Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 韓建國
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院食品營養與保健生技學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: jackhan@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立臺灣海洋大學-水產製造 碩士

經歷/Experience

 • 元培醫事技術專科學校 - 副教授兼圖書館館長 (2002-08 ~ 2004-07)
 • 元培醫事技術專科學校食科系 - 專任副教授 (2001-08 ~ 2002-07)
 • 元培醫事技術專科學校 - 圖書館館長 (2001-08 ~ 2002-07)
 • 空中大學食品營養與衛生科 - 副教授 (1997-02 ~ 1997-07)
 • 元培醫事技術專科學校 - 專任副教授兼教務主任 (1995-08 ~ 1999-07)
 • 元培醫事技術專科學校 - 專任副教授 (1992-02 ~ 1995-07)
 • 元培醫事技術專科學校 - 專任講師 (1991-08 ~ 1992-01)
 • 空中大學食品營養與衛生科 - 兼任講師 (1991-02 ~ 1994-01)
 • 食品工業發展研究所 - 副研究員 (1990-07 ~ 1991-06)
 • 食品工業發展研究所 - 副研究員 (1989-03 ~ 1990-06)
 • 中央研究院化學研究所 - 助理員 (1985-06 ~ 1986-09)

專長/Discipline expertise

 • 食品化學/Food chemistry
 • 食品檢驗與分析/Food Inspection and Analysis
 • 食品餐飲管理/Food and Beverage Management

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

Chien-Chin Chen、Chung-Tao Tang、Chao-Yang Lai、韓建國(Chien-Kuo Han)*、Yu-Hsuan Cheng、Yu-Feng Lin、Cheng-Ting Lin、Yuan-Li Huang


Other 2023

王癸元(Kuei-Yuan Wang)、韓建國(Chien-Kuo Han)*、宋協嶸


Other 2021

韓建國(Chien-Kuo Han)、王癸元(Kuei-Yuan Wang)、蔡承軒、丁筱芸


Other 2020

Yu-Wen Huang、韓建國(Chien-Kuo Han)


SCI 2020

劉如芳(Ju-Fang Liu)、韓建國(Chien-Kuo Han)


Other 2019

韓建國(Chien-Kuo Han)


EI 2017

韓建國(Chien-Kuo Han)、Tien YC、Jine-Yuan Hsieh D、, Ho TJ、Lai CH、, Yeh YL、, Hsuan Day C、Shen CY、, Hsu HH,、,(Huang CY,)*、、


Other 2016

韓建國(Chien-Kuo Han)*


SCI 2015

Lai CH、韓建國(Chien-Kuo Han)、Marthandam Asokan Shibu、Pei-Ying Pai、Tsung-Jung Ho、Cecilia Hsuan Day、蔡輔仁、蔡長海、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2015

韓建國(Chien-Kuo Han)、Hsin-Chieh Chiang、Chien-Yin Lin、Chih-Hsin Tang、Hsinyu Lee、黃定鼎、Yu-Ru Zeng、Tsai-Ni Chuang、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


SCI 2015

Jia-Ping Wu、Dennis Jine-Yuan Hsieh、韓建國(Chien-Kuo Han)、Peiying Pa、Yu-Lan Yeh、Chien-Chung Li、V. Vijaya Padma、Cecilia Hsuan Da、Chih-Yang Huang(Chih-Yang Huang)*、Chih-Yang Huang、、


Other 2014

韓建國(Chien-Kuo Han)


SCI 2014

Te-Ling Lu、韓建國(Chien-Kuo Han)、Yuan-Shiun Chang、Te-Jung Lu、Hui-Chi Huang、Bo-Ying Bao、Hsing-Yu Wu、Chieh-Hung Huang、Chia-Yen Li、Tian-Shung Wu


SCI 2014

韓建國(Chien-Kuo Han)、郭薇雯、Chia-Yao Shen、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、白培英、蔡長海、Feng-Yueh Lo、Da-Tong Ju、黃志揚(Chih-yang Huang)


SCI 2009

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、李明明(Min-Min Lee)、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、韓建國(Chien-Kuo Han)


SCI 2004

Lee, C. F、韓建國(Chien-Kuo Han)、Tsau, J. L


Other 2002

劉黛蒂、李清福、韓建國(Chien-Kuo Han)


Other 2001

劉建功、李清福、張谷昇、盧明傑、韓建國(Chien-Kuo Han)


SCI

劉如芳(Ju-Fang Liu)、韓建國(Chien-Kuo Han)


EI

Chen, L.-C(Chen, L.-C)*、Asokan Shibu、M., Liu、韓建國(Chien-Kuo Han)、C.-K., Ju、D.-T., Chen、P.-Y., Padma、 V., Lai、C.-H., Kuo


EI

Huang, P. C(Huang, P. C)*、 Asokan Shibu, M、 Kuo, C.-H、韓建國(Chien-Kuo Han)、Chen, Y.-S、Lo, F. Y、Li, H、 Padma, V.、Lai, C. H、Li, X.,Huang


Other

Tsai HC(Tsai HC)*、Cheng SP、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、Wang SW、Lee JJ、Lai CT、Fong YC、Tang CHBOOKS

專書

華格納 2018.06

韓建國(Chien-Kuo Han)


華格那出版社 2015.08

劉建功、藍群傑、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃大維、黃瓊萱、鄭雅升、鄭建益、鄭明清、黃朝琴、張永吉、陳勁初、鄭佳容、許碧曇、


華格那企業有限公司 2014.01

劉展冏(Liu, Chan-Chiung)、韓建國(Chien-Kuo Han)、劉冠汝(Liu, Kuan-Ju)、李嘉展(Lee, Jai-Jaan)、陳建元(Chen, Jan-Yuan)、虞積凱(Yu, Gee-Kaide)、孫芳明(Sun, Fang-Ming)、蘇敏昇(Su, Min-Sheng)、馮惠萍(Feng, Hui-Ping)、謝秋蘭(Hsieh, Chiu-Lan)、饒家麟(Jao, Chia-Ling)、梁弘人(Liang, Hong-Jen)、林聖敦(Lin, Sheng-Dun)、江伯源(Chiang, Po-Yuan)


華格那企業 2013.09

顏國欽(Yen, Gow-Chin)、劉展冏(Liu, Chan-Chiung)、韓建國(Chien-Kuo Han)、劉冠汝(Liu, Kuan-Ju)、李嘉展(Lee, Jai-Jaan)、陳建元(Chen, Jan-Yuan)、孫芳明(Sun, Fang-Ming)、蘇敏昇(Su, Min-Sheng)、馮惠萍(Feng, Hui-Ping)、謝秋蘭(Hsieh, Chiu-Lan)、饒家麟(Jao, Chia-Ling)、梁弘人(Liang, Hong-Jen)、林聖敦(Lin, Sheng-Dun)、江伯源(Chiang, Po-Yuan)


華格那企業 2007.09

顏國欽(Yen, Gow-Chin)、劉展冏(Liu, Chan-Chiung)、韓建國(Chien-Kuo Han)、劉冠汝(Liu, Kuan-Ju)、李嘉展(Lee, Jai-Jaan)、陳建元(Chen, Jan-Yuan)、孫芳明(Sun, Fang-Ming)、蘇敏昇(Su, Min-Sheng)、馮惠萍(Feng, Hui-Ping)、謝秋蘭(Hsieh, Chiu-Lan)、饒家麟(Jao, Chia-Ling)、梁弘人(Liang, Hong-Jen)、林聖敦(Lin, Sheng-Dun)、江伯源(Chiang, Po-Yuan)


華格那企業 2001.05

韓建國(Chien-Kuo Han)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

2021-05-21 ~ 2040-01-06

中華民國發明專利:I728643


2020-08-01 ~ 2038-07-11

中華民國發明專利:I700090


2019-10-21 ~ 2038-07-09

中華民國發明專利:I674848


2019-10-21 ~ 2038-07-11

中華民國發明專利:I674845


2019-09-11 ~ 2038-03-08

中華民國發明專利:I671016


2019-09-11 ~ 2037-07-19

中華民國發明專利:I671009


2018-12-21 ~ 2038-03-08

中華民國發明專利:I645032


2018-05-15 ~ 2035-05-12

中華民國發明專利:I623271


2018-05-11 ~ 2035-07-22

中華民國發明專利:I623269


2017-11-21 ~ 2035-07-20

中華民國發明專利:I605762


2017-01-21 ~ 2035-07-20

中華民國發明專利:I566775


2016-07-21 ~ 2026-04-25

中華民國新型專利:M525634


2015-08-21 ~ 2035-05-12

中華民國發明專利:I546018


2013-08-11 ~ 2023-04-29

中華民國新型專利:M458821CONFERENCE PAPERS

研討會論文

線上 2023.07

王癸元(Kuei-Yuan Wang)、Ying-Li Lin、韓建國(Chien-Kuo Han)、Hsieh-Jung Sung


台灣 2023.05

蔡家涔、吳蒞涓、林祐汝、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2023.05

蔡采芹、林祐汝、韓建國(Chien-Kuo Han)


弘光科技大學生活應用大樓B2國際會議廳 2022.11

莊愉涵、韓建國(Chien-Kuo Han)


弘光科技大學生活應用大樓B2國際會議廳 2022.11

張君敏、韓建國(Chien-Kuo Han)


弘光科技大學生活應用大樓B2國際會議廳 2022.11

施子涵、韓建國(Chien-Kuo Han)


弘光科技大學生活應用大樓B2國際會議廳 2022.11

林祐汝、韓建國(Chien-Kuo Han)


日本/福岡工業大學 2022.06

王癸元(Kuei-Yuan Wang)、Ying-Li Lin、韓建國(Chien-Kuo Han)、Chia-Wei Eddie Liang


台灣 2022.05

林祐汝、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2022.05

莊愉涵、阮喬茵、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2022.05

莊閔之、羅郁茹、林祐汝、?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


高雄展覽館3樓會議中心 2022.01

羅郁茹、林祐汝、莊閔之、?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2021.11

林祐汝、莊閔之、羅郁茹、?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣大學 2021.09

Zhi-Yan Wen、韓建國(Chien-Kuo Han)、Shih Tzu Han


南台科技大學 2021.08

莊閔之、羅郁茹、林祐汝、溫知諺、韓建國


台灣/台中市 2021.07

陳昕岑、張筱筠(Hsiao-Chuan Chang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣/台中市 2021.07

羅郁茹、林祐汝、莊閔之、?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣/台北市 2021.06

蔡易展、陳昕岑、邱仕堂、王晨宇、黃素華、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣/台北市 2021.06

施子涵、蘇妍如、?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣/台北市 2021.06

吳嘉蓉、杜育穎、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣/台北市 2021.06

吳函庭、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣/桃園 2021.02

Yu-Ju Lin、Yu-Ju Lo、Zhi-Yan Wen、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立屏東科技大學 2020.12

王晨宇、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立屏東科技大學 2020.12

王懷忻、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立屏東科技大學 2020.12

蘇妍如、施子涵、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立屏東科技大學 2020.12

林聖崴、王晨宇、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立屏東科技大學 2020.12

陳昕岑、王晨宇、張筱筠(Hsiao-Chuan Chang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立成功大學 2020.11

阮喬茵、莊愉涵、韓建國(Chien-Kuo Han)


南臺科技大學 2020.11

韓建國(Chien-Kuo Han)、王晨宇


Poland 2020.07

王癸元(Kuei-Yuan Wang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立台灣大學 2020.06

?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立台灣大學 2020.06

王懷忻、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學 2020.05

李佳欣、吳芮、王懷忻、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學 2020.05

吳芮、李佳欣、王懷忻、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學 2020.05

吳函庭、?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學 2020.05

Zhi-Yan Wen、Yu-Han Zhuang、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立中興大學 2019.11

江仲鈞、廖遠東、韓建國(Chien-Kuo Han)、廖瑋晨


國立中興大學 2019.11

陳品宏、韓建國(Chien-Kuo Han)、廖瑋晨、廖遠東


國立中興大學 2019.11

洪思媛、廖遠東、韓建國(Chien-Kuo Han)、顏嘉宏


國立中興大學 2019.11

江宜蓁、阮喬茵、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立中興大學 2019.11

王懷忻、李佳欣、吳芮、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立中興大學 2019.11

莊愉涵、?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立中興大學 2019.11

邱仕堂、韓建國(Chien-Kuo Han)


實踐大學(台北校區) 2019.11

Chen-Yu Wan、韓建國(Chien-Kuo Han)


University of Technology Sydney (UTS) 2019.07

王癸元(Kuei-Yuan Wang)、Ying-Li Lin、韓建國(Chien-Kuo Han)、Yu-Sin Huang


國立台灣大學 2019.06

韓建國(Chien-Kuo Han)、周楨蕙、黃素華(Su-Hua Huang)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建華


國立台灣大學 2019.06

韓建國(Chien-Kuo Han)、吳昶毅、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立台灣大學 2019.06

韓建國(Chien-Kuo Han)、林羿均、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立台灣大學 2019.06

韓建國(Chien-Kuo Han)、周雯琪、周楨蕙、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、黃素華(Su-Hua Huang)


實踐大學(台北校區) 2019.05

Wan-Yeh Li、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


亞洲大學 2019.05

李宛曄、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


亞洲大學 2019.05

王懷忻、吳芮、李佳欣、楊凱翔、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

王懷忻、王晨宇、呂嘉薇、周玲聿、?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

周雯琪、周楨蕙、江宜蓁、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、黃素華(Su-Hua Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

江宜蓁、阮喬茵、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

吳函庭、?知諺、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

林羿均、林佳錚、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

游佩珊、高翌綺、邱仕堂、莊雲心、陳柏霖、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

邱仕堂、莊雲心、游佩珊、高翌綺、陳柏霖、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

郭芊含、林佳錚、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

吳昶毅、陳柏霖、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

周楨蕙、?知諺、黃素華(Su-Hua Huang)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建華、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

?知諺、王懷忻、王晨宇、呂嘉薇、周玲聿、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

?知諺、莊愉涵、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

蔡易展、吳奕珊、王琪、邱仕堂、王晨宇、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2019.05

邱志豪


實踐大學(台北校區) 2018.11

林佳錚


實踐大學(台北校區) 2018.11

周楨蕙


實踐大學(台北校區) 2018.11

吳昶毅


實踐大學(台北校區) 2018.11

林羿均


實踐大學(台北校區) 2018.11

周雯琪


實踐大學(台北校區) 2018.11

洪思媛


實踐大學(台北校區) 2018.11

陳雅筑


實踐大學(台北校區) 2018.11

林祐辰


實踐大學(台北校區) 2018.11

陳茂生


National Pingtung University of Science and Technology 2018.11

Wei-Chen Zhang


台北福華國際文教會館 2018.11

陳柏霖


國立台灣大學 2018.06

郭惠蓉


國立台灣大學 2018.06

郭芊含


國立台灣大學 2018.06

Shih-Tang Ciou


中華民國 台中 亞洲大學 2018.06


日本 2018.06

王癸元(Kuei-Yuan Wang)


日本 2018.06


台灣台中 2018.05


台灣台中 2018.05


台灣台中 2018.05


台灣台中 2018.05


台灣台中 2018.05


台灣台中 2018.05


亞洲大學 2018.05

郭惠蓉、邱仕堂、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2017.12

謝佳憲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)


台灣 2017.12

謝佳憲、郭芊含、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2017.12

謝佳憲、郭芊含、王明洲、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2017.12

王晨宇、陳以理、黃昱瑋、張晉銘、王明洲、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2017.12

郭惠蓉、林佳錚、顏溱、邱仕堂、楊斯淳


Torino, Italy 2017.07


Torino, Italy 2017.07

王癸元(Kuei-Yuan Wang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


國立臺灣大學 2017.06


國立臺灣大 2017.06

陳柏霖、吳昶毅、韓建國(Chien-Kuo Han)


弘光科技大學 2017.05

陳昕妤、林鴻秀、林筱青、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、韓建國(Chien-Kuo Han)


弘光科技大學 2017.05


弘光科技大學 2017.05

黃昱瑋、張晉銘、吳昶毅、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 亞洲大學 2017.05

周楨蕙、黃素華(Su-Hua Huang)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2017.04

陳佳宜、陳良琦、陳旆聿、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)


弘光科技大學 2016.12

邱仕堂、楊斯淳、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、韓建國(Chien-Kuo Han)


弘光科大 2016.12

楊斯淳、邱仕堂、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、韓建國(Chien-Kuo Han)


弘光科技大學 2016.12

羅婕、郭惠蓉、林佩萱、林筱青、韓建國(Chien-Kuo Han)


弘光科技大學 2016.12

林鉅泰、蔡錦燕、顏嘉宏、韓建國(Chien-Kuo Han)、廖遠東


弘光科技大學 2016.12

曾郁茹、蔡錦燕、顏嘉宏、韓建國(Chien-Kuo Han)、廖遠東


弘光科技大學 2016.12

林佩珊、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


亞洲大學,臺中 2016.03


亞洲大學,臺中 2016.03


亞洲大學,臺中 2016.03


亞洲大學,臺中 2016.03

董政輝、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳明達


國立臺灣大學,台北 2015.12

曾靜瑀


國立臺灣大學,台北 2015.12

吳昶毅、鄭統隆(Jeng toong-long)、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立臺灣大學,台北 2015.12

陳弘鈞、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃佩珍(Pei-Jane Huang)


國立臺灣大學,台北 2015.12

黃詩婷


國立臺灣大學,台北 2015.12

林羿均、林筱青、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


嘉南藥理大學,臺南 2015.05

曾靜瑀


嘉南藥理大學,臺南 2015.05

林鴻秀、林羿均、林筱青、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


嘉南藥理大學,臺南 2015.05

林筱青、范于烜、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學,臺中 2015.04

韓建國(Chien-Kuo Han)、Martha Ndam Asokan Shibu、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)


亞洲大學,臺中 2015.03

吳昶毅、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


亞洲大學,臺中 2015.03

楊紫伶、陳聖杰


亞洲大學,臺中 2015.03

林怡初、陳建璋、溫邵文、朱鍵富、董政輝


亞洲大學,臺中 2015.03

范于烜、林筱青、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立臺灣大學,臺北 2015.03

吳昶毅、鄭統隆、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立臺灣大學,臺北 2015.03

朱鍵富


國立臺灣大學,臺北 2015.03

羅振維、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立臺灣大學,臺北 2015.03

許靖怡、黃佩珍(Pei-Jane Huang)


國立臺灣大學,臺北 2015.03

黃孜婷、陳璟昕、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立臺灣大學,臺北 2015.03

曾羽陞、林泰暉、陳璟昕、廖琬庭、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立臺灣大學,臺北 2015.03

陳弘鈞、黃堃景、陳怡方、黃佩珍(Pei-Jane Huang)


國立臺灣大學,臺北 2015.03

陳佑炘、陳岱妤、黃佩珍(Pei-Jane Huang)


國立臺灣大學,臺北 2015.03

黃詩婷


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

陳佑炘、陳岱妤、黃佩珍(Pei-Jane Huang)


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

陳璟昕、林泰暉、曾羽陞、廖琬庭


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

曾靜瑀、林筱青、陳璟昕、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

黃懋元、林羿均、黃詩婷


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

洪浩祐、陳璟昕、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

許靖怡、黃佩珍(Pei-Jane Huang)


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

許靖怡、陳勁初


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

楊紫伶、林昀正、陳聖杰


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

林筱青、范于烜、陳璟昕、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

陳建璋、溫邵文、林怡初、朱鍵富


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

陳昌昇、邱益群


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

林泰暉、曾羽陞、廖琬庭、陳璟昕


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

許靖怡、陳勁初


國立高雄海洋科技大學,高雄 2014.12

陳弘鈞、黃堃景、許靖怡、黃佩珍(Pei-Jane Huang)


國立屏東科技大學,屏東 2014.11

陳聖杰(Sheng-Chieh Chen)、朱鍵富(Chien-Fu Chu)


國立屏東科技大學,屏東 2014.11

林芷均(Jhih-Jyun Lin)、黃孜婷(Tz-Ting Huang)、朱鍵富(Chien-Fu Chu)


國立屏東科技大學,屏東 2014.11

朱鍵富(Chien-Fu Chu)


國立屏東科技大學,屏東 2014.11

黃詩婷(Shih-Tin Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


臺灣大學 2014.08

劉育昇


臺灣大學 2014.08

許承家


臺灣大學 2014.08

朱鍵富


台灣台中 2014.05

林俊逸、林哲靖、董政輝、李傳珍(Chuan-Chen Lee)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

傅贊鳴、陳昌昇、黃文胤、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

劉欣宜、羅振維、洪浩祐、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

朱鍵富、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

黃詩婷、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

黃姿瑜、曾靜瑀、林羿均、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

陳弘鈞、黃堃景、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃佩珍(Pei-Jane Huang)


台灣台中 2014.05

陳佑炘、林哲靖、陳建璋、鄧安見、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

蔡宜靜、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

徐同緯、吳承恩、曾羽陞、林泰暉、范宗宸(Chung-Chen Fan)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

吳承恩、徐同緯、黃懋元、范宗宸(Chung-Chen Fan)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

陳岱妤、朱鍵富、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

許靖怡、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃佩珍(Pei-Jane Huang)


台灣台中 2014.05

陳璟昕、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

邱益群、陳聖杰、鄧安見、廖琬庭、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

陳聖杰、邱益群、溫邵文、陳建璋、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

林怡初、林芷均、黃孜婷、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣台中 2014.05

王千瑜、韓建國(Chien-Kuo Han)、王聰榮、李傳珍(Chuan-Chen Lee)


台灣台中 2014.05

林晏安、吳明印、黃嘉新、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


台灣台中 2014.05

王千瑜、王聰榮、韓建國(Chien-Kuo Han)、李傳珍(Chuan-Chen Lee)


東海大學 2013.11

朱鍵富、韓建國(Chien-Kuo Han)


東海大學 2013.11

韓建國(Chien-Kuo Han)


東海大學 2013.11

韓建國(Chien-Kuo Han)


東海大學 2013.11

韓建國(Chien-Kuo Han)


東海大學 2013.11

黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


東海大學 2013.11

韓建國(Chien-Kuo Han)


東海大學 2013.11

韓建國(Chien-Kuo Han)


東海大學 2013.11

韓建國(Chien-Kuo Han)


東海大學 2013.11

韓建國(Chien-Kuo Han)


東海大學 2013.11

韓建國(Chien-Kuo Han)


Taipei, Taiwan 2013.11

Dong-Gu Lin、Yu-Ru Zeng、Jun-Yi Lin、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


Taipei, Taiwan. 2013.11

Ching-Hsin Chen、Gau-Chiuan Kang、韓建國(Chien-Kuo Han)


Taipei, Taiwan. 2013.11

Shiau-Ching Lin、Chang-Yi Wu、Dong-Gu Lin、Jr-Jiun Lin、Tz-Ting Huang、Ching-Hsin Chen、Lung-Wei Su、C.H.Tsai、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


Taipei, Taiwan. 2013.11

Zi-Yu Huang、Yi-Cyun Ciou、Chang-Sheng Chen、Wen-Yin Huang、Jing-Xin Chen、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學 2013.03

韓建國(Chien-Kuo Han)、黃志揚、陳悅生


亞洲大學A101 2013.03

Muhammad Ali Rahman Hakim、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學A101 2013.03

朱鍵富、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學A101 2013.03

蔡宛蒓、陳璟昕、康高銓、楊季清、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學A101 2013.03

羅振維、薛微馨、傅贊鳴、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學A101 2013.03

康高銓、陳奕潔、王禹童、施柏霞、鄧正賢、楊季清、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學A101 2013.03

陳璟昕、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學A101 2013.03

鄭雨玹、楊婕妤、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學A101 2013.03

吳昶毅、林筱青、林芷均、黃孜婷、韓建國(Chien-Kuo Han)


亞洲大學A101 2013.03

楊婕妤、鄭雨玹、黃姿瑜、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


台北輔仁大學 2012.11

康高銓、王禹童、施柏霞、陳奕潔、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、楊季清、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

康高銓、施柏霞、王禹童、陳奕潔、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、楊季清、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

陳璟昕、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

蔡宛蒓、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、楊季清、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

劉育昇、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大 學 2012.11

劉育昇、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

劉育昇、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

徐同緯、吳承恩、王佑民、朱鍵富、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

林筱青、吳昶毅、王佑民、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

吳承恩、徐同緯、邱益群、黃姿瑜、王佑民、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

劉佩雯、張智芸、陳柏凱、陳璟昕、辛明達、林俊義(Chien-Yih Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

陳佳霖、陳璟昕、辛明達、林俊義(Chien-Yih Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

張智芸、劉佩雯、陳柏凱、陳璟昕、辛明達、林俊義(Chien-Yih Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

邱益群、黃姿瑜、王佑民、陳聖杰、黃元勵(Yuan-Li Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

陳聖杰、蔡宛蒓、邱益群、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

陳岱妤、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

鄭雨玹、楊婕妤、黃元勵(Yuan-Li Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

黃姿瑜、邱益群、王佑民、黃元勵(Yuan-Li Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

朱鍵富、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

吳昶毅、林筱青、邱益群、黃姿瑜、王佑民、黃元勵(Yuan-Li Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北輔仁大學 2012.11

Muhammad Ali Rahman Hakim、Wan-Chun Cai、Jing-Shin Chen、韓建國(Chien-Kuo Han)


Kyoto Japan 2012.09

Ean-Duan Liaw、韓建國(Chien-Kuo Han)、Ming-Feng Chen、Chih-Chun Jean Huang


香港中文大學 2012.08

Yu-Min Wang、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、張竣維(Hebron C. Chang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)


長榮大學 國際會議廳 2012.05

王佑民(Yu Ming Wang)、黃元勵(Yuan-Li Huang)、Hebron C. Chang、林俊義(Chien-Yih Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)


長榮大學 國際會議廳 2012.05

王禹童(Yu Tung Wang)、陳奕潔(Yi Jie Chen)、施柏霞(Bo Sia Shih)、王佑民(Yu Min Wang)、黃元勵(Yuan-Li Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


長榮大學 國際會議廳 2012.05

施柏霞(Bo Sia Shih)、陳奕潔(Yi Jie Chen)、王禹童(Yu Tung Wang)、王佑民(Yu Min Wang)、黃元勵(Yuan-Li Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


長榮大學 國際會議廳 2012.05

林良蔚(Liang Wei Lin)、陳宛霞(Wan Shia Chen)、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(Yuan-Li Huang)


長榮大學 國際會議廳 2012.05

曾郁茹(Yu Ru Zeng)、陳宛霞(Wan Shia Chen)、林良蔚(Liang wei Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(Yuan-Li Huang)


中國醫藥大學立夫大樓 2012.05

林星余、簡青昀、林旺慶、林凱文、葉乃筠、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、李明明(Min-Min Lee)、林若竹、王慧倫、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學立夫大樓 2012.05

康高銓、陳璟昕、蔡宛蒓、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、楊季清、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學立夫大樓 2012.05

陳璟昕、Muhammad Ali Rahman Hakim、蔡宛蒓、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學立夫大樓 2012.05

鄭雨玹、黃元勵(Yuan-Li Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學立夫大樓 2012.05

蔡宛蒓、陳璟昕、康高銓、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、楊季清、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學立夫大樓 2012.05

王佑民、黃元勵(Yuan-Li Huang)、張竣維(Hebron C. Chang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學立夫大樓 2012.05

王佑民、黃元勵(Yuan-Li Huang)、張竣維(Hebron C. Chang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學立夫大樓 2012.05

王佑民、黃元勵(Yuan-Li Huang)、張竣維(Hebron C. Chang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)


中國醫藥大學立夫大樓 2012.05

王佑民、黃元勵(Yuan-Li Huang)、張竣維(Hebron C. Chang)、林俊義(Chien-Yih Lin)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台北國防醫學大學 2012.03

王佑民、黃元勵(Yuan-Li Huang)、曾鈺茹、莊采妮、韓建國(Chien-Kuo Han)、林俊義(Chien-Yih Lin)


台北國防醫學大學 2012.03

王佑民、黃元勵(Yuan-Li Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、林俊義(Chien-Yih Lin)


台北國防醫學大學 2012.01

Zi-Yu Huang、Jyun-Ting Wu、Dong-Ying Yang、Yen-An Lin、Chung-Yi Huang、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


台灣 2011.12

王佑民、韓建國(Chien-Kuo Han)、張竣維(Hebron C. Chang)、林俊義(Chien-Yih Lin)


台灣 2011.12

蔡宛蒓、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳璟昕、康高銓、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、楊季清


台灣 2011.12

韓建國(Chien-Kuo Han)、蕭惠禎、陳信綸


台灣 2011.12

韓建國(Chien-Kuo Han)、陳奕潔、王禹童、施柏霞、吳政宗、林孟萱


台灣 2011.12

王佑民、韓建國(Chien-Kuo Han)、張竣維(Hebron C. Chang)、林俊義(Chien-Yih Lin)


台灣 2011.12

康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2011.12

韓建國(Chien-Kuo Han)、吳政宗、林孟萱


台灣 2011.12

黃元勵(Yuan-Li Huang)、林良蔚、吳政宗、王佑民、陳宛霞、韓建國(Chien-Kuo Han)、林俊義(Chien-Yih Lin)


台灣 2011.12

吳政宗、黃元勵(Yuan-Li Huang)、王佑民、曾郁茹、莊采霓、楊婕妤、韓建國(Chien-Kuo Han)、林俊義(Chien-Yih Lin)


台灣 2011.12

黃元勵(Yuan-Li Huang)、陳宛霞、吳政宗、林良蔚、黃仲億、蔣豐懋、王佑民、韓建國(Chien-Kuo Han)、林俊義(Chien-Yih Lin)


台灣 2011.12

黃智揚、廖遠東、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃至君


台灣 2011.11

Te-Ling Lu、Bo-Ying Bao、Yuan Shiun Chang、韓建國(Chien-Kuo Han)、Te-Jung Lu


台灣 2011.01

楊家偉、趙哲毅(Che-Yi Chao)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2011.01

楊家偉、趙哲毅(Che-Yi Chao)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2011.01

張佩娟、楊家偉、劉育昇、蔡宛莼、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2011.01

蕭惠禎、林偉瑄、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2011.01

洪鼎林、韓建國(Chien-Kuo Han)、賴忠維、廖遠東


Kasetsart University, Bangkok, Thailand 2010.11

Wei-Ming Yu、楊季清(Chi Ching Yang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

張佩娟、粟隆瑋、劉育昇、楊季清、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

林偉瑄、尤偉銘、杜盈萱、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

康高銓、李明明(Min-Min Lee)、趙哲毅(Che-Yi Chao)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

洪鼎林、韓建國(Chien-Kuo Han)、廖遠東


台灣 2010.01

楊家偉、趙哲毅(Che-Yi Chao)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

楊家偉、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、趙哲毅(Che-Yi Chao)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

林姵吟、尤偉銘、王如妙、許敬英、李人信、韓建國(Chien-Kuo Han)、楊季清


台灣 2010.01

李人信、尤偉銘、王如妙、許敬英、林姵吟、楊季清、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

許敬英、尤偉銘、王如妙、林姵吟、李人信、黃至君、韓建國(Chien-Kuo Han)、楊季清


台灣 2010.01

林偉瑄、蕭惠禎、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

林偉瑄、蕭惠禎、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

張佩娟、楊家偉、吳倢瑩、楊季清、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

林孟萱、吳倢瑩、康高銓、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

尤偉銘、劉明錫、王如妙、許敬英、李人信、林姵吟、韓建國(Chien-Kuo Han)、楊季清


台灣 2010.01

王如妙、許敬英、尤偉銘、林姵吟、李人信、韓建國(Chien-Kuo Han)、楊季清


台灣 2010.01

紀鴻進、劉明錫、韓建國(Chien-Kuo Han)、楊季清


台灣 2010.01

劉育昇、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

劉育昇、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2010.01

劉育昇、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.02

許紫晶、杜盈萱、邱碩宇、韓建國(Chien-Kuo Han)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、李明明(Min-Min Lee)、趙哲毅(Che-Yi Chao)


台灣 2009.01

許承家、韓建國(Chien-Kuo Han)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、李明明(Min-Min Lee)、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、郭昭麟、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、張永勳、吳介信、謝明村


台灣 2009.01

王佑民、林孟萱、吳政宗、粟隆瑋、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.01

杜盈萱、尤偉銘、林偉瑄、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.01

廖宗裕、簡鈺倫、粟隆瑋、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.01

賴忠維、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、趙哲毅(Che-Yi Chao)、李婉如、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.01

王佑民、林孟萱、吳政宗、粟隆瑋、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.01

蔡宛蒓、潘純瑩、楊家偉、賴忠維、趙哲毅(Che-Yi Chao)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.01

粟隆瑋、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.01

粟隆瑋、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.01

張証皓、陳鈺允、康高銓、粟隆瑋、許承家、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 2009.01

杜盈萱、尤偉銘、林偉瑄、韓建國(Chien-Kuo Han)


美國 2009.01

邱傳淞(Chuan-Sung Chiu)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、謝明村、范明仁(Ming-Jen Fan)、李明明(Min-Min Lee)、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、韓建國(Chien-Kuo Han)、林穎志(Ying-Chih Lin)、彭文煌(Wen-Huang Peng)


台灣 2009.01

廖筱玫(Hsiao-Mei Liao)、韓建國(Chien-Kuo Han)、吳啟瑞(Chi-Rei Wu)、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、何依濃(Yi-Nung He)、陳怡潔(I-Chieh Chen)、林威傑(Wei-Chieh Lin)、張榕珊(June-Shan Chang)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


台灣 2008.11

韓建國(Chien-Kuo Han)、許盟宗、林佳妏、陳育婷


台灣 2008.11

韓建國(Chien-Kuo Han)、許承家、洪登韋


台灣 2008.11

韓建國(Chien-Kuo Han)、許承家、陳絮琳、張淵秋、范宗宸(Ming-Jen Fan)


台灣 2008.11

韓建國(Chien-Kuo Han)、賴忠維、張淵秋、林玉媜


台灣 2008.11

韓建國(Chien-Kuo Han)、賴忠維


台灣 2008.11

韓建國(Chien-Kuo Han)、張志平、莊子宣、張乃文、劉羿妏、楊琇青


台灣 2008.11

韓建國(Chien-Kuo Han)、陳為銘、陸怡靜、黃郁晴、王浩羽


台灣 2008.11

韓建國(Chien-Kuo Han)、許承家、張志平、林玉媜、范宗宸(Ming-Jen Fan)


台灣 2008.11

Mei-Chin Mong、Chun-Hung Chiu、韓建國(Chien-Kuo Han)、李明明(Min-Min Lee)


新加波 2008.11


台灣 2008.01

蘇偉舜、林旺慶、范宗宸(Ming-Jen Fan)、彭文煌、謝明村、李明明(Min-Min Lee)、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、吳介信、韓建國(Chien-Kuo Han)、張永勳


台灣 2008.01

楊家華、李明明(Min-Min Lee)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳孟凱


台灣 2007.12

韓建國(Chien-Kuo Han)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、許盟宗


台灣 2007.12

韓建國(Chien-Kuo Han)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、陸怡靜


台灣 2007.12

韓建國(Chien-Kuo Han)、陳為銘


台灣 2007.12

楊家華、李明明(Min-Min Lee)、韓建國(Chien-Kuo Han)、蒙美津(Mei-Chin Mong)


台灣 1998.01

劉黛蒂、李清福、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 1998.01

劉建功、李清福、張谷昇、盧明傑、劉黛蒂、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 1998.01

劉建功、李清福、張谷昇、李君昱、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 1998.01

劉建功、李清福、張谷昇、李君昱、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 1997.01

劉建功、李清福、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 1997.01

Liaw E. T、Cheng J.H、Lee C.F、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 1996.01

李清福、李君昱、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 1990.01

程竹青、尤新輝、曾淑滿、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣 1990.01

韓建國(Chien-Kuo Han)、曾淑滿、葉錦桐、陳清泉、程竹青


台灣 1989.01

韓建國(Chien-Kuo Han)、陳素月、程竹青RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2022.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2020.09.21 ~ 2021.01.30

施養佳(Yang-Chia Shih)、韓建國(Chien-Kuo Han)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2020.08.01 ~ 2021.01.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2020.02.01 ~ 2021.01.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2019.03.01 ~ 2020.02.28

韓建國(Chien-Kuo Han)


2019.08.01 ~ 2020.01.31


2019.09.01 ~ 2020.05.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2019.02.01 ~ 2020.07.31


2019.08.01 ~ 2020.07.31


2019.02.01 ~ 2019.07.31


2019.08.01 ~ 2020.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2018.04.01 ~ 2019.03.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2018.09.01 ~ 2019.01.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2017.04.01 ~ 2018.03.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2017.07.01 ~ 2017.09.30

韓建國(Chien-Kuo Han)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2017.09.01 ~ 2018.01.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2016.01.01 ~ 2017.12.31

徐國強(Hsu Kuo-Chiang)、謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、韓建國(Chien-Kuo Han)


2016.03.01 ~ 2017.02.28

韓建國(Chien-Kuo Han)


2016.02.01 ~ 2017.01.31

黃佩珍(Pei-Jane Huang)、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2016.06.01 ~ 2016.10.31


2016.10.01 ~ 2016.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


2016.10.01 ~ 2016.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)


2016.10.01 ~ 2016.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、賴政豪(Lai, Cheng-Hao)


2016.10.01 ~ 2016.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、賴政豪(Lai, Cheng-Hao)


2016.10.01 ~ 2016.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)


2016.10.01 ~ 2016.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)


2015.02.01 ~ 2016.01.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2015.02.01 ~ 2016.01.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2015.04.01 ~ 2017.03.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2015.06.01 ~ 2015.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、蒙美津(Mei-Shin Mong)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、陳悅生、黃佩真


2015.08.01 ~ 2017.07.31

黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2015.09.05 ~ 2015.11.04

韓建國(Chien-Kuo Han)、張簡勢坤(KEN)


2014.04.01 ~ 2014.09.30

韓建國(Chien-Kuo Han)


2014.09.20 ~ 2015.09.19

韓建國(Chien-Kuo Han)


2014.07.01 ~ 2015.06.30

韓建國(Chien-Kuo Han)


2013. . ~ 2014. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2013. . ~ 2014. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2013. . ~ 2013. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2013. . ~ 2013. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2013. . ~ 2014. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2012. . ~ 2013. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2012.02.01 ~ 2013.01.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2012.02.01 ~ 2013.01.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2012.02.01 ~ 2013.01.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、趙哲毅(Che-Yi Chao)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、李明明(Min-Min Lee)


2012.03.03 ~ 2012.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


2012.07.10 ~ 2013.07.09

韓建國(Chien-Kuo Han)、蒙美津(Mei-Chin Mong)


2012.07.10 ~ 2013.07.09

韓建國(Chien-Kuo Han)、蒙美津(Mei-Chin Mong)


2011.12.01 ~ 2012.11.30

韓建國(Chien-Kuo Han)


2011. . ~ 2012. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2011.01.01 ~ 2011.12.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)、韓建國(Chien-Kuo Han)


2011.04.01 ~ 2012.03.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2011.04.13 ~ 2011.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2010.05.31 ~ 2010.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2009.04.01 ~ 2009.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2009.04.01 ~ 2009.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2009.01.01 ~ 2010.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2009.08.01 ~ 2010.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2009.08.01 ~ 2010.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2009.08.01 ~ 2010.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2009.08.01 ~ 2010.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2008.06.01 ~ 2008.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2008.08.01 ~ 2009.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2008. . ~ 2008. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2007.04.01 ~ 2007.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2006.04.01 ~ 2006.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2006.03.01 ~ 2006.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2006.03.01 ~ 2006.07.31

葉重新(Chung-Hsin Yeh)、韓建國(Chien-Kuo Han)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2005.01.01 ~ 2005.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2004.01.01 ~ 2004.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2003.01.01 ~ 2003.12.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


2002. . ~ 2002. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2002. . ~ 2002. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2001. . ~ 2001. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


2001. . ~ 2001. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


1997. . ~ 1998. .

韓建國(Chien-Kuo Han)


1997.08.01 ~ 1998.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


1996.08.01 ~ 1997.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


1994.08.01 ~ 1995.07.31

韓建國(Chien-Kuo Han)


1991. . ~ 1991. .


. . ~ . .

韓建國(Chien-Kuo Han)


. . ~ . .

韓建國(Chien-Kuo Han)


. . ~ . .

韓建國(Chien-Kuo Han)


. . ~ . .

韓建國(Chien-Kuo Han)


. . ~ . .

韓建國(Chien-Kuo Han)


. . ~ . .

韓建國(Chien-Kuo Han)


. . ~ . .

韓建國(Chien-Kuo Han)AWARDS

獲獎

2015.10.02

授獎單位: 發明競賽評審委員會


2014.12.01

授獎單位: 2014年第十屆韓國國際發明展


2014.05.11

授獎單位: 法國第113屆巴黎國際發明展Technology Transfers

技術轉移

2013.06.15 ~ 2014-06-14

食品營養與保健生技學系 及 丸文調理食品有限公司


2012.07.10 ~ 2014-07-09

食品營養與保健生技學系 及 寰宇美食國際股份有限公司


2012.07.10 ~ 2014-07-09

食品營養與保健生技學系 及 寰宇美食國際股份有限公司


2014.09.10 ~ 2015-09-09

食品營養與保健生技學系 及 台灣優杏生物科技股份有限公司


2017.01.01 ~ 2017-02-14

食品營養與保健生技學系 及 昕瑞特生物科技有限公司Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TF500225A

(進修學士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>本課程授課主要內容因為生物技術廣泛應用於食品工業,所以本課程以介紹基礎生物技術的原理,再介紹運用於食品工業的現況與未來發展,包括微生物、植物、動物,以及海洋生物等研究應用範疇,使學生瞭解基礎學理,並啟發他們深入研究探索的興趣。


TF500169A

(進修學士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TF500050A

(進修學士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>專題討論之主題必須符合食品科學、保健、營養及生物技術領域,如食品發酵、食品加工、營養、機能性素材、分析及實務等相關領域。學生必須蒐尋及閱讀英文期刊論文、進行投影片製作、口頭報告。聽眾則於報告後進行分組討論,並上台進行提問。


TF310116C

(大學日間部 )【第112學年第2學期:C班】<br>學習的重點以食品成分定量分析為主,包括試樣的採集、調製及保存以及水分、碳水化合物、蛋白質、脂質、 灰分、維生素等食品成分分析原理與操作


TF310116B

(大學日間部 )【第112學年第2學期:B班】<br>學習的重點以食品成分定量分析為主,包括試樣的採集、調製及保存以及水分、碳水化合物、蛋白質、脂質、 灰分、維生素等食品成分分析原理與操作


TF310116A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>學習的重點以食品成分定量分析為主,包括試樣的採集、調製及保存以及水分、碳水化合物、蛋白質、脂質、 灰分、維生素等食品成分分析原理與操作


TF310061A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>了解食品成分定量分析,包括食品試樣的採集、調製及保存以及水分、碳水化合物、蛋白質、脂質、 灰分、維生素等食品成分分析原理與操作 為培育具備保健營養專業知識及兼具國際視野之專業人才,食品營養領域必須使學生熟悉食品分析之理論與概念,方能與專業知識及國際文獻接軌,使其具有研讀文獻、撰寫報告及口頭表達的能力。 故認知面的目標為著重於讓學生認識並應用食品分析,以進一步為食品技師就業作準備。


TF310060A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>讓學生了解良好作業規範(GMP)、台灣優良農產品(CAS)、危害分析重要管制點(HACCP)、ISO 9001等內容


TF200077A

(研究所碩士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>使同學瞭解感官品評之理論及實務Thesis Advisor

指導論文

鄭雨玹 103

生物科技學系<br>


康高銓 102

保健營養生技學系<br>


蔡宛? 102

保健營養生技學系<br>


王佑民 101

保健營養生技學系<br>


劉育昇 099

保健營養生技學系碩士班<br>


張佩娟 099

保健營養生技學系碩士班<br>


楊家偉 099

保健營養生技學系碩士班<br>


粟隆瑋 098

保健營養生技學系碩士班<br>


賴忠維 097

保健營養生技學系碩士班<br>


陳為銘 097

保健營養生技學系碩士班<br>


陸怡靜 097

保健營養生技學系碩士班<br>


許承家 097

保健營養生技學系碩士班<br>


許盟宗 096

保健營養生技學系碩士班<br>


韓建國 094

水產食品科學研究所<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

111

指導教授: <br> 學生姓名:


111

指導教授: <br> 學生姓名:


食品營養與保健生技學系 108

指導教授: 韓建國<br> 學生姓名: 阮喬茵


食品營養與保健生技學系 106

指導教授: 韓建國<br> 學生姓名: 江宜蓁


食品營養與保健生技學系 104

指導教授: 韓建國<br> 學生姓名: 林佩萱


食品營養與保健生技學系 102

指導教授: 韓建國<br> 學生姓名: 林怡初