Profile

基本資料

  • 姓名/Name: 王經篤
  • 單位/Department: 資訊電機學院資訊工程學系
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: jdwang@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立中正大學-資訊工程 博士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

  • 生物資訊/Bioinformatics
  • 平行與分散處理/Parallel and decentralized processing
  • 人工智慧/Artificial intelligence

JOURNAL PAPERS

期刊論文

Other 2020

王經篤(Jing-Doo Wang)、潘信宏(Shin Hung Pan)*、何承遠(Cheng-Yuan Ho)、連耀南(Yao-Nan Lien)、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、Achmad Nurmandi


SCI 2017

王經篤(Jing-Doo Wang)*、黃銘崇(Ming-Chorng Hwang)


SCI 2016

王經篤(Jing-Doo Wang)*


SCI 2015

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、王經篤(Jing-Doo Wang)、王居尉(Jyu-Wei Wang)


Other 2015

王經篤(Jing-Doo Wang)、蔣中凱(Ahong-Kai Jiang)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


SCI 2015

Yi-Chun Wang、王經篤(Jing-Doo Wang)、Chin-Han Chen、Yi-Wen Chen、Chuan Li


Other 2015

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、王經篤(Jing-Doo Wang)


SCI 2014

王經篤(Jing-Doo Wang)、王怡鈞(Yi-Chun Wang)


Other 2013

王經篤(Jing-Doo Wang)*


SCI 2011

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


Other 2009

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


Other 2008

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Other 2006

王經篤(Jing-Doo Wang)


EI 2004

蔡志忠、王經篤(Jing-Doo Wang)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

IntechOpen 2018

王經篤(Jing-Doo Wang)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台中市 2018.10

王經篤(Jing-Doo Wang)、王怡鈞(Yi-Chun Wang)


Taiwan/Taipei/Taipei International Convention Center 2018.06

王經篤(Jing-Doo Wang)、連耀南(YAO-NAN-LIEN)、潘信宏(Shin Hung Pan)


Washington DC, U.S.A. 2017.10

王經篤(Jing-Doo Wang)、王怡鈞(Yi-Chun Wang)、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Sun Moon Lake, Taiwan 2017.09

王經篤(Jing-Doo Wang)


Sapporo, Japan 2017.05

王經篤(Jing-Doo Wang)、黃銘崇(Ming-Chorng Hwang)


Chiang Mai, Thailand 2016.10

王經篤(Jing-Doo Wang)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、王昭能(Charles C.N. Wang)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Kaohsiung, Taiwan. 2015.10

王經篤(Jing-Doo Wang)、Wijayanto Heri


Niagara Falls, Canada 2015.08


大同大學 2015.07

陳彥棠、王經篤(Jing-Doo Wang)


朝陽科技大學 2015.04

王經篤(Jing-Doo Wang)


國立台北護理健康大學 2014.11


華梵大學 2014.06

郭佳霖、王經篤(Jing-Doo Wang)


國立澎湖科技大學 2014.05

吳健瑋


Singapore 2013.12


Tainan in Taiwan 2012.12

王經篤(Jing-Doo Wang)


National Yang-Ming University 2012.10

陳勁含(Chin-Han Chen)、王怡鈞(Yi-Chun Wang)、王經篤(Jing-Doo Wang)


Taichung, Taiwan 2011.10

王經篤(Jing-Doo Wang)


Shanghai, China 2011.07

王經篤(Jing-Doo Wang)


國立臺東大學 2011.05

黃進福


國立高雄大學 2011.04


東海大學 2010.11

王經篤(Jing-Doo Wang)、施耀竣


Taichung 2010.08


Taichung 2010.08

王經篤(Jing-Doo Wang)、廖益緯


Taichung 2010.08

王經篤(Jing-Doo Wang)、施耀竣(Yao-Chug Shi)


醒吾技術學院 2010.05

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉宣榮


Taipei, Taiwan 2009.11

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


大陸河北省保定市 2009.07

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)、施耀竣(Yao-Chug Shi)


台北淡江大學 2008.11

王經篤(Jing-Doo Wang)


亞洲大學 2007.12

王經篤(Jing-Doo Wang)RESEARCH GRANT

研究計畫

2018.03.01 ~ 2019.02.28

王經篤(Jing-Doo Wang)、廖淑娟(Shu-chuan Liao)


2014.02.01 ~ 2015.01.31


2013.02.01 ~ 2014.01.31

王經篤(Jing-Doo Wang)


2011.12.01 ~ 2012.11.30

王經篤(Jing-Doo Wang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

王經篤(Jing-Doo Wang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


2004.08.01 ~ 2005.07.31

王經篤(Jing-Doo Wang)


2003.08.01 ~ 2004.07.31

王經篤(Jing-Doo Wang)、蔡志忠AWARDS

獲獎

2005. .

授獎單位:


. .

授獎單位:


. .

授獎單位:


. .

授獎單位:


. .

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

XDU00191A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
使學生理解、應用、分析、綜合、比較、推論、評估本課程之理論與概念


EE300039A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


EE300016A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
瞭解大數據應用


EE300015D

(大學日間部 )【第111學年第1學期:D班】
人工智慧簡介與發展過程Thesis Advisor

指導論文

陳彥棠 103蔣中凱 103吳健偉 102郭佳霖 102黃進福 100

生物資訊所


盧勇凱 100

資訊工程所
95


劉宣榮 099

資訊工程所
(2010.6畢業)


廖益緯 099

電腦與通訊所
(2010.6畢業)


施耀竣 099

資訊工程所
(2010.6畢業)


Arie Budiansyah 099

資訊工程所
97 ( Indonesia) (2010.6畢業)


曾冠燕 097

資訊工程所
(2008.1畢業)


沈晉億 097

生物科技與生物資訊研究所
(2008.1畢業)


許瀚升 097

生物科技與生物資訊研究所
(2008.6畢業)


張文福 096

生物資訊所
2007.6畢業)


楊季剛 096

資訊工程所
(2007.1畢業)


林炯璁 095

生物資訊所
(2006.6畢業)College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料