Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 林冠含
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院健康產業管理學系
 • 職稱/Job title: 助理教授
 • E-mail: okonkwolin@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立臺灣大學-職業安全與衛生 博士
 • 國立臺灣師範大學-衛生教育 學士

經歷/Experience

 • 亞洲大學健康產業管理學系 - 助理教授 (2019-02)
 • 國立臺灣大學醫學院醫學教育暨生醫倫理科暨研究所 - 博士後研究員 (2013-10 ~ 2019-01)

專長/Discipline expertise

 • 公共衛生學/Public Health
 • 職業與環境流行病學/Occupational and Environmental Epidemiology
 • 職場壓力與疲勞/Occupational Stress and Burnout
 • 醫學倫理/Bioethics
 • 系統性文獻回顧/Systematic Review

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

穆馬速(Massoud Moslehpour)、Anita Shalehah、Ferry Fadzlul Rahman、林冠含(Lin, Kuan-Han)*


SCI 2022

Jui-Teng Lin、Yi-Ze Lee、Jacques Lalevee、Chia-Hung Kao、林冠含(Lin, Kuan-Han)、Da-Chuan Cheng


SCI 2021

Fahni Haris、Ben-Yi Liau、Yih-Kuen Jan、Veit Babak Hamun Akbari、Yanuar Primanda、林冠含(Lin, Kuan-Han)、龍希文(Chi-Wen Lung)*


SCI 2021

Vita Widyasari、Ferry Fadzlul Rahman、林冠含(Lin, Kuan-Han)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2020

Ferry Fadzlul Rahman、Vita Widyasari、Muhammad Alwi Eka Pranata、林冠含(Lin, Kuan-Han)*


Other 2020

Ferry Fadzlul Rahman、Hamka、林冠含(Lin, Kuan-Han)*


Other 2020

Tuan Hai Nguyen、林冠含(Lin, Kuan-Han)、Ferry Fadzlul Rahman、歐仁和(Ou,Jenho-Peter)、黃永強(WONG WING KEUNG)*


SCI 2020

林冠含(Lin, Kuan-Han)、Chau-Chung Wu、Tzong-Shinn Chu、Tien-Shang Huang、Yen-Yuan Chen


SCI 2020

Hon-Ke Sia、Shih-Te Tu、Pei-Yung Liao、林冠含(Lin, Kuan-Han)、Chew-Teng Kor、Ling-Ling Yeh


SSCI 2019

Yen-Yuan Chen、Melany Su、Shu-Chien Huang、Tzong-Shinn Chu、Ming-Tsan Lin、Yu-Chun Chiu、林冠含(Lin, Kuan-Han)


SCI 2019

Yu-Chun Chiu、Jyh-Chong Liang、Hong-Yuan Hsu、Tzong-Shinn Chu、林冠含(Lin, Kuan-Han)、Yen-Yuan Chen、Chin-Chung Tsai


SSCI 2019

林冠含(Kuan-Han Lin)、Shu-Chien Huang、Chih-Hsien Wang、Chau-Chung Wu、Tzong-Shinn Chu、Yen-Yuan Chen(Yen-Yuan Chen)*


SSCI 2019

林冠含(Kuan-Han Lin)、蘇乾嘉(Chien-Chia Su)、陳彥元(Yen-Yuan Chen)、朱柏青(Po-Ching Chu)*


SCI 2018

林冠吟(Kuan-Yin Lin)、蕭家俊(Ka-Chun Siu)、林冠含(Kuan-Han Lin)*


SSCI 2018

秦唯珊(Wei-Shan Chin)、郭育良(Yue Leon Guo)、廖士程(Shih-Cheng Liao)、林冠含(Kuan-Han Lin)、郭純雅(Chun-Ya Kuo)、陳志傑(Chih-Chieh Chen)、蕭淑銖(Judith S.C. Shiao)*


Other 2018

張心慧(Hsin-Hui Chang)、林冠含(Lin, Kuan-Han)、 陳彥元(Yen-Yuan Chen)、林佳靜(Chia-Chin Lin)


SCI 2016

莊建淮(Chien-Huai Chuang)、曾培琪(Pei-Chi Tseng)、林君諭(Chun-Yu Lin)、林冠含(Kuan-Han Lin)*、陳彥元(Yen-Yuan Chen)


SCI 2016

林冠含(Kuan-Han Lin)、林冠吟( Kuan-Yin Lin)、蕭家俊(Ka-Chun Siu)*


SCI 2016

陳彥元(Yen-Yuan Chen)、陳益祥(Yih-Sharng Chen)、朱宗信(Tzong-Shinn Chu)、林冠含(Kuan-Han Lin)、吳造中(Chau-Chung Wu)*


SCI 2016

林冠含(Kuan-Han Lin)、陳益祥(Yih-Sharng Chen)、周迺寬(Nai-Kuan Chou)、黃勝堅(Sheng-Jean Huang)、吳造中(Chau-Chung Wu)、陳彥元(Yen-Yuan Chen)*


SSCI 2014

林冠含(Kuan-Han Lin)、朱柏青(Po-Ching Chu)、郭純雅(Chun-Ya Kuo)、黃耀輝(Yaw-Huei Hwang)、吳肖琪(Shiao-Chi Wu)、郭育良(Yue Leon Guo)*


SSCI 2014

林冠含(Kuan-Han Lin)、蕭淑銖(Shu-Chu Shiao)、郭乃文(Nai-Wen Guo)、廖士程(Shih-Cheng Liao)、郭純雅(Chun-Ya Kuo)、胡佩怡(Pei-Yi Hu)、徐儆暉(Jin-Huei Hsu)、黃耀輝(Yaw-Huei Hwang)、郭育良(Yue Leon Guo)*


TSSCI 2013

秦唯珊(Wei-Shan Chin)、林冠含(Kuan-Han Lin)、郭育良(Yue Leon Guo)、蕭淑銖(Shu-Chu Shiao)*


SSCI 2013

林冠含(Kuan-Han Lin)、郭乃文(Nai-Wen Guo)、蕭淑銖(Shu-Chu Shiao)、廖士程(Shih-Cheng Liao)、胡佩怡(Pei-Yi Hu)、徐儆暉(Jin-Huei Hsu)、黃耀輝(Yaw-Huei Hwang)、郭育良(Yue Leon Guo)*


SSCI 2012

郭純雅(Chun-Ya Kuo)、廖士程(Shi-Cheng Liao)、林冠含(Kuan-Han Lin)、吳政龍(Chen-Long Wu)、李明濱(Ming-Been Lee)、郭乃文(Nai-Wen Guo)、郭育良(Yue Leon Guo)*


SCI 2012

林冠含(Kuan-Han Lin)、郭乃文(Nai-Wen Guo)、廖士程(Shih-Cheng Liao)、郭純雅(Chun-Ya Kuo)、胡佩怡(Pei-Yi Hu)、徐儆暉(Jin-Huei Hsu)、黃耀輝(Yaw-Huei Hwang)、郭育良(Yue Leon Guo)*


Other 2011

林冠含(Kuan-Han Lin)、胡佩怡(Pei-Yi Hu)、郭乃文(Nai-Wen Guo)、廖士程(Shih-Cheng Liao)、郭純雅(Chun-Ya Kuo)、黃耀輝(Yaw-Huei Hwang)、郭育良(Yue Leon Guo)、徐儆暉(Jin-Huei Hsu)*CONFERENCE PAPERS

研討會論文

線上 2021.11

張運佳、林冠含(Lin, Kuan-Han)


Virtual 2021.10

張運佳、林冠含(Lin, Kuan-Han)


台灣 2021.05

吳睿宏、林冠含(Lin, Kuan-Han)


台灣 2021.05

潘沁苓、林冠含(Lin, Kuan-Han)


台灣/台南/國立臺南護理專科學校 2020.02

廖秀芬、林冠含(Lin, Kuan-Han)、夏慧玲


台灣/台北/台灣大學公共衛生學院 2019.09

古欣蘋、葉玲玲、林冠含(Lin, Kuan-Han)


Semarang, Indonesia. 2019.08

Ferry Fadzlul Rahman、林冠含(Lin, Kuan-Han)、Ling-Ling Yeh


Roanoke, Virginia, U.S.A. 2019.06

Yen-Yuan Chen、林冠含(Lin, Kuan-Han)、Tzong-Shinn Chu、Tien-Shang Huang


Las Vegas, Nevada, U.S.A. 2018.06

Yen-Yuan Chen、林冠含(Lin, Kuan-Han)、Tzong-Shinn Chu


Sweden, Stockholm 2017.06

林冠含(Lin, Kuan-Han)、Kuan-Yin Lin、Ka-Chun Siu


Burlington, Vermont, U.S.A. 2017.06

Yen-Yuan Chen、林冠含(Lin, Kuan-Han)、Tzong-Shinn ChuRESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2022.07.31

程大川(Da-Chuan Cheng)、林冠含(Lin, Kuan-Han)


2021.01.01 ~ 2021.12.31

曹文昱(Wen-Yi Tsao)、葉麗月、洪弘昌、廖玟君、林冠含(Lin, Kuan-Han)


2019.04.09 ~ 2019.10.31

林冠含(Lin, Kuan-Han)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

林冠含(Lin, Kuan-Han)


2019.07.01 ~ 2020.08.31

莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、林冠含(Lin, Kuan-Han)Course Information

授課課程

TA300204A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


TA300028C

(大學日間部 )【第111學年第1學期:C班】
1. 明白環保科學對地球科學、社會、經濟、教育、學術、文化、政治及國際關係之影響力。 2. 從不同的立足點研究與剖析各種環保現象。


TA300028B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
1. 明白環保科學對地球科學、社會、經濟、教育、學術、文化、政治及國際關係之影響力。 2. 從不同的立足點研究與剖析各種環保現象。


TA300028A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
1. 明白環保科學對地球科學、社會、經濟、教育、學術、文化、政治及國際關係之影響力。 2. 從不同的立足點研究與剖析各種環保現象。


TA100083A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】
使修課者學習閱讀英文論文及報告


TA100048B

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:B班】
瞭解流行病學的原理與運用,學習如何利用其進行健康管理研究,以及發展未來研究的方向。 培養學生獨立思考的能力,以及激發主動探索與創新的精神。Thesis Advisor

指導論文

Ferry Fadzlul Rahman 110

健康產業管理學系


Nadia Sylvano 110

健康產業管理學系


古欣蘋 109

健康產業管理學系


VERLITA EVELYN SUSANTO 109

健康產業管理學系


Motala Ceesay 109

健康產業管理學系


潘沁苓 109

健康產業管理學系


李欣敏 109

健康產業管理學系


張運佳 109

健康產業管理學系


吳睿宏 109

健康產業管理學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料