Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 朱學亭
 • 單位/Department: 資訊電機學院資訊工程學系, 資訊電機學院生物資訊與醫學工程 , 人文社會學院社會工作學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: htchu@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立清華大學-資訊工程 博士

經歷/Experience

 • 國立成功大學 - 技士 (1993-12 ~ 1995-10)

專長/Discipline expertise

 • 生物資訊/Bioinformatics
 • 影像處理/Image processing
 • Web技術/Web technology
 • 數位學習內容/e-learning content
 • 數位學習平台與人機介面設計/e-Learning Platform and Human-Computer Interface Design
 • 醫學資訊學/Medical informatics

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2024

Wen-Hsien Chang、Chih-Chieh Chen、Han-Kuei Wu、Po-Chi Hsu、Lun-Chien Lo、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*、Hen-Hong Chang


SCI 2022

Erh-Jen Hou、Yun-Yu Hsieh、Ting-Wei Hsu、Chi-Shih Huang、Ying-Chou Lee、Yu-San Han、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*


SCI 2022

Chia-Wei Lin、Hung-Yu Huang、Jeng-Hung Guo、Wei-Laing Chen、Hong-Mo Shih、Tai-Yi Hsu、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*、王昭能(Charles C.N. Wang)


Other 2022

Erh-Jen Hou、Chi-Shih Huang、Ying-Chou Lee、Yu-San Han、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*


SCI 2021

Hen-Hong Chang、Su-Yin Chiang、Pei-Chun Chen、Chia-Han Tsai、Rong-Chi Yang、Chiu-Lin Tsai、Tsung-Hsiu Wu、Yow-Wen Hsieh、Yu-Chun Lin、Yung-Te Kuo、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*


SCI 2021

Erh-JenHou、Chi-Shih Huang、Ying-Chou Lee、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*


SCI 2018

Tieh-Cheng Fu、Chaur-Chin Chen、Ching-Mao Chang、Hen-Hong Chang


Other 2016

簡慧雯(Hui-Wen Chien)、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、黃松林(song-lin Huang)、Ching-Mao Chang、Hui-Ling Chen、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*


SCI 2015

Ching-Mao Chang、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Yau-Huei Wei、Fang-Pey Chen、Shengwen Wang、Po-Chang Wu、Hung-Rong Yen、Tzeng-Ji Chen、Hen-Hong Chang(Hen-Hong Chang)*


EI 2014

Chien-Hao Su、Chien-Shun Chiou、Jung-Che Kuo、Pei-Jen Wang、Cheng-Yan Kao、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*


EI 2014

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*、林新力(Hsin-Li Lin)、Wen-Chien Su、Wen-Chien Su


EI 2014

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Wei-Shan Tsai、李紹毓(Shao-Yu LEE)


SCI 2013

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、林翰(Han Lin)、曹純惠(Theresa T.H. Tsao)、張春梵(Chun-Fan Chang)、William W. L. Hsiao、葉慈容(Tze-Jung Yeh)、張清貿(Ching-Mao Chang)、劉燕雯(Yen-Wenn Liu)、王澤毅(Tse-Yi Wang)、楊克鈞(Ko-Chun Yang)、陳祟瑞(Tsung-Jui Chen)、陳仁治(Jen-Chih Chen)、陳光琦(Kuang-Chi Chen)、高成炎(Cheng-Yan Kao)*


SCI 2013

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、William W. L. Hsiao、陳仁治(Jen-Chih Chen)、葉慈容(Tze-Jung Yeh)、蔡孟勳(Mong-Hsun Tsai)、林翰(Han Lin)、劉燕雯(Yen-Wenn Liu)、李盛安(Sheng-An Lee)、,、高成炎(Cheng-Yan Kao)*、、、


SCI 2013

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、William W. L. Hsiao、曹純惠(Theresa T. H. Tsao)、許德標(D. Frank Hsu)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)、李盛安(Sheng-An Lee)、高成炎(Cheng-Yan Kao)*


SCI 2012

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、William WL Hsiao、曹純惠(Theresa TH Tsao)、張清貿(Ching-Mao Chang)、劉燕雯(Yen-Wenn Liu)、范振杰(Chen-Chieh Fan)、林翰(Han Lin)、張恒鴻(Hen-Hong Chang)、葉慈容(Tze-Jung Yeh)、陳仁治(Tze-Jung Yeh)、黃敦銘(Dun-Ming Huang)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)、高成炎(Cheng-Yan Kao)*、


SCI 2011

徐健翔(Chien-Hsiang Hsu)、王澤毅(Tse-Yi Wang)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、高承炎(Cheng-Yan Kao)、陳光琦(Kuang-Chi Chen)


SCI 2010

Charles C.H. Liu、Chia-Huang Chang、Mu-Chun Sud、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Sheng-Hui Hung、Jau-Min Wong、Pa-Chun Wang(Pa-Chun Wang)*


MT 2009

張清貿(Ching-Mao Chang)、侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、李佳橙(Chia-Cheng Lee)、張永賢(Yung-Hsien Chang)


Other 2009

陳雅惠、蘇木春(Mu-Chun Su)、洪聖惠(Sheng-Hui Hung)、張嘉晃(Chia-Huang Chang)、劉致和(Charles C. H. Liu)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、王拔群(Pa-Chun Wang)*


Other 2005

蔡明岳(Ming-Yueh Tsai)、張春梵(Chun-Fan Chang)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、詹鎮熊(Chen-hsiung Chan)、張金堅(King-Jen Chang)、高成炎(Cheng-Yao Kao)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)


SCI 2003

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)


SCI 2001

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)*BOOKS

專書

Humana Press, New York, NY 2016.01

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)BOOK CHAPTERS

專書論文

World Scientific Publishing 2019

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)


Springer 2016PATENTS

專利

2014-10-11 ~ 2024-02-26

中華民國新型專利:M487625


2014-10-11 ~ 2024-06-25

中華民國新型專利:M487748


2014-09-11 ~ 2024-04-06

中華民國新型專利:M485852


2014-09-11 ~ 2024-05-05

中華民國新型專利:M486119


2014-08-11 ~ 2024-04-06

中華民國新型專利:M484157


2014-07-01 ~ 2024-02-26

中華民國新型專利:M481005


2014-02-01 ~ 2023-10-08

中華民國新型專利:M471566CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taiwan 2021.11

Chang, Chih-Lung、Tseng, Hsin-Ming、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)


台南 2021.11

沈慧萍、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳柏淩


Taiwan 2019.11

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、何承遠(Cheng-Yuan Ho)、洪淑慎


台東 2019.08

鄭育誠、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)


台中市 2019.05

劉怡伶、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)


Taichung, Taiwan 2018.11

Wen-Hsien Chang、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Hen-Hong Chang


Taiwan 2018.10

Ming-Yi Yen、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Taiwan 2018.10

Ming-Yi Yen、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


台灣/台中 2018.03

簡宛廷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)


台灣修平科大 2018.03


台大醫院國際會議中心 2018.03

林虹均、施柏瑄、曹榮穎、陳方佩、張清貿


Kobe, Japan 2017.06


華梵大學 2016.06

王陵瑤


日本沖繩 2016.04

Ting-Syuan Wang、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Hen-Hong Chang


中台科技大學 2016.03

黃珮婷、王陵瑤


Taichung 2014.12


台北 2014.10

蔣杏枝、莊玲瑜


台北 2014.10

Hsing-Chih Chiang、Yu-Hsuan Lin


台北 2014.10

林育萱、張秋萍


Singapore 2014.10


弘光科技大學 2014.05


弘光科技大學 2014.05


台中 2013.12

蘇建豪、王培任、郭榮哲、邱乾順、高成炎


Sigapore 2013.10


Graz, Austria 2013.08


苗栗 2013.05

王建智


苗栗 2013.05

蘇文茜


台中 2013.03

4. 張淑華


台中 2013.03

5. 蘇玲玉


台中 2013.03

陳瑞雯


Taicang, China 2012.12

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Tze-Jung Yeh、Jen-Chih Chen、Han Lin、Cheng-Yan Kao


桃園 2012.10

王建智、黃敦銘


Jeju Island, Korea 2012.10

Chun-Fan Chang、Chen-Chieh Fan、Cheng-Yan Kao


朝陽科技大學 2010.04

陳思叡、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、林新力(Hsin-Li Lin)


台灣科技大學 2009.06

王維仁


陽明大學 2008.11

黃立德、林祐民、劉致和、吳宛蕙、王拔群


陽明大學 2008.11

Wei-Zhe Chang、Chaur-Chin Chen、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Chwei-Shium Yang


陽明大學 2008.11

朱富平、施威祥、劉致和、吳宛蕙、王拔群


Seoul, Korea 2007.11

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Wei-Shang Shie、Chien-Chun Yang、Sheng-Hui Hung、Charles C.H. Liu、Pa-Chun Wang、Cheng-Hua Huang、Ching-Shui Huang


Hungary 2006.10

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)、張春梵(Chun-Fan Chang)、高成炎(Cheng-Yan Kao)


Taiwan 2006.09

張清貿(Chin-Mou Chang)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、李佳橙(Chia-Cheng Lee)、羅欣宜(Hsin-Yi Lo)、陳兆群(Jaw-Chyun Chen)、項千芸(Chien-Yun Hsiang)、張永賢(Chang,Yung-Hsien)、侯庭鏞(Tin-Yun Ho)


Quebec, Canada 2006.06

Chaur-Chin Chen、Cheng-Yan Kao、Chun-Fan Chang、Chiung-Nien Chen


Edinburgh, UK 2005.07

陳朝欽


Vancouver, Canada 2000.09


Barcelona, Spain 2000.09

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳朝欽


Snowbird, Utah 1998.03

陳朝欽RESEARCH GRANT

研究計畫

無資料


AWARDS

獲獎

2021.02.19

授獎單位: 教育部


2021.02.19

授獎單位: 教育部


2020.12.10

授獎單位: 本校


2020.04.18

授獎單位: 教育部


2020.04.18

授獎單位: 教育部


2020.01.07

授獎單位: 科技部


2006.06.12

授獎單位: 微軟公司Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

EE300037C

(大學日間部 )【第113學年第1學期:C班】<br>


EE300037B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>Thesis Advisor

指導論文

蔣杏枝 103

資訊工程學系<br>


莊玲瑜 103

資訊工程學系<br>


張秋萍 103

資訊工程學系<br>


張淑華 102

<br>


蘇玲玉 102

<br>


陳瑞雯 102

資訊工程系<br>


蘇文茜 101

資訊工程系<br>


王建智 101

<br>


蔡維珊 101

<br>


黃敦銘 100

<br>


陳思叡 098

資訊工程學系碩士班<br>


李東帆 097

資訊工程學系碩士班<br>


王維仁 097

資訊工程學系碩士班<br>


莊玉如 096

生物資訊學系碩士班<br>


Fahri 095

資訊工程學系碩士班<br>


林瑞堂 094

資訊工程學系碩士班<br>


陳勇瑞 094

生物資訊研究所<br>


林宜親 094

生物資訊研究所<br>


朱富平 094

資訊工程學系碩士班<br>


洪進興 094

資訊工程學系碩士班<br>


林宏陶 094

資訊科學與應用學系碩士班<br>


黃麒昌 094

生物資訊研究所<br>


王俊仁 093

資訊工程學系碩士班<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料