Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 鄧正賢
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院食品營養與保健生技學系, 醫學暨健康學院護理學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: dengjs@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 中國醫藥大學-中國藥學研究所 博士

經歷/Experience

 • 建國技術學院運動健康與休閒系 - 助理教授 (2004-02 ~ 2004-07)
 • 仁德醫護管理專科學校藥學科 - 兼任助理教授 (2003-08 ~ 2004-07)

專長/Discipline expertise

 • 保健食品/Healthy food
 • 中草藥學/Chinese herbal medicine
 • 生物統計/Biostatistics
 • 分子生物/Molecular Biology
 • 細胞生物學/Cell Biology
 • 食品檢驗與分析/Food Inspection and Analysis
 • 生物技術/Biotechnology
 • 藥理學/Pharmacology
 • 藥學/Pharmacy
 • 化妝品製劑學/Cosmetic preparation science

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

Liang-Hsuan Chien、鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)、Wen-Ping Jiang、黃冠中(Huang Guan- Jhong)*


SCI 2022

Wen?Hsin Lin、Wen?Ping Jiang、Chin?Chu Chen、 Li?Ya Lee、You?Shan Tsai、Liang?Hsuan Chien、Ya?Ni Chou、鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)、黃冠中(Huang Guan- Jhong)*


SCI 2021

Wen-Ping Jiang、鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)、Shyh-Shyun Huang、Sheng-Hua Wu、Guan-Jhong Huang


SCI 2020

Shyh-Shyun Huang、 Ting-Yang Chen、鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)、Yung-Chi Cheng


SCI 2020

Ching- Ying Huang、鄧正賢、Huang,Wen-Chin、Wen Ping Jiang、Guan-Jhong Huang


SCI 2020

鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)、W.P. Jiang、C. C. Chen、L.Y. Lee、P.Y. Li、Huang,Wen-Chin、Jung-Chun Liao、Guan-Jhong Huang


Other 2019

Jian-Jung Chen、鄧正賢、Chung-Chun Huang、Pei-Ying Li、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2019

Chien-Ta Wu、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2019

Wei Chao、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2018

Hsieh YH、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Chang YS、Huang GJ


SCI 2018

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Jui-Shu Chang、Jung-Chun Liao、Wei Chao、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2018

Jui-Shu Chang、Lin, Hung-Jen、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Wen-Tzu Wu、Huang, Guan-Jhong(Huang, Guan-Jhong)*


SCI 2017

Wei Chao、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Pei-Ying Li、Yu-Chia Liang、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2017

Wang-Ching Lin、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Sheng-Hua Wu、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2017

Wang-Ching Lin、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Sheng-Hua Wu、Hui-Yi Lin、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2017

Yung-Hung Hsieh、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Hsin-Pao Pan、Jung-Chun Liao、Shyh-Shyun Huang、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2017

Jian-Jung Chen、Chung-Chun Huang、Heng-Yuan Chang、Pei-Ying Li、Yu-Chia Liang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2016

Shyh?Shyun Huang、Shan?Yu Su、Jui?Shu Chang、Hung?Jen Lin、Wen?Tzu Wu、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Guan?Jhong Huang(Guan?Jhong Huang)*


SCI 2015

簡慈美(Tzu-Mei Chien)、Po-Chow Hsieh、Shyh-Shyun Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2015

謝倍心(Pei-Hsin Shie)、Shyh-Shyun Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)*、Huang Guan-Jhong(Huang Guan-Jhong)*


SCI 2015

Yuan-Yuan Li、Huang, Shyh-Shyun、李明明(Min-Min Lee)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)*、Huang Guan-Jhong(Huang Guan-Jhong)*


SCI 2014

Shyh-Shyun Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Jaung-Geng Lin、Chao-Ying Lee、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2014

Shyh-Shyun Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Hsien-Jung Chen3、Yaw-Huei Lin4、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2014

Guan-Jhong Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Chin-Chu Che、Ching-Jang Huang、Ping-Jyun Sung、Shyh-Shyun Huang(Shyh-Shyun Huang)*、Yueh-Hsiung Kuo


SCI 2013

Yi-Chuan Chen、Heng-Yuan Chang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Jian-Jung Chen、Shyh-Shyun Huang、I-Hsin Lin、Wan-Lin Kuo、Wei Chao、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2013

Chia-Yu Liu、Ying-Chih Lin、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Lee Chao-Ying、Ying-Chih Lin、Huang Guan-Jhong(Huang Guan-Jhong)*


SCI 2013

Chuan-Sung Chiu、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Heng-Yuan Chang、Yi-Chuan Chen、李明明(Min-Min Lee)、Wen-Chi Hou、Chao-Ying Lee、Shyh-Shyun Huang、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2013

Guan-Jhong Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Sheng-Yang Wang、Yuan-Shiun Chang、Yueh-Hsiung Kuo(Yueh-Hsiung Kuo)*


SCI 2013

Guan-Jhong Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Hsien-Jung Chen、Shyh-Shyun Huang、Chun-Ching Shih、Yaw-Huei Lin


SCI 2013

Shyh-Shyun Huang、Hsien-Jung Chiu、Tsung-Hui Lin、李明明(Min-Min Lee)、Chao-Ying Lee、Shu-Jen Chang、Wen-Chi Hou、Guan-Jhong Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)*


SCI 2013

Guan-Jhong Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Chao-Ying Lee、Wen-Chi Hou、Sheng-Yang Wang、Ping-Jyun Sung、Yueh-Hsiung Kuo(Yueh-Hsiung Kuo)*


SCI 2013

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Tsung-Hui Lin、李明明(Min-Min Lee)、Ching-Chuan Kuo、Ping-Jyun Sung、Wen-Chi Hou、Guan-Jhong Huang、Yueh-Hsiung Kuo(Yueh-Hsiung Kuo)*


SCI 2012

Liao Jung-Chun、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Chao-Ying Lee、李明明(Min-Min Lee)、Wen-Chi Hou、Shyh-Shyun Huang、Guan-Jhong Huang、Ying-Chih Lin(Ying-Chih Lin)*


SCI 2012

Tien-Ning Chang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Yi-Chih Chang、Chao-Ying Lee、Liao Jung-Chun、李明明(Min-Min Lee)、Wen Huang Peng、Shyh-Shyun Huang、Guan-JhongHuang(Guan-JhongHuang)*


SCI 2012

Jung-Chun Liao、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Chuan-Sung Chiu、Shyh-Shyun Huang、Wen-Chi Hou、Wang-Ching Lin、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2012

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Yi-Chih Chang、Chi-Luan Wen、Jung-Chun Liao、Wen-Chi Hou、Sakae Amagaya、Shyh-Shyun Huang、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2012

Huang Guan-jhong、Ying-Chih LIN、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Hsien-Jung CHEN、Jung-Chun Liao、Shyh-Shyun Huang、Yaw-Huei LIN


SCI 2012

Shu-Ling Liu、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Chuan-Sung Chiu、Wen-Chi Hou、Shyh-Shyun Huang、Wang-Ching Lin、Jung-Chun Liao、Huang Guan-Jhong


SCI 2012

Guan-Jhong Huang、Shyh-Shyun Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)*


SCI 2012

Ming-Jyh Sheu、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Ming-Hsing Huang、Jung-Chun Liao、Chieh-Hsi Wu、Shyh-Shyun Huang、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2012

Huang Guan-Jhong、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Yi-Yuan Shao、Chin-Chu Chen、Yueh-Hsiung Kuo(Yueh-Hsiung Kuo)*


SCI 2012

Huang Guan-Jhong、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Hsien-Jung Chen、Shyh-Shyun Huang、Jung-Chun Liao、Wen-Chi Hou、Yaw-Huei LIN(Yaw-Huei LIN)*


SCI 2012

Jung-Chun Liao、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Chuan-Sung Chi、Wen-Chi Hou、Shyh-Shyun Huang、Pei-Hsin Shie(Pei-Hsin Shie)*


SCI 2012

Chia-Yu Liu、Ying-Chih Lin、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Jung-Chun Liao、Wen-Huang Peng、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2012

Guan-Jhong Huang、Shyh-Shyun Huang、Pei-Hsin Shie、Tsung-Hui Lin、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)*


SCI 2012

黃冠中(Guan-Jhong Huang)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Hsien-Jung Chen、Shyh-Shyun Huang、Chieh-Hsi Wud、Jung-Chun Liao、Shu-Jen Chang、Yaw-Huei Lin(Yaw-Huei Lin)*


SCI 2012

Guan-Jhong Huang,、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Chuan-Sung Chiu、Jung-Chun Liao、Wen-Tsong Hsieh、Ming-Jyh Sheu、Chieh-HsiWu(Chieh-HsiWu)*


SCI 2012

Guan-Jhong Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Jung-Chun Liao、Wen-Chi Hou、Sheng-Yang Wang、Ping-Jyun Sung、Yueh-Hsiung Kuo(Yueh-Hsiung Kuo)*


SCI 2012

Yu-Ling HO、Shyh-Shyun HUANG、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、aw-Huei LIN、Yuan-Shiun CHANG、Guan-Jhong HUANG(Guan-Jhong HUANG)*


SCI 2011

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Chuan-Sung Chi、Shyh-Shyun Huang、Pei-Hsin Shie、Tsung-Hui Lind、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2011

Guan-Jhong Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Chi-I Chang、Tien-Ning Chang、Pei-Hsin Shie、Yueh-Hsiung Kuo(Yueh-Hsiung Kuo)*


SCI 2011

Chi-Luan Wen、Chia-Chuan Chang、Shyh-Shyun Huang、Chao-Lin Kuo、Shih-Lan Hsu、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2011

Guan-Jhong Huang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Shyh-Shyun Huang、Miao-Lin Hu


SCI 2011

Tien-Ning Chang、Shyh-Shyun Huang、Yuan-Shiun Chang、Chi-I Chang、Hsin-Ling Yang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Yueh-Hsiung Kuo、Guan-Jhong Huang(Guan-Jhong Huang)*


SCI 2009

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、Ming-Tsuen Hsieh、李明明(Min-Min Lee)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、韓建國(Chien-Kuo Han)、Ying-Chih Li、Wen-Huang Peng(Wen-Huang Peng)*BOOKS

專書

華格納 2019.09

鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)


華格 2013.07

李明明(Min-Min Lee)


華格那企業 2009.09

闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、李明明(Min-Min Lee)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣台中亞洲大學國際會議廳A101 2019.05

林宗輝、鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)


中國醫藥大學 2011.03

林旺慶、張榕珊、林星余、簡青昀、林昀希、林宗輝、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


中國醫藥大學 2011.03

張榕珊、林旺慶、林星余、簡青昀、林昀希、林宗輝、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


台北醫學大學 .

陳清玉、廖筱玫


中山大學 .

鄭堯中、李明明(Min-Min Lee)、,許倍嘉、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


台南 .

Pei-Chia Hsu、Hui-Yi Wang、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


中國醫藥大學 .

林旺慶、張榕珊、林星余、簡青昀、林昀希、林宗輝、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


中國醫藥大學 .

張榕珊、林旺慶、林星余、簡青昀、林昀希、林宗輝、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


台北醫學大學 .

陳怡潔、劉蕙華、陳婉吟、楊皓宇、何依濃、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


台北醫學大學 .

林旺慶、劉蕙華、陳婉吟、廖筱玫、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、張榕珊、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


中山大學 .

Yi-Yen Tsai、Po-Chun Chang、李明明(Min-Min Lee)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


台北醫學大學 .

廖筱玫、韓建國(Chien-Kuo Han)、吳啟瑞、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、何依濃、陳怡潔、林威傑、張榕珊、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


台北醫學大學 .

劉蕙華、林旺慶、陳怡潔、陳婉吟、林威傑、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


.

游尚航、陳怡君、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


.

蘇偉舜、林旺慶、范宗宸、彭文煌、謝明村、李明明(Min-Min Lee)、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、吳介信、韓建國(Chien-Kuo Han)、張永勳


.

林旺慶、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


.

游尚航、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


.

許佩雯、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


.

黃新展、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、許倍嘉、郭翰宗、林宗輝


.

廖筱玫、郭翰宗、林依蓉、鄭玉芬、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


.

郭翰宗、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


嘉南藥理科技大學 .

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、顧祐瑞、李明明(Min-Min Lee)、陳怡君、林旺慶、蘇偉舜、張永勳


中國醫藥大學 .

許倍嘉、趙哲毅(Che-Yi Chao)、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


中國醫藥大學 .

林君怡、廖筱玫、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


.

李冠奕、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)RESEARCH GRANT

研究計畫

2022.11.01 ~ 2023.10.31

鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)


2021.11.01 ~ 2022.10.31

鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)


2019.11.01 ~ 2020.10.31

鄧正賢(Deng, Jeng-Shyan)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


2011.01.01 ~ 2011.11.31

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、韓建國(Chien-Kuo Han)


2009.01.01 ~ 2009.12.31

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、韓建國(Chien-Kuo Han)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

吳啟瑞、鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)


2008. . ~ 2008. .

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、張永勳


. . ~ . .

韓建國(Chien-Kuo Han)、吳明昌、黃至君、許岩得、鄧正賢AWARDS

獲獎

2018.12.12

授獎單位: 本校


2018.12.12

授獎單位: 本校


2015.04.02

授獎單位:


2014.03.06

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

2016.07.01 ~ 2016-12-31

食品營養與保健生技學系 及 晶龍科技儀器有限公司Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TT300095A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>普通生物學屬健康學院專業知識的重要基礎科目,無論保健營養、生物技術、健康產業,均以此為基礎。 本課程認知面的目標為(1)引導學生進入生物學的領域,學習生物學的理論基礎,認識生物學技術的學術價值及在生物科技方面的應用價值。(2)理論內容在教學方面,注重分子生物學、遺傳及系統演化及應用在人類之生理變化及疾病之診斷、預防及治療的相關性,以符合健康學院的基本素養。


TF500170A

(進修學士班 )【第112學年第1學期:A班】<br>


TF500031A

(進修學士班 )【第112學年第1學期:A班】<br>普通生物學屬健康學院專業知識的重要基礎科目,無論保健營養、生物技術、健康產業,均以此為基礎。 本課程認知面的目標為(1)引導學生進入生物學的領域,學習生物學的理論基礎,認識生物學技術的學術價值及在生物科技方面的應用價值。(2)理論內容在教學方面,注重分子生物學、遺傳及系統演化及應用在人類之生理變化及疾病之診斷、預防及治療的相關性,以符合健康學院的基本素養。


TF320169A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>介紹保健醫美之現況, 管理, 應用及市場, 並了解其設計及作用機制。


TF320097A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>期望藉由本實驗課程的訓練,使學生對生命科學有一基礎認知,學習研究生命科學基本的技術、了解生命科學領域的內涵,並由實驗中學習解決問題的能力以及正確且良好的生物實驗態度。


TF310018A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>普通生物學屬健康學院專業知識的重要基礎科目,無論保健營養、生物技術、健康產業,均以此為基礎。 本課程認知面的目標為(1)引導學生進入生物學的領域,學習生物學的理論基礎,認識生物學技術的學術價值及在生物科技方面的應用價值。(2)理論內容在教學方面,注重分子生物學、遺傳及系統演化及應用在人類之生理變化及疾病之診斷、預防及治療的相關性,以符合健康學院的基本素養。Thesis Advisor

指導論文

黃柏森 107

食品營養與保健生技學<br>


廖正淵 106

食品營養與保健生技學系<br>


廖唯琇 106

食品營養與保健生技學系<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

保健系 107

指導教授: 鄧正賢<br> 學生姓名: 溫宛真