2014

Wen-Dien Chang、Ching-Ching Tsai、Chia-Lun Lee、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Ping-Tung Lai(Ping-Tung Lai)*


TSSCI 2014

Posen Lee(Posen Lee)*、Chin-Hsuan Liu、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Yen-Lin Chen、Wen-Shian Lu、Ching-Lin Hsieh


SSCI 2014

林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Posen Lee(Posen Lee)*、Wen-Dien Chang、Fu-Yuan Hong


SCI 2014

Wen-Dien Chang、Wei-Syuan Huang、Chia-Lun Lee、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Ping-Tung Lai(Ping-Tung Lai)*


SCI 2014

Wen-Dien Chang、Chia-Lun Lee、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Yung-Chun Hsu、Chung-Jieh Wang(Chung-Jieh Wang)*、Ping-Tung Lai


SSCI 2014

Fu-Yuan Hong(Fu-Yuan Hong)*、Der-Hsiang Huang、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Su-Lin Chiu


TSSCI 2013

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Posen Lee、Wen-Dien Chang、Fu-Yuan Hong


SCI 2012

Wen-Dien Chang、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Ping-Tung Lai(Ping-Tung Lai)*


SCI 2012

Wen-Dien Chang、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Ping-Tung Lai(Ping-Tung Lai)*


Other 2012

Wen-Dien Chang、Chien-Tsung Tsai、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Yung-Chi Liu、Ping-Tung Lai(Ping-Tung Lai)*


Other 2012

林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Kuo-Cheng Liu、Wen-Dien Chang、Fu-Yuan Hong


SCI 2011

JOE-AIR JIANG、WEN-DIEN CHANG(WEN-DIEN CHANG)*、JIH-HUAH WU、Ping-Tung Lai、林鋐宇(Hung-Yu Lin)


Other 2011

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Wen-Dien Chang、Fu-Yuan Hong


Other 2011

林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Wen-Dien Chang、Fu-Yuan Hong


Other 2011

Wen-Dien Chang、Ping-Tung Lai(Ping-Tung Lai)*、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Nien-Chu Chen


TSSCI 2010

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Tair-Jye Chou


Other 2009

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*


Other 2006

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Sue-Mae Gan、Hsuan-Ni Chen


Other 2006

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*


Other 2006

Sue-Mae Gan(Sue-Mae Gan)*、林鋐宇(Hung-Yu Lin)


Other 2005

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*、Kuo-Cheng Liu、Hsuan-Ni Chen


Other 2005

林鋐宇(Hung-Yu Lin)*BOOKS

專書

禾楓書局有限公司 2017.03

王湉妮、林巾凱、范揚騰、林玲伊、黃雅淑、陳官琳、張韶霞、傅中珮、張瑞昆、蔡麗婷、黃璨珣、林鋐宇(Hung-Yu Lin)


華格那企業 2016.02

林鋐宇(Hung-Yu Lin)、蔡鴻儒CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Washington DC, USA 2021.07

Hsieh-Chun Hsieh、Chien-Heng Lin、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Posen Lee、Chun-Kai Liu


台灣 2019.11

尤菀薈(Wan-Hui Yu)、Chien-Te Wu、林鋐宇(Hung-Yu Lin)、Ching-Lin Hsieh、I-Ping Hsueh


德國/雷根斯堡/雷根斯堡大學 (University of Regensburg) 2019.06

林鋐宇(Hung-Yu Lin)


Taiwan/Taipei/I-Shou University 2018.11

林鋐宇(Hung-Yu Lin)


Taiwan/Taipei/Chang Gung University 2017.10

林鋐宇(Hung-Yu Lin)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2023.07.31

林鋐宇(Hung-Yu Lin)


2019.11.01 ~ 2020.10.31

林鋐宇(Hung-Yu Lin)、吳書毅(WU, SHU-YIH)、周立偉(Li-Wei Chou)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

林鋐宇(Hung-Yu Lin)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

林鋐宇(Hung-Yu Lin)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

林鋐宇(Hung-Yu Lin)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

林鋐宇(Hung-Yu Lin)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

林鋐宇(Hung-Yu Lin)Course Information

授課課程

TT300178A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>學習了解兒童情緒發展與相關情緒理論


TT300074B

(大學日間部 )【第112學年第1學期:B班】<br>了解職能治療專業的歷史、哲學基礎、臨床發展、模式以及職能治療師的角色


TT300074A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>了解職能治療專業的歷史、哲學基礎、臨床發展、模式以及職能治療師的角色


TT300033A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>訓練學生之邏輯性、分析性與批判性思考。


TT300033A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>訓練學生之邏輯性、分析性與批判性思考。


TT300033A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>訓練學生之邏輯性、分析性與批判性思考。


TT300007B

(大學日間部 )【第112學年第1學期:B班】<br>了解職能治療專業的歷史、哲學基礎、臨床發展、模式以及職能治療師的角色


TT300007A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>了解職能治療專業的歷史、哲學基礎、臨床發展、模式以及職能治療師的角色