Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 簡慧雯
 • 單位/Department: 護理學院護理學系 , 醫學暨健康學院健康產業管理學系
 • 職稱/Job title: 助理教授
 • E-mail: hwchien@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 澳洲雪梨大學-健康照護 博士
 • 澳洲雪梨大學-健康照護 碩士
 • 其他-護理 學士

經歷/Experience

 • 台北榮民總醫院 - 護理師 (1985-01 ~ 1997-06)
 • 台北馬偕醫院 - 護士 (1983-08 ~ 1985-01)
 • 明新科技大學 - 助理教授 ( ~ 2013-07)

專長/Discipline expertise

 • 老人學及老人護理/Gerontology, Gerontological Nursing
 • 長期照護品質管理/Long Term Care Quality Care Management
 • 社區健康促進/Community Health Promotion
 • 照護模式/Care Model
 • 失智症照護/Dementia Care
 • 質性研究/Qualitative Research
 • 民族誌/Ethnographic study
 • 人類學/Anthropology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SSCI 2022

Yi-Han Chen、Chiu-Yueh Hsiao、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


Other 2021

許俊成、楊尚育(Yang Shang Yu)、李雅珍(Ya-Chen Lee)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


Other 2021

Mu-Hsing Ho、張惠甄(Hui-Chen Chang)、劉芳(Megan F. Liu)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、湯麗玉(Li-Yu Tang)、Su-Yuan Chan、Su-Hui Liu、Shibu John、Victoria Traynor


Other 2021

劉淑慧、張佳琪、胡朝榮、何牧行、張惠甄、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、湯麗玉、詹書媛


SSCI 2021

張惠甄 Hui Chen(Chang)、Mu-Hing Ho、Victoria Traynor、湯麗玉(Tang)、劉芳(Megan F. Liu)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、詹書媛(Su-Yuan Chan)、Jed Montayre


Other 2020

王俐庭(Li-Ting Wang)、楊尚育(Yang Shang Yu)、李雅珍(Ya-Chen Lee)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


SCI 2020

Kuan-Hung Chen、邵佩琳(Pei Lin Shao)、Yi-Chen Li、John Y. Chiang、Pei-Hsun Sung、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、Fu-Yuan Shih、Mel S. Lee、Wu-Fu Chen(Wu-Fu Chen)*、Hon-an Yip


Other 2018

羅伊婷(Yi-Ting Lo)、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、 宋聖芬(Sheng-Fen Sung)


SSCI 2018

張惠甄(Hui Chen (Rita) Chang)*、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


SCI 2017

Fu-Chih Lai、I-Hui Chen(I-Hui Chen)*、Pao-Ju Chen、陳怡如(I-Ju Chen)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、Chih-Fen Yuan


Other 2016

簡慧雯(Hui-Wen Chien)*、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、黃松林(song-lin Huang)、Ching-Mao Chang、Hui-Ling Chen、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*BOOKS

專書

華格那出版社 2015.08

簡慧雯(Hui-Wen Chien)、、


華格那 2015.08

簡慧雯(Hui-Wen Chien)


華騰文化 2013.10

簡慧雯(Hui-Wen Chien)


華格那企業有限公司 2013.04

簡慧雯(Hui-Wen Chien)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

2018-06-21 ~ 2028-02-26

中華民國新型專利:M562129


2018-06-01 ~ 2028-02-20

中華民國新型專利:M560893


2018-05-21 ~ 2028-02-25

中華民國新型專利:M560671CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Alzheimer’s Disease Association (ADA) Singapore 2020.12

簡慧雯(Hui-Wen Chien)、紀盈如(Ying-Ju Chi)、李雅珍(Ya-Chen Lee)、邱暉智(Hui-Chih, Chiu)、楊尚育(Yang Shang Yu)


Alzheimer’s Disease Association (ADA) Singapore 2020.12

CHANG, HUI CHEN (Rita)、Traynor, Victoria、Tang, Li Yu、Liu, Megan F、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、Chan, Su Yuan.


Taiwan, Taipei 2020.09

簡慧雯(Hui-Wen Chien)、巫芷欣( Jr-Shin Wu)、 Shih-Li Wang、Shu-Chung Lii、李雅珍(Ya-Chen Lee)、楊尚育(Yang Shang Yu)


Santiago de Compostela, Spain. 2019.08

施盈君(Ying-Jyun Shih)、楊詠仁(Yung-Jen Yang)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)


Taichung, Taiwan 2019.05

王資晴(Tsi-Ching, Wang)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


Kobe,Japan. 2017.06

S.C Lii(Shu-Chung Lii)、S.L.Wang(Shih-Li Wang)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


Kyoto, Japan 2017.04

H.C Chang(Hui Chen (Rita) Chan、V.Traynor(Victoria Traynor)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


Kyoto,Japan 2017.04

簡慧雯(Hui-Wen Chien)、H.C Chang(Hui Chen (Rita) Chan、Shih-Li Wang(Shih-Li Wang)、K.McCullagh(Ken McCullagh)


台灣高雄 2016.05

柯姵均、葉家菱、陳奕信、蔡健儀、賴世平、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


台灣台中市霧峰亞洲大學 2016.05

柯姵均、葉家菱、陳奕信、蔡健儀、賴世平、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


Taiwan, Taichung 2015.11

劉芷瑜、黃雅文(YA-WEN HUANG)、姜逸群、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


亞洲大學 2015.05

許景華(許景華)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


Taipei 2014.11

簡慧雯(Hui-Wen Chien)、Li-Li(Li-Li)RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.08.28 ~ 2021.08.27

蔡味娟(Wei-Chuan Tsai)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、紀盈如(Ying-Ju Chi)、湯麗玉(Li-Yu Tang)、張惠甄(Hui Chen (Rita) Chang)


2017.08.01 ~ 2018.04.01


2017.04.01 ~ 2018.03.31


2016.08.01 ~ 2017.07.31

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)AWARDS

獲獎

2019.06.12

授獎單位: 科技部


2019.06.12

授獎單位: 本校


2018.11.28

授獎單位: 本校


2018.11.28

授獎單位: 本校


2018.11.28

授獎單位: 本校


2017.12.06

授獎單位: 學務處


2017.12.13

授獎單位: 設計學院


2017.12.13

授獎單位: 設計學院


2017.12.13

授獎單位: 設計學院


2017.12.13

授獎單位: 設計學院


2017.11.29

授獎單位:


2017.01.08

授獎單位:


2016.10.26

授獎單位: 亞洲大學學務處


2015.11.04

授獎單位:


2014.12.16

授獎單位:


2013.12.03

授獎單位: 圖書館


2013.12.03

授獎單位: 圖書館Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TK300076C

(大學日間部 )【第111學年第1學期:C班】


TK300065A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
了解文化及跨文化的基本內涵 分析文化與疾病相關的重要考量議題 分析跨文化與護理的議題(國內外之案例)


TK300062A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
使學生理解照護管理理論與重要觀念 具有對個案照護之議題有批判性思考能力


TK300022B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
了解老年護理學相關名詞、理論、概念及關注議題 學習老人生理、心理及社會層面的主題 具有對老人議題有批判性思考能力


TK300022A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
了解老年護理學相關名詞、理論、概念及關注議題 學習老人生理、心理及社會層面的主題 具有對老人議題有批判性思考能力Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

護理學系 110

指導教授: 簡慧雯
學生姓名: 陳沛蓉


護理學系 109

指導教授: 簡慧雯
學生姓名: 張博淳


護理學系 108

指導教授: 簡慧雯
學生姓名: 巫芷欣


護理學系 107

指導教授: 簡慧雯
學生姓名: 王資晴


護理學系 107

指導教授: 簡慧雯
學生姓名: 李昭妤


護理學系 106

指導教授: 簡慧雯
學生姓名: 吳曉筑