Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 黃晉修
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院食品營養與保健生技學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: cshuang@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立中興大學-食品暨應用生物科技 博士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

 • 食品營養學/Food Nutrition
 • 癌症生物學/Cancer Biology
 • 營養與代謝/Nutrition and metabolism
 • 保健食品/Healthy food
 • 動物實驗/Animal experiment
 • 營養學/Nutrition
 • 食品科學/food science
 • 基因治療/Gene therapy
 • 細胞生物學/Cell Biology
 • 生物技術/Biotechnology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、殷湄晶(Mei-chin Yin)*


Other 2021

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


SCI 2021

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


SCI 2021

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、陳暉雯*


SCI 2020

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2020

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2019

Hung-ChihLin、李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Haw-WenChen(Haw-WenChen)*


SCI 2019

Li-Yu Wang、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、 Yu-Hsuan Chen、 Chien-Chih Chen、Cheng-Hung Chuang(Cheng-Hung Chuang)*


SCI 2019

Li-Chien Chang、Hai-Lun Sun、Chia-Han Tsai、Chia-Wen Kuo、Kai-Li Liu、李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Chien-Chun Li(Chien-Chun Li)*


SCI 2019

Wei-Ting Chuang、Yun-Ta Liu、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Chia-Wen Lo、Hsien-Tsung Yao、Haw-Wen Chen、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2018

Chien-Chun Li、Chih-Ching Yen、Ciou-Ting Fan、Wei-Ting Chuang、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Haw-Wen Chen、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2018

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Haw-Wen Chen、Tzu-Yu Lin、Ai-Hsuan Lin、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2018

Chien-Hao Huang、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Miao-Lin Hu、Cheng-Hung Chuang(Cheng-Hung Chuang)*


2016

Wen-Teish Chang、Cheng-Hung Chuang、李宛如(Wan-Ju Lee)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)*


2016

Cheng-Hung Chuang(Cheng-Hung Chuang)*、Cheng-Chih Tsai、En-Shyh Lin、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Yun-Yu Lin、Chuan-Ching Lan、Chun-Chih Huang


2016

Ching-Chu Chen、Wei-Ting Chuang、Ai-Hsuan Lin、Chia-Wen Tsai、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Yun-Ting Chen、Haw-Wen Chen、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2015

Pei-Yin Chen、John Wang、Yi-Chin Lin、Chien-Chun Li、Chia-Wen Tsai、Te-Chung Liu、Haw-Wen Chen、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*、Kai-Li Liu


SCI 2015

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Ai-Hsuan Lin、Ting-Chun Yang、Kai-Li Liu、Haw-Wen Chen、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2014

Haw-Wen Chen、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Chien-Chun Li、Ai-Hsuan Lin、Yu-Ju Huang、Tsu-Shing Wang、Hsien-Tsung Yao、李宗貴(Chong-Kuei Lii)


SCI 2013

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


SCI 2013

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Hung-Hsi Hu、Ya-Mei Tsai、Wen-Teish Chang


SCI 2013

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*、莊正宏(Cheng-Hung Chuang)、羅翠芬(Tsue-Feng Lo)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)


SCI 2013

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、李宗貴(Chong-Kuei Lii)、Ai-Hsuan Lin、Yu-Wen Yeh、Hsien-Tsung Yao、Chien-Chun Li、Tsu-Shing Wang、Haw-Wen Chen(Haw-Wen Chen)*


Other 2013

Shu-Ting Chan、Nae-Cherng Yang、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Jiunn-Wang Liao、Shu-Lan Yeh(Shu-Lan Yeh)*


SCI 2013

Haw-Wen Chen、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Pei-Fen Liu、Chien-Chun Li、Chiung-Tong Chen、Cheng-Tzu Liu、Jia-Rong Chiang、Hsien-Tsung Yao、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2012

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*、呂世傑(Shih-Chieh Lyu)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)


SCI 2012

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*、呂世傑(Shih-Chieh Lyu)、Jen-Yin Chen、胡淼琳(Miao-Lin Hu)


SCI 2012

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、Chun-Yin Huang、陳暉文(Haw-Wen Chen)、Mun-Yew Chow、Yu-Ru Lin、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Chia-Wen Tsai(Chia-Wen Tsai)*


SCI 2012

Shih-Jei Tsai、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Wing-Yiu Kam、Hui-Ying Huang、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)*


SCI 2012

張駿志(Chun-Chih Chang)、李婉如(Wan-Ju Lee)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)*


SCI 2012

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*


SCI 2011

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、Chun-Yin Huang、Haw-Wen Chen、Mun-Yew Chow、Yu-Ru Lin、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、蔡佳文(Chia-Wen Tsai)*


SCI 2011

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)、邱蘭琪(Lan-Chi Chiu)


SCI 2011

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)*


SCI 2011

林佳育(LIN CY)、Shih-Jei Tsai、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)


SCI 2011

楊智敏(Chih-Min Yang)、顏宇彤(Yeu-Torng Yen)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)*


SCI 2010

莊正宏(Cheng-Hung Chuang)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)*


SCI 2010

許明志(Ming-Jyh Sheu)、Pei-Yu Chou、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、I-Chun Tsai、Yi-Chung Chien、Sung-Yuan Lin、Huei-Yann Tsai、Hsu-Chen Cheng、Chieh-HsiWu


SCI 2009

林佳育(CHIA-YU LIN)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃俊瑩(Huang, Chun-Yin)、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)BOOKS

專書

五南圖書出版股份有限公司 2018.07

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、莊正宏、詹恭巨、趙文婉


華格那企業有限公司 2016.08

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃詩茜、陳妙齡、黃青真、蘇慧敏、蔡帛蓉、吳映蓉、洪永翰、簡怡雯、張振崗


華格那企業有限公司 2011.03


華格那企業有限公司 2010.09BOOK CHAPTERS

專書論文

華格那企業有限公司 2011


華格那企業有限公司 2010PATENTS

專利

2019-02-21 ~ 2037-11-19

中華民國發明專利:I651089CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣/台中 2021.06

吳萱儀、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台灣/台北/實踐大學 2019.05

李宛曄、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台灣/台北/實踐大學 2019.05

黃珮瑄、呂嘉薇、林佩珊、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


美國 芝加哥 2017.04

林佩珊(1. Pei-Shan Lin)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)


美國 芝加哥 2017.04

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台中 2016.12

黃珮芬、鐘家騏、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台中 2016.12

林佩珊、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


嘉南藥理大學 2015.05

游文旗(Wen-Chi Yu)、蔡燕怡(Yan-Yi Tsai)、林潔宜(Jie-Yi Lin)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


嘉南藥理大學 2015.05

劉奕脩(Yi-Hsiu Liu)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


亞洲大學國際會議廳A101 2015.03

林潔宜(Jie-Yi Lin)、蔡燕怡(Yan-Yi Tsai)、游文旗(Wen-Chi Yu)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


亞洲大學國際會議聽A101 2015.03

謝凰玲(Huang-Ling Hsieh)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


亞洲大學國際會議聽A101 2015.03


Taipei 2013.11


中國醫藥大學 2013.05

何孟翰、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


中國醫藥大學 2013.05

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台北 輔仁大學 2012.11


台北 輔仁大學 2012.11


Taipei, Taiwan 2011.11


新加坡 2011.07

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃宜庭(Yi-Ting Huang)


中國醫藥大學 B1國際會議廳 2011.03

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


中國醫藥大學 B1國際會議廳 2011.03

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


國立中興大學圖書館7樓國際會議廳 2010.12

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


國立中興大學圖書館7樓國際會議廳 2010.12

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


國立中興大學圖書館7樓國際會議廳 2010.12

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


國立中興大學圖書館7樓國際會議廳 2010.12

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


輔仁大學 2010.05

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


輔仁大學 2010.05

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


輔仁大學 2010.05

李婉如、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、張駿志


輔仁大學 2010.05


宜蘭大學 2009.11

林雯琇、林宜慧、陳閔學、張駿志、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


宜蘭大學 2009.11

賴忠維、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、趙哲毅(Che-Yi Chao)、李婉如、韓建國(Chien-Kuo Han)


宜蘭大學 2009.11

蔡宛蒓、潘純瑩、楊家偉、賴忠維、趙哲毅(Che-Yi Chao)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台中 2008.11

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、邱蘭琪(Lan-Chi Chiu)、呂世傑(Shih-Chieh Lyu)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.08.01 ~ 2020.02.28

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2019.06.01 ~ 2020.05.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2017.09.01 ~ 2018.08.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.07.01 ~ 2015.02.28

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2017.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2017.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2017.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2015.10.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2015.10.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2012.05.15 ~ 2013.05.14

李宗貴、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2011.01.01 ~ 2011.12.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2010.01.01 ~ 2010.03.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2010.08.01 ~ 2013.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2010.01.01 ~ 2010.12.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2009.01.01 ~ 2009.03.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2009.02.01 ~ 2010.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2009.07.01 ~ 2009.09.30

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2008.12.01 ~ 2009.11.30

黃晉修(Chin-Shiu Huang)AWARDS

獲獎

2019.07.15

授獎單位: 本校


2019.05.24

授獎單位: 本校


2019.05.24

授獎單位: 本校


2018.06.29

授獎單位: 本校


2017.11.08

授獎單位: 本校


2017.07.11

授獎單位: 本校


2015.11.04

授獎單位: 本校


2015.10.27

授獎單位: 本校


2015.03.21

授獎單位: 本校


2015.03.21

授獎單位: 本校


2015.03.15

授獎單位: 本校


2015.03.17

授獎單位: 本校


2015.03.17

授獎單位: 本校


2014.03.21

授獎單位: 本校


2012.03.17

授獎單位:


2012.03.17

授獎單位:


2011.09.21

授獎單位: 本校


2011.03.19

授獎單位:


2011.03.15

授獎單位: 中國醫藥大學及亞洲大學


2010.05.22

授獎單位: 台灣營養學會、ESPRI紐西蘭奇異果國際行銷公司Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TF500220A

(進修學士班 )【第111學年第1學期:A班】
促使學生充分瞭解並熟悉團體膳食製備的定義, 目的及相關之菜單設計, 採購, 驗收, 貯存, 撥發, 製備前處理, 烹調, 供應, 餐食安全及衛生, 設備及佈局, 人事管理, 行銷管理等工作內容.


TF500036A

(進修學士班 )【第111學年第1學期:A班】
飲食營養與我們健康生活息息相關。本課程旨在瞭解營養與健康的關係,同時學習如何藉由健全的飲食來促進健康並預防疾病。


TF500019A

(進修學士班 )【第111學年第1學期:A班】
本課程為基礎的食品課程,內容廣泛但淺顯,修習本課程一方面對食品的特性有入門的了解,一方面有助於其後一系列食品相關課程的學習。


TF310163B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
讓學生充分瞭解團體膳食製備的組織與流程, 體驗各項工作並從中汲取經驗, 及培養領導, 計劃, 組織, 協調, 溝通, 合作及管理等能力.


TF310162B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
促使學生充分瞭解並熟悉團體膳食製備的定義, 目的及相關之菜單設計, 採購, 驗收, 貯存, 撥發, 製備前處理, 烹調, 供應, 餐食安全及衛生, 設備及佈局, 人事管理, 行銷管理等工作內容.


TF310125A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
增進學生對於生化學、生理學、細胞分子生物學及營養基因體學的基礎瞭解。


TF310114A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


TF310106A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
飲食營養與我們健康生活息息相關。本課程旨在瞭解營養與健康的關係,同時學習如何藉由健全的飲食來促進健康並預防疾病。


TF310102B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
使學生理解、應用、分析、綜合、比較、推論、評估本課程之理論與概念


TF310024A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
本課程為基礎的食品課程,內容廣泛但淺顯,修習本課程一方面對食品的特性有入門的了解,一方面有助於其後一系列食品相關課程的學習Thesis Advisor

指導論文

呂詩縈 102

保健營養生技學系


何孟翰 102

保健營養生技學系


黃遴蓁 099

保健營養生技學系


邱嵐琪 098

保健營養生技學系


呂世傑 098

食品暨應用生物科技學系


李婉如 098

保健營養生技學系


郭翰宗 098

保健營養生技學系


葛俊宏 097

保健營養生技學系


蔡雅媚 097

保健營養生技學系


賴宗維 097

保健營養生技學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

保健營養生技學系 106

指導教授: 黃晉修
學生姓名: 許宸瑄