Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 何杰龍
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院視光學系
 • 職稱/Job title: 助理教授
 • E-mail: Jielonghe@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立臺灣大學-生化暨生物科技 博士
 • 國立中興大學-生命科學 碩士
 • 中國文化大學-園藝 學士

經歷/Experience

 • 亞洲大學學士後獸醫學系 - 助理教授 (2017-08)
 • 國立台灣大學 - 獨立博士後研究學者 (2015-08 ~ 2017-07)
 • 國立台灣大學 - 延聘博士後研究 (2013-03 ~ 2015-07)

專長/Discipline expertise

 • 生物化學/Biochemistry
 • 免疫學/Immunology
 • 生物晶片/Bio-chip
 • 生物技術/Biotechnology
 • 病毒學/virology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

CHUNG-LIN TSAI、CHIA-WEN TSAI、WEN-SHIN CHANG、JIUNN-CHERNG LIN、LIANG-CHUN SHIH、何杰龍(Jie-Long He)、包大?(Da-Tian Bau)*


SCI 2019

Ming-Shou Hsieh、Yuan-Chih Chang、何杰龍(Jie-Long He)、Rong-Huay Juang


SCI 2018

Ming-Shou Hsieh、何杰龍(Jie-Long He)、Tzong-Yuan Wu、Rong-Huay Juang(Rong-Huay Juang)*


SCI 2016

何杰龍(Jie-Long He)、Da-Shin Wang、Shih-Kang Fan(Shih-Kang Fan)*


SCI 2015

何杰龍(Jie-Long He)、An-Te Chen、Jyong-Huei Lee、Shih-Kang Fan(Shih-Kang Fan)*


SCI 2015

何杰龍(Jie-Long He)、Yi-Chung Chiu、Shih-Chung Chang、Ching-Ho Wang、Rong-Huay Juang(Rong-Huay Juang)*


SCI 2014

何杰龍(Jie-Long He)、Ming-Shou Hsieh、Rong-Huay Juang、Ching-Ho Wang(Ching-Ho Wang)*


SCI 2013

何杰龍(Jie-Long He)、Ming-Shou Hsieh、Yi-Chung Chiu、Rong-Huay Juang、Ching-Ho Wang(Ching-Ho Wang)*


SCI 2010

Yi-Tung Chen、Rong-Huay Juang、何杰龍(Jie-Long He)、Wen-Yu Chu、Ching-Ho Wang(Ching-Ho Wang)*CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台中市 2021.08

何杰龍(Jie-Long He)


Taipei, Taiwan 2019.11

Hsieh MS(Hsieh MS)、何杰龍(Jie-Long He)


Singapore 2019.08

何杰龍(Jie-Long He)


Singapore 2019.08

Hsieh MS(Hsieh MS)、何杰龍(Jie-Long He)、Juang RH(Juang RH)


Beijing, China 2018.09

何杰龍(Jie-Long He)


Singapore 2018.03

何杰龍(Jie-Long He)


Taipei, Taiwan 2017.10

何杰龍(Jie-Long He)、簡基憲(CHIEN,CHI HSIEN)


Shanghai, China 2017.06

何杰龍(Jie-Long He)


Illinois, USA 2016.08

Hsieh MS、何杰龍(Jie-Long He)、Chou YT、Chang SC、Ching-Ho Wang、Rong-Huay Juang


Illinois, USA 2016.08

何杰龍(Jie-Long He)、Hsieh MS、Fan SK、Ching-Ho Wang、Rong-Huay Juang


Singapore 2015.09

何杰龍(Jie-Long He)


Taipei, Taiwan 2015.07

何杰龍(Jie-Long He)、Meng-Tsung Chang、Shih-Kang Fan


Texas, USA 2014.10

何杰龍(Jie-Long He)、Hsin-Yi Lu、Yi-Han Lai、Jie-Teng He、Shih-Kang Fan


Colorado, USA 2014.07

Chen HW、Peng JY、Lee HC、何杰龍(Jie-Long He)、Huang YP、Ching-Ho Wang


Academia sinica, Taiwan 2014.05

何杰龍(Jie-Long He)、Chun-Chao Li、Yao-Wen Hsu、Shih-Kang Fan


Taipei, Taiwan 2013.11

Peng JY、Lee HC、何杰龍(Jie-Long He)、Huang YP、Ching-Ho Wang、Chen HW


Hanoi, Vietnam 2012.10

Ching-Ho Wang、Rong-Huay Juang、何杰龍(Jie-Long He)、Yi-Tung Chen


Taipei, Taiwan 2009.12

Yi-Chun Liu、何杰龍(Jie-Long He)、Ching-Ho Wang、Rong-Huay Juang


Taipei, Taiwan 2009.12

何杰龍(Jie-Long He)、Frank Cian、Ching-Ho Wang、Rong-Huay Juang


Taipei, Taiwan 2009.05

Yi-Tung Chen、Rong-Huay Juang、何杰龍(Jie-Long He)、Ching-Ho Wang


Danshuei, Taiwan 2008.12

Yi-Tung Chen、Rong-Huay Juang、何杰龍(Jie-Long He)、Chu WY、Ching-Ho Wang


Pingtung, Taiwan 2008.05

Yi-Tung Chen、Rong-Huay Juang、何杰龍(Jie-Long He)、Wen-Yu Chu、Ching-Ho Wang


Taichung, Taiwan 2007.12

Yi-Tung Chen、Rong-Huay Juang、何杰龍(Jie-Long He)、Wen-Yu Chu


Paris, France 2007.10

Ching-Ho Wang、何杰龍(Jie-Long He)、Yi-Cheng Chen、Rong-Huay JuangRESEARCH GRANT

研究計畫

2020.08.01 ~ 2022.07.31

何杰龍(Jie-Long He)、莊榮輝(Rong-Huay Juang)


2018.08.01 ~ 2020.10.31

何杰龍(Jie-Long He)


2015.08.01 ~ 2018.07.31

何杰龍(Jie-Long He)Course Information

授課課程

TV300092B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】


GOG00412A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】