Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 謝長倭
 • 單位/Department: 資訊電機學院資訊工程學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: cwhsien@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立成功大學-電機 博士

經歷/Experience

 • 台灣大學基因體研究中心 - 國防工業研究人員 (2003-10 ~ 2007-10)

專長/Discipline expertise

 • 生物資訊/Bioinformatics
 • 影像處理/Image processing
 • 雷射針灸/Laser Acupuncture
 • 嵌入式系統/Embedded Systems
 • 生醫光電/Biomedical photoelectricity

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chao-Hsien Hsieh


SCI 2020

Chi-Chun Chen、陳政煒(Cheng-Wei Chen)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)*


SCI 2020

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、A. Anastian、R.B.R. Subiakto、R. Hendradi、龍希文(Chi-Wen Lung)


SCI 2020

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、王毅鈞(Y.C. Wang)、S.M. Hsu、C.H. Tseng、C.H. Hsieh


SCI 2020

Shen-Mou Hsu(Shen-Mou Hsu)*、Chih-Hsin Tseng、Chao-Hsien Hsieh、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


SCI 2019

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、S.M. Hsu、H.S. Huang、何靜玫(J.M. Ho)、C.H. Hsieh(C.H. Hsieh)*


SCI 2016

劉劍輝(Chien-Hui Liou)、Chao-Hsien Hsieh、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chi-Hong Wang、Jyh-Horng Chen、Si-Chen Lee(Si-Chen Lee)*


SCI 2012

吳季華(Jih-Huah Wu)、Wen-Dien Chang、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Joe-Air Jiang、Wei Fang、Yi-Chia Shan、Yang-Chyuan Chang(Yang-Chyuan Chang)*


SCI 2011

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、吳季華(Jih-Huah Wu)、謝昭賢(Chao-Hsien Hsieh)*、王貴芳(Qwa-Fun Wan)、陳志宏(Jyh-Horng Chen)


SCI 2010

劉劍輝(Chien-Hui Liou)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、謝昭賢(Chao-Hsien Hsieh;)、陳德祐(Der-Yow Chen)、王志宏(Chi-Hong Wang)、陳志宏(Jyh-Horng Chen)、李嗣涔(Si-Chen Lee)*


Other 2010

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Jih-huah Wu、Chao-hsien HSIEH、Qwa-fun WANG、Jyh-horng CHEN(Jyh-horng CHEN)*


SCI 2010

In-Tsang Lin、Hong-Chang Yang、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Tun Jao、Jyh-Horng ChenPATENTS

專利

2016-04-01 ~ 2025-12-17

中華民國新型專利:M519491CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taiwan/Taichung 2020.11

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、 J. Tsai、C. Stefanie、王昭能(Charles C.N. Wang)、張文鐘(wen-thong chang)


金門 2017.03

邱馨瑩、許致榮、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、廖本義、龍希文


Hawaii, USA 2015.06

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Qwa-Fun Wang、Jyh-Horng Chen


台中市 2015.06

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、龍希文


台中市 2015.06

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、龍希文


台中市 2015.06

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、龍希文


Hanzhu, China 2015.05

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


Washington, DC, USA 2014.11

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


Chicago 2014.08

Liao, Fuyuan、Brooks, Ian、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Rice, Ian M.、Jankowska, Maria M.、Jan, Yih-Kuen


Hamburg, Germany, 2014.06

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


Nanjing,China 2014.05


Taiwan, Taichung 2013.07

Zhong Zheng、Zhan-Chang Yuan、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Pei-Xuan Lin、龍希文


Seattle,USA 2013.06

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


Québec City, Canada 2011.06

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chao-Hsien Hsieh、Qwa-Fun Wang、Jyh-Horng Chen


Wuham, China 2011.05

鐘明峰(Ming-Fong Jong)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Tzung-Lieh Yeh


台灣 2010.10

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、吳季華、謝昭賢、王貴芳、陳志宏


台灣 2010.10

蘇修峰、黃亦笙、吳宏乾、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、吳季華


台灣 2010.10

鍾明峰、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、葉宗烈


Barcelona, Spain 2010.06

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chao-Hsien Hsieh、Qwa-Fun Wang、Jyh-Horng Chen


台灣 2009.10

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、吳季樺、謝昭賢、王貴芳、陳志宏


台灣 2009.10

劉哲宇、葉星辰、吳宏乾、陳威勝、黃德成、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、吳季樺


Munich, Germany. 2009.09


San Francisco, CA. 2009.06

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


San Francisco, CA. 2009.06

C-H Hsieh、C-H Liou,、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、C-H Wang、L-K Ho,、J-H Chen


San Francisco, CA. 2009.06

C-H Liou、C-H Hsieh、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、C-H Wang、S-C Lee、J-H Chen


台灣 2008.12

陳信富、單益嘉、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、陳信揚、吳季樺


Melbourne, Australia 2008.06

Chao-Hsien Hsieh、Chien-Hui Liou、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chi-Hong Wang、Li-Kang Ho、Jyh-Horng Chen


Lyon, French 2007.08

Edzer Wu、Li-Wei Kuo、Fu-Hsing Wu、Chien-Fang Hsu、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Jyh-Horng Chen、Tzi-Dar Chiueh


Chicago 2007.06

Chao-Hsien Hsieh、Chien-Hui Liou、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Pai-Feng Yang、Chi-Hong Wang、Li-Kang Ho、yh-Horng Chen


台灣 2006.12

謝孟錡、吳億澤、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、劉建惟、陳志宏


台灣 2006.12

劉劍輝、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、謝昭賢、王志弘、李嗣涔、陳志宏


台灣 2006.12

慎基德、曾俊豪、王炫凱、趙一平、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、陳志宏


台灣 2006.12

陳凱淵、郭立威、林胤藏、楊鴻昌、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、陳志宏


Florence, Italy 2006.10

Chao-Hsien Hsieh、Chien-Hui Liou、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chi-Hong Wang、Li-Kang Ho、Jyh-Horng Chen


Seoul 2006.08

Chien-Hui Liou、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chao-Hsien Hsieh、Chi-Hong Wang、Si-Chen Lee、Jyh-Horng Chen


Seoul 2006.08

Kai-Yuan Chen、Li-Wei Kuo、In-Tsang Lin、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Hong-Chang Yang、Jyh-Horng Chen


Seoul 2006.08

Meng-Chi Hsieh、Edzer Wu、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chien-Wei Liu、Jyh-Horng Chen


Seoul 2006.08

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chi-Te Shen、Yi-Ping Chao、Jyh-Horng Chen


Seoul, Korea 2006.08

Chien-Hui Liou、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chao-Hsien Hsieh、Chi-Hong Wang、Si-Chen Lee、Jyh-Horng Chen


Florence, Italy 2006.06

Chien-Hui Liou、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chao-Hsien Hsieh、Chi-Hong Wang、Si-Chen Lee、Jyh-Horng Chen


台灣 新竹 2006.04

謝孟錡、吳億澤、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、劉建惟、陳志宏


台灣 2005.12

劉劍輝、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、謝昭賢、王志弘、李嗣涔、陳志宏


台灣 2005.12

慎基德、趙一平、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、陳志宏


Melbourne, Australia 2005.11

]In-Tsang Lin、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Li-Wei Kuo、Hong-Chang Yang、Herng-Er Horng、Wei-Hao Chang、Jyh-Horng Chen


Melbourne, Australia 2005.11

In-Tsang Lin、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Li-Wei Kuo、Hong-Chang Yang、Herng-Er Horng、Wei-Hao Chang、Jyh-Horng Chen


Cologne, Germany 2005.09

I-T. Lin、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Li-Wei Kuo、H-C. Yang、W-H. Chang、J-H. Chen


China 2005.09

Chien-Hui Li、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chao-Hsien H、Chi-Hong Wa、Si-Chen Lee、Jyh-Horng Ch


Shanghai, China 2005.09

In-Tsang Lin、Hong-Chang Yang、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Li-Wei Kuo、Ching Yao、Wei-Hao Chang、Jyh-Horng Chen


China 2005.09

Chien-Hui Li、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chao-Hsien H、Chi-Hong Wan、Si-Chen Lee、Jyh-Horng Ch


China 2005.09

Edzer Wu、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Chien-Wei Li、Jyh-Horng Ch


Shanghai, China 2005.09

In-Tsang Lin、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Li-Wei Kuo、Hong-Chang Yang、Ching Yao、Wei-Hao Chang、Jyh-Horng Chen


Toronto, Canada 2005.06

C.H. Liou、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Li-Wei Kuo、Hong-Chang Yang、Ching Yao,、Wei-Hao Chang、Jyh-Horng Chen


Florida, USA 2005.05

In-Tsang Lin、Hong-Chang Yang、Li-Wei Kuo、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Ching Yao、Wei-Hao Chang、Jyh-Horng Chen


台灣 2005.04

劉劍輝、謝昭賢、李嗣涔、方識欽、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、陳志宏


台灣 2004.12

王志弘、陳家芳、吳昌衛、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、陳志宏


Budapest, Hungary 2004.06

C.H. Liou、C.H. Hsieh、S.C. Lee、S.C.Fang、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、J.H. Chen


台灣 2004.04

劉劍輝、謝昭賢、李嗣涔、方識欽、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、陳志宏


台灣 2003.12

黃建峻、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、毛齊武、楊明興、葉宗烈RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.08.01 ~ 2021.07.31

許儷絹(Li-Chuan Hsu)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2019.04.01 ~ 2019.08.15

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

許儷絹(Li-Chuan Hsu)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2017.11.01 ~ 2018.10.31

黃仲陵(Chung-Lin Huang)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、沈育芳(Yu-Fang Shen)、郭哲男(Che-Nan Kuo)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、龍希文


2016.08.01 ~ 2017.07.31

龍希文、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2016.11.01 ~ 2017.10.31

黃仲陵(Chung-Lin Huang)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

龍希文、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2015.11.01 ~ 2016.10.31

林智揚(CHIH-YANG LIN)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、黃仲陵(Chung-Lin Huang)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、龍希文


2013.01.01 ~ 2014.12.31

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2010.01.01 ~ 2010.12.31

陸鵬舉 教授、王汎熒教授、呂宗行副教授、武孟餘醫師、協同主持人劉建惟助理教授、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)AWARDS

獲獎

2018.05.09

授獎單位:


2014.02.16

授獎單位: 中山大學


2011.03.19

授獎單位:


2006.12.16

授獎單位: 中華民國生物醫學工程學會


2006.12.20

授獎單位: 國家生 技醫療產業策進會


2006.04.28

授獎單位: 國研院奈米元件實驗室


2005.12.17

授獎單位: 中華民國生物醫學工程學會Exhibitions

展演

202-01-15~202-01-15

謝長倭 中國附醫癌症中心大樓一樓階梯會議室


2015-05-07~2015-05-07

謝長倭 高雄榮民總醫院放射部


2015-01-22~2015-01-22

謝長倭 嘉義大學 自動化中心


2014-03-14~2014-03-14

謝長倭 國立暨南國際大學


2011-08-21 ~2011-08-21

謝長倭 台南市文化中心


2010-07-25 ~2010-07-25

謝長倭 臺南市立文化中心Course Information

授課課程

XXU00122A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


XDU00190A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
使學生理解行動裝置之架構以及一些軟體開發工具的介紹


EO310265A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
期望同學對物聯網產葉及其開發流程有所認識; 本系所提供的相關物聯網開發套件的摸索熟悉, 於將來研發工作及職場應用有所助益!


EO310156A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
本課程的教學目標是培養大學部高年級生具資訊科技相關議題資料蒐集與歸納能力,並使其透過專題研討方式呈現彙整之書面及口頭報告。


EE300037D

(大學日間部 )【第111學年第1學期:D班】


EE300015B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
教導學生了解人工智慧在資訊與多媒體中的相關應用,並且介紹各種人工智慧的相關技術,讓同學了解各種人工智慧的特性與應用時機。


EE300015A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
教導學生了解人工智慧在資訊與多媒體中的相關應用,並且介紹各種人工智慧的相關技術,讓同學了解各種人工智慧的特性與應用時機。Thesis Advisor

指導論文

黃俊瑋 109

資訊工程學系


蔡韻如 108

光電與通訊學系


邱彥彰 104

創意商品設計學系


鍾啟盟 103

光電與通訊學系


鍾明峰 099

光電與通訊學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

資工系 110

指導教授: 謝長倭
學生姓名: 黃裕傑


108

指導教授: 謝長倭
學生姓名: 邱柏嘉