Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 黃志揚
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院生物科技學系
 • 職稱/Job title: 研究顧問
 • E-mail: cyhuang@mail.cmu.edu.tw

學歷/Education

 • 美國伊利諾大學-其它 博士
 • 美國伊利諾大學-其它 碩士
 • 國立陽明大學-其它 碩士
 • 輔仁大學-食品營養 學士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

 • 分子生物/Molecular Biology
 • 中草藥學/Chinese herbal medicine
 • 細胞生物/Cell biology
 • 老化科學/Aging science

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

Da-Tong Ju、Bruce Chi-Kang Tsai、Maria Angelina Sitorus、Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Kuo、Tung-Sheng Chen、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Tsung-Jung Ho、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chien-Hao Wang(Chien-Hao Wang)*


SCI 2022

Thomas Gabriel Mhone、Ming-Cheng Chen、Chia-Hua Kuo、Tzu-Ching Shih、Chung-Min Yeh、Tso-Fu Wang、Ray-Jade Chen、Yu-Chun Chang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

San-Hua Su、Navaneethan Sundhar、Wei-Wen Kuo、Shang-Chih Lai、Chia-Hua Kuo、Tsung-Jung Ho、Pi-Yu Lin、Shinn-Zong Lin、Cheng Yen Shih、Yu-Jung Lin、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Yueh-Min Lin1、Jiro Hasegawa Situmorang、Jia-Zun Guan、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Jaw-Ji Yang、Michael Yu-Chih Chen、Ching-Hui Loh、Chia-Hua Kuo、Shang-Yeh Lu、Ying-Ming Liou、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Tsung?Lang Chiu、Shinn?Zong Lin、Tanvir Ahmed、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chieh?Hsiao Chen


SCI 2022

Shang-Yeh Lu、Wei-Zhi Hong、Bruce Chi-Kang Tsai、Yu-Chun Chang、Chia-Hua Kuo、Thomas G Mhone、Ray-Jade Chen、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Li-KungWu、Surbhi Agarwal、Chia-Hua Kuo、Yen-Lun Kung、Cecilia Hsuan Day、Pi-Yu Lin、Shinn-Zong Lin、Dennis Jine-Yuan Hsieh、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chien-Yi Chiang(Chien-Yi Chiang)*


SCI 2022

Tsung-Wei Chen、Wei-Ze Hung、Shu-Fen Chiang、William Tzu-Liang Chen、Tao-Wei Ke、Ji-An Liang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Pei-Chen Yang、Kevin Chih-Yang Huang、K S Clifford Chao(K S Clifford Chao)*


SCI 2022

Jui-Ming Sun、Surbhi Agarwal、Tushar Dnyaneshwar Desai、Da-Tong Ju、Yung-Ming Chang、Shih-Chieh Liao、Tsung-Jung Ho、Yu-Lan Yeh、Wei-Wen Kuo、Yu-Jung Lin、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Wei-Wen Kuo、Rathinasamy Baskaran、Jing?Ying Lin、Cecilia Hsuan Day、Yueh?Min Lin、Tsung?Jung Ho、Ray?Jade Chen、Mei?Yi Lin、Viswanadha Vijaya Padma、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Jhong-Kuei Chen、Chia-Hua Kuo、Wei-Wen Kuo、Cecilia Hsuan Day、Tso-Fu Wang、Tsung-Jung Ho、Pi-Yu Lin、Shinn-Zong Lin、 Tzu-Ching Shih、Cheng-Yen Shih、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


SCI 2022

Chi-Cheng Li、Samiraj Ramesh、Tzu-Yang Liu、Tso-Fu Wang、Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Kuo、Yung-Ming Chang、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Ming-Cheng Chen、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Tsung-Jung Ho、Debakshee Goswami、Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Kuo、Shih Cheng Yen、Pi-Yu Lin、Shinn-Zong Lin、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Marthandam Asokan Shibu、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Jing?Ying Lin、Bruce Chi?Kang Tsai、Hui?Chuan Kao、Chien?Yi Chiang、Yun?An Chen、William Shao?Tsu Chen、Tsung?Jung Ho、Chun?Hsu Yao、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Chin-Yi Lin、Yu-Cheng Lin、Catherine Reena Paul、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Cecilia Hsuan Day、Ray-Jade Chen、Chia-Hua Kuo、Tsung-Jung Ho、Marthandam Asokan Shibu、Chin-Hu Lai、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Chung-Hsing Wang、Wen-Li Lu、Shang-Lun Chiang、Tsung-Hsun Tsai、Su-Ching Liu、Chia-Hung Hsieh、Pen-Hua Su、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Fuu-Jen Tsai、Yu-Jung Lin


SCI 2022

Da-Tong Ju、Dao Van Thao、Cheng-You Lu、Ayaz Ali、Marthandam Asokan Shibu、Ray-Jade Chen、Cecilia Hsuan Day、Tzu-Ching Shih、Cheng-Yen Tsai、Chia-Hua Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Ming?Shan Chen、Bruce Chi?Kang Tsai、Maria Angelina Sitorus、Chia?Hua Kuo、Wei?Wen Kuo、Tung?Sheng Chen、Chien?Yao Fu、Tsung?Jung Ho、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Da?Tong Ju(Da?Tong Ju)*


SCI 2022

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Yi-Chen Su、Cheng-You Lu、Ping-Ling Chiu、Yung-Ming Chang、Da-Tong Ju、Ray-Jade Chen、Liang-Yo Yang、Tsung-Jung Ho、Hui-Chuan Kao(Hui-Chuan Kao)*


SCI 2022

Ming-Cheng Chen、Selvaraj Annseles Rajula、V Bharath Kumar、Chiung-Hung Hsu、Cecilia Hsuan Day、Ray-Jade Chen、Tso-Fu Wang、Vijaya Padma Viswanadha、Chi-Cheng Li、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Yi-Sheng Liu、Yu-Chun Chang、Wei-Wen Kuo、Ming-Cheng Chen、Tso-Fu Wang、Tung-Sheng Chen、Yueh-Min Lin、Chi-Cheng Li、Po-Hsiang Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Kwan-Yu Chan、Wen-Ching Tsai、Chien-Yi Chiang、Meei-Ling Sheu、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、 Yi-Ching Tsai、Chia-Yun Tsai、Chia-Jung Lu、Zih-Ping Ho、De-Wei Lai(De-Wei Lai)*


SCI 2022

Henry Cherng-Han Lin、Catherine Reena Paul、Chia-Hua Kuo、Yung-Hsien Chang、William Shao-Tsu Chen、Tsung-Jung Ho、Cecilia-Hsuan Day、Bharath Kumar Velmurugan、Yuhsin Tsai、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Yu-Te Liu、 Bor-Show Tzang、JiaLe Yow、Yi-Hsuan Chiang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Tsai-Ching Hsu(Tsai-Ching Hsu)*


SCI 2022

Po-Tang Lai、Shang-Liang Wu、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Shue-Fen Yang(Shue-Fen Yang)*


SCI 2022

Cheng-You Lu、Cecilia Hsuan Day、Chia-Hua Kuo、Tso-Fu Wang、Tsung-Jung Ho、Pei-Fang Lai、Ray-Jade Chen、Chun-Hsu Yao、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

林冠合、Ayaz Ali、郭家驊、楊珮禎、Velmurugan Bharath Kumar、Viswanadha Vijaya Padma、羅正汎、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯*


SCI 2022

Hung-Jen Lin、Ramasamy Mahendran、Hsiang-Yen Huang、Ping-Ling Chiu、Yung-Ming Chang、Cecilia Hsuan Day、Ray-Jade Chen、V. Vijaya Padma、Yang Liang-Yo、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Marthandam Asokan Shibu、Yu-Jung Lin、Chien-Yi Chiang、Cheng-You Lu、Debakshee Goswami、Navaneethan Sundhar、Surbhi Agarwal、Md. Nazmul Islam、Pi-Yu Lin、Shinn-Zong Lin、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

Tsung-Jung Ho、Bruce Chi-Kang Tsai、Chia-Hua Kuo、Hsiang-Ning Luk、Cecilia Hsuan Day、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Ray-Jade Chen、Wei-Wen Kuo、V. BHARATH KUMAR、Chun-Hsu Yao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2022

李建智、黃襄川、徐佳雲、劉薰、陳芝蓉、Viswanadha Vijaya Padma、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯*


SCI 2022

Shui Lian Chou、Samiraj Ramesh、Chia-Hua Kuo、Ayaz Ali、Tsung-Jung Ho、Ko Peng Chang、Dennis Jine-Yuan Hsieh、V. Bharath Kumar、Yueh-Shan Weng、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


SCI 2022

Yu-Hsun Chang、V. BHARATH KUMAR、Yao-Tseng Wen、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Rong-Kung Tsai、Dah-Ching Ding(Dah-Ching Ding)*


SCI 2021

Jian-Jr Lee、Shang-Chuan Ng、Yean-Tin Ni、Jian-Sheng Liu、Chih-Jung Chen、Viswanadha Vijaya Padma、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2021

Chin-Yi Lin、Marthandam Asokan Shibu、Renee Wen、Cecilia Hsuan Day、Ray-Jade Chen、Chia-Hua Kuo、Tsung-Jung Ho、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Kuan?Ho Lin、Shang?Chuan Ng、Catherine R. Paul、Hong?Chen Chen、Ren?You Zeng、Jian?Sheng Liu、Viswanadha V. Padma、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2021

Albert Yi-Wey Tan、Sareena-Hanim Hamzah、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2021

Chang-Wen Ku、Cecilia Hsuan Day、歐秀中(Hsiu-chung Ou)、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Velmurugan Bharath Kumar、Wen-Yuan Lin、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Jing-Ying Lin、Tsung-Jung Ho、Bruce Chi-Kang Tsai、Chien-Yi Chiang、Hui-Chuan Kao、Wei-Wen Kuo、Ray-Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Chi-Wen Huang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Sudhir Pandey、Chia?Hua Kuo、William Shao?Tsu Chen、Yu?Lan Yeh、Wei?Wen Kuo、Ray?Jade Chen、Cecilia Hsuan Day、Pei?Ying Pai、Tsung?Jung Ho、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Kuan-Ho Lin、Yu-Min Wei、Chung-Hung Liu、Jian-Sheng Liu、I-Chieh Huang、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2021

Wen-Yuan Lin、Bruce Chi-Kang Tsai、Cecilia Hsuan Day、Ping-Ling Chiu、Ray-Jade Chen、Michael Yu-Chih Chen、V. Vijaya Padma、Hsiang-Ning Luk、Hsiang-Chen Lee、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Parthasarathi Barik、Marthandam Asokan Shibu、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Cecilia Hsuan Day、Ray-Jade Chen、Wei-Wen Kuo、Yung-Ming Chang、V Vijaya Padma、Tsung-Jung Ho、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Ayaz Ali、Marthandam Asokan Shibu、Chia-Hua Kuo、Jeng-Feng Lo、Ray-Jade Chen、Cecilia Hsuan Day、Tsung-Jung Ho、Vijaya PadmaViswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Henry Cherng-Han Lin、Catherine Reena Paul、Chia-Hua Kuo、Yung-Hsien Chang、William Shao-Tsu Chen、Tsung-Jung Ho、Cecilia Hsuan Day、Vijaya Padma Viswanadha、Yuhsin Tsai、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

姜中人(C.J. Chiang)、Y.P. Chao、A. Ali、C.H. Day、T.J. Ho、P.N. Wang、S.C. Lin、V.V. Padma、W.W. Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Bin Zhang、Wei-Jen Ting、 Jun Gao、Zhan-Fang Kang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Yi-Jiun Weng(Yi-Jiun Weng)*


SCI 2021

Tania Xu Yar Lee、Jinfu Wu、Wei-Horng Jean、Giancarlo Condello、Ahmad Alkhatib、ChaoChieh Hsieh、Yu-Wen Hsieh、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2021

Ayaz Ali、Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Kuo、Jeng-Fan Lo、Michael Y. C. Chen、Jayasimha R. Daddam、Tsung-Jung Ho、Vijaya Padma Viswanadha、Marthandam Asokan Shibu、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Ho-Lin Chuang、V. BHARATH KUMAR、Cecilia Hsuan Day、Chih-Chu Ho、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Viswanadha Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Ming?Cheng Chen、Do Chi Nhan、Chiung?Hung Hsu、Tso?Fu Wang、Chi?Cheng Li、Tsung?Jung Ho、B. Mahalakshmi、Mei?Chih Chen、Liang?Yo Yang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Chien-Liang Fang、Catherine Reena Paul、Cecilia Hsuan Day、Ruey-Lin Chang、Chia-Hua Kuo、Tsung-Jung Ho、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Kuan?Ho Lin、V. BHARATH KUMAR、Tamilselvi Shanmugam、Marthandam Asokan Shibu、Ray?Jade Chen、Chia?Hua Kuo、Tsung?Jung Ho、V. Vijaya Padma、Yu?Lan Yeh、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Wen-Yuan Lin、Bruce Chi-Kang Tsai、Cecilia Hsuan Day、Ping-Ling Chiu、Ray-Jade Chen、Michael Yu-Chih Chen、V. Vijaya Padma、Hsiang-Ning Luk、Hsiang-Chen Lee、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Hsin-An Chen、Chi-Cheng Li、Yu-Jung Lin、Tso-Fu Wang、Ming-Cheng Chen、Yen-Hao Su、Yu-Lan Yeh、V. Vijaya Padma、Po-Hsiang Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Yu-Hsuan Lin、Shiow-Chwen Tsai1、Sheng-Ju Chuang、M. Brennan Harris、Kunanya Masodsai、Pei-Ni Chen、Chao-Chieh Hsieh、Theodore Killian、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2021

Pei?Fang Lai、Rathinasamy Baskaran、Chia?Hua Kuo、Cecilia Hsuan Day、Ray?Jade Chen、Tsung?Jung Ho、Yu?Lan Yeh、Viswanadha Vijaya Padma、Chin?Hu La、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Ker?Ping Koay、Bruce Chi-Kang Tsai、Chia-Hua Kuo、Wei-Wen Kuo、Hsiang-Ning Luk、Cecilia Hsuan Day、Ray-Jade Chen、Michael Yu-Chih Chen、V Vijaya Padma、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Chung-Jen Chiang、Bruce Chi?Kang Tsai2、陸自利(Tzu?Li Lu)、Yun-Peng Chao、Cecilia Hsuan Day、Tsung?Jung Ho、Pin-Ning Wang、Sheng-Chuan Lin、V Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

許維中(Hsu, Wei-Chung)、Samiraj Ramesh、Marthandam Asokan Shibu、Ming-Cheng Chen、Tso-Fu Wang、Cecilia Hsuan Day、Ray-Jade Chen、V. Vijaya Padma、Chi-Cheng Li、Yu-Chen Tseng、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Tung-Sheng Chen、Shou-Ying Chuang、Chia-Yao Shen、Tsung-Jung Ho、Ruey-Lin Chang、Yu-Lan Yeh、Chia-Hua Kuo、B. Mahalakshmi、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Yueh-Min Lin、Khan Farheen Badrealam、Chia-Hua Kuo、Jayasimharayalu Daddamc、Marthandam Asokanc Shibu、Kuan-Ho Lin、Tsung-Jung Ho、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Yueh-Min Lin、Khan Farheen Badrealam、Wei-Wen Kuo、Pei Fang Lai、William Shao-Tsu Chen、Cecilia Hsuan Day、Tsung-Jung Ho、Vijaya Padma Viswanadha、Marthandam Asokan Shibu、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Yen-Lun Kung、Cheng-You Lu、Khan Fareen Badrealam、Wei-Wen Kuo、Marthandam Asokan Shibu、Cecilia Hsuan Day、Ray-Jade Chen、Shang-Yeh Lu、Viswanadha Vijaya Padma、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

許維中(Hsu, Wei-Chung)、Hang?Nga Le、Yu?Jung Lin、Ming?Cheng Chen、Tso?Fu Wang、Chi?Cheng Li、Wei?Wen Kuo、B.Mahalakshmi、Chaouhan Hitesh Singh、陳美智(Mei-chih Chen)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Wan-Huai Teo、Jeng-Fan Lo、Yu-Ning Fan、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Tung- Fu Huang(Tung- Fu Huang)*


SCI 2020

Chih-Chu Ho、Shang-Chuan Ng、Ho-Lin Chuang、Su-Ying Wen、Chia-Hua Kuo、B. Mahalakshmi、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*、Wei-Wen Kuo


SCI 2020

Bruce Chi-KangTsai、Wei-Wen Kuo、Cecilia Hsuan Day、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Chia-Hua Kuo、Jayasimharayalu Daddam、Ray-Jade Chen、V. Vijaya Padma、Guiqing Wang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chih-Chu Ho、Shang-Chuan Ng、Ho-Lin Chuang、Jia-Yi Chen、Su-Ying Wen、Chia-Hua Kuo、B. Mahalakshmi、Quoc-Vu Le、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2020

Jian-Sheng Liu、Chun-An Yeh、I-Chieh Huang、Guan-Yu Huang、Chih-Hao Chiu、B Mahalakshmi、B Mahalakshmi、Su-Ying Wen、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2020

Ho-Lin Chuang、Rathinasamy Baskaran、Cecilia Hsuan Day、Yueh-Min Lin、Chih-Chu Ho、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Bharath Kumar Mahalakshmi、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Yung Ming Chang、Manoj Kumar M、Cheng You Lu、Chuan Te Tsai、Chin Chuan Tsai、Po Hsiang Liao、Shu Luan Lin、Chia Cheng Chang、B Mahalakshmi、Wei Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Vijaya Padma Viswanadha、Velumani Dhivya、Narasimha Murthy Beeraka、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Liliya V. Gavryushova、Nina N. Minyaeva、Vladimir N. Chubarev、Liudmila M. Mikhaleva、Vadim V. Tarasov、Gjumrakch Aliev(Gjumrakch Aliev)*


SCI 2020

Chien-Hao Wang、Sudhir Pandey、Kalaiselvi Sivalingam、Marthandam Asokan Shibu、Wei-Wen Kuo、Yu-LanYeh、Vijaya Padma Viswanadha、Yuan-Chuan Lin、Shih-Chieh Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Hung-Jen Lin、Samiraj Ramesh、Yung-Ming Chang、Chuan-Te Tsai、Chin-Chuan Tsai、Marthandam Asokan Shibu、Shanmugam Tamilselvi、B. Mahalakshmi、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Yung-Ming Chang、Marthandam Asokan Shibu、Chih-Sheng Chen、Shanmugam Tamilselvi、Chuan-Te Tsai、Chin-Chuan Tsai、Kannan Ashok Kumar、Hung-Jen Lin、B. Mahalakshmi、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chin-Hu Lai、Parthasarathi Barik、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Cecilia Husan Day、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Wei-Wen Kuo、V. Vijaya Padma、Marthandam Asokan Shibu、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Wai-Shing Leung、Wei-Wen Kuo、 Da-Tong Ju、Tian-De Wang、William Shao-Tsu Chen、Tsung-Jung Ho、Yu Min Lin、B. Mahalakshmi、 Jing-Ying Lin、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Dennis Jine-Yuan Hsieh、Lawrence Marte、Wei-Wen Kuo、Da-Tong Ju、William Shao-Tsu Chen、Chia-Hua Kuo、Cecilia Hsuan Day、B. Mahalakshmi、Po-Hsiang Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Tung?Sheng Chen、Pei?Fang Lai、Chia?Hua Kuo、Cecilia Hsuan Day、Ray?Jade Chen、Tsung?Jung Ho、Yu?Lan Yeh、B. Mahalakshmi、Vijaya Padmaviswanadha、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Ing-Shiow Lay、Wei-Wen Kuo、Marthandam Asokan Shibu、Tsung-Jung Ho、Shiu-Min Cheng


SCI 2020

Yu-Lan Yeh、Min-Chi Lu、Bruce Chi-Kang Tsai、Bor-Show Tzang、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Xiaoyong Zhang、Liang-Yo Yang、B. Mahalakshmi、Wei-Wen Kuo、Peng Xiang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Kalaiselvi Sivalingam、Marthandam Asokan Shibu、Po-Hsiang Liao、Tsung-Jung Ho、Wei-Wen Kuo、Ray-Jade Chen、Cecilia-Hsuan Day、Vijaya Padma Viswanadha、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)*


SCI 2020

Thetchinamoorthy Kannathasan、Wei-Wen Kuo、Ming-Cheng Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Chia-Yao Shen、 Chuan-Chou Tu、Yu-Lan Yeh、 Mahalakshmi Bharath、Marthandam Asokan Shibu、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chien-Yao Fu、Ing-Shiow Lay、Marthandam Asokan Shibu、Yan-Shen Tseng、Wei-Wen Kuo、Jaw-Ji Yang、Tso-Fu Wang、B. Mahalakshmi、Yu-Lan Yeh、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Tsung-Jung Ho、Hsi-Chin Wu、V.BHARATH KUMAR、Wei-Wen Kuo、Yueh-Shan Weng、Yu-Lan Yeh、B. Mahalakshmi、Cecilia Hsuan Day、Chi-C heng Li、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Jing-Ying Lin、Wei-Wen Kuo、Rathinasamy Baskaran、Chia-Hua Kuo、Yun-An Chen、William Shao-Tsu Chen、Tsung-Jung Ho、Cecilia Hsuan Day、 B. Mahalakshmi、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Suchada Saovieng、Jinfu Wu、Wei-Horng Jean、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Matthew F. Higgins、Ahmad Alkhatib、Mallikarjuna Korivi、Chiao-Nan Chen、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2020

Dennis Jine-Yuan Hsieh、Shang-Chuan Ng、Ren-You Zeng、Viswanadha Vijaya Padma、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2020

Rungchai Chaunchaiyakul、 Naruemon Leelayuwat、 Jin-Fu Wu、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2020

Wan Teng Lin、Srinivasan Nithiyanantham、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Ray-Jade Chen、Cecilia-Hsuan Day、Jia Ying Liao、Chia-Hua Kuo、B. Mahalakshmi、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chen-Wei Chung、Chang-Hung Kuo、Hui-Yu Huang、 Ahmad Alkhatib、Ching-Yu Tseng、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2020

Hsiu-I. Chen、Weii-Syuun Hu、Meng-Yu Hung、歐秀中(Hsiu-chung Ou)、黃素華(Su-Hua Huang)、Pei-Tzu Hsu、Cecilia-Hsuan Day、Kuan-Ho Lin、Vijaya P. Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chum-Liang Tung、 Dennis Jine-Yuan Hsieh、Rathinasamy Baskaran、Bo Ban、Tran Duc Dung、Da-Tong Ju、Vijaya Padma Viswanadha、Cecilia Hsuan Day、Yu-Lan Yeh、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Bruce Chi-Kang Tsai、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Wan-Teng Lin、Shanmugam Tamilselvi、Cecilia Hsuan Day、Tsung-Jung Ho、Ruey-Lin Chang、Vijaya Padma Viswanadha、Chia-Hua Kuo、黃志揚*


SCI 2020

林冠合(K.-H. Lin)、R.-L. Chang、S. Tamilselv、C. R. Paul、P.-Y. Pai、C. H. Day、H.-C. Wu、V. PadmaViswanadha、郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Shih-Ping Liu、Marthandam Asokan Shibu、Fuu-Jen Tsai、Yuan-Man Hsu、Chang-Hai Tsai、Jing-Gung Chung、Jai-Sing Yang、Chih-Hsin Tang、Shulin Wang、Qiaowen Li


SCI 2020

Kuan-Ho Lin、Shibu Marthandam Asokan、Wei-Wen Kuo、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Chong-Kuei Lii、Vijayapadma Viswanadha、Yi-Lin Lin、Shulin Wang、Caixian Yang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chen-Wei Chung、Chang-Hung Kuo、Hui-Yu Huang、Ahmad Alkhatib、Ching-Yu Tseng、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2019

王士豪(Shih Hao Wang)、Hsi-Chin Wu、Khan Farheen Badrealam、郭悅雄(Kuo Yueh-Hsiung)、Yun-Peng Chao、Hsi-Hsien Hsu、Da-Tian Bau、Vijaya Padma Viswanadha、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、Pei-Jei Lio、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

SU-YING WEN、SHI-YANN CHENG、SHANG?CHUAN NG、RITU ANEJA、CHIH-JUNG CHEN、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、WEI-WEN KUO(WEI-WEN KUO)*


SCI 2019

Yung-Ming Chang、K. Ashok Kumar、Da-Tong Ju、Tsung-Jung Ho、B. Mahalakshmi、Wan-Teng Lin、Cecilia Hsuan Day、V. Vijaya Padma、Po-Hsiang Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Chieh-Hsiang Lu、歐秀中(Hsiu-chung Ou)、Cecilia Hsuan Day、Hsiu-I Chen、Pei-Ying Pai、Cheng-Yu Lee、Ray-Jade Chen、Ruey-Lin Chang、Vijaya PadmaViswanadha、Dennis Jine-Yuan Hsieh


SCI 2019

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Srinivasan Nithiyanantham、Jia Ying Liao、Wan Teng Lin(Wan Teng Lin)*


SCI 2019

Jinfu Wu、Suchada Saovieng、I-Shiung Cheng、Tiemin Liu、 Shangyu Hong、Chang-Yu Lin、I-Chen Su、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2019

趙崇男、Chao?Hung Lai、Khan Farheen Badrealam、Jeng?Fan Lo、Chia?Yao Shen、Chia?Hua Chen、Ray?Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Hsi-Hsien Hsu、Wei-Wen Kuo、Hui-Nung Shih、 Sue-Fei Cheng、 Ching-Kuo Yang、Ming-Cheng Chen、 Chuan-Chou Tu、Vijaya Padma Viswanadha、 Po-Hsiang Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

陳仲豪、Jing?Wei Lin、Chih?Yang Huang、Yu?Lan Yeh、Chia?Yao Shen、Khan Farheen Badrealam、Tsung?Jung Ho、V. Vijaya Padma、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Sudhir Pandey、Wei-Wen Kuo、Chia-Yao Shen、Yu-Lan Yeh、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Ruey-Lin Chang、Pei-Ying Pai、Vijaya Padma Viswanadha、Chih-Yang Huang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Chin-Hu Lai、Sudhir Pandey、Cecilia Hsuan Day、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Ruey-Lin Chang、Pei-Ying Pai、V. Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Su-Ying Wen、Jia-Yi Chen、Chih-Jung Chen、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2019

Chung?Hao Chen、Jing?Wei Lin、黃智洋(Chih?Yang Huang)、Yu?Lan Yeh、Chia?Yao Shen、Khan Farheen Badrealam、Tsung?Jung Ho、V. Vijaya Padma、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Tung?Sheng Chen、Da?Tong Ju、Cecilia?Hsuan Day、Yu?Lan Yeh、Ray?Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Ruey?Lin Chang、Yuan?Chuan Lin、Chun?Hsu Yao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Chieh-Hsiang Lu、Chia-Yao Shen、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Cheng-Yu Lee、Ruey-Lin Chang、Da-Tong Ju、Pei-Ying Pai、Vijaya Padma Viswanadha、歐秀中、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

T.-S. Chen、C.-H. Lai、C.-Y. Shen、P.-Y. Pai、R.-J. Chen、V. PadmaViswanadha、C.-K. Yang、M.-C. Chen、Y.-M. Lin、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

董俊良、Da-Tong Ju、V.BHARATH KUMAR、Bo Ban、Tran D. Dung、Dennis J.-Y. Hsieh、Vijaya P. Viswanadha、Cecilia H. Day、Yueh-Min Lin、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Jianzhang Yang、Marthandam Asokan Shibu、Lulu Kong、Jinfeng Luo、Farheen BadrealamKhan、Yanhui Huang、Zheng-Chao Tu、Cai-Hong Yun、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Ke Ding


SCI 2019

Da-Tong Ju、Kalaiselvi Sivalingam、Wei-Wen Kuo、Tsung-Jung Ho、Ruey-Lin Chang、Li-Chin Chung、Cecilia Hsuan Day、Vijaya Padma Viswanadha、Po-Hsiang Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Prasath Manogaran、Narasimha Murthy Beeraka、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Viswanadha Vijaya Padma(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2019

Yi-Sheng Liu、Yu-Chun Chang、Wei-Wen Kuo、Ming-Cheng Chen、Hsi-Hsien Hsu、Chuan-Chou Tu、Yu-Lan Yeh、Vijaya Padma Viswanadha、Po-Hsiang Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Ruey-Lin Chang、Srinivasan Nithiyanantham、Chih-Yang Huang、Pei-Ying Pai、Tung- Ti Chang、Lai-Chin Hu、Ray-Jade Chen、V. VijayaPadma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

蔡承諺(Cheng-Yen Tsai)、Hsin-Yuan Fang、Marthandam Asokan Shibu、Yueh-Min Lin、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、Cecilia-Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Bo Ban、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

歐秀中、Sudhir Pandey、Meng-Yu Hung、Su-Hua Huang、Pei-Tz Hsu、Cecilia-Hsuan Day、Peiying Pai、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Bharath Kumar Velmurugan、Rathinasamy Baskaran、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Prasath Manogaran、Narasimha Murthy Beeraka、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Viswanadha Vijaya Padma(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2019

Tung-Sheng Chen、 Show-Yih Liou、Hsin-Hung Lin、Meng-Yu Hung、Chien-Chung Lin、Yueh-Min Lin、Kuan-Ho Lin、V. Vijaya Padma、Chun-Hsu Yao、 Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Kuen-Ming Wu、 Yuan-Man Hsu、殷湄晶(Mei-chin Yin)、Fuu-Jen Tsai、蔡長海、Jing-Gung Chung、Jai-Sing Yang、Chih-Hsin Tang、Li-Yi Cheng、Po-Hua Su、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Jinfu Wu、Suchada Saovieng、I-Shiung Cheng、Jorgen Jensen、Wei-Horng Jean、Ahmad Alkhatib、Chung-Lan Kao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2019

Liang-Chi Chen、Marthandam Asokan Shibu、Chung-Jung Liu、韓建國(Chien-Kuo Han)、Da-Tong Ju、Pei-Yu Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Chao-Hung Lai、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Chien-Yao Fu、Mei-Chih Chen、Yan-Shen Tseng、Ming-Cheng Chen、Zhengtao Zhou、Jaw-Ji Yang、Yueh-Min Lin、Vijaya P. Viswanadha、Guiqing Wang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Sudhir Pandey、Wei?Wen Kuo、Tsung?Jung Ho、Yu?Lan Yeh、Chia?Yao Shen、Ray?Jade Chen、Ruey?Lin Chang、Pei?Ying Pai、V. Vijaya Padma、黃智洋(Chih?Yang Huang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Pei-Chen Huang、Marthandam Asokan Shibu、Chia-Hua Kuo、韓建國(Chien-Kuo Han)、Yueh-Sheng Chen、Feng-Yueh Lo、Heng Li、Vijaya Padma Viswanadha、Chao-Hung Lai、Xudong Li、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

趙崇男、Jeng?Fan Lo、Farheen B. Khan、Cecilia H. Day、Chao?Hung Lai、Chia?Hua Chen、Ray?Jade Chen、Vijaya P. Viswanadha、Chia?Hua Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Xiang Peng、Haiyan Su、Dali Liang、Jeihua Li、Wei-Jen Ting、Shih-Chieh Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Tung?Sheng Chen、Chia?Hua Kuo、Cecilia Hsuan Day、Lung?Fa Pan、Ray?Jade Chen、Bih?Cheng Chen、Vijaya V. Padma、Yueh?Min Lin、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Cheng-Yen Tsai、Hsin-Yuan Fang、Marthandam Asokan Shibu、Yueh-Min Lin、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、Cecilia-Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Bo Ban、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Ruey-Lin Chang、Srinivasan Nithiyanantham、Wei-Wen Kuo、Pei-Ying Pai、Tung-Ti Chang、Chao-Hung Lai、Ray-Jade Chen、Viswanadha Vijaya Padma、Chih-Yang Huang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

陳業鵬(Yeh-Peng Chen)、Kalaiselvi Sivalingam、徐布(Marthandam Asokan Shibu)、Rajendran Peramaiyan、Cecilia Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Chao-Hung Lai、Ray-Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Ya-Fang Chen、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Yao?Te Huang、Chung?Hung Liu、Yao?Chih Yang、Ritu Aneja、Su?Ying Wen、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯(Wei?Wen Kuo)*


SCI 2019

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、B. K. Velmurugan、陳明正(M.-C. Chen)、戴瑄(C. H. Day)、W.-S. Chien、V. V. Padma、H.-C. Wu、T.-H. Lin、許希賢(H.-H. Hsu)、沈正煌(C.-H. Shen)*


SCI 2019

林冠合(Kuan-Ho Lin)、徐布、Rajendran Peramaiyan、Ya-Fang Chen、Chia-Yao Shen、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Ray-Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Da-Tong Ju、Ashok Kumar K.、Wei-Wen Kuo、Tsung-Jung Ho、Ruey-Lin Chang、Wan-Teng Lin、Cecilia Hsuan Day、V. Vijaya Padma Viswanadha、Po-Hsiang Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Wei?Kung Chen、Ying?Lan Tsai、Marthandam Asokan Shibu、Chia?Yao Shen、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、Ray?Jade Chen、Chun?Hsu Yao、Bo Ban、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Wei?Kung Chen、Ying?Lan Tsai、徐布(Marthandam Asokan Shibu)、Chia?Yao Shen、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、Ray?Jade Chen、Chun?Hsu Yao、Bo Ban、郭薇雯(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Ming?Cheng Chen、Rathinasamy Baskaran、Nien?Hung Lee、Hsi?Hsien Hsu、Tsung?Jung Ho、Chuan?Chou Tu、Yueh?Min Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

楊靖國、馮致中、羅正汎、陳俊瑋、V. V Padma、賴昭宏、陳冬生、陳瑞杰、廖柏翔、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Kalaiselvi Sivalingam、Vinoth Amirthalingam、Karunagaran Ganasan、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Vijaya Padma Viswanadha(Vijaya Padma Viswanadha)*


SCI 2018

Jui-Ting Chiang、Khan Farheen Badrealam、Marthandam Asokan Shibu、Chia-Hua Kuo、Chih-Yang Huang、Bih-Cheng Chen、Yueh-Min Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Yung?Ming Chang、Marthandam Asokan Shibu、Chuan?Te Tsai、Chin?Chuan Tsai、Shu?Luan Lin、Chia?Cheng Chang、Vijaya Padma Viswanadha、Ray?Jade Chen、Julia Huei?Mei Chang、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Ming?Fen Hsu、Szu?Hsien Yu、Sheng?Ju Chuang、Tom Kwang?Chun Kuo、Pawan K. Singal、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chung?Lan Kao、Chia?Hua Kuo(Chia?Hua Kuo)*


SCI 2018

Chih-Chung Feng、Po-Hsiang Liao、Hsiang-I Tsai、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Liang-Yo Yang、Vijaya PadmaViswanadha、Lung-Fa Pan、Ray-Jade Chen、Jeng-Fan Lo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Yung-Ming Chang、Shanmugam Tamilselvi、Hung-Jen Lin、Chin-Chuan Tsai、Yueh-Min Lin、Cecilia Hsuan Day、Vijaya Padma Viswanadha、Hsin-Nung Chang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Suchada Saovieng、Jinfu Wu、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chung-Lan Kao、Matthew F. Higgins、Rungchai Chuanchaiyakul、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2018

Wei Syun Hu、Wei Jen Ting、Shanmugam Tamilselvi、Cecilia Hsuan Day、Ting Wang、Wen-Dee Chiang、Vijaya Padma Viswanadha、Yu Lan Yeh、Wan Teng Lin、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Yao-Chih Yang、Cheng-Yen Tsai、Chien-Lin Chen、Chia-Hua Kuo、Chien-Wen Hou、Shi-Yann Cheng、Ritu Aneja、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo


SCI 2018

Julia Huei-Mei Chang、Chih-Hsueh Lin、Marthandam Asokan Shibu、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、Jer-Yuh Liu、Yen-Hong Chou、Chia-Yao Shen、Yu-Lan Yeh、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Stanley Dumeus、Marthandam Asokan Shibu、Wan-Teng Lin、Ming-Fu Wang、Chao-Hung Lai、Chia-Yao Shen、Yueh-Min Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Bharath Kumar Velmurugan、Ruey?Lin Chang、Shibu Marthandam Asokan、Chih?Fen Chang、Cecilia?Hsuan Day、Yueh?Min Lin、Yuan?Chuan Lin、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Chien?Yao Fu、Yan?Shen Tseng、Ming?Cheng Chen、Hsi?Hsien Hsu、Jaw?Ji Yang、Chuan?Chou Tu、Yueh?Min Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Ke Ding、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*、


SCI 2018

Chi Yang、Ying Jiao、Bing Wei、Zeyi Yang、Jin-Fu Wu、Jorgen Jensen、Wei-Horng Jean、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2018

Peiying Pai、Marthandam Asokan Shibu、Ruey?Lin Chang、Jaw?Ji Yang、Chia?chi Su、Chao?Hung Lai、廖宏恩(Hung-En Liao)、Vijaya Padma Viswanadha、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Yu-Syuan Chen、Ching-Wen Chang、Yeou-Guang Tsay、Liu-Ying Huang、Yi-Chen Wu、Li-Hao Cheng、Cheng-Chieh Yang、Cheng-Hsien Wu、Wan-Huai Teo、Kai-Feng Hung、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


SCI 2018

Hsin-Yuan Fang、Meng-Yu Hung、Meng-Yu Hung、Sudhir Pandey、Chia-Chien Chang、Kuan-Ho Lin、Chia-Yao Shen、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

陳必誠(Bih-Cheng Chen)、Yi-Jiun Weng、徐布(Marthandam Asokan Shibu)、韓建國(Chien-Kuo Han)、Yueh-Sheng Chen、Chia-Yao Shen、Yueh-Min Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Hsin-Yueh Liang、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Bih-Cheng Chen、Meng-Yu Hung、Hsueh-Fang Wang、Li-Jen Yeh、Sudhir Pandey、Ray-Jade Chen、Ruey-Lin Chang、Vijaya Padma Viswanadha、Kuan-Ho Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

黃智洋(Chih-Yang Huang)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Tsung-Jung Ho、Shu-Fen Chiang、白培英(Pei-Ying Pai)、Jing-Ying Lin、Ding-Yu Lin、Chia-Hua Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Ming-Cheng Chen、Hsi-Hsien Hsu、Yuan-Yuan Chu、Sue-Fei Cheng、Chia-Yao Shen、Yi-Jiun Lin、Ray-Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Yueh-Min Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Machiko Otaka、Shu-Man Chen、Yong Zhu、Yung-Shen Tsai、Ching-Yu Tseng、Donovan L Fogt、Boon-Hooi Lim、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2018

Peramaiyan Rajendran、Ya-Fang Chen、Yu-Feng Chen、Li-Chin Chung、Shanmugam Tamilselvi、Chia-Yao Shen、Cecilia Hsuan Day、Ray-Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2018

Yao-Lung Liu、Kuan-Ho Lin、Shanmugam Tamilselvi、Wei-Kung Chen、Chia-Yao Shen、Ray-Jade Chen、Cecilia Hsuan Day、Hsi-Chin Wu、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Tung-Sheng Chen、Chia-Hua Kuo、Sarnai Battsengel、Lung-Fa Pan、Cecilia Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Li-Chin Chung、V. Vijaya Padma、Chen-Kai Yao、Yueh-Min Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2018

Chih-Chung Feng、Sudhir Pandey、Ching-Yuang Lin、Chia-Yao Shen、Ruey-Lin Chang、Tung-Ti Chang、Ray-Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Yueh-Min Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Yuan-Chuan Lin、Yu-Chen Lin、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Chia-Yao Shen、Yi-Chang Cheng、Yueh-Min Lin、Ruey-Lin Chang、Vijaya V. Padma、Chih-Yang Huang、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Long-Bin Jeng、Bharath Kumar Velmurugan、Ming-Cheng Chen、Hsi-Hsien Hsu、Tsung-Jung Ho、Cecilia-Hsuan Day、Yueh-Min Lin、V. Vijaya Padma、Chuan-Chou Tu、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Jui-Ting Chiang、Khan Farheen Badrealam、Marthandam Asokan Shibu、Sue-Fei Cheng、Chia-Yao Shen、Chih-Feng Chang、Yueh-Min Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Shih-Chieh Liao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Chih-Yang Huang、Shu-Fen Chiang、William Tzu-Liang Chen、Tao-Wei Ke、Tsung-Wei Chen、Ying-Shu You、Chen-Yu Lin、K. S. Clifford Chao、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Ming-Fen Hsu、Szu-Hsien Yu、Sheng-Ju Chuang、Tom Kwang-Chun Kuo、Pawan K. Singal、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chung-Lan Kao、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2018

Chih-Yang Huang、Chao-Hung Lai、Chia-Hua Kuo、Shu-Fen Chiang、Pei-Ying Pai、Jing-Ying Lin、Chih-Fen Chang、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2017

Tung-Sheng Chen、Sarnai Battsengel、Chia-Hua Kuo、Lung-Fa Pan、Yueh-Min Lin、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、Feng-Huei Lin、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Hsi-Hsien Hsu、Ming-Cheng Chen、Rathinasamy Baskaran、Yueh-Min Lin、Cecilia H. Day、Yi-Jiun Lin、Chuan-Chou Tu、Viswanadha Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2017

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Da-Tong Ju、Chih-Fen Chang、P. Muralidhar Reddy、Bharath Kumar Velmurugan(Bharath Kumar Velmurugan)*


SCI 2017

Chia-Chu Chang、Chen-Yu Chen、Hui-Chin Wen、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Ming-Shiu Hung、Hsi-Chi Lu、Woan-Ling Chen、Chung-Ho Chang


SCI 2017

Ling-Qing Xu、Jian-Wen Zeng、Chong-He Jiang、Huan Wang、Yu-Zhen Li、Wei-Hong Wen、Jie-Hua Li、Feng Wang、Wei-Jen Ting、Zi-Yong Sun、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


EI 2017

Long-Bin Jeng、Bharath Kumar Velmurugan、Hsi-Hsien Hsu、Su-Ying Wen、Chia-Yao Shen、林志豪(Chih-Hao Lin)、Yueh-Min Lin、Yueh-Min Lin、Wei- Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Yeh-Peng Chen、Wei-Wen Kuo、Rathinasamy Baskaran、Cecilia-Hsuan Day、Ray-Jade Chen、Su-Ying Wen、Tsung-Jung Ho、Viswanadha Vijaya Padma、Chia-Hua Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Chien-Yao Fu、Yan-Shen Tseng、Ming-Cheng Chen、Hsi-Hsien Hsu、Jaw-Ji Yang、Chuan-Chou Tu、Yueh-Min Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Su-Ying Wen、Cheng-Yen Tsai、Pei-Ying Pai、Yi-Wei Chen、Yao-Chih Yang、Ritu Aneja、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2017

Ya-Fang Chen、Sudhir Pandey、Cecilia Hsuan Day、Yu-Feng Chen、Ai-Zhi Jiang、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Vijaya V. Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2017

Kuan-Ho Lin、Chih-Hao Chiu、Wei-Wen Kuo、Da-Tong Ju、Chia-Yao Shen、Ray-Jade Chen、Chien-Chung Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Jian-Sheng Liu、Rwei-Fen S Huang、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Ruey-Lin Chang、Chih-Fen Chang、Da-Tong Ju、Tsung-Jung Ho、Tung-Ti Chang、Jing-Wei Lin、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Cecilia-Hsuan Day、V. Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Lohanathan Bharathi Priya、Rathinasamy Baskaran、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha Vijaya Padma(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

Wei-Syun Hu、Peramaiyan Rajendran、Bor-Show Tzang、Yu-Lan Yeh、Chia-Yao Shen、Ray-Jade Chen、Tsung-Jung Ho、Viswanadha Vijaya Padma、Yi-Hsing Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Hsi-Chin Wu、Ing-Shiow Lay、Marthandam Asokan Shibu、Tsung-Jung Ho、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、林志豪(Chih-Hao Lin)、Tran Duc Dung、Long-Bin Jeng、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2017

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Pei-Ying Pai、Chia-Hua Kuo、Tsung-Jung Ho、Jing-Ying Lin、Ding-Yu Lin、Fu-Jen Tsai、V Vijaya Padma、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Su-Ying Wen、Jia-Yi Chen、Yueh-Shan Weng、Ritu Aneja、Chih-Jung Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


EI 2017

Pei-Chen Huang、Guei-Jane Wang、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Marthandam Asokan Shibu、劉殷佐(Yin-Tso Liu)、Vijaya Padma Viswanadha、Yi-Lin Lin、Chao-Hung Lai、Yu-Feng Chen、Hung-En Liao、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Chia-Chu Chang、Chen-Yu Chen、Ching-Hui Huang、Chia-Lin Wu、Hung-Ming Wu、Ping-Fang Chiu、Chew-Teng Kor、Ting-Huan Chen、Geen-Dong Chang、Cheng-Chin Kuo、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


SCI 2017

Peiying Pai、Bharath Kumar Velmurugan、Chia-Hua Kuo、Chung-Yi Yen、Tsung-Jung Ho、Yueh-Min Lin、Yu-Feng Chen、Chao-Hung Lai、Cecilia Hsuan Day、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2017

Marthandam Asokan Shibu、Wei-wen Kuo、Chia-Hua Kuo、Cecillia-Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Li-Chin Chung、Chao-Hung Lai、Lung-Fa Pan、V. Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Yuan-Chuan Lin、Chih-Hsueh Lin、Hsien-Tsung Yao、Wei-Wen Kuo、Chia-Yao Shen、Yu-Lan Yeh、Tsung-Jung Ho、V. Vijaya Padma、Yu-Chen Lin、Chih-Yang Huang、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Yu Chang、Xiaoyun Lu、Marthandam Asokan Shibu、Yi-Bo Dai、Jinfeng Luo、Yan Zhang、Yingjun Li、Peng Zhao、Zhang Zhang、Yong Xu、Zheng-Chao Tu、Qing-Wen Zhang、Cai-Hong Yun、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Su-Ying Wen、Shanmugam Tamilselvi、Chia-Yao Shen、Cecelia Hsuan Day、Li-Chin Chun、Li-Yi Cheng、Hsiu-Chung Ou、Ray-Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Velumani Dhivya、Lohanathan Bharathi Priya、Hilda T Chirayil、Swamiappan Sathiskumar、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha Vijaya Padma(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

陳冬生(Tung-Sheng Chen)、Show-Yih Liou、Chia-Hua Kuo、Lung-Fa Pan、Yu-Lan Yeh、Jeffery Liou、V. Vijaya Padma、Chun-Hsu Yao、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Hsi-Hsien Hsu、Yueh-Min Lin、Chia-Yao Shen、Marthandam Asokan Shibu、Shin-Yi Li、Sheng-Huang Chang、Chien-Chung Lin、Ray-Jade Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)*、、、


SCI 2017

Tsai-Ching Hsu、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chung-Hsien Liu、Kuo-Ching Hsu、Yi-Hsing Chen、Bor-Show Tzang(Bor-Show Tzang)*


SCI 2017

Hsi-Chin Wu、Ing-Shiow Lay、Marthandam Asokan Shibu、Tsung-Jung Ho、Shiu-Min Cheng、Chih-Hao Lin、Tran Duc Dung、Long-Bin Jeng、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

林哲鈺(James C. Lin)、Wei-Wen Kuo、Rathinasamy Baskaran、Ming-Cheng Chen、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Ya-Fanf Chen、Viswanadha Vijaya Padma、Ing-Shiow Lay、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

許希賢(Hsi-Hsien Hsu)、Ming-Cheng Chen、Cecilia Hsuan Day、Yueh-Min Lin、Shin-Yi Li、Chuan-Chou Tu、Viswanadha Vijaya Padma、Hui-Nung Shih、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

林哲鈺(James C. Lin)、Chang, Ruey-Lin、Ya-Fang Chen、Jaw-Ji Yang、Rathinasamy Baskaran、Li-Chin Chung、Ray-Jade Chen、Cecilia Hsuan Day、Viswanadha Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Lohanathan Bharathi Priya、Rathinasamy Baskaran、Pitchai Elangovan、Velumani Dhivya、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha Vijaya Padma(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

張永明(Yung-Ming Chang)、Hen-Hong Chang、Hung-Jen Lin、Chin-Chuan Tsai、Chuan-Te Tsai、Hsin-Nung Chang、Shu-Luan Lin、Vijaya PadmaViswanadha、Ray-Jade Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

林冠合(Kuan-Ho Lin)、Wei-Wen Kuo、Marthandam Asokan Shibu、Cecilia-Hsuan Day、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Li-Chin Chung、Ray-Jade Chen、Su-Ying Wen、Vijaya PadmaViswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

丁韋仁(Wei-Jen Ting)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chong-He Jiang、Yueh-Min Lin、Li-Chin Chung、Chia-Yao Shen、Pei-Ying Pai、Kuan-Ho Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Shih-Chieh Liao(Shih-Chieh Liao)*


SCI 2017

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Pei-Ying Pai、Jia-Ping Wu、Jia-Ping Wu、Wu,Hsi-Chin、Marthandam Asokan Shibu、Cecilia Hsuan Day、Vijaya Padma Viswanadha、Ho-Lin Chuang、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

張永明(Yung-Ming Chang)、Hen-Hong Chang、Chin-Chuan Tsai、Hung-Jen Lin、Tsung-Jung Ho、Chi-Xin Ye、Ping-Ling Chiu、Ray-Jade Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Chien-Chung Lin


SCI 2017

陳業鵬(Yeh-Peng Chen)、Hsi-Hsien Hsu、Rathinasamy Baskaran、Su-Ying Wen、Chia-Yao Shen、Cecilia-Hsuan Day、Tsung-Jung Ho、Viswanadha Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Fa-Lun Lee、Shu-Fen Peng、Kuan-Ho Lin、Ray-Jade Chen、Tsung-Jung Ho、蔡輔仁、V. Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Jia-Yi Chen、郭家驊、Pei-Ying Pai、Tsung-Jung Ho、Tung-Sheng Chen、蔡輔仁、V. Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Bor-Show Tzang、Chung-Hsien Liu、Kuo-Ching Hsu、Yi-Hsing Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、Tsai-Ching Hsu(Tsai-Ching Hsu)*


SCI 2017

Rathinasamy Baskaran、Lohanathan Bharathi Priya、Palanisamy Kalaiselvi、Paramasivan Poornima、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha Vijaya Padma(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

Pei-Yu Chao、James A. Lin、Je-Chiuan Ye、Jin-Ming Hwang、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)*、黃志揚(Chih-yang Huang)、Jer-Yuh Liu


SCI 2017

Ya-Fang Chen、Nien-Hung Lee、Pei-Ying Pai、Li-Chin Chung、Chia-Yao Shen、Rajendran Peramaiyan、Yu-Feng Chen、Ray-Jade Chen、Vijaya Padma Viswanadha、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Tung-Sheng Chen、Show-Yih Liou、Chia-Hua Kuo、Lung-Fa Pan、Yu-Lan Yeh、Jeffery Liou、V. Vijaya Padma、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Cheng-Yu Lee、WeiWenKuo、Rathinasamy Baskaran、Cecilia Hsuan Day、Pei Ying Pai、Chao Hung Lai、Yu-Feng Chen、Ray-Jade Chen、Viswanadha Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Cheng-Yen Tsai、Wei-Wen Kuo、Marthandam Asokan Shibu、Yueh-Min Lin、Chien-Nam Liu、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、Cecilia-Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Vijaya Padma Viswanadha


Other 2017

Marthandam Asokan Shibu、Wei- Wen Kuo、Chia-Hua Kuo、Cecilia-Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Li-Chin Chung、Chao-Hung Lai、Lung-Fa Pan、V. Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Ya-Fang Chen、Cecilia Hsuan Day、Nien-Hung Lee、Yu-Feng Chen、Jaw-Ji Yang、Chih-Hsueh Lin、Ray-Jade Chen、Peramaiyan Rajendran、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

徐布(Marthandam Asokan Shibu)、Chia-Hua Kuo、Bih-Cheng Chen、Da-Tong Ju、Ray-Jade Chen、Chao-Hung Lai、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Lohanathan Bharathi Priya、Rathinasamy Baskaran、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha Vijaya Padma(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

Chia-Hua Kuo、Pei-Ying Pai、Tsung-Jung Ho、Yueh-Min Lin、Ray-Jade Chen、Fuu-Jen Tsai、V. Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃志揚(Chih-yang Huang)、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、林橙莉、胡幃勛*


SCI 2016

趙佩玉(Chao, Pei-Yu)、林子恩(LIN, TZU-EN)、Wei-Jen Ting、Hsueh-Hui Lee、Kuanghui Hsieh、Kuanghui Hsieh、Te-Jen Lai、Jin-Ming Hwang、Liu Jer-Yuh、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

張憲(Xian Zhang)、Chien-Feng Li、Ling Zhang、Ching-Yuan Wu、Lixia Han、Guoxiang Jin、黃志揚(Chih-yang Huang)、蔡輔仁、蔡長海、Hui-Kuan Lin(Hui-Kuan Lin)*


SCI 2016

蔡承諺(Cheng-Yen Tsai)、Su-Ying Wen、Shi-Yann Cheng、Chung-Hsing Wang、Yao-Chih Yang、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Wei-Wen Kuo


SCI 2016

許希賢(Hsi-Hsien Hsu)、Wei-Wen Kuo、Cecilia Hsuan Day、Marthandam Asokan Shibu、Sheng-Huang Chang、Hui-Nung Shih、Ray-Jade Chen、V. Vijaya Padma、郭悅雄(Kuo Yueh-Hsiung)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

鄭力豪(Li-Hao Cheng)、Kai-Feng Hung、Te-Chang Lee、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wen-Ting Chiu、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)*


SCI 2016

鄭力豪(Li-Hao Cheng)、Kai-Feng Hung、Tung-Fu Huang、Hsin-Pei Hsieh、Shu-Ying Wang、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Jeng-Fan Lo


SCI 2016

林冠合(Kuan-Ho Lin)、Chien-Liang Liu、Wei-Wen Kuo、Catherine Reena Pau、Wei-Kung Chen、Su-Ying Wen、Cecilia Hsuan Day、吳錫金、Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

林哲鈺(James C. Lin)、Wei-Wen Kuo、Rathinasamy Baskaran、Ming-Cheng Chen、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Ya-Fang Chen、Viswanadha Vijaya Padma、Ing-Shiow Lay、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

鄭希彥(Shi-Yann Cheng)、Yang, Yao-Chih、Kuan-lun Ting、Su-Ying Wen、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Wei-Wen Kuo


SCI 2016

馮致中(Chih-Chung Feng)、Chien-Chung Lin、Yi-Ping Lai、Tung-Sheng Chen、Marthandam Asokan Shibu、Jing-Ying Lin、Kuan-Ho Lin、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

李嘉仁(Chia-Jen Lee)、Chia-Jen Lee、Chia-Herng Yue、Ho Lin、Yung-Wei Chiu、Yu-Yu Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Mien-Chie Hung、Liu Jer-Yuh


SCI 2016

葉玉蘭(Yu-Lan Yeh)、Wei-Jen Ting、Wei-Wen Kuo、Hsi-Hsien Hsu、Yueh-Min Lin、Chia-Yao Shen、Chung-Ho Chang、Viswanadha Vijaya Padma、Yuhsin Tsai、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

巴士卡(Rathinasamy Baskaran)、Paramasivan Poornima、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha Vijaya Padma(Viswanadha Vijaya Padma)*


EI 2016

Yu-Feng Chen、Bharath Kumar Velmurugan、Hwai-Lee Wang、Chuan-Chou Tu、Ray-Jade Che、Ming-Cheng Chen、Long-Bin Jen、Vijaya Padma Vishwanadha、Hsi-Hsien Hsu、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Yu-Lan Yeh、Hsiang-I Tsai、Shiu-Min Cheng、Pei-Ying Pai、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Chao-Hung Lai、Pei-Jane Huang、V. Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

白培英(Pei-Ying Pai)、Ching Jung Lai、Ching-Yuang Lin、Yi-Fan Liou、黃志揚(Chih-yang Huang)*、李信達


SCI 2016

何宗融(Tsung-Jung Ho)、Marthandam Asokan Shibu、Ming-Jen Fan、Ming-Cheng Chen、Vijaya Padma Viswanadha、Yi-Lin Lin、Chao-Hung Lai、Yu-Feng Chen、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2016

陳旆聿(Pei-Yu Chen)、Chien-Wen Hou、Marthandam Asokan Shibu、Cecilia Hsuan Day、Pei-Ying Pai、劉炤榮(Zhao-Rong Liu)、Zhao-Rong Liu、Vijaya Padma Viswanadha、Chia-Hua Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Jen Ting、黃智洋、Jing-Yi Yang、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)*


SCI 2016

李信達(Lee Shin-Da)、Kuo Wei-Wen、Ho Ying-Jui、LIN Ann Chi、Hsuan Day Cecilia、Viswanadha Vijaya Padma、Wang Hsueh-Fang、Kuo, Chia-Hua、Lai Chao-Hung、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

丁韋仁(Wei-Jen Ting)、Jaw-Ji Yang、Chia-Hua Kuo、Zi-Jun Xiao、Xin-Ze Lu、Yu-LanYeh、Cecilia-Hsuan Day、Vijaya PadmaViswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2016

韓建國(Chien-Kuo Han)、Yun-Chen Tien、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Tsung-Jung Ho、Chao-Hung Lai、Yu-Lan Yeh、Cecilia Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Jing-Ying Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Yeh-Peng Chen、Chia-Wen Tsai、Chia-Yao Shen、Cecilia-Hsuan Day、Yu-Lan Yeh、Ray-Jade Chen、Tsung-Jung Ho、V. Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Chao-Hung Lai、Cheng-Chih Tsai、Wei-Wen Kuo、Tsung-Jung Ho、Cecilia-Hsuan Day、白培英、Li-Chin Chung、Chun-Chih Huang、Po-Hsiang Liao、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2016

陳明正(Ming-Cheng Chen)、Nien-Hung Lee、Hsi-Hsien Hsu、Tsung-Jung Ho、Chuan-Chou Tu、Ray-Jade Chen、Yueh-Min Lin、Viswanadha Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Ruey-Lin Chang、Jing-Wei Lin、郭薇雯、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Yu-LanYeh、Chia-Yao Shen、Cecilia-Hsuan Day、Tsung-Jung Ho、V. Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Chuan-Te Tsai、Yung-Ming Chang、Shu-Luan Lin、Yueh-Sheng Chen、Yu-Lan Yeh、Vijaya PadmaViswanadha、Chin-Chuan Tsai、Ray-Jade Chen、Tsung-Jung Ho、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Yung-Ming Chang、Hen-Hong Chang、Wei-Wen Kuo、Hung-Jen Lin、Yu-Lan Yeh、Vijaya Padma Viswanadha、Chin-Chuan Tsai、Ray-Jade Chen、Hsin-Nung Chang、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

丁韋仁(Wei-Jen Ting)、Jaw-Ji Yang、Chia-Hua Kuo、Zi-Jun Xiao、Xin-Ze Lu、Yu-LanYeh、Vijaya PadmaViswanadha、Chong-He Jiang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、Wei-Wen Kuo、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Yu-Lan Yeh、Cecilia-Hsuan Day、Ya-Hui Chen、Sheng-Huang Chang、V. Vijaya Padma、Yi-Hsing Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

謝宥諒(You-Liang Hsieh)、MarthandamAsokanShibu、Chong-Kuei Lii、VijayaPadmaViswanadha、Yi-Lin Lin、Chao-Hung Lai、Yu-Feng Chen、Kuan-Ho Lin、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

江文德(Wen-Dee Chiang)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Catherine Reena Paul、Zong-Yan Lee、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)*


SCI 2016

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Hsi-Hsien Hsu、Marthandam Asokan Shibu、Cecilia-Hsuan Day、Da-Tian Bau、Yueh-Min Li、Ming-Cheng Chen、Shu-Huai Wang、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃佩真(Pei-Chen Huang)、Wei-Wen Kuo、Chia-Yao Shen、Yu-Feng Chen、Yueh-Min Lin、Tsung-Jung Ho、V. Vijaya Padma、Jeng-Fan Lo、黃智洋、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

趙佩玉(Chao Pei-Yu)、林子恩(LIN, TZU-EN)、Wei-Jen Ting、Hsueh-Hui Lee、Kuanghui Hsieh、Yung-Wei Chiu、Te-Jen Lai、Jin-Ming Hwang、Liu Jer-Yuh、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃聖智(Sheng-Chih Huang)、Jin-Fu Wu、Suchada Saovieng、Wei-Horng Chien、Ming-Fen Hsu、Xiao-Fei Li、黃智洋、Chung-Lan Kao、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2016

胡中軒(Chung-Hsuan Hu)、Chun-Hsu Yao、Tzu-Min Chan、Teng-Le Huang、Yang? Sen、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Chien-Yi Ho


SCI 2016

吳嘉平(Jia-Ping Wu)、Shu Nu Chang-Lee、Cecilia Hsuan Day、Tsung-Jung Ho、Vijaya Padma Viswanadha、Li-Chin Chung、Jin-Ming Hwang、Gwo-Ping Jong、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

胡幃勛(Wei-Syun Hu)、Yu-Lan Yeh、Wei-Wen Kuo、Lung-Fa Pan、Yueh-Min Lin、Yi-Hui Li、Chia-Hua Kuo、Ray-Jade Chen、V. Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、Hsi-Hsien Hsu、Tung-Sheng Chen、Ming-Cheng Chen、Cecilia-Hsuan Day、Chuan-Chou Tu、Yueh-Min Lin、蔡輔仁、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

葉玉蘭(Yu-Lan Yeh)、Wei-Jen Ting、Chia-Yao Shen、Hsi-Hsien Hsu、Li-Chin Chung、Chuan-Chou Tu、Sheng-Huang Chang、Cecilia-Hsuan Day、Yuhsin Tsai、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

巴士卡(Rathinasamy Baskaran)、Paramasivan Poornima、Lohanathan Bharathi Priya、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha Vijaya Padma(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2016

張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、Hsi-Hsien Hsu、Marthandam Asokan Shibu、Tsung-Jung Ho、Chih-Hao Tsai、Ming-Cheng Chen、Chuan-Chou Tu、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

傅建堯(Chien-Yao Fu)、Wei-Wen Kuo、Tsung-Jung Ho、Su-Ying Wen、Ling-Chun Lin、Yan-Shen Tseng、Hui-Chuan Hung、Vijaya Padma Viswanadha、Jaw-Ji Yang、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Wei-Wen Kuo、Jeng-Fan Lo、Tsung-Jung Ho、Pei-Ying Pai、Shu-Fen Chiang、Pei-Yu Chen、蔡輔仁、蔡長海、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Jia-Yi Chen、郭家驊(郭家驊)、白培英、何宗融、陳冬生、蔡輔仁、V. Vijaya Padma、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Chien-Wei Huang、Chi-Ting Horng、黃志揚(Chih-yang Huang)、Ta-Hsiung Cho、Yi-Chang Tsai、Li-Jeng Chen、Tsai-Ching Hsu、Bor-Show Tzang(Bor-Show Tzang)*


SCI 2015

Wei-Kung Chen、Wei-Wen Kuo、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Hsin-Nung Chang、Pei-Ying Pai、Kuan-Ho Lin、Lung-Fa Pan、Tsung-Jung Ho、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Yueh-Shan Weng、Hsueh-Fang Wang、Pei-Ying Pai、Gwo-Ping Jong、Chao-Hung Lai、Li-Chin Chung、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Cecilia HsuanDay、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Tung-Sheng Chen、Show-Yih Liou、Wei-Wen Kuo、Hsi-Chin Wu、Gwo-Ping Jong、Hsueh-Fang Wang、Chia-Yao Shen、V. Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Yen-Lin Chang


EI 2015

Kuan-Ho Lin、Marthandam Asokan Shibu、郭悅雄(Kuo Yueh-Hsiung)、Yueh-Chiu Chen、Hsi-Hsien Hsu、Da-Tian Bau、Ming-Cheng Chen、Chuan-Chou Tu、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)、Kuo-Chih Tseng、Ming-Nan Lin、Jen-Pi Tsai、Cheng-Chuan Su(Cheng-Chuan Su)*


SCI 2015

Yueh-Min Lin、郭薇雯、Bharath Kumar Velmurugan、Hau-Hsueh Hsien、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Hsi-Hsien Hsu、Chuan-Chou Tu,、Da-Tian Bau、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Wei-Jen Ting、Wei-Wen Kuo、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Yu-Lan Yeh、Cecilia-Hsuan Day、Ya-Hui Chen、Ray-Jade Chen、Viswanadha Vijaya Padma、Yi-Hsing Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Kalaiselvi Palanisamy、Rajashree Krishnaswamy、Poornima Paramasivan、黃志揚(Chih-yang Huang)、Vijaya Padma Vishwanadha(Vijaya Padma Vishwanadha)*


SCI 2015

Kalaiselvi Palanisamy、Rajashree Krishnaswamy、Poornima Paramasivan、黃志揚(Chih-yang Huang)、Vijaya Padma Vishwanadha(Vijaya Padma Vishwanadha)*


SCI 2015

Ruey-Lin Chang、Jing-Wei Lin、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Yu-Lan Yeh、Chia-Yao Shen、Cecilia-Hsuan Day、Tsung-Jung Ho、Vijaya Padma Viswanadha、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Jia-Ping Wu、Chin-Chuan Tsai、Yu-Lan Yeh、Yueh-Min Lin、Chien-Chung Lin、Cecilia Hsuan Day、Chia-Yao Shen、V. Vijaya Padma、Lung-Fa Pan、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Jia-Ping Wu、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Wei-Wen Kuo、Chien-Kuo Han、Pei-Ying Pai、Yu-Lan Yeh、Chien-Chung Lin、V. Vijaya Padma、Cecilia Hsuan Day、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2015

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Tien-Huang Lin、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Chia-Yao Shen、Sheng-Chu Kuo、Hsi-Chin Wu、Wen-Shin Chien、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Chun-Hsu Yao、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Wei-Hsiang Chang、Ying-Lan Tsa、黃志揚(Chih-yang Huang)、City C. Hsieh、Rungchai Chaunchaiyakul、Yu Fang、Shin-Da Lee、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


EI 2015

Mei-Chih Lai、Jaung-Geng Lin、Pei-Ying Pai、Mei-Hsin La、Yueh-Min Lin、Yu-Lan Yeh、Shiu-Min Cheng、Yi-fan Liu、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Shin-Da Lee


SCI 2015

Chien-Wen Hou、Shin-Da Lee、Chung-Lan Kao、I-Shiung Cheng、Yu-Nan Lin、Sheng-Ju Chuang、Chung-Yu Chen、John L. Ivy、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Chia-Hua Kuo


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)、Tsai-Ching Hsu、郭薇雯、Yi-Fan Liou、Shin-Da Lee、朱大同(朱大同)、郭家驊、Bor-Show Tzang(Bor-Show Tzang)*


SCI 2015

Wei-Syun Hu、Wei-Jen Ting、Wen-Dee Chiang、Peiying Pai、Yu-Lan Yeh、Chung-Ho Chang、Wan-Teng Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Kuan-Ho Lin、郭薇雯、Ai-Zhi Jiang、白培英、Jing-Ying Lin、陳維恭、Cecilia Hsuan Day、Chia-Yao Shen、V. Vijaya Padma、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

廖宏恩、Chao-Hung Lai、Tsung-Jung Ho、Yu-Lan Yeh、Gwo-Ping Jong、Wu-Hsien Kuo、Li-Chin Chung、Pei-ying Pai、Su-Ying Wen、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Chia-Herng Yue、黃志揚(Chih-yang Huang)、Jen-Hsiang Tsai、Chih-Wei Hsu、Yi-Hsien Hsieh、Ho Lin、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)*


SCI 2015

Yao-Lung Liu、Chiu-Ching Huang、Chiz-Tzung Chang、Che-Yi Chou、Shih-Yi Lin、I-Kuan Wang、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Gwo-Ping Jong、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Chao-Min Wang


SCI 2015

Kuan-Ho Lin、Chia-Hua Kuo、Wei-Wen Kuo、Tsung-Jung Ho、Pei-Ying Pai、Wei-Kung Chen、潘龍發、Chien-Cheng Wang、VISWANADHA VIJAYA PADMA、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Ming-Cheng Chen、Nien-Hung Lee、Hsi-Hsien Hsu、Tsung-Jung Ho、Chuan-Chou Tu、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Yueh-Min Lin、Li-Mien Chen、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2015

SHENG?HUANG CHANG、CHIEH-HSIN CHANG、MU?CHUN YANG、WEN?TUNG HSU、CHIA?YING HSIEH、YA?TING HUNG、WAN?LING SU、JIUAN?JEN SHIU、黃志揚(Chih-yang Huang)、JER?YUH LIU(JER?YUH LIU)*


SCI 2015

Da-Tong Ju、郭薇雯、何宗融、Catherine Reena Paul、郭家驊、Vijaya Padma Viswanadha、Chien-Chung Lin、Yueh-Sheng Chen、Yung-Ming Chang、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Chen-Yen Tsai、Su-Ying Wen、Marthandam Asokan Shibu、Yao-Chih Yang、Binghe Wang、Yu-Min Wei、Hung-Yu Chang、Cheng-Yu Lee、黃志揚(Chih-yang Huang)*、郭薇雯


SCI 2015

Yi-Sheng Liu、Ying-Lan Tsai、Yu-Lan Yeh、Li-Chin Chung、Su-Ying Wen、Chia-Hua Kuo、Yueh-Min Lin、V. Vijaya Padma、V. Bharath Kumar、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Tsai-Ching Hsu、Chun-Chin Chiou、Hsou-Lin Lin、Tseng-Wei Kao、Li-Jeng Chen、Li-Yi Wu、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Bor-Show Tzang


Other 2015

Chung-Ben Kan、Yu-LanYeh、Cecilia-Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Li-Chin Chung、Sheng-Huang Chang、Chao-Hung Lai、Jer-Yuh Liu、Chien-Chung Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Dennis Jine-Yuan Hsieh、郭薇雯、Yi-Ping Lai、Marthandam Asokan Shibu、Chia-Yao Shen、Pei-Ying Pai、Yu-LanYeh、Jing-Ying Lin、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Ying-Lan Tsai、Marthandam Asokan Shibu、Chia-chi Su、Li-Chin Chung、白培英、郭家驊、Yu-Lan Yeh、Vijaya Padma Viswanadha、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Cheng-Hsun Yang、Wei-Jen Ting、蔡輔仁、蔡長海、蔡育勳、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

HSUEH-FANG WANG、PEI-PEI LIN、CHUN-HUA CHEN、YU-LAN YEH、CHUN-CHIH HUANG、黃志揚(Chih-yang Huang)*、CHENG-CHIH TSAI


SCI 2015

Hung-En Liao、Marthandam Asokan Shibu、Wei-Wen Kuo、Pei-Ying Pai、Tsung-Jung Ho、郭家驊、Jing-Ying Lin、蔡長海、蔡輔仁、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)、Wen-Dee Chiang、白培英(白培英)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)*


SCI 2015

Dennis Jine-Yuan Hsieh、Chih-Yang Huang、白培英、Shyi-Gang P. Wang、Ying-Lan Tsai、Chia-Ning Li、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Da-Tong Ju、Chien-Chung Lin、Chia-Hua Kuo、Yi-Fan Liou、Tsung-Jung Ho、蔡長海、蔡輔仁、Jing-Ying Lin(Jing-Ying Lin)*


SCI 2015

Po-Hsiang Liao、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Chia-Hua Kuo、Cecilia-Hsuan Day、Chia-Yao Shen、Chao-Hung Lai、Ray-Jade Chen、V. Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Yeh-Peng Chen、Chia-Wen Tsai、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Chia-Yao Shen、Tsung-Jung Ho、V. Vijaya Padma、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Wei-Jen Ting、Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Kuo、Yu-Lan Yeh、Chia-Yao Shen、Ya-Hui Chen、Tsung-Jung Ho、Vijaya Padma Viswanadha、Yi-Hsing Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Shu-Nu Chang Lee、Tsung-Jung Ho、Marthandam Asokan Shibu、Cecilia Hsuan Day、Vijaya Padma Viswanadha、Chao-Hung Lai、Yi-Li Chen、蔡輔仁、Yueh-Sheng Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2015

Hsun-Nan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)、Yueh-Min Lin、Li-Chin Chung、Ray-Jade Chen、Chao Hung Lai、Hsi-Chin Wu、Chia-Yao Shen、陳冬生*


SCI 2015

Da-Tong Ju、廖宏恩、Marthandam Asokan Shibu、Tsung-Jung Ho、Viswanadha Vijaya Padma、蔡輔仁、Li-Chin Chung、Cecilia Hsuan Day、Chien-Chung Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Jia-Ping Wu、何宗融(何宗融)、Chin-Chuan Tsai、Yu-Lan Yeh、Chien-Chung Lin、林冠合(林冠合)、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Li-Mien Chen、Lung-Fa Pan、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Po-Hsiang Liao、Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Kuo、Yu-LanYeh、Chia-Yao Shen、Ya-Hui Chen、Ray-Jade Chen、V. Vijaya Padma、Yi-Hsing Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2014

Hsi-Hsien Hsu、Wei-Wen Kuo、Da-Tong Ju、Yu-Lan Yeh、Chuan-Chou Tu、Ying-Lan Tsai、Chia-Yao Shen、Sheng-Huang Chang、Li-Chin Chung、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

謝宥諒(You-Liang Hsieh)、白培英、何宗融、Li-Chin Chung、Chieh-Hsi Wu、Ming-Jen Fan、Cecilia Hsuan Day、Chia-Yao Shen、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Eugene Lin、Mei-Chih Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、Shih-Lan Hsu、William J. Huang、Mao-Sheng Lin、Jungle Chi-Hsiang Wu、Ho Lin(Ho Lin)*


SCI 2014

Shiu-Huey Chou、林欣榮、郭薇雯、Peiying Pai、Jing-Ying Lin、Chao-Hung Lai、郭家驊、林冠合、蔡輔仁、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Chao-Hung Lai、韓建國(Chien-Kuo Han)、Marthandam Asokan Shibu、Pei-Ying Pai、Tsung-Jung Ho、Cecilia Hsuan Day、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Tien-Huang Lin、Wen-Chi Chen、Wu,Hsi-Chin、Wen-Shin Chien、Shang-Seu Lec、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Wei-Jen Ting、Sheng-Chu Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Shur-Hueih Cherng、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo、Shue-Er Lai、Chien-Yu Tseng、Yueh-Min Lin、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Hsueh-Fang Wang(Hsueh-Fang Wang)*


SCI 2014

Min Huan Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、林子恩(Lin, Tzu-En)、Shih-Wei Wang、彭婕妤(Chieh-Yu Peng)、英文姓名:Hsu-Chen Cheng(英文姓名:Hsu-Chen Cheng)、湯智昕(Chih-Hsin, Tang)*


SCI 2014

Shiu-Min Cheng、鄭宇容(Cheng, Yu-Jung)、Liang-Yi Wu、郭家驊(Chia-Hua Kuo)、Yi-Shin Lee、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Hua Ting(Hua Ting)*、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2014

李信達(Shin-Da Lee)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Ming-Jen Fan、Yueh-Min Lin、Wei-Syun Hu、Yi-Ching Huang、V. Bharath Kumar、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、


SCI 2014

Chih-Hsueh Lin、Cheng-Chieh Lin、Marthandam Asokan Shibu、Chiu-Shong Liu、Chia-Hua Kuo、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Yi-Hsing Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Wei-Syun Hu、Tsung-Jung Ho、白培英(Pei-Ying Pai)、Li-Chin Chung、Chia-Hua Kuo、Sheng-Huang Chang、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Yu-Chi Jie、Ying-Ming Liou、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、


SCI 2014

Wei-Kung Chen、Yu-Lan Yeh、Yueh-Min Lin、Jing-Ying Lin、Bor-Show Tzang、James A. Lin、Ai-Lun Yang、Fong-Li Wu、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、李信達(Shin-Da Lee)、


SCI 2014

Ming-Jen Fan、Rosa Huang-Liu、Chia-Yao Shen、Da-Tong Ju、Yueh-Min Lin、Peiying Pai、Pi-Yu Huang、Tsung-Jung Ho、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、


SCI 2014

Chien-Chung Lin、Pei-Yu Chao、Chia-Yao Shen、Jyuan-Jen Shu、Shiow-Kang Yen、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Jer-Yuh Liu


SCI 2014

Cheng-Hsun Yang、Wei-Jen Ting、Cecilia Hsuan Day、Da-Tong Ju、Yu-Lan Yeh、Li-Chin Chung、蔡輔仁、蔡長海、Yuhsin Tsai、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

黃志揚(Chih-yang Huang)、Edwin L. Cooper、Catherine Fang-Yeu Poh、Wei-Wen Kuo、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、Ronald Sherman(Ronald Sherman)*


SCI 2014

Chien-Chung Lin、Pei-Yu Chao、Chia-Yao Shen、Jyuan-Jen Shu、Shiow-Kang Yen、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Jer-Yuh Liu


SCI 2014

Chih-Hsueh Lin、Cheng-Chieh Lin、Wei-Jen Ting、Pei-Ying Pai、郭家驊、何宗融、Wei-Wen Kuo、Chung-Ho Chang、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Wan-Teng Lin


SCI 2014

黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Kuo、蔡輔仁、Peng-Yu Liu、Dennis Jine-Yuan Hsieh(Dennis Jine-Yuan Hsieh)*


SCI 2014

Ping-Chun Li、Yun-Chen Tien、Cecilia Hsuan Day、Peiying Pai、郭薇雯(郭薇雯)、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、Chia-Hua Kuo、蔡長海、朱大同、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Ching-Wen Chang、Yu-Syuan Chen、Shiu-Huey Chou、Chia-Li Han、Yu-Ju Chen、Cheng-Chieh Yang、黃志揚(Chih-yang Huang)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)*


SCI 2014

謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Yen-Hung Yeh、Ya-Ting Lee、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Ming-Cheng Chen、Nien-Hung Lee、Tsung-Jung Ho、Hsi-Hsien Hsu、郭家驊、郭薇雯、Yueh-Min Lin、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Chih-Yang Huang、郭薇雯、Yu-Lan Yeh、Tsung-Jung Ho、Jing-Ying Lin、Ding-Yu Lin、Chun-Hsien Chu、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Kun Shan Huang、Min-Jin Lu、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Chang Cheng、林建仲(Chien-Chung Lin)、蔡長海


SCI 2014

Mei-Chih Lai、Jaung-Geng Lin、Pei-Ying Pai、Mei-Hsin Lai、Yueh-Min Lin、Yu-Lan Yeh、Shiu-Min Cheng、Yi-fan Liu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Shin-Da Lee


SCI 2014

Wei-Syun Hu、Tsung-Jung Ho、白培英、Li-Chin Chung、Chia-Hua Kuo、Sheng-Huang Chang、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、,(,)*


SCI 2014

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo、Marthandam Asokan Shibu,、Ming-Fang Hsueh、Yueh-Sheng Chen、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Chun-Hsu Yao、Chien-Chung Lin、Lung-Fa Pan*、Da-Tong Ju


SCI 2014

Yung-Ming Chang、Chi-Xin Ye、Tsung-Jung Ho、Te-Neng Tsai、Ping-Ling Chiu、Chin-Chuan Tsai、Yueh-Min Lin、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chien-Hsun Lin、Tung-Tso Ho、Hui-Chen Chen、Mei-Yun Chu、Wei-Shen Sun、Wei-Chien Kao、Huey-Shan Hung、Shan-hui Hsu(Shan-hui Hsu)*


SCI 2014

Che-Piao Shen、Wei-Yong Lin、Ting-Fang Lin、Wen-Fu Wang、Chon-Haw Tsai、Ban-Dar Hsu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Hsin-Ping Liu、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)*


SCI 2014

Wen-Dee Chiang、Marthandam Asokan Shibu、Kuei-I. Lee、Jia-Ping Wu、蔡輔仁、Lung-Fa Pan、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Wan-Teng Lin


SCI 2014

黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯、Hsueh-Fang Wang、Cheng-Jyh Lin、Yueh-Min Lin、Jia-Long Chen、Chia-Hua Kuo、Ping-Kun Chen、Jing-Ying Lin(Jing-Ying Lin)*


SCI 2014

Chao-Hung Lai、Tsung-Jung Ho、郭薇雯、Pei-ying Pai、Li-Chin Chung、Po-Hsiang Liao、Feng-Huei Lin、En-Ting Wu、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Bor-Tsang Wu、Yijuang Chern、Ming-Chang Chiang、Ching-Yi Tasi、Chia-Hua Kuo、Woei-Cherng Shyu、黃志揚(Chih-yang Huang)*、李信達


SCI 2014

Ying-Fang Su、Chi-Yen Liang、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chih-Yu Peng、Claire Chiyu Chen、Ming-Cheng Lin、Rong-Kai Lin、Wei-Wen Lin、Pao-Hsin Liao、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)*


SCI 2014

韓建國(Chien-Kuo Han)、郭薇雯、Chia-Yao Shen、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、白培英、蔡長海、Feng-Yueh Lo、Da-Tong Ju、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2014

Cheng-Hsun Yang、Wei-Jen Ting、Chia-Yao Shen、Hsi-Hsien Hsu、Yueh-Min Lin、郭家驊、蔡輔仁、蔡長海、蔡育勳、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Jia-Ping Wu、Cheng-Hong Hsieh、何宗融、郭薇雯、Yu-Lan Yeh、Chien-Chung Lin、郭家驊、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Cheng-Hsun Yang、Wei-Jen Ting、Chia-Yao Shen、Hsi-Hsien Hsu、Yueh-Min Lin、郭家驊、蔡輔仁、蔡長海、黃志揚(Chih-yang Huang)*、蔡育勳


SCI 2014

黃志揚(Chih-yang Huang)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Da-Tong Ju、Chien-Chung Lin、Chia-Hua Kuo、Yueh-Min Lin、Tsung-Jung Ho、蔡長海、蔡輔仁、林靜瑩*


SCI 2014

廖宏恩、Chao-Hung Lai、Cecilia Hsuan Day、Wei-Syun Hu、Gwo-Ping Jong、Wu-Hsien Kuo、Li-Chin Chung、蔡輔仁、蔡長海、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Szu-Hsien Yu、黃志揚(Chih-yang Huang)、Sehin-Da Le、Ming-Fen Hsu、Ray-Yau Wang、Chung-Lan Kao、郭家驊*


SCI 2013

Hsiao-Chuan Chang、Yung-Wei Chiu、Yueh-Min Lin、Ray-Jade Chen、James A. Lin、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、郭昱君、Liu Jer-Yuh、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

林怡君(Yi-Chun Lin)、Min-chi Lu、林靜茹(Chingju Lin)、Ming-Ko Chiang、Ming-Shiou Jan、Hui-Ling Tang、Hus-Chung Liu、Wea-Lung Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chuan-Mu Chen、Yi-Chyi Lai、


SCI 2013

YuEH-MIN LIN、BHARATH KuMAR vELMuRuGAN、Yu-LAN YEH、CHuAN CHOu Tu、TSuNG-JuNG HO、TuNG YuAN LAI、CHIH-HAO TSAI、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

PEI-PEI LIN、YOU-MIIN HSIEH、Wei-Wen Kuo、YUEH-MIN LIN、YU-LAN YEH、CHIEN-CHUNG LIN、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、CHENG-CHIH TSAI


Other 2013

Wei-Syun Hu、Yueh-Min Lin、Tsung-Jung Ho、Ray-Jade Chen、Yi-Hui Li、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Cecilia Hsuan Day、Tung-Sheng Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Tran Duc Dung、Chuh-Chung Feng、Wei-Wen Kuo、Pai P、Li-Chin Chung、Sheng-Huang Chang、Hsi-Hsien Hsu、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Yueh-Min Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Chuan-Chou Tu、V Bharath Kumar、Cecilia Hsuan Day、Wei-Wen Kuo、Su-Peng Yeh、Ray-Jade Chen、Chen-Rong Liao、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Wen-Jun Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Hsi-Hsien Hsu、Li-Hao Cheng、Tsung-Jung Ho、Wei-Wen Kuo、Yueh-Min Lin、Ming-Cheng Chen、Nien-Hung Lee、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Kun-Hsi Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Nai-Wen Kan、Wen-Ching Huang、Wan-Teng Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、溫國慶(Kuo-Ching Wen)、江秀梅(Hsiu-Mei Chiang)、Chi-Chang Huang、Mei-Chich Hsu(Mei-Chich Hsu)*


SCI 2013

Shiu-Min Cheng、Tsung-Jung Ho、Ai-Lun Yang、I-Ju Chen、Chung-Lan Kao、Fen-Ni Wu、James A Lin、Chia-Hua Kuo、Hsiu-Chung Ou、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、


SCI 2013

Te-Chih Liu、Che-Hung Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、John L. Ivy、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2013

Yueh-Shan Weng、Wei-Wen Kuo、Yueh-Min Lin、Chia-Hua Kuo、Bor-Show Tzang、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、James A. Lin、Dennis Jine-Yuan Hsieh、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Min Huan Wu、Li-Mien Chen、His-Hsien Hsu、James A. Lin、Yueh-Min Lin、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Tang Chih-Hsin


SCI 2013

Pao-Hsuan Huang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Mei-Chih Chen、Yueh-Tsung Lee、Chia-Herng Yue、Hsin-Yi Wang、Ho Lin(Ho Lin)*


SCI 2013

Huey-Shan Hung、Cheng-Ming Tang、Chien-Hsun Lin、Shinn-Zong Lin、Mei-Yun Chu、Wei-Shen Sun、Wei-Chien Kao、Hsieh Hsien-Hsu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Shan-hui Hsu


SCI 2013

Shin-Da Lee、Woei-Cherng Shyu、I-Shiung Cheng、Chia-Hua Kuo、Yi-Sheng Chan、Yueh-Min Lin、Ching-Yi Tasi、Chang-Hai Tsai、Tsung-Jung Ho、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Pei-Pei Lin、You-Miin Hsieh、Wei-Wen Kuo、Yueh-Min Lin、Yu-Lan Yeh、Chien-Chung Lin、Fuu-Jen Tsai、蔡長海、Cheng-Chih Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


EI 2013

Yung-Ming Chang、Velmurugan Bharath Kumar、Wei-Wen Kuo、Yueh-Sheng Chen、Tsung-Jung Ho、Chuan-Te Tsai、Chi-Xin Ye、蔡長海、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、林建勳(Chien-Hsun Lin)、何統作(Tung-Tso Ho)、陳惠珍(Hui-Chen Chen)、朱美芸(Mei-Yun Chu)、孫瑋燊(Wei-Shen Sun)、高維健(Wei-Chien Kao)、洪慧珊(Huey-Shan Hung)、徐善慧(Shan-hui Hsu)


SCI 2013

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo、Hung-En Liao、Yueh-Min Lin、Chia-Hua Kuo、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Jia-Long Chen、Jing-Ying Lin(Jing-Ying Lin)*


SCI 2013

Kun-Hsi Tsai、Nien-Hung Lee、Guei-Ying Chen、Wei-Syun Hu、Cheng-Yen Tsai、Mu-Hsin Chang、Gwo-Ping Jong、Chia-Hua Kuo、,、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、


SCI 2013

Kun-Hsi Tsai、Hau-Hsueh Hsien、Li-Mien Chen、Wei-Jen Ting、Yuh-Shyong Yang、Chia-Hua Kuo、Chang-Hai Tsai、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Henry J Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Tung-Sheng Chen、Mu-Hsin Chang、Wei-Wen Kuo、Yueh-Min Lin、Yu-Lan Yeh、Cecilia Hsuan Day、Chien-Chung Lin、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ching-Wen Chang、Chien-Chih Chen、Meng-Ju Wu、Yu-Syuan Chen、Chin-Chu Chen、Sen-Je Sheu、Ting-Wei Lin、Shiu-Huey Chou、Te-Chang Lee、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Jeng-Fan Lo、


SCI 2013

Hsin-Yi Wang、Wan-Yu Lin、Mei-Chih Chen、Teh Lin、Chih-Hao Chao、Fu-Ning Hsu、Eugene Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Tsai-Yueh Luo、Ho Lin


SCI 2013

Yung-Ming Chang、Chuan-Te Tsai、Chiun-Chuang Roger Wang、Yueh-Sheng Chen、Yueh-Min Lin、Chia-Hua Kuo、Bor-Show Tzang、Ray-Jade Chen、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Yi-Chang Cheng、Mu-Hsin Chang、Cheng-Chih Tsai、Tung-Sheng Chen、Chung-Chen Fan、Chien-Chung Lin、Chao-Hung Lai、Fuu-Jen Tsai、James A. Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Chien-Wen Hou、Yung-Shen Tsai、Wei-Horng Chien、Chung-Yu Chen、John L. Ivy、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chia-Hua Kuo


SCI 2013

Chien-Chung Lin、Tung-Sheng Chen、Yueh-Min Lin、Yu-Lan Yeh、Yi-Hui Li、Wei-Wen Kuo、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Shiow-Kang Yen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ching-Chuan Tsai、Jia-Ping Wu、Yueh-Min Lin、Yu-Lan Yeh、Tsung-Jung Ho、Chia-Hua Kuo、Bor-Show Tzang、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Yi-Chang Cheng、Mu-Hsin Chang、Cheng-Chih Tsai、Tung-Sheng Chen、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Chien-Chung Lin、Chao-Hung Lai、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、James A Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ehab Abdelfadil、Ya-Hsin Cheng、Da-Tian Bau、Wei-Jen Ting、Li-Mien Chen、Hsi-Hsien Hsu、Yueh-Min Lin、Ray-Jade Chen、,、,、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、、


SCI 2013

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Li-Hao CHENG、Hsi-Hsien HSU、Tsung-Jung HO、Chuan-Chou TU、Yueh-Min LIN、Ming-Cheng CHEN、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、謝宥諒(Hsieh H. S.)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Chih-Hsueh Lin、Cheng-Chieh Lin、Marthandam Asokan Shibu、Chiu-Shong Liu、Chia-Hua Kuo、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Cheng-Hong Hsieh、Yi-Hsing Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ko-Shih Chang、Nien-Hung Lee、郭薇雯、Wei-Syun Hu、Mu-Hsin Chang、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Kun-Hsi Tsai,、Yuh-Shyong Yang、Tung-Sheng Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ming-Jen Fan、Rosa Huang-Liu、Chia-Yao Shen、Da-Tong Ju、Yueh-Min Lin、Peiying Pai、Pi-Yu Huang、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、、、


SCI 2013

Chuan-Chou Tu、Li-Hao Cheng、Hsi-Hsien Hsu、Li-Mien Chen、Yueh-Min Lin、Ming-Cheng Chen、Nien-Hung Lee、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Wen-Jun Wu


SCI 2013

Shiu-Huey Chou、Shinn-Zong Lin、Cecilia Hsuan Day、Wei-Wen Kuo、Chia-Yao Shen、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Jing-Ying Lin、蔡輔仁、蔡長海、黃志揚(Chih-yang Huang)


SCI 2012

PEI-PEI LIN、YOU-MIIN HSIEH、Wei-Wen Kuo、CHIEN-CHUNG LIN、Fuu-Jen Tsai、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、CHENG-CHIH TSAI


SCI 2012

Hsi-Hsien Hsu、Chung-Jung Liu、Chia-Yao Shen、Yi-Jyun Chen、Li-Mien Chen、WU-HSIEN KUO,、YUEH-MIN LIN、RAY-JADE CHEN、CHANG-HAI TSAI,


SCI 2012

Ping-Chun Li、Yung-Wei Chiu、Yueh-Min Lin、Cecilia Hsuan Day、Guang-Yuh Hwang、Peiying Pai、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Chang-Hai Tsai、Liu Jer-Yuh、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、


SCI 2012

Tung-Sheng Chen、Show-Yih Liou、Hsi-Chin Wu、Miao-Lin Wu、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Yen-Lin Chang


SCI 2012

Tung-Sheng Chen、Show-Yih Liou、Hsi-Chin Wu、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Yen-Lin Chang


SCI 2012

Wei-Syun Hu、Jin-Ming Hwang、Ying-Lan Tsai、Chia-Hua Kuo、Gwo-Ping Jong、Wu-Hsien Kuo、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Li-Chin Chung、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2012

Min Huan Wu、Jeng-Fan Lo、Chia-Hua Kuo、James A. Lin、Yueh-Min Lin、Li-Mien Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chih-Hsin Tang


SCI 2012

Jin-Ming Hwang、Chieh-His Wu、Wei-Wen Kuo、Gwo-Ping Jong、Chao-Hung Lai、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、Mu-Hsin Chang、Jia-Ping Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2012

Tran Duc Dung、Hsien-Cheh Chang、Truong Viet Binh、Maw -Rong Lee、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、Wei-Wen Kuo、Li-Mien Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2012

Tran Duc Dung、Cecilia Hsuan Day、Truong Viet Binh、Chih-Hsueh Lin、Hsi-Hsien Hsu、Cheng-Chuan Su、Yueh-Min Lin、Fuu-Jen Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、、


SCI 2012

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Ai-Lun Yang、Yueh-Min Lin、Fen-Ni Wu、James A. Lin、Yi-Sheng Chan、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Chia-Hua Kuo、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)*


SCI 2012

Hsueh-Fang Wang、Chien-Yu Tseng、Mu-Hsin Chang、James A Lin、Fu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Ying-Chen Lu、Chao-Hung Lai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Cheng-Chih Tsai


SCI 2012

Yueh-Min Lin、Cheng-Chuan Su、Wei-Wen Su、Jin-Ming Hwang、Hsi-Hsien Hsu、Chang-Hai Tsai、Yen-Chu Wang、Fuu-Jen, Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Jer-Yuh Liu、Li-Mien Chen、、、


SCI 2012

Wen-Shin Chang、Mei-Due Yang、Chia-Wen Tsai、Li-Hao Cheng、Long-Bin Jeng、Woei-Chung Lo、Chih-Hsueh Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Da-Tian Bau


SCI 2012

Jin-Ming Hwang、Wei-Jen Ting、Hsi-Chin Wu、Yi-Jyun Chen、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Po-Yuan Chen、Chin-Yu Liu、Li-Chen Chou、Sheng-Chu Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2012

Mei-Chih Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shih-Lan Hsu、Eugene Lin、Chien-Te Ku、Ho Lin、Chuan-Mu Chen(Chuan-Mu Chen)*


SCI 2012

Chun-Ching Chiu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tzy-Yen Chen、Shao-Hsuan Kao、Liu Jer-Yuh、Yi-WenWang、Bor-Show Tzang、Tsai-Ching Hsu(Tsai-Ching Hsu)*


SCI 2011

Walter Wang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Fuu-Jen Tsai、Chin-Chuan Tsai、Chun-Hsu Yao、Yueh-Sheng Chen(Yueh-Sheng Chen)*


Other 2011

Ding-Yu Lin、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


Other 2011

Tung-Yuan Lai、Yi-Jiun Weng、Wei-Kung Chen、Yueh-Min Lin、Fuu-Jen Tsai、Yi-Chang Cheng、Li-Mien Chen、Eric Y.C. Lai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Jin-Ming Hwang


SCI 2011

Yi-Chin Fong、Chih-Yang Lin、Yi-Chang Su、Wen-Chi Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chih-Hsin Tang


SCI 2011

Jui-Lung Shen、Jing-Ying Lin、Yueh-Sheng Chen、Yun-Chen Tien、Wen-Huang Peng、Chia-Hua Kuo、Bor-Show Tzang、Hwai-Lee Wang、Fuu-Jen Tsai、Ming-Chih Chou、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chien-Chung Lin、


SCI 2011

Chen-Yen Tsai、Chao-Hung Lai、Mu-Hsin Chang、Gwo-Ping Jong、Yi-Chang Cheng、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Wu-Hsien Kuo、Dennis Jine-Yuan Hsieh、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2011

CHUN-HSIEN CHU、JENG-FAN LO、WEI-SYUN HU、RU-BAND LU、MU-HSIN CHANG、FUU-JEN TSAI、CHANG-HAI TSAI、YUEH-SHAN WENG、BOR-SHOW TZANG、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2011

Li-Mien Chen、Chia-Hua Kuo、Tung-Yuan La、Yueh-Min Lin、Cheng-Chuan Su、His-Hsien Hs、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chih-Hsin Tang


SCI 2011

TUNG-YUAN LAI、CHENG-CHUAN SU、WEI-WEN KUO、YU-LAN YEH、WU-HSIEN KUO、FUU-JEN TSAI、CHANG-HAI TSAI、YI-JIUN WENG、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、LI-MIEN CHEN


SCI 2011

Tung-Sheng Chen、Show-Yih Liou、Hsi-Chin Wu、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Yen-Lin Chang


SCI 2011

I-Shiung Cheng、Shih-Wei Huang、Hsang-Chu Lu、Ching-Lin Wu、Ying-Chieh Chu、李信達(Shin-Da Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chia-Hua Kuo


SCI 2011

Yuh-Shiun Chung、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Ming-Chieh Ma、Chih-Chun Chu、Han-Sun Chiang、Li-Ju Lin、Shiu-Huey Chou(Shiu-Huey Chou)*


SCI 2011

TRAN DUC DUNG、Hsien-Cheh Chang、CHUNG-YU CHEN、Wen-Huang Peng、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、Wei-Wen Kuo、LI-MIEN CHEN、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2011

Mallikarjuna Korivi、Chien-Wen Hou、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、Ming-Fen Hsu、Szu-Hsien Yu、Chung-Yu Chen、Yung-Yang Liu、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2011

Hsi-Hsien Hsu、Wei-Syun Hu、Yueh-Min Lin、Wei-Wen Kuo、Li-Mien Chen、Wei-Kung Chen、Jin-Ming Hwang、Fuu-Jen Tsai、Chung-Jung Liu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2011

JUI-LUNG SHEN、TSAI-CHING HSU、Yi-Chen Chen、JENG-DONG HSU、LIEN-CHUAN YANG、Fuu-Jen Tsai、CHENG-CHIEN LI、YA-WEN CHENG、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、BOR-SHOW TZANG


SCI 2011

Yu-Syuan Chen、Meng-Ju Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shu-Chun Lin、Tsung-Hsien Chuang、Cheng-Chia Yu、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)*


SCI 2011

Ming-Chieh Wu、Ying-Lan Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Lan Kao、Chien-Wen Hou、Chung-Yu Chen、Mallikarjuna Korivi、Wei-Horng Jean、Shin-Da Lee、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2011

Gwo-Jong Hsu、Bor-Show Tzang、Chun-Chou Tsai、Chun-Ching Chiu5,、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tsai-Ching Hsu


SCI 2011

Tsung-Jung Ho、Chi-Chang Huang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)*


SCI 2011

Tran Duc Dung、Chih-Hsueh Lin、Truong Viet Binh、Hsi-Hsien Hsu、Cheng-Chuan Su、Yueh-Min Lin、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、Wei-Wen Kuo,、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、、


SCI 2010

Yi-Jiun Weng、Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Kuo、Kwong-Chung Tung、Chang-Hai Tsai、James A. Lin、Fuu-Jen Tsai、Dennis Jine-Yuan Hsieh、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jin-Ming Hwang


SCI 2010

Hsiu-Hua Chen、Yi-Liang Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee、Shih-Chang Chen、Chia-Hua Kuo


SCI 2010

Yun-Chen Tien、Jing-Ying Lin、Chao-Hung Lai、Chia-Hua Kuo、Wen-Yuan Lin、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、Yi-Chang Cheng、Wen-Huang Peng、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2010

TUNG-SHENG CHEN、SHOW-YIH LIOU、HSI-CHIN WU、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、YEN-LIN CHANG


SCI 2010

Hwei-Chung Wang、Chiu-Shong Liu、Chung-Hsing Wang、Ru-Yin Tsai、Chia-Wen Tsai、Rou-Fen Wang、Chao-Hsiang Chang、Yueh-Sheng Chen、Chang-Fang Chiu、Da-Tian Bau、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2010

Yun-Chen Tien、Jing-Ying Lin、Chao-Hung Lai、Chia-Hua Kuo、Wen-Yuan Lin、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、Yi-Chang Cheng、Wen-Huang Peng、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


Other 2010

Yung-Ming Chang、Wei-Yi Chi、Tung-Yuan Lai、Yueh-Sheng Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Wei-Wen Kuo、Yi-Chang Cheng、Chien-Chung Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2010

Wei-Wen Kuo、Jing-Ru Weng、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chang-Hai Tsai、Wei-Hung Liu、Cheng-Hao Wen、Shih-Chang Tsai、Chieh-Hsi Wu


SCI 2010

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Fan Liou、Shu-Ying Chung、Pei-Ying Pai、Chung-Ben Kan、Chia-Hua Kuo、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、Jia-Long Chen、Jing-Ying Lin


SCI 2010

Yi-Jiun Weng、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Wei-Wen Kuo、Tung-Yuan Lai、Hsi-Hsien Hsu、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、Ding-Yu Lin、James A. Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Kwong-Chung Tung、


SCI 2010

Tsai-Ching Hsu、Joung-Liang Lan、Shao-Hsuan Kao、Sin-Lun Li、Yin-Chang Liu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tzang


SCI 2010

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Fan Liou、Shu-Ying Chung、Wen-Yuan Lin、Gwo-Ping Jong、Chia-Hua Kuo、Fuu-Jen Tsai、Yi-Chang Cheng、Fu-Chou Cheng、Jing-Ying Lin


SCI 2010

Yi-Liang Chen、Yuh-Feng Liu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、Yi-Sheng Chan、Chiu-Chou、Brennan Harris、Chia-Hua Kuo


MI 2010

Tung-Sheng Chen、Show-Yih Liou、Hsi-Chin Wu、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yen-Lin Chang


SCI 2010

Sheen-Yie Fang、Diahn-Warng Perng、J. Yu-Yun Lee、Ding-Yu Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


Other 2010

Tung- yuan LAI、Yi-jiun WENG、Wei-Wen Kuo、Li-mien CHEN、Yun-ting CHUNG、Yueh-min LIN、Fuu-Jen Tsai、Chun-hsin LEE、Yee-mun CHOONG、Eric Y. C . LAI、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Yu-lan YEN


SCI 2010

Cher-Ming Liou、Ai-Lun Yang、Chia-Hua Kuo、Hua Tin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2010

Hsien-Tung Chen、Ying-Lan Tsai、Yueh-Sheng Chen、Guo-Ping Jong、Wei-Kung Chen、Hwai-Lee Wang、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Tung-Yuan Lai、Bor-Show Tzang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Yen Lu


SCI 2010

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、HSIN-SHAN YU、TUNG-YUAN LAI、YU-LAN YEH、CHENG-CHUAN SU、HIS-HSIEN HSU、FUU-JEN TSAI、CHANG-HAI TSAI、HSI-CHIN WU、CHIH-HSIN TANG(CHIH-HSIN TANG)*


SCI 2010

Chien-Chung Lin、Jin-Ming Hwang、Min-Ting Tsai、Wei-Wen Su、Li-Mien Chen、Tung-Yuan Lai、Hsi-Hsien Hsu、Shiow-Kang Yen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jer-Yuh Liu


Other 2010

Sheng-Huang Chang、Chung-Jung Liu、Chia-Hua Kuo、Hong Chen、Wen-Yuan Lin、Kun-Yu Teng、Sheng-Wei Chang、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tzang、Wei-Wen Kuo


Other 2010

Yi-Chang Cheng、Chieh-His Wu、Wei-Wen Kuo、James A. Lin、Hsueh-Fang Wang、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tsai-Ching Hsu、Bor-Show Tzang


SCI 2010

Tung-Yuan Lai、Li-Mien Chen、Jing-Ying Lin、Bor-Show Tzang、James A. Lin、Chang-Hai Tsai、Yueh-Min Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Jung Liu、Hsi-Hsien Hsu


SCI 2010

Wen-Kuei Fang、Yi-Jiun Weng、Mu-Hsin Chang、Chien-Chung Lin、Yueh-Sheng Chen、Hsi-Hsien Hsu、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Wu-Hsien Kuo、Chung Yen Lu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2010

Wei-Hung Hsu、Tsung-Jung Ho、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Hsu-Chueh Ho、Yi-Ling Liu、Hsu-Jan Liu、Ning-Sheng Lai、Jaung-Geng Lin


Other 2010

Hsien-Tung Chen、Ying-Lan Tsai、Yueh-Sheng Chen、Guo-Ping Jong、Wei-Kung Chen、Hwai-Lee Wang、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Tung-Yuan Lai、Bor-Show Tzang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Yen Lu


SCI 2010

Sheng-Huang Chang、Szu-Yi Chiang、Chun-Ching Chiu、Chun-Chou Tsai、Huei-Huang Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tsai-Ching Hsu、Bor-Show Tzang


Other 2009

Yung-Ming Chang、Wu-Hsien Kuo、Tung-Yuan Lai、Ying-Ting Shih、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Wen-Tong Shu、Ying-Yu Chen、Yueh-Sheng Chen、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2009

Chi-Yuan Chen、Shih-Hwa Chiou、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chia-Ing Jan、Shu-Chun Lin、Ming-Long Tsai、Jeng-Fan Lo


Other 2009

Wei-Wen Kuo、Tsai-Ching Hsu、Mei-Haung Chain、Chao-Hung Lai、Wen-Hong Wang、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Chieh-His Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tzang


SCI 2009

Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jing-Gung Chung、Shun-Fa Yang、Kun-Ling Tsai、Tsan-Hung Chiu、Shin-Da Lee、Hsiu-Chung Ou


SCI 2009

Wei-Wen Kuo、Min-Jin Lu、Cheng-Tzu Liu、Shih-Ping Wu、Chia-Hua Kuo、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Hung-Chien Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee


SCI 2009

Yung-Ming Chang、Ying-Ting Shih、Yueh-Sheng Chen、Chien-Liang Liu、Wen-Kuei Fang、Chang-Hai Tsai、Fuu-Jen Tsai、Wei-Wen Kuo、Tung-Yuan Lai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Chung-Jung Liu、Jeng-Fan Lo、Chia-Hua Kuo、Chun-Hsien Chu、Li-Ming Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Bor-Show Tzang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Kun-Shan Huang、Jaung-Geng Lin、Han-Chung Lee、Fuu-Jen Tsai、Da-Tian Bau、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chun-Hsu Yao、Yueh-Sheng Chen


SCI 2009

Wan-Teng Lin、Chi-Chang Huang、Tien-Jen Lin、Jiun-Rong Chen、Ming-Jer Shieh、Hsiang-Chi Peng、Suh-Ching Yang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Chi-Yuan Chen、Shih-Hwa Chiou、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chia-Ing Jan、Shu-Chun Lin、Wen-Yuan Hu、Shiu-Huey Chou、Chung-Ji Liu、Jeng-Fan Lo


SCI 2009

Yi-Liang Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee、Shih-Wei Chou、Po-Shiuan Hsieh、Yueh-Guey Huang、Chia-Hua Kuo


SCI 2009

Chi-Yuan Chen、Shih-Hwa Chiou、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chia-Ing Jan、Shu-Chun Lin、Wen-Yuan Hu、Shiu-Huey Chou、Chung-Ji Liu、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)*


SCI 2009

Ray-Jade Chen、Wei-Wen Kuo、Mu-Hsin Chang、Chao-Hung Lai、Jin-Ming Hwang、Wu-Hsien Kuo、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Li-Mien Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Chun-Hsien Chu、Bor-Show Tzang、Li-Ming Chen、Chung-Jung Liu、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、James A. Lin、Wei-Wen Kuo、Da-Tian Bau、Chun-Hsu Yao、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2009

Ray-Jade Chen、Wei-Wen Kuo、Mu-Hsin Chang、Chao-Hung Lai、Jin-Ming Hwang、Wu-Hsien Kuo、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Li-Mien Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Li-Chiu Yang、Kuan-Yu Liu、I-Chang Chang、Pao-Hsin Liao、Janet Ing-Yuh Chou、Ming-Yung Chou、Wei-Wen Lin、Jaw-Ji Yang


SCI 2009

Ming-Chin Lu、Tung-Yuan Lai、Jin-Ming Hwang、Hsien-Te Chen、Sheng-Huang Chang、Fuu-Jen Tsai、Hwai-Lee Wang、Chien-Chung Lin、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Yi-Chang Cheng、Li-Mien Chen、Mu-Hsin Chang、Wei-Kung, Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Yi-Chang Cheng、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Jung Liu


SCI 2009

Chung-Jung Liu、Jeng-Fan Lo、Chia-Hua Kuo、Chun-Hsien Chu、Li-Ming Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Bor-Show Tzang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Yi-Chang Cheng、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Chieh-Hsi Wu、Wen-Tong Shu、Chia-Hua Kuo、Jin-Ming Hwang、Hsi-Hsien Hsu、Li-Ming Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2009

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Li-Chiu Yang、Kuan-Yu Liu、Pao-Hsin Liao、Janet Ing-Yuh Chou、Ming-Yung Chou、Wei-Wen Lin、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)*


SCI 2009

Yi-Chang Cheng、Li-Mien Chen、Mu-Hsin Chang、陳維恭(Wei-Kung Chen)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Yi-Chang Cheng、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Jung Liu


SCI 2009

Yi-Chang Cheng、Li-Mien Chen、Mu-Hsin Chang、Wei-Kung, Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Yi-Chang Cheng、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Jung Liu


SCI 2009

Yi-Chang Cheng、Wei-Wen Kuo、Hsi-Chin Wu、ung-Yuan Lai、Jin-Ming Hwang、Wen-Hung Wang、Fuu-Jen Tsai、Jaw-Ji Yang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chun-Hsien Chu


SCI 2009

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Li-Chiu Yang、Kuan-Yu Liu、Pao-Hsin Liao、Janet Ing-Yuh Chou、Ming-Yung Chou、Wei-Wen Lin、Jaw-Ji Yang


SCI 2009

Yi-Chang Cheng、Wei-Wen Kuo、Hsi-Chin Wu、ung-Yuan Lai、Jin-Ming Hwang、Wen-Hung Wang、Fuu-Jen Tsai、Jaw-Ji Yang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chun-Hsien Chu


SCI 2009

Yi-Chang Cheng、Wei-Wen Kuo、Chieh-Hsi Wu、Wen-Tong Shu、Chia-Hua Kuo、Jin-Ming Hwang、Hsi-Hsien Hsu、Li-Ming Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee


SCI 2009

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tsai-Ching Hsu、Wu-Hsien Kuo、Shih-Ping Wu、Yueh-Min Lin、Chun-Yu Yen、Jen-Huang Wu、Bor-Show Tzang


SCI 2009

Tsai-Ching Hsu、Joung-Liang Lan、Shao-Hsuan Kao、Yin-Chang Liu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tzang


SCI 2009

Wei-Wen Kuo、Tsai-Ching Hsu、Mei-Haung Chain、Chao-Hung Lai、Wen-Hong Wang、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Chieh-His Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tzang


SCI 2009

Fu-Yang Ko、Hwai Lee Wang、Chia-Hua Kuo、Li-Mien Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Yueh-Sheng Chen、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Kun Shan Huang、Min-Jin Lu、Yueh-Sheng Chen、Fuu-Jen Tsai、Wei-Wen Kuo、Yi-Chang Cheng、Chien-Chung Lin、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jaung-Geng Lin、Hsiu-Chung Ou、


SCI 2009

Kun Shan Huang、Min-Jin Lu、Yueh-Sheng Chen、Fuu-Jen Tsai、Wei-Wen Kuo、Yi-Chang Cheng、Chien-Chung Lin、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jaung-Geng Lin、Hsiu-Chung Ou、


SCI 2009

Wen-Kuei Fang、Fu-Yang Ko、Hwai Lee Wang、Ming-Chin Lu、Li-Ming Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Yueh-Sheng Chen、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Chi-Chang Huang、Tien-Jen Lin、Yi-Fa Lu、Chun-Chieh Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wan-Teng Lin


SCI 2009

Yi-Chang Cheng、Wei-Wen Kuo、Chieh-Hsi Wu、Wen-Tong Shu、Chia-Hua Kuo、Jin-Ming Hwang、Hsi-Hsien Hsu、Li-Ming Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee


SCI 2009

Chun-Hsien Chu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Ming-Chin Lu、James A. Lin、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Chia-Yih Chu、Wu-Hsien Kuo、Li-Mien Chen、Ling-Yun Chen


SCI 2009

Da-Tian Bau、Hwei-Chung Wang、Chiu-Shong Liu、Chia-Lin Chang、Su-Yin Chiang、Rou-Fen Wang、Chia-Wen Tsai、Yen-Li Lo、Chao A. Hsiung、Cheng-Chieh Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2009

Fu-Yang Ko、Hwai Lee Wang、Chia-Hua Kuo、Li-Mien Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Yueh-Sheng Chen、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Kun Shan Huang、Min-Jin Lu、Yueh-Sheng Chen、Fuu-Jen Tsai、Wei-Wen Kuo、Yi-Chang Cheng、Chien-Chung Lin、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jaung-Geng Lin、Hsiu-Chung Ou、


SCI 2009

Chun-Hsien Chu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、呂明進(Ming-Chin Lu)、James A.Lin、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Chia-Yih Chu、Wu-Hsien Kuo、Li-Mien Chen、Ling-Yun Chen


SCI 2009

Chi-Chang Huang、Tien-Jen Lin、Yi-Fa Lu、Chun-Chieh Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wan-Teng Lin


SCI 2009

Wen-Kuei Fang、Fu-Yang Ko、Hwai Lee Wang、Chia-Hua Kuo、Li-Mien Chen、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2008

Tsai-Ching Hsu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Szu-Yi Chiang、Wen-Xian Lai、Chang-Hai Tsai、Bor-Show Tzang


SCI 2008

李信達(Shin-Da Lee)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Ying-Jui Ho、Ann-Chi Lin、蔡長海、Hsueh Fang Wang、Chia-Hua Kuo、Ai-Lun Yang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jin-Ming Hwang


SCI 2008

Shu-Kuei Huang、Hsueh Fang Wang、Li-Mien Chen、Fuu-Jen Tsai、Hsi-Hsien Hsu、Chia-Hua Kuo、Paulus S. Wang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2008

Tsai-Ching Hsu、Szu-Yi Chiang、Jen-Huang Wu、Chun-Chou Tsai、黃志揚(Chih-Yang Huang)*、Yi-Chen Chen、Bor-Show Tzang


SCI 2008

Shin-Da Lee、Wei-Wen Kuo、Ying-Jui Ho、Ann-Chi Lin、Chang-Hai Tsai、Hsueh-Fang Wang、Chia-Hua Kuo、Ai-Lun Yang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jin-Ming Hwang


SCI 2008

Yueh-Min Lin、Shu-Kuei Huang、Hsueh Fang Wang、Li-Mien Chen、Fuu-Jen Tsai、Hsi-Hsien Hsu、Chia-Hua Kuo、Shyi-Gang P. Wang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee


SCI 2008

Tsai-Ching Hsu、Yi-Chen Chen、Wen-Xian Lai、Szu-Yi Chiang、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tzang


SCI 2008

Tsai-Ching Hsu、Szu-Yi Chiang、Jen-Huang Wu、Chun-Chou Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Chen Chen、Bor-Show Tzang


SCI 2008

Tsai-Ching Hsu、Szu-Yi Chiang、Jen-Huang Wu、Chun-Chou Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Chen Chen、Bor-Show Tzang


SCI 2008

Chun-Hsien Chu、Bor-Show Tzang、Li-Mien Chen、Chia-Hua Kuo、Yi-Chang Cheng、Ling-Yun Chen、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2008

Tsai-Ching Hsu、Ji-Qiang Gao、Ko-Hsiu Lu、Chang-Hai Tsai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tzang


SCI 2008

Shin-Da Lee、Wei-Wen Kuo、Da-Tian Bau、Fu-Yang Ko、Fong-Li Wu、Chia-Hua Kuo、Fuu-Jen Tsai、Paulus S. Wang、Min-Chi Lu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2008

Hsi-Chin Wu、Yu-Lan Yeh、Wei-Wen Kuo、Shu-Kuei Huang、Wu-Hsien Kuo、Dennis Jine-Yuan Hsieh、Ching-Lin Wu、Chang-Hai Tsai、Shin-Da Lee、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2008

Jin-Ming Hwang、Yi-Jiun Weng、James A. Lin、Da-Tian Bau、Fu-Yang Ko、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Chieh-Hsi Wu、Pei-Cheng Lin、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo、


SCI 2008

Chung-Jung Liu、Jin-Ming Hwang、Trang-Tiau Wu、Yi-Hsien Hsieh、Cheng-Chung Wu、Yih-Shou Hsieh、Chang-Hai Tsai、Hsi-Chin Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jer-Yuh Liu


SCI 2008

Mu-Hsin Chang、Wei-Wen Kuo、Ray-Jade Chen、Ming-Chin Lu、Fuu-Jen Tsai、Wu-Hsien Kuo、Ling-Yun Chen、Wen-Jun Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chun-Hsien Chu


SCI 2008

Chung-Jung Liu、Yi-Chang Cheng、Kung-Wei Lee、Hsi-Hsien Hsu、Chun-Hsien Chu、Fuu-Jen Tsai、Chang-Hai Tsai、Chia-Yih Chu、Jer-Yuh Liu、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、BOOKS

專書

2011.

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


Research Signpost 2008.03

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

美國.費城 2018.07

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯


台灣/中國醫藥大學 2018.06

Sudhir Pandey、黃智洋、郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


中國醫藥大學 2018.06

黃祥晏、黃智洋、郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


中國醫藥大學 2018.06

Lawrence Marte、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


中華民國 2018.06

曾嚴審、白培英、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、姚俊旭


中華民國/亞洲大學 2018.06

Srinivasan Nithiyanantham、盧敏吉、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、楊良友


中華民國/亞洲大學 2018.06

王添德、胡幃勛、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯


中華民國/亞洲大學 2018.06

Sudhir Pandey、林冠合、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


中華民國/亞洲大學 2018.06

Le Chi Cong、, Tamilselvi. S、劉耀隆、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、劉哲育


中華民國/亞洲大學 2018.06

Kannathasan.T、鄭隆賓、林志豪(Chih-Hao Lin)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、施子卿


中華民國/亞洲大學 2018.06

Sivalingam Kalaiselvi、鄭宜昌、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、陳悅生


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

蘇易辰、陳冬生、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

Parthasarathi Barik、Shibu Marthandam Asokan、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

陳明正(Ming-Cheng Chen)、朱芫緣(Yuan-Yuan Chu)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台灣/國防醫學院 2018.03

Sudhir Pandey、黃智洋(Chih-Yang Huang)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台灣/國防醫學院 2018.03

Kannathasan Thetchinamoorthy、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

邱致豪(Chih-Hao Chiu)、林冠合(Kuan-Ho Lin)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、許瑞芬(Rwei-Fen S Huang)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

林立勳、廖柏翔、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

許希賢(Hsi-Hsien Hsu)、施惠儂(Hui-Nung Shih)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

劉益昇(Yi-Sheng Liu)、張育郡(Yu-Chun, Chang)、郭薇雯(Wei- Wen Kuo)、廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

黃祥晏(Hsiang-Yen Huang)、黃智洋(Chih-Yang Huang)、郭薇雯(Wei-Wan Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

蘇易辰(Yi-Chen Su)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.11

林建中(Chien-Chung Lin)、Da-Tong Ju、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.11

張鋕鋒(Chih-Fen Chang)、Sh-Yin Lin、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.11

劉益昇(Yi-ShengLiu)、張育郡(Yu-Chun, Chang)、郭薇雯(Wei-WenKuo)、Jer-YuhLiu、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.11

賴昭宏(Chao-Hung Lai)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


加拿大/溫哥華 2017.07

郭薇雯、Shih-Yin Lin、Tung-Sheng Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)


加拿大/溫哥華 2017.07

郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


泰國/蘇美島 2017.06

陳冬生、Shou-Ying Chuang、Meng-Yu Hung、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


泰國/蘇美島 2017.06

Ren-Yu Xeng、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


台大醫院國際會議中心 2017.06

林冠合、Shanmugam Tamilselvi、黃志揚(Chih-yang Huang)


亞洲會議中心 2017.04


亞洲會議中心 2017.04


亞洲會議中心 2017.04


亞大會議中心 2017.04


亞大會議中心 2017.04


亞大會議中心 2017.04


亞大會議中心 2017.04


國防醫學院 2017.03

Hsiang-Yen Huang、Chih-Yang Huang、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Jia-Zun Guan、Ying-Ming Liou、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Jing-Yuan Ching、Jia-Yi Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wan Kuo


國防醫學院 2017.03

Po-Hsiang Liao、Dung-Shen Chen、Wei- Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Marthandam Asokan Shibu、Thetchinamoorthy Kannathasan、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Sudhir Pandey、Shanmugam Tamilselvi、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Tian-De Wang、Jing-Ying Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


國防醫學院 2017.03

Tung-Sheng Chen(、Show-Yih Liou、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Yi-Chen Su、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.11

Yi-Sheng Liu、Hsi-Hsien Hsu、郭薇雯、Meng-Chiung Lin、Jer-Yuh Liu、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.11

郭勛南、郭薇雯、陳冬生、黃志揚(Chih-yang Huang)


Seoul, Korea 2016.09

胡幃勛、黃志揚(Chih-yang Huang)


斯洛伐克-布拉提斯拉瓦 2016.06

Yi-Jie Huang、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


斯洛伐克-布拉提斯拉瓦 2016.06

Yi-Chen Su、Rwei-Fen Syu Huang、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


馬來西亞 2016.06

曾仁佑、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


馬來西亞 2016.06

陳冬生、Show-Yih Liou、Meng-Yu Hung、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


Barcelona, Spain. 2016.05

吳嘉平、黃志揚(Chih-yang Huang)、王錫崗


國防醫學院 2016.03

Jia-Zun Guan、Hsiang Peng Chen、Chih-Yang Huang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Chi-Wen Huang、Wei-Wen Kuo、Jing-Ying Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Fa-Lun Lee、Chih-Yang Huang、Wei-Wen Kuo、Shu-Fen Peng、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Jia Yi Chen、Chih Yang Huang、Wei Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Po-Hsiang Liao、Dung-Shen Chen、Wei- Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Ren-Yu Xenga、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuoa


國防醫學院 2016.03

Shia-Hang Chang、Tung-Sheng Chen、Wei-Wen Kuo、Tzu-Ching Chang、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Yi-Wei Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-WenKuo


國防醫學院 2016.03

Yi-Chen Su、Po-Yu Lu、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Wei-Jen Ting、Zi-Jun Xiao、Xin-Ze Lu、黃志揚(Chih-yang Huang)


亞洲大學 2016.03

蘇易辰、林冠合、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中國醫藥大學立夫大樓B1國際會議廳 2016.03

李法倫、黃智洋、郭薇雯、彭淑芬、黃志揚(Chih-yang Huang)


中國醫藥大學立夫大樓B1國際會議廳 2016.03

楊堯智、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


國防醫學院 2015.03


國防醫學院 2015.03

Zhao-Rong Liu、Min-Chi Lu、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Wei-Jen Ting、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Chih-Yang Huang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Pei-Chen Yang、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


國防醫學院 2015.03

Po-Hsiang Liao、Wei- Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Shou-Ying Chuang、Meng-Yu Hung(、Tung-Sheng Chen(、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Yao-Chih Yang、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


國防醫學院 2015.03

Yi-Chen Su、You-Liang Hsieh、Rwei-Fen Syu Huang、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Yi-Jie Huang、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


國防醫學院 2015.03

Chi-Wen Huang、Wei-Wen Kuo、Jing-Ying Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)


亞洲大學國際會議廳A1011 2015.03

黃義杰、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


亞洲大學國際會議廳A1011 2015.03

楊珮禎、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


亞洲大學國際會議廳A1011 2015.03

楊堯智、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


亞洲大學國際會議廳A1011 2015.03

劉炤榮(Zhao-Rong Liu)、Chien-Wen Hou、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


中國醫藥大學立夫教學大樓105講堂 2014.05

魏妤珉、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


中國醫藥大學立夫教學大樓105講堂 2014.05

Yun-An Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯、Jing-Ying Lin


中國醫藥大學立夫教學大樓105講堂 2014.05

Yu-Min Wei、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


國防醫學院 2014.03

吳嘉平、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Yi-Chieh Tsai、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Yun-An Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo、Jing-Ying Lin


國防醫學院 2014.03

Po-Hsiang Liao、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

黃智洋、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Wei-Jen Ting、郭薇雯、Da-Tian Bau、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Yi-Jiun lin、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Yu-Min Wei、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯


亞洲大學 2014.03

韓建國(Chien-Kuo Han)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯、Marthandam Asokan Shibu、陳悅生


亞洲大學 2014.03

周永振(YUNG-CHEN CHOU)、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、何宗融


亞洲大學 2014.03

謝宥諒(Hsieh H. S.)、郭薇雯、Po-Hsiang Liao、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


亞洲大學 2014.03

廖宏恩(Hung-En Liao)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Meng-Yu Hung、郭薇雯


亞洲大學 2014.03

張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯、Nien-Hung Lee、姚俊旭


亞洲大學 2014.03

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯、Yi-Jiun Lin、劉哲育


台北醫學大學 2013.11

Po-Hsiang Liao、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


台北醫學大學 2013.11

Yi-Jiun lin、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


台北醫學大學 2013.11

黃智洋、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


台北醫學大學 2013.11

Yi-Chieh Tsai、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Jia-Ping Wu、Yueh-Min Lin、Yueh-Min Lin、Chien-Chung Lin、Chia-Hua Kuo、Bor-Show Tzang、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Chao-Hung Lai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Tsui-Hsien Hung、Ying-Lang Tsai、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Chen、Jeng-Fan Lo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Po-Hsiang Liao、Wei- Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Ching-Hsuan Liu、Yu-Feng Chen、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Chung- Hung Liu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei- Wen Kuo


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10


中興大學惠蓀林場 2013.09

賴益平、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


日本京都 2013.05

Chuan-Te Tsai、Yung-Ming Chang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


日本京都 2013.05

Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓六樓第一會議室 2013.05

周彥宏


中國醫藥大學立夫教學大樓六樓第一會議室 2013.05

林依霖


中國醫藥大學立夫教學大樓六樓第一會議室 2013.05

陳佳華


中國醫藥大學立夫教學大樓六樓第一會議室 2013.05


國防醫學院 2013.03

Yi-Lin Lin、Ming-Jen Fan、Chong-Kuei Lii、Tzu-En Lin、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

M. A. Shibu、Da-Ten Bau、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Wei-Jen Ting、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Jia-Ping Wu、Wei-Wen Kuo、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Yen-Hong Chou、Wei-Wen Kuo、Tian-Shung Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

洪翠舷、Ying-Lang Tsai、Wei-wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

S. Catherine Reena Paul、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Chia-Hua Chen、Jeng-Fan Lo、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Chung- Hung Liu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯


亞洲大學 2013.03

謝宥諒(Hsieh H. S.)、陳冬生、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


亞洲大學 2013.03

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、吳嘉平、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、劉哲育


亞洲大學 2013.03

廖宏恩(Hung-En Liao)、林依霖、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯


亞洲大學 2013.03

張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、廖柏翔、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)


亞洲大學 2013.03

韓建國(Chien-Kuo Han)、劉憶帆、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、陳悅生RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.07.01 ~ 2020.06.30

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.07.01 ~ 2019.06.30

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯、黃智洋


2018.09.01 ~ 2019.08.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.10.01 ~ 2019.09.30

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.02.28

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

黃智洋、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

趙坤山、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、李文華、李信達(Shin-Da Lee)、洪士杰、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

胡幃勛、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.07.01 ~ 2018.02.28

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.09.01 ~ 2018.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2017.06.01 ~ 2018.05.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2017.09.01 ~ 2019.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯、黃智洋


2017.09.01 ~ 2018.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2017.04.01 ~ 2019.03.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯


2017.09.01 ~ 2018.08.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.06.01 ~ 2018.05.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.10.05 ~ 2018.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.10.01 ~ 2018.09.30

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.08.01 ~ 2017.06.30

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯、黃智洋


2016.08.01 ~ 2017.07.31

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.02.01 ~ 2016.10.31

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.09.01 ~ 2017.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2016.09.01 ~ 2016.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

盧敏吉、賴怡琪、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.09.01 ~ 2018.08.31

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)


2015.09.01 ~ 2016.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)、林冠合


2015.09.01 ~ 2016.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2013.04.11 ~ 2013.12.31

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)AWARDS

獲獎

2018.06.30

授獎單位:


2018.05.07

授獎單位: 中國醫藥大學


2018.03.25

授獎單位: 中國生理學會


2016.03.27

授獎單位:


2015.03.21

授獎單位: 台灣生物化學及分子生物學學會


2015.03.21

授獎單位:


2015.03.17

授獎單位:


2014.05.14

授獎單位:


2014.03.15

授獎單位: 中國生理學會等


2014.03.15

授獎單位:


2013.03.24

授獎單位: 中國生理學會等


2013.03.24

授獎單位: 中國生理學會等


2012.09.20

授獎單位: 中央研究院


2012.03.17

授獎單位: 中國生理學會等Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TB200105A

(研究所碩士班 )【第107學年第2學期:A班】Thesis Advisor

指導論文

宋?祥 106

生物科技學系


劉炤榮 103

生物科技學系


蘇易辰 103

保健營養生技學系


黃怡菁 099

生物科技學系


徐珮慈 099

生物科技學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

107

指導教授: 黃志揚
學生姓名: 劉子楊


106

指導教授: 黃志揚
學生姓名: 李碩宸