Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 陸清達
 • 單位/Department: 資訊電機學院資訊傳播學系
 • 職稱/Job title: 教授
 • E-mail: lucas@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立清華大學-電機工程與電腦科學 博士

經歷/Experience

 • 親民工商專科學校 - 副教授 (2006-02 ~ 2009-07)
 • 親民工商專科學校 - 專任講師 (1995-08 ~ 2007-07)

專長/Discipline expertise

 • 訊號處理/Signal processing
 • 自然語言處理與語音處理/Natural language processing and voice processing
 • 人工智慧/Artificial intelligence
 • 數位影像處理/Digital Image processing

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

陸清達(Ching-Ta Lu)*、歐峻任(Chun-Jen Ou)、陸妍諭(Yen-Yu Lu)


SCI 2022

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陳牧言(Mu-Yen Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王柔樺(Rou-Hua Wang)


SCI 2022

陸清達(Ching-Ta Lu)*、蘇崇維(Chung-Wei Su)、江惠翎(Hui-Ling Jiang)、陸妍諭(Yen-Yu Lu)


SCI 2021

陸清達(Ching-Ta Lu)*、許馨如(Hsin-Ju Hsu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


SCI 2021

陸清達(Ching-Ta Lu)*、王玲玲(Ling-Ling Wang)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、林家安(Chia-An Lin)


SCI 2020

陸清達(Ching-Ta Lu)*、陳睿瀚(Rei-Han Chen)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、林家安(Chia-An Lin)


SCI 2020

陸清達(Ching-Ta Lu)、陳牧言(Mu-Yen Chen)*、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、Neil Y. Yen、劉佳樺(Chia-Hua Liu)


SCI 2020

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、陳牧言(Mu-Yen Chen)、Neil Y. Yen


EI 2020

陸清達(Ching-Ta Lu)、林家安(Chia-An Lin)、張嘉奕(Chia-Yi Chang)、劉佳樺(Chia-Hua Liu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)


EI 2019

Der-Chang Tseng、Ru-Yin Wei、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


EI 2019

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、Hong-Ray Chu


EI 2019

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、劉佳樺(Chia-Hua Liu)、張嘉奕(Chia-Yi Chang)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)


SCI 2019

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、Cheng-Jung Yu、陸清達(Ching-Ta Lu)、Wen-Yen Lin、Neil Y. Yen、Tien-Chi Huang、Hong-Ray Chu


Other 2018

徐甫嘉(Fu-Ga Hsu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


SCI 2018

陸清達(Ching-Ta Lu)*、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、許志群(Chih-Chan Hsu)、劉俐伶(Li-Ling Liu)


SCI 2018

陸清達(Ching-Ta Lu)、陳牧言(Mi-Yen Chen)*、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、許志群(Chih-Chan Hsu)


SCI 2018

陳永裕(Yung-Yue Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)


Other 2017

曾國凱(Kau-Kai Tseng)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)*


SCI 2017

陸清達(Ching-Ta Lu)*、雷忠霖(Chung-Lin Lei)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


EI 2017

陸清達(Ching-Ta Lu)*、雷忠霖(Chung-Lin Lei)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


Other 2017

徐以臻(Yi-Chien Hsu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)*


SCI 2017

陸清達(Ching-Ta Lu)*、雷忠霖(Chung-Lin Lei)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)


SCI 2016

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、陸清達(Ching-Ta Lu)、陳牧言(Mu-Yen Chen)、麥健棠(Chien-Tang Mai)


SCI 2016

陸清達(Ching-Ta Lu)*、陳永裕(Yung-Yu Chen)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、張郡芳(Chun-Fan Chang)


Other 2016

張慧敏(Hui-Min Chang)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)*


Other 2016

黎芮晴(Rei-Ching Li)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)*


Other 2015

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈于中(Yu-Chung Shen)


EI 2015

陸清達(Ching-Ta Lu)


EI 2014

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


SCI 2014

陸清達(Ching-Ta Lu)


EI 2014

陸清達(Ching-Ta Lu)*


SCI 2014

陸清達(Ching-Ta Lu)


Other 2013

陸清達(Ching-Ta Lu)*、陳淇鈺(Chi-Yu Chen)


EI 2013

陸清達(Ching-Ta Lu)*、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


EI 2013

沈俊宏(Jun-Hong Shen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、簡銘伸(Ming-Shen Jian)、黃天麒(Tien-Chi Huang)


EI 2013

沈俊宏(Jun-Hong Shen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、簡銘伸(Ming-Shen Jian)


SCI 2012

陸清達(Ching-Ta Lu)*、周子雋(Tzu-Chun Chou)


EI 2012

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


EI 2012

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(Jun-Hong Shen)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)


Other 2011

洪國樑(Kuo-Liang Hong)、陸清達(Ching-Ta Lu)、巫明諺(Ming-Yen Wu)


SCI 2011

陸清達(Ching-Ta Lu)*


SCI 2010

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)


EI 2008

陸清達(Ching-Ta Lu)


SCI 2007

陸清達(Ching-Ta Lu)*


SCI 2007

陸清達(Ching-Ta Lu)*、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


SCI 2006

陸清達(Ching-Ta Lu)*、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


SCI 2006

陸清達(Ching-Ta Lu)*、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


SCI 2004

陸清達(Ching-Ta Lu)*、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


Other 2004

陸清達(Ching-Ta Lu)*、鄭志民(Jyh-Min Cheng)


SCI 2003

陸清達(Ching-Ta Lu)*、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


Other 2003

陸清達(Ching-Ta Lu)*、劉利誠(Lih-Cherng Liu)


Other 2003

俞安字(An-Tze Yu)、陸清達(Ching-Ta Lu)


Other 2003

劉利誠(Lih-Cherng Liu)、陸清達(Ching-Ta Lu)*


Other 2002

陸清達(Ching-Ta Lu)*


Other 2001

陸清達(Ching-Ta Lu)*、賴信焜、陳志宗、何玲玲



BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer 2018

陸清達(Ching-Ta Lu)、陳永裕(Yung-Yue Chen)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、雷忠霖(Chung-Lin Lei)


Springer 2018

陸清達(Ching-Ta Lu)、陳永裕(Yung-Yue Chen)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、雷忠霖(Chung-Lin Lei)


Springer 2018

陳永裕(Yung-Yue Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、張培玉(Pei-Yu Chang)


Springer 2018

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、麥健堂(Chien-Tang Mai)



PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taichung 2022.05

陸妍諭(Yen-Yu Lu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


Taichung 2022.05

劉俞均(Yu-Chun Liu)、潘盈臻(Ying-Chen Pan)、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


Taichung 2022.05

王亮瑜(Liang-Yu Wang)、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣、宜蘭 2020.07

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王柔樺(Rou-Hua Wang)


台灣/南投/惠蓀林場、國立中興大學 2019.05

歐峻任(Jun-Ren Ou)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、林家安(Chia-An Lin)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣/南投/惠蓀林場、國立中興大學 2019.05

黃 予(Yu Huang)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、林家安(Chia-An Lin)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣/南投/惠蓀林場、國立中興大學 2019.05

許馨如(Hsin-Ru Hsu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、林家安(Chia-An Lin)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣/南投/惠蓀林場、國立中興大學 2019.05

蔡育楷(Yue-Kai Tsai)、陸清達(Ching-Ta Lu)


台灣/南投/惠蓀林場、國立中興大學 2019.05

陳睿瀚(Rai-Han Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、林家安(Chia-An Lin)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


Kuala Lumpur, Malaysia 2018.07

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、朱鈜瑞(Hong-Ray Chu)


Kuala Lumpur, Malaysia 2018.07

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、劉佳樺(Chia-Hua Liu)、張嘉奕(Chia-Yi Chang)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)


台灣/南投/南開科技大學 2018.05

徐甫嘉(Fu-Ga Hsu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


台灣/南投/南開科技大學 2018.05

蔡奕雯(蔡奕雯)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


中華民國/台中/修平科技大學 2018.03

劉佳樺(Chia-Hua Liu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


中華民國/台中/東海大學 2017.10

劉佳樺(Chia-Hua Liu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


Japan/Osaka 2017.07

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、陳牧言(Mu-Yen Chen)


Japan/Osaka 2017.07

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陳牧言(Mu-Yen Chen)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、許志群(Chih-Chan Hsu)


台灣/南投/日月潭青年活動中心 2017.01

劉俐伶(Li-Ling Liu)、許志群(Chih-Chan Hsu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


Japan/Tokyo 2016.07

陸清達(Ching-Ta Lu)、陳永裕(Yung-Yue Chen)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、雷忠霖(Chung-Lin Lei)


Japan/Tokyo 2016.07

陸清達(Ching-Ta Lu)、陳永裕(Yung-Yue Chen)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、雷忠霖(Chung-Lin Lei)


Japan, Tokyo 2016.07

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、麥健棠(Chien-Tang Mai)


Tokyo, Japan 2016.07

陳永裕(Yung-Yue Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、張培鈺(Pei-Yu Chang)


Japan/Okinawa 2016.05

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳永裕(Yung-Yue Chen)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、雷忠霖(Chung-Lin Lei)


Japan/Okinawa 2016.05

曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陸清達(Ching-Ta Lu)


台灣/台中 2016.04

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、麥健棠(Jian-Tan Mi)、陸清達(Ching-Ta Lu)


台灣/台中 2016.04

吳威俐(Wei-Li Wu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣/台中 2016.04

鍾幸宜(Hsin-Yi Chung)、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣/台中 2016.04

黃子璇(Tze-Shien Huang)、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣/台中 2016.04

雷忠霖(Chung-Lin Lei)、陸清達(Ching-Ta Lu)


中華民國/台北/台北大學 2016.03

魏廷築(Ting-Chu Wei)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)


Taoyuan, Taiwan 2015.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、張郡芳(Chun-Fan Chang)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


Taoyuan, Taiwan 2015.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、雷忠霖(Chung-Lin Lei)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


Osaka, Japan 2015.05

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


朝陽科技大學 2015.04

張郡芳(Jun-Fan Chang)、陸清達(Ching-Ta Lu)


朝陽科技大學 2015.04

雷忠霖(Chung-Lin Lay)、陸清達(Ching-Ta Lu)


修平科技大學 2015.03

張郡芳(Jun-Fan Chang)、陸清達(Ching-Ta Lu)


亞洲大學 2014.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


亞洲大學 2014.11

李延俊(Yen-Jun Lee)、陸清達(Ching-Ta Lu)


日本、北海道 2014.04

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


朝陽科技大學 2014.04

沈于中(Yu-Chung Shen)、陸清達(Ching-Ta Lu)


亞洲大學 2013.12

黃苑絲(Edwinna Ng)、陸清達(Ching-Ta Lu)


亞洲大學 2013.12

李延俊(Yan-Jun Lee)、陸清達(Ching-Ta Lu)


Asia University 2013.12

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


台南長榮酒店 2013.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)、李延俊(Yan-Jun Lee)


Bali, Indonesia 2013.06

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


台中朝陽科技大學 2013.04

陳淇鈺(Chi-Yi Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)


台灣彰化 2012.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、周子雋(Tzu-Chun Chou)、陳淇鈺(Chi-Yu Chen)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


台灣彰化 2012.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


台灣高雄 2012.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、簡銘伸(Ming-Shen Jian)


Xian China 2012.05

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


花蓮福容大飯店 2011.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、周子雋(Tzu-Chun Chou)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)、陳淇鈺(Chi-Yu Chen)


花蓮福容大飯店 2011.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)、沈于中(Yu-Chung Shen)


南投國立暨南大學 2011.06

周子雋(Tz-Tyun Chou)、陸清達(Ching-Ta Lu)


ShanHai, China 2011.06

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


朝陽科技大學 2011.04

洪國樑(Kuo-Liang Hong)、陸清達(Ching-Ta Lu)、巫明諺(Ming-Yen Wu)


朝陽科技大學 2011.04

巫明諺(Ming-Yen Wu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、洪國(Kuo-Liang Hong)


桃園長庚大學 2010.12

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)、巫明諺(Ming-Yen Wu)、洪國樑(Kuo-Liang Hong)、周子雋(Tz-Tyun Chou)


台中靜宜大學 2010.06

王俊評(Jyun-Ping Wang)、陸清達(Ching-Ta Lu)


台南 2010.05

陸清達(Ching-Ta Lu)


Indonesia, Bali Island 2010.03

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


中華民國高雄 2009.12

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)、王俊評(Jyun-Ping Wang)


Phuket, Tailand 2009.03

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)、劉利誠(Lih-Cherng Liu)


Kunmin, China 2008.07

劉利誠(Lih-Cherng Liu)、陸清達(Ching-Ta Lu)


Sanya, Hainan, China 2008.05


Lasvegas, Nevada, USA 2008.03

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾昆福(Kun-Fu Tseng)


Taipei, Taiwan 2007.11

陸清達(Ching-Ta Lu)


Kaohsiung, Taiwan 2005.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


Kaohsiung, Taiwan 2005.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


Montreal, Quebec, Canada 2004.05

陸清達(Ching-Ta Lu)、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


Geneva, Switzerland 2003.09

陸清達(Ching-Ta Lu)、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


Denver, Colorado, USA 2002.09

陸清達(Ching-Ta Lu)、王小川(Hsiao-Chuan Wang)


Taipei, Taiwan 2002.08

陸清達(Ching-Ta Lu)、王小川(Hsiao-Chuan Wang)



RESEARCH GRANT

研究計畫

2022.08.01 ~ 2025.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)、朱以恬(I-Tien CHU)


2018.07.01 ~ 2019.02.28

陸清達(Ching-Ta Lu)


2016.07.01 ~ 2017.02.28

陸清達(Ching-Ta Lu)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)


2014.07.01 ~ 2015.02.28

陸清達(Ching-Ta Lu)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)


2013.07.01 ~ 2014.02.28

陸清達(Ching-Ta Lu)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)、陳志宗(Chih-Tsung Chen)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)、曾崑福(Kun-Fu Tseng)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

陸清達(Ching-Ta Lu)



AWARDS

獲獎

2022.05.14

授獎單位: 本校


2022.05.14

授獎單位: 本校


2022.05.13

授獎單位: 本校


2022.01.21

授獎單位: 本校


2021.12.01

授獎單位: 中華電信


2021.12.01

授獎單位: 中華電信


2021.11.13

授獎單位: 教育部


2021.11.13

授獎單位: 教育部


2021.10.20

授獎單位: 教育部


2021.10.20

授獎單位: 教育部


2021.10.20

授獎單位: 教育部


2021.10.20

授獎單位: 教育部


2021.10.20

授獎單位: 教育部


2021.07.01

授獎單位: 本校


2021.06.23

授獎單位: 本校


2021.06.23

授獎單位: 本校


2021.06.23

授獎單位: 本校


2021.06.23

授獎單位: 本校


2021.03.13

授獎單位: 本校


2020.12.09

授獎單位: 本校


2020.12.09

授獎單位: 本校


2020.11.07

授獎單位: 教育部


2020.10.25

授獎單位: 教育部


2020.10.25

授獎單位: 教育部


2020.06.12

授獎單位: 本校


2020.06.30

授獎單位: 本校


2020.06.30

授獎單位: 本校


2019.10.27

授獎單位: 新竹市政府


2019.05.03

授獎單位: 本校


2019.05.03

授獎單位: 本校


2019.05.

授獎單位: 請選擇


2019.05.03

授獎單位: 本校


2019.05.03

授獎單位: 本校


2019.05.03

授獎單位: 本校


2019.03.13

授獎單位: 本校


2018.06.08

授獎單位: 本校


2017.04.27

授獎單位: 台灣域名協進會


2017.04.27

授獎單位: 台灣域名協進會


2017.02.01

授獎單位: 本校


2016.04.18

授獎單位: 台灣域名協進會


2016.04.18

授獎單位: 台灣域名協進會


2016.02.01

授獎單位: 本校


2015.07.28

授獎單位: 科技部


2015.03.27

授獎單位: IETAC 2015


2015.01.31

授獎單位: 本校


2014.07.31

授獎單位: 本校


2014.05.02

授獎單位: 逢甲大學


2014.04.19

授獎單位: 朝陽科技大學


2014.03.15

授獎單位: 本校


2013.12.25

授獎單位: 本校


2013.03.16

授獎單位: 本校


2013.03.13

授獎單位: 本校


2012.12.07

授獎單位: 本校


2012.03.18

授獎單位: 本校


2011.03.17

授獎單位: 本校


2010.03.17

授獎單位: 本校


2008.11.01

授獎單位: Marquis Who's Who


2007.11.23

授獎單位: 親民技術學院


2007.07.31

授獎單位: 親民技術學院


2007.01.08

授獎單位: 親民技術學院


2007.01.08

授獎單位: 親民技術學院


2007.01.04

授獎單位: 行政院


2006.11.18

授獎單位: 親民技術學院


2006.10.28

授獎單位: 教育部


2006.08.28

授獎單位: 親民技術學院



Exhibitions

展演

無資料


Course Information

授課課程

GRG00260E

(大學日間部 )【第111學年第1學期:E班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


EP300325B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】


EP300325A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


EP300247A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


EP200041A

(研究所碩士班 )【第111學年第1學期:A班】
教導學生了解人工智慧在資訊與多媒體中的相關應用,並且介紹各種人工智慧的相關技術,讓同學了解各種人工智慧的特性與應用時機。



Thesis Advisor

指導論文

胡珮綺(Pei-Chi Hu) 109

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


鍾政翰(Cheng-Han Chong) 108

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


鄭喬馨(Chiao-Sin Cheng) 108

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


蘇崇維(Chung-Wei Su) 108

行動商務與多媒體應用學系(Department of M-Commerce and Multimedia Apps)


許馨如(Hsin-Ru Hsu) 107

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


陳睿瀚(Rey-Han Chen) 107

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


黃 予(Yu Huang) 107

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


歐峻任(Jun-Ren Ou) 107

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


蔡育楷(Yu-Kei Tsi) 107

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


劉佳樺(Chia-Hua Liu) 106

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


許志群(Chih-Chan Hsu) 105

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


劉俐伶(Li-Ling Liu) 105

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


雷忠霖(Chong-Lin Lei) 104

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


黃子璇(Tze-Shien Huang) 104

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


鍾幸宜(Sien-Yi Chong) 104

資訊傳播學系 (Department of Information Communication)


吳威俐(Wei-Li Wu) 104

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


李延俊(Yen-Jun Lee) 103

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


張郡芳(Jun-Fun Chang) 103

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


黃苑絲(Yuan-Si Huang) 103

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


沈于中(Yu-Chong Shen) 102

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


陳淇鈺(Chi-Yu Chen) 101

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


洪國樑(Kuo-Liang Hong) 099

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


巫明諺(Min-Yen Wu) 099

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


周子雋(Chi-Jun Chou) 099

資訊傳播學系(Department of Information Communication)


王俊評(Jun-Ping Wang) 098

資訊傳播學系 (Department of Information Communication)



College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

資訊傳播學系(Department of Information Communication) 104

指導教授: 王玲玲、陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 葉芷芸(Ji-Yun Ye)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 110

指導教授: 王玲玲、陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 游恩倫(An-Lung Yo)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 110

指導教授: 沈俊宏、陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 陳奕穎、鍾政翰(Cheng-Han Chong)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 109

指導教授: 沈俊宏、陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 游恩倫(An-Lung Yo)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 109

指導教授: 王玲玲、陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 郭思妤(Shi-Yu Kuo)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 108

指導教授: 王玲玲、陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 周羿晴(Yi-Ching Chou)、許馨如(Hsin-Ru Hsu)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 108

指導教授: 沈俊宏、陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 簡世益(Shih-Yi Chien)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 108

指導教授: 陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 江惠翎(Hui-Ling Jiang)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 106

指導教授: 陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 黃予(Yu Huang)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 105

指導教授: 陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 王苡蓁(Yi-Cheng Wang)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 103

指導教授: 陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 張慧敏(Hui-Ming Chang)


資訊傳播學系(Department of Information Communication) 102

指導教授: 陸清達(Ching-Ta Lu)
學生姓名: 劉倍如(Bai-Ju Liu)