Profile

基本資料..

  • 姓名/Name: 王經篤
  • 單位/Department: 資訊電機學院資訊工程學系, 資訊電機學院生物資訊與醫學工程
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: jdwang@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立中正大學-資訊工程 博士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

  • 生物資訊/Bioinformatics
  • 平行與分散處理/Parallel and decentralized processing
  • 人工智慧/Artificial intelligence

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2024

王經篤(Jing-Doo Wang)、Chayadi Oktomy Noto Susanto(Chayadi Oktomy Noto Susanto)*


SCI 2023

王經篤(Jing-Doo Wang)、Chayadi Oktomy Noto Susanto(Chayadi Oktomy Noto Susanto)*


Other 2020

王經篤(Jing-Doo Wang)、潘信宏(Shin Hung Pan)*、何承遠(Cheng-Yuan Ho)、連耀南(Yao-Nan Lien)、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、Achmad Nurmandi


SCI 2017

王經篤(Jing-Doo Wang)*、黃銘崇(Ming-Chorng Hwang)


SCI 2016

王經篤(Jing-Doo Wang)*


SCI 2015

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、王經篤(Jing-Doo Wang)、王居尉(Jyu-Wei Wang)


Other 2015

王經篤(Jing-Doo Wang)、蔣中凱(Ahong-Kai Jiang)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


SCI 2015

Yi-Chun Wang、王經篤(Jing-Doo Wang)、Chin-Han Chen、Yi-Wen Chen、Chuan Li


Other 2015

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、王經篤(Jing-Doo Wang)


SCI 2014

王經篤(Jing-Doo Wang)、王怡鈞(Yi-Chun Wang)


Other 2013

王經篤(Jing-Doo Wang)*


SCI 2011

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


Other 2009

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


Other 2008

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Other 2006

王經篤(Jing-Doo Wang)


EI 2004

蔡志忠、王經篤(Jing-Doo Wang)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

IntechOpen 2018

王經篤(Jing-Doo Wang)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台中市 2022.12

王經篤(Jing-Doo Wang)、Chayadi Oktomy Noto Susanto


台中市 2018.10

王經篤(Jing-Doo Wang)、王怡鈞(Yi-Chun Wang)


Taiwan/Taipei/Taipei International Convention Center 2018.06

王經篤(Jing-Doo Wang)、連耀南(YAO-NAN-LIEN)、潘信宏(Shin Hung Pan)


Washington DC, U.S.A. 2017.10

王經篤(Jing-Doo Wang)、王怡鈞(Yi-Chun Wang)、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Sun Moon Lake, Taiwan 2017.09

王經篤(Jing-Doo Wang)


Sapporo, Japan 2017.05

王經篤(Jing-Doo Wang)、黃銘崇(Ming-Chorng Hwang)


Chiang Mai, Thailand 2016.10

王經篤(Jing-Doo Wang)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、王昭能(Charles C.N. Wang)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Kaohsiung, Taiwan. 2015.10

王經篤(Jing-Doo Wang)、Wijayanto Heri


Niagara Falls, Canada 2015.08


大同大學 2015.07

陳彥棠、王經篤(Jing-Doo Wang)


朝陽科技大學 2015.04

王經篤(Jing-Doo Wang)


國立台北護理健康大學 2014.11


華梵大學 2014.06

郭佳霖、王經篤(Jing-Doo Wang)


國立澎湖科技大學 2014.05

吳健瑋


Singapore 2013.12


Tainan in Taiwan 2012.12

王經篤(Jing-Doo Wang)


National Yang-Ming University 2012.10

陳勁含(Chin-Han Chen)、王怡鈞(Yi-Chun Wang)、王經篤(Jing-Doo Wang)


Taichung, Taiwan 2011.10

王經篤(Jing-Doo Wang)


Shanghai, China 2011.07

王經篤(Jing-Doo Wang)


國立臺東大學 2011.05

黃進福


國立高雄大學 2011.04


東海大學 2010.11

王經篤(Jing-Doo Wang)、施耀竣


Taichung 2010.08


Taichung 2010.08

王經篤(Jing-Doo Wang)、廖益緯


Taichung 2010.08

王經篤(Jing-Doo Wang)、施耀竣(Yao-Chug Shi)


醒吾技術學院 2010.05

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉宣榮


Taipei, Taiwan 2009.11

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


大陸河北省保定市 2009.07

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)、施耀竣(Yao-Chug Shi)


台北淡江大學 2008.11

王經篤(Jing-Doo Wang)


亞洲大學 2007.12

王經篤(Jing-Doo Wang)RESEARCH GRANT

研究計畫

2018.03.01 ~ 2019.02.28

王經篤(Jing-Doo Wang)、廖淑娟(Shu-chuan Liao)


2014.02.01 ~ 2015.01.31


2013.02.01 ~ 2014.01.31

王經篤(Jing-Doo Wang)


2011.12.01 ~ 2012.11.30

王經篤(Jing-Doo Wang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


2004.08.01 ~ 2005.07.31

王經篤(Jing-Doo Wang)


2003.08.01 ~ 2004.07.31

王經篤(Jing-Doo Wang)、蔡志忠AWARDS

獲獎

2005. .

授獎單位:


. .

授獎單位:


. .

授獎單位:


. .

授獎單位:


. .

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

XXU00251A

(大學日間部 )【第113學年第0學期:A班】<br>Thesis Advisor

指導論文

陳彥棠 103

<br>


蔣中凱 103

<br>


吳健偉 102

<br>


郭佳霖 102

<br>


黃進福 100

生物資訊所<br>


盧勇凱 100

資訊工程所<br>95


劉宣榮 099

資訊工程所<br>(2010.6畢業)


廖益緯 099

電腦與通訊所<br>(2010.6畢業)


施耀竣 099

資訊工程所<br>(2010.6畢業)


Arie Budiansyah 099

資訊工程所<br>97 ( Indonesia) (2010.6畢業)


曾冠燕 097

資訊工程所<br>(2008.1畢業)


沈晉億 097

生物科技與生物資訊研究所<br>(2008.1畢業)


許瀚升 097

生物科技與生物資訊研究所<br>(2008.6畢業)


張文福 096

生物資訊所<br>2007.6畢業)


楊季剛 096

資訊工程所<br>(2007.1畢業)


林炯璁 095

生物資訊所<br>(2006.6畢業)College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料