Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 羅鳳恩
 • 單位/Department: 管理學院休閒與遊憩管理學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: felo@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 美國密西根大學-環境衛生 博士

經歷/Experience

 • 朝陽科技大學環境工程系/休閒事業管理系 - 助理教授 (1998-08 ~ 2004-07)
 • 行政院環境保護署 - 副研究員 (1997-07 ~ 1998-07)
 • 行政院環境保護署 - 研究人員 (1996-09 ~ 1997-07)

專長/Discipline expertise

 • 觀光/Sightseeing
 • 休閒遊憩規劃與管理/Leisure and recreation planning and management
 • 公共衛生學/Public health
 • 應用科學教育/Applied science education
 • 環境工程/Environmental Engineering

JOURNAL PAPERS

期刊論文

Other 2023

羅鳳恩(Feng-En Lo)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)*


Other 2021

羅鳳恩(Feng-En Lo)*、余佳?(Chia-Min Yu)、夏先瑜(Hsia, Hsien-Yu)、傅光良(Gu ang Liang Fu)


Other 2021

羅鳳恩(Feng-En Lo)、湯淑雯(Shu-Wen Tang)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)


Other 2021

羅鳳恩(Feng-En Lo)、高立學(Li-Shiue Gau)、Yu-Yin Hsu、Rick Gage、Chien-Yun Hung


Other 2019

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


Other 2019

羅鳳恩、夏先瑜、李坤吉


SCI 2016

蔡良庭(Liang-Ting Tsai)、羅鳳恩(Feng-En Lo)、Chih-Chien Yang、Wen-Min Lo、Joseph Jordan Keller、Chiou-Wei Hwang、Ching-Feng Lin、Shu-Yu Lyu(Shu-Yu Lyu)*、Donald E. Morisky ,、、


SCI 2016

羅鳳恩(Feng-En Lo)、呂柏融(Po-Jung Lu)、蔡旻光(Min-Kuang Tsai)、李俊漢(June-Han Lee)、温宏皓(Christopher Wen)、溫啟邦(Chi-Pang Wen)*、衛沛文(Jackson Pui Man Wai)、曹純鏗(Chwen-Keng Tsao)、江博煌(Po-Huang Chiang)、呂淑妤(Shu-Yu Lyu)、馬克魯(Ko-Lu Ma)、紀櫻珍(Ying-Chen Chi)、利菊秀(Chu-Shiu Li)、吳熙鳳Xifeng Wu(Xifeng Wu)


SCI 2015

J. J. Keller、C.H. Muo、Y.C. Lan、F.C. Sung、羅鳳恩(Feng-En Lo)、K.Y. Chiang、呂淑妤(S.Y. Lyu)*、S.T. Tsai


SCI 2015

蔡良庭(Liang-Ting Tsai)、羅鳳恩(Feng-En Lo)、楊志堅(Chih-Chien Yang)、Joseph Jordan Keller、呂淑妤(Shu-Yu Lyu)*、、


SSCI 2014

紀櫻珍(Ying-Chen Chi)、吳奇隆(Chen-Long Wu)、陳啟昱(Cheng-Yu Chen)、呂淑妤(Shu-Yu Lyu)*、羅鳳恩(Feng-En Lo)、Donald E.Morisky


SCI 2014

呂淑妤(Shu-Yu Lyu)*、陳叡瑜(Ruey-Yu Chen)、蔡良廷(Liang-Ting Tsai)、王淑芳(Shih-fan Steve Wang)、羅鳳恩(Feng-En Lo)、紀櫻珍(Ying-Chen Chi)、Donald E. Morisky


Other 2014

羅鳳恩(Feng-En Lo)*、蔡美鑾(Mei-Luan Tsai)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、馬克魯(Ko Lu Ma)、申震雄(Chun-Hsiung Shen)


SCI 2014

羅鳳恩(Feng-En Lo)、蔡豐洲(Feng-Chou Tsai)、李明濱(Ming-Been Lee)、蔡良庭(Liang-Ting Tsai)、呂淑妤(Shu-Yu Lyu)*、楊志堅(Chih-Chien Yang)


SCI 2014

呂淑妤(Shu-Yu Lyu)*、紀櫻珍(Ying-Chen Chi)、David Farabee、蔡良庭(Liang-Ting Tsai)、李明濱(Ming-Been Lee)、羅鳳恩(Feng-En Lo)、Donald E. Morisky


Other 2013

馬克魯(Ko Lu Ma)、羅鳳恩(Feng-En Lo)*、陳佳琪(Chia-Chi Chen)


Other 2013

羅鳳恩(Feng-En Lo)*


Other 2012

羅鳳恩(Feng-En Lo)*、、


Other 2010

劉健哲(Chien-Zer Liu)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


Other 2006

羅鳳恩(Feng-En Lo)*、王惠芬(Hui-Fen Wang)BOOKS

專書

社團法人台灣就業法展協會 2014.03

羅鳳恩(Feng-En Lo)


社團法人台灣就業發展協會 2014.03

羅鳳恩(Feng-En Lo)BOOK CHAPTERS

專書論文

德霖技術學院 2011


景文科技大學 2009

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)*、陳淑德(Su-Der Chen)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


修平技術學院 2008

羅鳳恩(Feng-En Lo)


國立台灣體育大學 2008

羅鳳恩(Feng-En Lo)


Asia and Pacific Tourism Association 2008

羅鳳恩(Feng-En Lo)*


中國礦業大學出版社 2007

羅鳳恩(Feng-En Lo)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣台北 2023.03

羅鳳恩(Feng-En Lo)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、蘇煌舜(Huang-Shun Su)


台灣台北 2023.03

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


Taichung, Asia Univ. 2022.06

高立學(Li-Shiue Gau)、Pham T. Duo(Pham T. Duong)、Pham T. Duo(Pham T. Duong)、許玉音(Yu-Yin Hsu)、Jong-Chae K(Jong-Chae Kim)


Taichung,, Asia Univ 2022.06

羅鳳恩(Feng-En Lo)、高立學(Li-Shiue Gau)


台北 2022.05

羅鳳恩(Feng-En Lo)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、林貞明(Chen-Ming Lin)


台灣暨南大學 2021.09

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


台灣暨南大學 2021.09

羅鳳恩(Feng-En Lo)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、鄧力愷(Li Kai Teng)、邱羿潔(Yi Chien Chiu)、謝承穎(Cheng Ying Xie)


台灣省台中市 2020.10

羅鳳恩(Feng-En Lo)、夏先瑜、徐承暘、余佳?


台灣台中市 2020.10

羅鳳恩(Feng-En Lo)


台中市 2020.10

夏先瑜、羅鳳恩(Feng-En Lo)


台中市 2020.05

羅鳳恩(Feng-En Lo)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、余佳?(Chia-Min Yu)、傅光良(Guang-Liang Fu)


台中市 2020.05

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


台中教育大學,台中市。 2019.05

羅鳳恩(Feng-En Lo)、湯淑雯、高立學(Li-Shiue Gau)、夏先瑜


台中教育大學,台中市 2019.05

羅鳳恩(Feng-En Lo)、黃姵綸、夏先瑜


台中教育大學,台中市。 2019.05

陳孟怡、高立學(Li-Shiue Gau)、陳維德、羅鳳恩(Feng-En Lo)


Jinwen University of Science and Technology, New Taipei, Taiwan. 2019.05

羅鳳恩(Feng-En Lo)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、陳佳珍(Chia-Chen Chen)


Jinwen University of Science and Technology, New Taipei, Taiwan. 2019.05

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


Vietman 2018.09

羅鳳恩(Feng-En Lo)、洪千芸(Hung, C.Y.)、高立學(Li-Shiue Gau)、 Gage, R.L.


台灣台中 2018.05

羅鳳恩(Feng-En Lo)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、李坤吉((Kun-Ji Li)


台灣台中 2018.05

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


Taiwan, Taipei, 景文科技大學 2016.05

夏先瑜(Hsia, H.Y.)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


Taiwan/Taichung,Taiwan/ Asia University,Taiwan 2015.11

羅鳳恩(Feng-En Lo)、湯杏芬(Hsin-Fen Tang)、朱蓓琪(Pei-Chi Chu)、申震雄(Chen-Hsiung Shen)


Taichung, Asia University, Taiwan 2015.11

羅鳳恩(Feng-En Lo)、陳佳珍(Chia-Chen Chen)、朱蓓琪(Pei-Chi Chu)、Chao-Fei Kuo(郭昭斐)


Kaohsiung/Taiwan/ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 2015.10

羅鳳恩(Feng-En Lo)、王郁欽(Yu-Chin Wang)、蔡良庭(Liang-Ting Tsai)、林芳玫(Fang-.Mei Lin)、鮑敦珮(Duen-Pei Pao)、王惠芬(Hui-Fen Wang)


Taiwan/Taipei/景文科技大學 2015.05

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


台灣台中市亞洲大學 2014.05

羅鳳恩(Feng-En Lo)、馬克魯(Ko-Lu Ma)、林煜堂(Yu-Tang Lin)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)


台灣台中市亞洲大學 2014.05

羅鳳恩(Feng-En Lo)、吳麗鶯(Li-Ying Wu)、李美玲(Mei-Ling Lee)、馬克魯(Ko-Lu Ma)、申震雄(Chen–Hsiung Shen)


弘光大學 2013.04

薛文龍(Wen-Lung Hsueh)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、劉俊昌(Jenn-Chang Liou)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


桃園創新技術學院 2012.12

馬克魯(Ke-Lu Ma)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


暨南大學 2012.04

羅鳳恩(Feng-En Lo)、蔡美鑾(Mei-Luan Tsai)、夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、馬克魯(Ke-Lu Ma)


暨南大學 2012.04

羅鳳恩(Feng-En Lo)、陳榆方、夏先瑜、馬克魯


德霖技術學院 2011.05

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


新北市 2011.03

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


Bonn, Germany 2009.12

劉健哲(Chien-Zer Liu)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


景文科技大學 2009.09

夏先瑜(Hsien-Yu Hsia)、陳淑德(Chen, S.D.)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


台中市 2008.12


台中市 2008.11


台南關子嶺 2008.09


Bangkok, Thailand 2008.07


台南 2008.06


台南 2008.06


彰化 2008.05


彰化 2008.05


台中 2008.05


高雄 2008.03


高雄 2007.11


台南 2007.06


People of China, Beijing 2007.05


高雄 2007.05


Taichung, Asia University, Taiwan .

羅鳳恩(Feng-En Lo)、湯杏芬(Hsin-Fen Tang)、朱蓓琪(Pei-Chi Chu)、申震雄(Chen-Hsiung Shen)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.07.01 ~ 2022.08.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2020.07.01 ~ 2021.08.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2019.07.01 ~ 2020.08.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2017.08.01 ~ 2018.08.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2015.08.01 ~ 2016.08.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)


2014.02.26 ~ 2014.12.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)


2014.03.31 ~ 2014.12.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)


2014.03.31 ~ 2014.12.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)


2014.03.31 ~ 2014.12.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)


2014.08.01 ~ 2015.08.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)、唐淑美(Shu-Mei Tang)、許世芸(Shih-Yun Hsu)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

劉健哲(Chien-Zer Liu)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2012.03.22 ~ 2013.02.28

劉健哲(Chien-Zer Liu)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2011.09.01 ~ 2012.02.28


2010.02.16 ~ 2010.07.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)


2010.01.01 ~ 2010.04.30

劉健哲(Chien-Zer Liu)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2009.01.01 ~ 2009.12.31

劉健哲(Chien-Zer Liu)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2009.05.01 ~ 2009.12.31

劉健哲(Chien-Zer Liu)、羅鳳恩(Feng-En Lo)


2009.02.16 ~ 2009.08.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)


2008.02.19 ~ 2008.08.31

羅鳳恩(Feng-En Lo)AWARDS

獲獎

2018.05.09

授獎單位: 2018 觀光與休閒學術論壇暨研討會大會


2018.05.09

授獎單位: 2018 觀光與休閒學術論壇暨研討會大會Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

XHU00003A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>近年來全球氣候變化加劇,全球對生態環保越來越重視。由於二十世紀末興起生態旅遊的浪潮,即以資源保育、觀光開發與當地社會發展的旅遊觀念。近年來生態旅遊在台灣亦成為風潮,生態旅遊必須考慮吸引力、便利性、環境衛生及安全、及環境永續發展。


XDU00116A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>隨著經濟改善,台灣生活水準提高,國人參加休閒旅遊活動之機會機會增多,但因參加休閒旅遊活動,由於對安全衛生教育之忽視或安全衛生知識不足,過去幾十年國人因從事休閒旅遊活動發生許多不幸事件,例如:高雄火燒交通船、阿里山小火車翻車、梅嶺遊覽車車禍、SARS肆虐、亞歷山大健身防一氧化碳中毒、乘坐飛行或傘拖曳墬落、乘坐沙灘車翻車、登山山難等引起受傷亡甚至致死事件。因提供休閒遊憩之場所多屬於公共場所,所以公共安全衛生近幾年也越發受到重視。本門課將介紹高山症、潛水夫病、生活中之常見疾病、遊覽車安全等資料,介紹因從事休閒旅遊活動可能發生之安全與衛生不幸事件之原因及預防方法。


M0500049A

(進修學士班 )【第112學年第1學期:A班】<br>因本門課主要目的是輔導學生考導遊領隊證照,內容介紹領隊與導遊之知識及操作方法。


M0500017A

(進修學士班 )【第112學年第1學期:A班】<br>


93U00216A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>因本門課主要目的是輔導學生考導遊領隊證照,內容介紹領隊與導遊之知識及操作方法。


83M00121A

(研究所碩士班 )【第112學年第1學期:A班】<br>瞭解消費者行為的基本概念和專業知識。


82U00013D

(大學日間部 )【第112學年第1學期:D班】<br>瞭解消費者行為的基本概念和專業知識。Thesis Advisor

指導論文

張淑君 108

休閒與遊憩管理系<br>


莊雅惠 108

休閒與遊憩管理系<br>


邱淑美 108

休閒與遊憩管理系<br>


王龍貴 108

休閒與遊憩管理系<br>


林美芳 108

休閒與遊憩管理系<br>


詹孟君 108

休閒與遊憩管理系<br>


劉杼珊 108

休閒與遊憩管理系<br>


湯淑雯 107

休閒與遊憩管理系<br>


林貞明 107

休閒與遊憩管理系<br>


黃姵綸 107

休閒與遊憩管理系<br>


徐承暘 107

休閒與遊憩管理系<br>


黃稘芸 106

休閒與遊憩管理系<br>


田任禾 106

休閒與遊憩管理系<br>


洪千芸 105

休閒與遊憩管理系<br>


李坤吉 105

休閒與遊憩管理系<br>


陳佳珍 104

休閒與遊憩管理系<br>


李美玲 103

休閒與遊憩管理系<br>


劉麗芳 103

休閒與遊憩管理系<br>


詹淑媚 103

休閒與遊憩管理系<br>


林冠霆 103

休閒與遊憩管理系<br>


施天牧 101

休閒與遊憩管理系<br>


陳瑜方 100

休閒與遊憩管理系<br>


周毓慈 100

休閒與遊憩管理系<br>


柯富傑 100

休閒與遊憩管理系<br>


邱淑鈿 100

休閒與遊憩管理系<br>


林翠香 100

休閒與遊憩管理系<br>


蔡美鑾 100

休閒與遊憩管理系<br>


謝文寶 099

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


李香珍 099

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


陳慧俐 099

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


劉美華 099

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


林芳玫 099

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


張美英 099

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


郭嘉雯 098

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


朱蓓琪 098

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


陳思羽 098

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


張智惠 098

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


何茂欣 098

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


張毓芳 098

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


羅家昌 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>


郭姿廷 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>


曾毓恩 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>


李勤 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


林煜堂 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


林奇峰 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


翁珠斌 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:私人企業


張榮杰 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:私人企業


吳麗鶯 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師


吳易靜 097

亞洲大學休閒與遊憩管理研究所<br>在職專班,職業:教師College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料