Profile

基本資料..

  • 姓名/Name: 蒙美津
  • 單位/Department: 醫學暨健康學院食品營養與保健生技學系, 醫學暨健康學院醫學檢驗暨生物技
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: mmong@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 美國田納西大學-營養學系 博士

經歷/Experience

  • 弘光技術學院 - 兼任助理教授 (2000-09 ~ 2001-07)

專長/Discipline expertise

  • 營養學/Nutrition
  • 營養與代謝/Nutrition and metabolism
  • 食品營養學/Food Nutrition
  • 保健食品/Healthy food

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

Yueh TC、Wang YC、Chin YT、Hung YC、蒙美津(Mei-Chin Mong)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)、Pei JS、Gu J、Tsai CW、Bau DT(Bau DT)*


SCI 2023

Chiu KL、Chang WS、Tsai CW、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Hsia TC、Bau DT(Bau DT)*


SCI 2022

Yueh TC、Tsao HY、Chien WC、Tsai CW、Pei JS、Wu MH、Chen CP、Chen CC、王智弘(Wang Zhi-Hong)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)


SCI 2022

Wang SC、Tsai CW、Chang WS、Hsia NY、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Wang YC、Hsia TC、Gu J、Bau DT(Bau DT)*


Other 2022

Shih LC、He JL、Chang WS、Hsu CL、Hsia TC、Wang YC、Yang JS、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Tsai CW、Bau DT(Bau DT)*


SCI 2022

Hu PS、Hsia NY、Chien WC、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Hsia TC、Bau DT(Bau DT)*


SCI 2022

Yan SL、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Liu WH、殷湄晶(Mei-chin Yin)*


SCI 2022

Wu MH、Chen CH、Chen CP、Huang TL、Yueh TC、王智弘(Wang Zhi-Hong)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Bau DT(Bau DT)*


SCI 2022

Fu CK、蒙美津(Mei-Chin Mong)、王智弘(Wang Zhi-Hong)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)、Bau DT(Bau DT)*


Other 2022

Pei JS、Chang WS、Chen CC、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Hsu SW、Hsu PC、Hsu YN、Wang YC、Tsai CW、Bau DT


SCI 2021

Hsiao LW、Tsay GJ、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Liu WH、殷湄晶(Mei-chin Yin)


SCI 2021

Li CH、Chiu KL、Hsia TC、Shen TC、Chen LH、Yu CC、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Chang WS、Tsai CW、Bau DT


SCI 2021

Yan SL、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、殷湄晶(Mei-chin Yin)


Other 2021

Wu CN、Chang WS、Shih LC、Wang YC、Lee HT、Yu CC、王智弘(Wang Zhi-Hong)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Hsia TC、Tsai CW


SCI 2020

Kuo HL、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Chen HC、王智弘(Wang Zhi-Hong)、殷湄晶(Mei-chin Yin)


SCI 2020

楊雅甄(Ya-Chen Yang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、吳文慈(Wen-Tzu Wu)、王智弘(Wang Zhi-Hong)、殷湄晶(Mei-chin Yin)*


SCI 2019

Chou IC、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Lin CL、殷湄晶(Mei-chin Yin)


SCI 2019

Pai PY、蒙美津(Mei-Chin Mong)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)、Liu YT、王智弘(Wang Zhi-Hong)、殷湄晶(Mei-chin Yin)


Other 2019

楊雅甄、蒙美津(Mei-Chin Mong)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)、Liu YT、王智弘(Wang Zhi-Hong)、殷湄晶(Mei-chin Yin)


SCI 2019

Yan SL、王智弘(Wang Zhi-Hong)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)、殷湄晶(Mei-chin Yin)


2018

吳文慈(Wen-Tzu Wu)、蒙美津(Mei-Shin Mong)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)、王智弘(Wang Zhi-Hong)、殷湄晶(Mei-chin Yin)*


SCI 2018

王智弘(Wang Zhi-Hong)、蒙美津(Mei-Shin Mong)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)


2018

Chiu CH、Chyau CC、Chen CC、Lee LY、Chen WP、Liu JL、Lin WH、蒙美津(Mei-Shin Mong)*


2017

殷湄晶(Mei-chin Yin)、王智弘(Wang Zhi-Hong)、Liu WH、蒙美津(Mei-Shin Mong)


SCI 2016

Hsia TC、殷梅津*、蒙美津(Mei-Shin Mong)


SCI 2015

Yu-wan Yang、Chia-wen Tsai、蒙美津(Mei-Shin Mong)、殷梅津*


EI 2015

Pei-chun Chao、殷梅津、蒙美津(Mei-Shin Mong)


SCI 2014

CH Chiu、CC Chyau、CC Chen、CH Lin、CH Cheng、蒙美津(Mei-Shin Mong)*


SCI 2014

Chan CY、蒙美津(Mei-Shin Mong)、Liu WH、Huang CY、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)


SCI 2013

蒙美津(Mei-Shin Mong)、Te-Chun Hsia、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)


SCI 2012

殷梅津(YIN, MEI-CHIN)、Lin, Ming-Cheng、蒙美津(Mei-Chin Mong)、林佳育(LIN CY)、、


SCI 2012

Hsu CK、Chou ST、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、蒙美津(Mei-Shin Mong)、王建國(Chien-Kuo Wang)、Hsueh YP、Jhan JK


SCI 2012

蒙美津(Mei-Chin Mong)、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)*


SCI 2012

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)*


SCI 2011

蒙美津(Mei-Chin Mong)、趙哲毅(Che-Yi Chao)、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)


SCI 2011

Chun-Che Lin、Chun-Yin Huang、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Chien-Yi Cha、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)


SCI 2010

Wen-Hu Liu、Chun-Che Lin、Zhi-Hong Wang、蒙美津(Mei-Chin Mong)、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)


SCI 2010

蔡世傑(Shih-Jei Tsai)、林佳育(LIN CY)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、何茂旺(Mao-Wang Ho)、殷梅津(Mei-Chin Yin)


SCI 2010

趙哲毅(Che-Yi Chao)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Kung-Chi Chan、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)


SCI 2009

詹恭巨(Kung-Chi CHan)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、殷梅津(Mei-Chin Yin)*BOOKS

專書

華格那企業有限公司 2022.12

黃久秦、蒙美津(Mei-Chin Mong)


華格那 2018.04

蒙美津(Mei-Shin Mong)


華格那 2016.06

蒙美津(Mei-Shin Mong)


新文京開發 2016.06

蒙美津(Mei-Shin Mong)


華格那 2014.10

蒙美津(Mei-Shin Mong)


華格那 2014.08

蒙美津(Mei-Shin Mong)


新文京 2013.09

張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、張育嘉(Yu-Chia Chang)、林慧美(Hui-Mei Lin)、蒙美津(Mei-Shin Mong)、邱駿紘、蘇完女(Su-Wan Nu)、林秀珍(Hsiu-Chen Lin)、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、陳怡如(I-Ju Chen)、汪在莒、林承鋒、、、


華格那 2012.07

杭極敏、陳冠如、王瑞蓮、林麗霜、陳玉楚、楊惠婷、蒙美津(Mei-Chin Mong)、吳幸娟


華格那 2012.09

蒙美津(Mei-Shin Mong)、張瑞珠、吳天祚、邱駿紘、林翠品


新文京開發 2010.02

張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、張育嘉(Yu-Chia Chang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、陳怡如(I-Ju Chen)、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、汪在莒、林承鋒


新文京開發 2007.08

楊雅甄(Ya-Chen Yang)、、


華格那企業 2006.09

蒙美津(Mei-Chin Mong)


華格那 2005.08

蒙美津(Mei-Chin Mong)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taiwan/Taichung/亞洲大學 2023.05

何奕萱、蒙美津(Mei-Chin Mong)


Taiwan/Taichung/靜宜大學 2023.05

曾柏豪、蒙美津(Mei-Chin Mong)


Taiwan/Taipei/國防醫學院 2023.03

Chun-Hung Chiu、蒙美津(Mei-Chin Mong)


Taiwan/Taichung/中山醫學大學 2022.12

蒙美津(Mei-Chin Mong)、Chun-Hung Chiu


Taiwan/Taichung/朝陽科技大學 2022.11

Kuan-Chuan Tao、蒙美津(Mei-Chin Mong)


Taiwan/Taichung/國立中興大學 2022.11

蒙美津(Mei-Chin Mong)、Chun-Hung Chiu


台南市/線上 2022.05

徐靖雅、蒙美津(Mei-Chin Mong)


台北市/國立陽明交通大學陽明校區 2022.03

Chen PH、Huang YP、Du JR、Li PY、Bai ZL、Chiu CH、蒙美津(Mei-Chin Mong)


台中市/國立中興大學 2021.12

Wang YT、Zheng CH、Ke PC、Hou CY、Chiu CH、蒙美津(Mei-Chin Mong)


台中市/國立中興大學 2021.12

Ke PC、Zheng CH、Wang YT、Hou CY、Chiu CH、蒙美津(Mei-Chin Mong)


台中市/國立中興大學 2021.12

Chen PH、Huang YP、Du JR、Li PY、Bai ZL、Chiu CH、蒙美津(Mei-Chin Mong)


台中市/線上 2021.06

曾柏豪、Chiu CH、蒙美津(Mei-Chin Mong)


台中市/中興大學 2019.11

蒙美津(Mei-Chin Mong)、喬長誠、林怡君、邱駿紘


嘉義縣/南華大學 2019.10

蒙美津(Mei-Chin Mong)、Jung-Hsuan Chuang、Yi-Kai Chen、Chi-Yun Shin、Jou-Man Li、Chiu-Hung Chiu


嘉義縣/南華大學 2019.10

蒙美津(Mei-Chin Mong)、Yi-Kai Chen、Jung-Hsuan Chuang、Chi-Yun Shin、Jou-Man Li、Chiu-Hung Chiu


Taoyuan, Taiwan 2019.10

蒙美津(Mei-Chin Mong)、莊蓉萱、陳奕凱、施繼雲、李柔蔓、邱駿紘


台南市嘉南藥理大學 2015.05

Chun-Hung Chiu、Yu-Shin Shiu


台南市嘉南藥理大學 2015.05

Yi-Kai Su


台南市嘉南藥理大學 2015.05

Chiu-Hung Chiu、Parker Lu


高雄市義守大學 2014.10

蒙美津(Mei-Shin Mong)、Chun-Hung Chiu


高雄市義守大學 2014.10

Chi-Huang Chang、Chun-Hung Chiu


台中市 2014.06

Chun-Hung Chiu、蒙美津(Mei-Shin Mong)、Chi-Huang Chang


新北市 2014.05

蒙美津(Mei-Shin Mong)


新北市 2014.05

蒙美津(Mei-Shin Mong)、劉曉孔、張筱筠(Hsiao-Chuan Chang)


台中市中國醫藥大學 2013.05

蒙美津(Mei-Shin Mong)、趙家穗、張筱筠(Hsiao-Chuan Chang)


台中市亞洲大學 2013.03

游俊傑、蒙美津(Mei-Shin Mong)、邱駿紘


新北市輔仁大學 2012.11

邱駿紘、蒙美津(Mei-Shin Mong)、鄭卜元


台南市 2012.05

游俊傑、蒙美津(Mei-Chin Mong)、邱駿紘


台北市 2012.03


台北 2011.02

陳宗聖、蒙美津(Mei-Chin Mong)、邱駿紘、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)


台北 2010.05

蒙美津(Mei-Chin Mong)、林子群、孔昭蘋、朱懿慈、李思儀、李瑜珊、邱沛禎


宜蘭 2009.11

蒙美津(Mei-Chin Mong)、郭素茵、許成光(Cheng-Kuang Hsu)、邱駿紘


台中 2009.06

蒙美津(Mei-Chin Mong)、Chun-Hung Chiu、Shen-Min Huang、Chin-Chu Chen、Tzu-Yang Lin、Chun-Yu Chen


台中 2009.06

Chun-Hung Chiu、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Ying-Jie Chen、Nai-Shin Yu


台中 2009.05

蒙美津(Mei-Chin Mong)、邱駿紘、Shu-Lie Chen、Tsung-Hsien Chan


台中 2009.05

Chun-Hung Chiu、蒙美津(Mei-Chin Mong)、SM Huang、CY Chen


台中 2009.05

Chun-Hung Chiu、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Yi-Ling Hsieh


台中 2009.05

蒙美津(Mei-Chin Mong)、吳曼如、許恩翎、張筱筠(Hsiao-Yun Chang)


台北 2009.02

許紫晶、杜盈萱、邱碩宇、韓建國(Chien-Kuo Han)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、李明明(Min-Min Lee)、趙哲毅(Che-Yi Chao)


Taichung 2008.11

蒙美津(Mei-Chin Mong)、邱駿紘(Chun-Hung Chiu)、韓建國(Chien-Kuo Han)、李明明(Min-Min Lee)


Taichung 2008.11

蒙美津(Mei-Chin Mong)、邱駿紘、許成光(Cheng-Kuang Hsu)、王建國(Chien-Kuo Wang)


Taichung 2008.11

Huang, Shen-Ming、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Yi-Ting, Chen、Lin, Shiang-Ting、邱駿紘


台北 2008.03

Wang, Chun-Yuan、蒙美津(Mei-Chin Mong)、楊乙尹、Lin, Cheng-Hsien、Hsieh, Chiu-Lan、邱駿紘(Chun-Hung Chiu)


台北 2008.02

蒙美津(Mei-Chin Mong)、柯耀筆、王世宗、陳勁初、林政賢、邱駿紘


彰化 2007.12

柯耀筆、蒙美津(Mei-Chin Mong)、陳勁初、林政賢、喬長誠、邱駿紘


彰化 2007.12

蒙美津(Mei-Chin Mong)、柯耀筆、王世宗、黃勝敏、林政賢、邱駿紘


彰化 2007.12

謝佩宸、邱駿紘、蒙美津(Mei-Chin Mong)


彰化 2007.12

黃亦婷、邱駿紘、蒙美津(Mei-Chin Mong)


彰化 2007.12

薛煜彬、王建國(Chien-Kuo Wang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、許成光(Cheng-Kuang Hsu)


Taipei 2007.09

蒙美津(Mei-Chin Mong)、謝依玲、江筱慧


Taipei 2007.09

蒙美津(Mei-Chin Mong)、邱駿紘、王世宗、王秀琦RESEARCH GRANT

研究計畫

2016.06.02 ~ 2016.10.31

蒙美津(Mei-Shin Mong)、韓建國(Chien-Kuo Han)


2015.06.01 ~ 2015.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、蒙美津(Mei-Shin Mong)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

蒙美津(Mei-Shin Mong)


2014.07.01 ~ 2015.06.30

蒙美津(Mei-Shin Mong)


2014.07.01 ~ 2014.12.31

蒙美津(Mei-Shin Mong)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

蒙美津(Mei-Shin Mong)


2014.02.01 ~ 2015.01.31

蒙美津(Mei-Shin Mong)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

蒙美津(Mei-Shin Mong)


2012.05.15 ~ 2013.05.14

蒙美津(Mei-Shin Mong)


2008.08.01 ~ 2011.07.31

許成光(Cheng-Kuang Hsu)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、王建國(Chien-Kuo Wang)


2008.08.01 ~ 2011.07.31

許成光(Cheng-Kuang Hsu)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、王建國(Chien-Kuo Wang)


2008.08.01 ~ 2011.07.31

許成光、蒙美津(Mei-Chin Mong)、王建國(Chien-Kuo Wang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

蒙美津(Mei-Chin Mong)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

許成光(Cheng-Kuang Hsu)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、王建國(Chien-Kuo Wang)AWARDS

獲獎

2015.01.31

授獎單位: 研究發展處


2014.03.15

授獎單位:


2014.03.15

授獎單位:


2012.10.11

授獎單位:


2012.10.11

授獎單位:


2011.03.19

授獎單位:


2010.03.20

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TK300051A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>介紹與健康及疾病相關之基礎營養概念和應用,除了說明能量需求原則外,並瞭解特定生命階段、健康狀況及常見疾病的營養需求、營養照顧與疾病飲食內容之要點。


TK300002A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>生物化學基本知識介紹


TF500225A

(進修學士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>本課程授課主要內容因為生物技術廣泛應用於食品工業,所以本課程以介紹基礎生物技術的原理,再介紹運用於食品工業的現況與未來發展,包括微生物、植物、動物,以及海洋生物等研究應用範疇,使學生瞭解基礎學理,並啟發他們深入研究探索的興趣。


TF310117A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>本課程主要在於配合膳食療養學課程的內容,藉由對於特定疾病的飲食菜單設計及實作,以充分瞭解符合需求之疾病飲食的必要調配原則。


TF310113A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TF310079A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>促使學生能夠藉由實務實習,來增進學生的營養專業知能,達到學用合一,並建立正確的職業倫理和服務態度,同時讓學生具備營養師專技高考之資格。


TF310072A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>介紹各種類型疾病的風險因子、成因、臨床症狀,以及預防或治療的營養生理生化學理與飲食調配原則,以促使學生熟捻疾病飲食的設計與製作。


TF310071A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>促使學生能夠藉由實務實習,來增進學生的營養專業知能,達到學用合一,並建立正確的職業倫理和服務態度,同時讓學生具備營養師專技高考之資格。


TF310056A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>促使學生能夠藉由實務實習,來增進學生的營養專業知能,達到學用合一,並建立正確的職業倫理和服務態度,同時讓學生具備營養師專技高考之資格。


TF310053A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>促使學生以社區而非個人角度來考量及解決營養相關的健康問題,並瞭解我國及國外現行之社區營養研究計畫及政策。


TF310033A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>教導同學了解科學文獻的一般架構及基本閱讀方法。及讓學生能熟悉文獻收集的方法,並能知道如何撰寫書面報告及進行口頭報告。


GRG00051N

(大學日間部 )【第112學年第2學期:N班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051L

(大學日間部 )【第112學年第2學期:L班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051K

(大學日間部 )【第112學年第2學期:K班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051J

(大學日間部 )【第112學年第2學期:J班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051I

(大學日間部 )【第112學年第2學期:I班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051H

(大學日間部 )【第112學年第2學期:H班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051G

(大學日間部 )【第112學年第2學期:G班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051F

(大學日間部 )【第112學年第2學期:F班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051E

(大學日間部 )【第112學年第2學期:E班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051D

(大學日間部 )【第112學年第2學期:D班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051B

(大學日間部 )【第112學年第2學期:B班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GRG00051A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>以健康促進為主軸,透過健康促進概念、常見疾病介壽與預防、傳染病介紹、心理衛生與鴨理調適、飲食營養與健康、運動體適能與健康、生活安全、事故傷害預防等面向,增進學生對健康的意義的理解及應用。


GOG00189A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>涵蓋基礎及實用的飲食資訊,促使學生對日常飲食有正確的營養保健觀念,能選擇對身體有益的食物,達到預防勝於治療的目的。Thesis Advisor

指導論文

趙家穗 103

<br>


江姿緣 102

<br>


蔡蕎羽 102

營養學系<br>


Kendi Jelita 102

食品科學系<br>


游俊傑 101

保健營養生技學系<br>


劉曉孔 101

保健營養生技學系<br>


黃鈺淇 101

<br>


沈吟紋 101

幼兒保育系<br>


范芯瑋 101

幼兒保育系<br>


Rezka Larasati 100

<br>


陳宗聖 099

保健營養生技學系<br>


詹宗憲 098

生物科技研究所<br>


林子揚 098

生物科技研究所<br>


謝依玲 098

生物科技研究所<br>


郭素茵 098

保健營養生技學系<br>


黃琡珍 097

保健營養生技學系<br>


詹凱婷 097

生物科技研究所<br>


楊乙尹 097

保健營養生技學系<br>


謝佩宸 097

保健營養生技學系<br>


張詩莉 097

長期照護研究所在職碩士專班<br>


張麗穎 096

保健營養生技學系<br>


林政賢 096

生物科技研究所<br>


薛煜彬 096

生物科技系<br>


黃亦婷 096

保健營養生技學系<br>


李詠妍 096

保健營養生技學系<br>


江秀蘭 096

保健營養生技學系<br>


王秀琦 095

<br>


張哲銘 095

生物科技與生物資訊學系<br>


臧一凡 095

生物科技與生物資訊學系<br>


翁京秀 095

生物科技研究所<br>


陳傑易 095

生物科技與生物資訊學系<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

保健營養生技學系 102

指導教授: 蒙美津<br> 學生姓名: 賴柏羽