Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 吳樺姍
 • 單位/Department: 護理學院護理學系
 • 職稱/Job title: 特聘教授
 • E-mail: huashan@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立陽明大學-護理 博士
 • 國立陽明大學-護理 碩士
 • 國立成功大學-護理 學士

經歷/Experience

 • 中華民國護理師護士公會全國聯合會 - 國際事務委員會委員 (2019-08)
 • 亞洲大學護理學系 - 教授 (2019-08)
 • 亞洲大學護理學院 - 院長 (2019-08)
 • 亞洲大學附屬醫院 - 護理部顧問 (2016-06)
 • 亞洲大學護理學系 - 系主任 (2014-08)
 • 亞洲大學護理學系 - 副教授 (2014-08 ~ 2019-07)
 • 台灣護理學會 - 護理教育委員會委員 (2014-08)
 • 中山醫學大學護理系 - 助理教授 (2010-09 ~ 2014-07)

專長/Discipline expertise

 • 胸腔內外護理/Thoracic medical and surgical nursing
 • 高齡長期照護/Elderly long-term care
 • 失智症照護/Dementia care
 • 量性研究/Quantitative research

JOURNAL PAPERS

期刊論文

Other 2022

陳永璋、陳嘉雯、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃揆洲(kuichou Huang)、彭逸稘(YI CHI PENG)*


Other 2021

蔣妃玫(CHIANG FEI MEI)、葉淑惠(Shu-Hui Yeh)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗味(Li-Wei Lin)


Other 2021

彭逸稘(YI CHI PENG)、田沁潔、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Other 2020

盧緹婕、沈德群、林橙莉、顏至慶、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*


SCI 2019

Wang, H. C.、Li, C. R.、Lo, C、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、Hsiao, C. Y.、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Lee, M. C.、Liao, W. C.(Liao, W. C.)*


SSCI 2018

Chan, Y. H.、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*、Yen, C. C.、Campbell, M. L.


SCI 2018

Chen, Y. A.、Lin, Y. J.、Lin, C. L.、Lin, H. J.、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Hsu, H. Y.、Sun, Y. C.、Wu, H. Y.、Lai, C. H.(Lai, C. H.)*、Kao, C. H.


TSSCI 2018

林麗味(Lin, L. W.)、Weng, S. C.、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Tsai, L. J.、Lin, Y. L.、Yeh, S. H.(Yeh, S. H.)*


2016

Chih-Ho Lai(Chih-Ho Lai)*、Ju-Chun Huang、Chuan Chiang-Ni、Ju-Pi Li、Lii-TzuWu、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Yu-Chen Sun、Mei-Ling Lin、Ju-Fang Lee、Hwai-Jeng Lin


SSCI 2016

李淑瑩(Li, S. Y.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*、Barroso, J.


SSCI 2016

蕭秋月(Hsiao CY)*、Chien MJ、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Chiao CY.


Other 2016

林韋君(Lin, W. C.)、黃翠媛、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2015

紀露雯(Chi, LW)、林淑琴(Lin, SC)、張淑華(Chang, SH)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*


SCI 2015

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*


2015

Chun-Jung Li(Chun-Jung Lin)*、Hsiu-Man Lien、Hwai-Jeng Lin、Chao-Lu Huang、Min-Chuan Kao、Yu-An Chen、Chien-Kuo Wang、Hsiao-Yun Chang、Yin-Kuang Chang、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Chih-Ho Lai、


Other 2015

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*


SSCI 2015

Chiao, C. Y.、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Hsiao, C. Y.


Other 2015

Hao-Xiang Chen、Chih-Ho Lai、Hui-Ying Hsu、Ju-Chun Huang、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Mao-Wang Ho、Ming-Hsui Tsai、Chia-Der Lin


TSSCI 2014

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*


SCI 2014

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*、吳肖琪(Wu, SC)、蘇淑君(Su, SC)


SSCI 2014

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*、吳肖琪(Wu, SC)、林克能(Lin, KN)、劉秀枝(Liu, HC)


Other 2013

劉金珍、蕭秋月、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗味、李禎祥、葉淑惠


SCI 2013

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*


Other 2012

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*


Other 2009

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*


SCI 2007

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*、吳肖琪(Wu, SC)、林昭庚(Lin, JG)


SCI 2004

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、吳肖琪(Wu, SC)、林昭庚(Lin, JG)、林麗嬋(Lin, LC)*


Other 2003

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*、林麗嬋


Other 2002

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*BOOKS

專書

華杏 2017.05

蘇麗智、阮玉梅、胡月娟、林明珍、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、李引玉、羅筱芬、張淑珍、洪佳黛BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

2020-05-01 ~ 2029-09-16

中華民國新型專利:M594489CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣/台北/陽明交通大學 2022.04

黃?嬋(Ying-Chan Huang)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


台灣/台北/臺北榮民總醫院 2021.09

林?璇、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、彭逸稘(YI CHI PENG)


台灣雲林 2021.05

彭逸稘(YI CHI PENG)、田沁潔、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


國立金門大學 2021.05

梁曜顯、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、許倍瑜、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林俊良、張明莉、何毓倫


台灣台北 2020.09

許雅瑋、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


台灣高雄 2019.12

盧緹婕、沈德群、顏至慶、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


台灣/高雄/高雄醫學大學 2019.09

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


台灣台中 2019.08

陳品秀、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、石又敏(Shin Yu-min)、楊凱玲


Singapore 2019.06

鄭怡娟(Yi-Chuan,Cheng)、Li-Chi Huan(Li-Chi Huang)、Hsing-Chi C(Hsing-Chi Chang)、林君黛(Lin, Jun-Dai)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


中台科技大學 2019.05

林詩婷、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、藍守仁


國防醫學院 2019.03

陳永璋、陳嘉雯、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、彭逸稘(YI CHI PENG)


Tokyo, Japan 2018.08

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃揆洲(kuichou Huang)、王大翊(Wang, Ta-I)、Teh-Han Mu(Teh-Han Mu)、Jen-Ting Hua(Jen-Ting Huang)、Tsung-Kai Li(Tsung-Kai Lin)


高雄醫學大學 2018.08

蕭人慈、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


London, UK 2017.09

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Huang, K. C.(Huang, K. C.)、Wang, T. I.(Wang, T. I.)、Mu, T. H.(Mu, T. H.)、Huang, J. T.(Huang, J. T.)、Lin, T. K.(Lin, T. K.)


台灣台北 2017.08

蔣妃玫、林麗味、葉淑惠、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Barcelona, Spain 2017.04

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Yu-Jue Hong(Yu-Jue Hong)、Wei-Shu Lai(Wei-Shu Lai)


Melbourne, Australia 2016.06

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Budapest Congress Center, Hungary 2016.04

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Oslo, Norway 2015.06

李淑瑩(Li, S. Y.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Osaka, Japan 2015.03

黃玉珠(Hong, Y. J.)、賴維淑(Lai, W. S.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


台北榮民總醫院 2014.11

詹雅香、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Taipei, Taiwan 2014.11

李佳陵(Lee, CL)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Taipei, Taiwan 2014.10

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖玟君(Liao, WC)


Taipei, Taiwan 2014.09

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


San Juan, Puerto Rico 2014.05

張淑華(Chang, SH)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖妙淯(Liao, MY)


Taipei, Taiwan 2013.04

李佳陵(Lee, CL)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


高雄醫學大學 2012.09

李淑瑩、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林錦源、余嘉惠


中山醫學大學 2012.08

李淑瑩、王筱華、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖玟君


London, UK 2012.03

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)


Thessaloniki, Greece 2010.03

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)


The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong 2010.02

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)


Seoul, Korea 2009.10

蕭秋月(Hsiao, CY)、葉淑惠(Yeh, SH)、Lee, L、Lan, SF、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Seoul, Korea 2005.06

王世麗(Wang, S. L.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Taipei, Taiwan 2005.05

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、吳肖琪(Wu, SC)、林昭庚(Lin, JG)、林麗嬋(Lin, LC)RESEARCH GRANT

研究計畫

2022.01.01 ~ 2022.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林田富(Lin ,Tien-fu)、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、李翠娥(Tsui-Er Lee)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、江信男(jiang shan nan)、施養佳(Yang-Chia Shih)


2022.01.01 ~ 2022.12.31

洪慧容(HUI-JUNG HUNG)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、李慧琦(Hui-Chi Li)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)


2022.08.01 ~ 2023.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、王昭能(Charles C.N. Wang)


2021.01.01 ~ 2021.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林田富(Lin ,Tien-fu)、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、李翠娥(Tsui-Er Lee)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、江信男(jiang shan nan)、施養佳(Yang-Chia Shih)


2021.08.01 ~ 2022.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、王昭能(Charles C.N. Wang)


2021.08.01 ~ 2022.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、吳肖琪、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、陳怡亨


2021.08.01 ~ 2022.07.31

彭逸稘(YI CHI PENG)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、趙文鴻(Wen-Hung Chao)


2021.08.01 ~ 2022.07.31

喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2021.01.01 ~ 2021.12.31

洪慧容(HUI-JUNG HUNG)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2021.08.01 ~ 2022.07.31

李麗君(li chun lee)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2020.01.01 ~ 2020.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林田富(Lin ,Tien-fu)、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、李翠娥(Tsui-Er Lee)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、江信男(jiang shan nan)、施養佳(Yang-Chia Shih)


2020.06.01 ~ 2021.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、石又敏(Shin Yu-min)、劉淑玲(LIU, SHU-LING)、樊韻彥(YUN-YEN FAN)


2020.05.01 ~ 2021.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、熊乃歡(Lainey Hsiung)


2020.05.01 ~ 2020.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

林君黛(Lin, Jun-Dai)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、張春明(Chun-Ming Chang)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

鄭怡娟(Yi-Chuan,Cheng)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、張華蘋(HUA-PIN, CHANG)


2020.05.31 ~ 2022.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、樊韻彥(YUN-YEN FAN)


2020.01.02 ~ 2020.11.30

王昭能(Charles C.N. Wang)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2019.05.31 ~ 2021.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

彭逸稘(YI CHI PENG)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、李翠娥(Tsui-Er Lee)、廖妙淯


2019.01.01 ~ 2019.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、江信男(jiang shan nan)、李翠娥(Tsui-Er Lee)


2019.05.01 ~ 2019.11.24

李翠娥(Tsui-Er Lee)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、彭逸稘(YI CHI PENG)


2018.08.01 ~ 2020.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2018.01.01 ~ 2018.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、江信男(jiang shan nan)、李翠娥(Cui-Er Li)


2018.05.31 ~ 2020.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、林巧翎(Chiao-Ling, LIN)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、陳大正(Ta-Cheng Chen)、黃揆洲(kuichou Huang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2018.04.01 ~ 2019.03.31

黃純真(HUANG CHUN,CHEN)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2017.03.24 ~ 2018.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)


2017.05.16 ~ 2017.08.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、邵佩琳(Pei Lin Shao)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、陳大正(Ta-Cheng Chen)、黃揆洲(kuichou Huang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、陳大正(Ta-Cheng Chen)、黃揆洲(kuichou Huang)


2016.11.09 ~ 2016.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、蕭秋月(Chiu-Yueh Hsiao)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖妙淯(Liao, MY)、廖妙淯(Liao, MY)


2015.01.27 ~ 2015.04.12

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2015.04.01 ~ 2015.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖妙淯(Liao, MY)


2014.01.01 ~ 2014.12.15

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2012.01.01 ~ 2013.06.30

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、紀露雯(Chi, LW)


2012.01.01 ~ 2012.12.15

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2011.12.01 ~ 2012.08.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、蕭秋月(Hsiao, CY)


2010.11.01 ~ 2011.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)AWARDS

獲獎

2022.07.29

授獎單位: 台灣失智症協會


2022.04.22

授獎單位:


2020.12.04

授獎單位: 本校


2020.12.11

授獎單位: 財團法人聯發科技教育基金會


2020.11.24

授獎單位: 本校


2020.08.16

授獎單位: 科技部


2020.07.10

授獎單位: 科技部


2019.12.09

授獎單位: 本校


2019.12.05

授獎單位: 本校


2019.07.16

授獎單位: 科技部


2019.06.05

授獎單位: 本校


2019.05.02

授獎單位: 台中市政府


2019.01.03

授獎單位: 本校


2018.11.12

授獎單位: 本校


2018.11.11

授獎單位: 成功大學醫學院


2018.10.05

授獎單位: 科技部


2018.08.21

授獎單位: Conference Series llc LTD


2018.06.08

授獎單位: 本校


2017.12.15

授獎單位: 亞洲大學


2017.12.05

授獎單位: 亞洲大學


2017.12.05

授獎單位: 亞洲大學


2017.09.26

授獎單位: 科技部


2017.01.31

授獎單位: 台灣護理教育學會


2016.12.27

授獎單位: 亞洲大學


2016.12.28

授獎單位: 中亞聯大


2016.12.28

授獎單位: 中亞聯大


2016.01.31

授獎單位: Marquis Who's Who LLC


2015.12.11

授獎單位: 亞洲大學


2015.08.24

授獎單位: 亞洲大學


2014.12.15

授獎單位: 亞洲大學


2014.06.19

授獎單位: 科技部


2014.05.02

授獎單位: 逢甲大學、亞洲大學、靜宜大學、東海大學


2014.03.29

授獎單位: 國立高雄應用科技大學


2014.03.29

授獎單位: 國立高雄應用科技大學


2013.11.12

授獎單位: 中山醫學大學


2013.11.12

授獎單位: 中山醫學大學


2013.10.21

授獎單位: 中山醫學大學Course Information

授課課程

TK400018A

(碩士在職專班 )【第112學年第2學期:A班】<br>1. 瞭解失智症的類型、診斷、病程、和治療。 2. 瞭解失智症患者的照護政策、理念、服務模式及照護實務。


TK400008A

(碩士在職專班 )【第112學年第2學期:A班】<br>1.能瞭解人類面對疾病的反應、護理措施擬定原則與護理成效評量指標。 2.能瞭解臨床護理專家的核心能力。


TK200009A

(研究所碩士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>1.了解某一特定疾病病人之特性與健康問題。 2.能運用護理理論評估病人對疾病各層面的反應。


TK200008A

(研究所碩士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>能瞭解人類面對疾病的反應、護理措施擬定原則與護理成效評量指標。


TK200006A

(研究所碩士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>本課程藉由護理研究及實證方法之介紹,培養學生發現並回答實證護理研究問題之精神。本課程之主要內涵包括提出一個可回答的問題、統整文獻查證及研究架構、辨認研究設計、了解測量方法、應用信效度及資料分析、及思考護理研究倫理考量。期望修畢此課程後,學生能具備撰寫研究計畫或個案護理研究報告之能力。 本課程藉由護理研究及實證方法之介紹,培養學生發現並回答實證護理研究問題之精神。


TA120006A

(研究所博士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>1. 能瞭解當前護理教育政策的發展。 2. 能瞭解當代領導類型,以及領導變革理論、策略與過程。 3. 能瞭解創造病人安全之品質控制機制。Thesis Advisor

指導論文

楊嬿臻 110

健康產業管理學系<br>


黃?嬋 110

健康產業管理學系<br>


盧緹婕 110

護理學系<br>


許雅瑋 108

健康產業管理學系<br>


林詩婷 107

健康產業管理學系<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

護理學系 111

指導教授: 吳樺姍<br> 學生姓名: 彭瑄壹


護理學系 111

指導教授: 吳樺姍<br> 學生姓名: 方屏煜


護理學系 110

指導教授: 吳樺姍<br> 學生姓名: 楊舒嫻


護理學系 110

指導教授: 吳樺姍<br> 學生姓名: 張祖兒


護理學系 109

指導教授: 吳樺姍<br> 學生姓名: 盧恩柔


護理學系 108

指導教授: 吳樺姍<br> 學生姓名: 劉保鑫


護理學系 108

指導教授: 吳樺姍<br> 學生姓名: 李曉昀


護理學系 106

指導教授: 吳樺姍<br> 學生姓名: 喬靖雅


護理學系 105

指導教授: 吳樺姍<br> 學生姓名: 蕭人慈