Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 黃晉修
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院食品營養與保健生技學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: cshuang@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立中興大學-食品暨應用生物科技 博士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

 • 食品營養學/Food Nutrition
 • 癌症生物學/Cancer Biology
 • 營養與代謝/Nutrition and metabolism
 • 保健食品/Healthy food
 • 動物實驗/Animal experiment
 • 營養學/Nutrition
 • 食品科學/food science
 • 基因治療/Gene therapy
 • 細胞生物學/Cell Biology
 • 生物技術/Biotechnology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


SCI 2021

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、殷湄晶(Mei-chin Yin)*


Other 2021

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


SCI 2021

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


SCI 2021

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、陳暉雯*


SCI 2020

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2020

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2019

Hung-ChihLin、李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Haw-WenChen(Haw-WenChen)*


SCI 2019

Li-Yu Wang、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、 Yu-Hsuan Chen、 Chien-Chih Chen、Cheng-Hung Chuang(Cheng-Hung Chuang)*


SCI 2019

Li-Chien Chang、Hai-Lun Sun、Chia-Han Tsai、Chia-Wen Kuo、Kai-Li Liu、李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Chien-Chun Li(Chien-Chun Li)*


SCI 2019

Wei-Ting Chuang、Yun-Ta Liu、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Chia-Wen Lo、Hsien-Tsung Yao、Haw-Wen Chen、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2018

Chien-Chun Li、Chih-Ching Yen、Ciou-Ting Fan、Wei-Ting Chuang、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Haw-Wen Chen、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2018

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Haw-Wen Chen、Tzu-Yu Lin、Ai-Hsuan Lin、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2018

Chien-Hao Huang、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Miao-Lin Hu、Cheng-Hung Chuang(Cheng-Hung Chuang)*


2016

Wen-Teish Chang、Cheng-Hung Chuang、李宛如(Wan-Ju Lee)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)*


2016

Cheng-Hung Chuang(Cheng-Hung Chuang)*、Cheng-Chih Tsai、En-Shyh Lin、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Yun-Yu Lin、Chuan-Ching Lan、Chun-Chih Huang


2016

Ching-Chu Chen、Wei-Ting Chuang、Ai-Hsuan Lin、Chia-Wen Tsai、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Yun-Ting Chen、Haw-Wen Chen、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2015

Pei-Yin Chen、John Wang、Yi-Chin Lin、Chien-Chun Li、Chia-Wen Tsai、Te-Chung Liu、Haw-Wen Chen、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*、Kai-Li Liu


SCI 2015

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Ai-Hsuan Lin、Ting-Chun Yang、Kai-Li Liu、Haw-Wen Chen、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2014

Haw-Wen Chen、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Chien-Chun Li、Ai-Hsuan Lin、Yu-Ju Huang、Tsu-Shing Wang、Hsien-Tsung Yao、李宗貴(Chong-Kuei Lii)


SCI 2013

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


SCI 2013

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Hung-Hsi Hu、Ya-Mei Tsai、Wen-Teish Chang


SCI 2013

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*、莊正宏(Cheng-Hung Chuang)、羅翠芬(Tsue-Feng Lo)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)


SCI 2013

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、李宗貴(Chong-Kuei Lii)、Ai-Hsuan Lin、Yu-Wen Yeh、Hsien-Tsung Yao、Chien-Chun Li、Tsu-Shing Wang、Haw-Wen Chen(Haw-Wen Chen)*


Other 2013

Shu-Ting Chan、Nae-Cherng Yang、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Jiunn-Wang Liao、Shu-Lan Yeh(Shu-Lan Yeh)*


SCI 2013

Haw-Wen Chen、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Pei-Fen Liu、Chien-Chun Li、Chiung-Tong Chen、Cheng-Tzu Liu、Jia-Rong Chiang、Hsien-Tsung Yao、李宗貴(Chong-Kuei Lii)*


SCI 2012

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*、呂世傑(Shih-Chieh Lyu)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)


SCI 2012

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*、呂世傑(Shih-Chieh Lyu)、Jen-Yin Chen、胡淼琳(Miao-Lin Hu)


SCI 2012

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、Chun-Yin Huang、陳暉文(Haw-Wen Chen)、Mun-Yew Chow、Yu-Ru Lin、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、Chia-Wen Tsai(Chia-Wen Tsai)*


SCI 2012

Shih-Jei Tsai、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、Wing-Yiu Kam、Hui-Ying Huang、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)*


SCI 2012

張駿志(Chun-Chih Chang)、李婉如(Wan-Ju Lee)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)*


SCI 2012

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*


SCI 2011

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、Chun-Yin Huang、Haw-Wen Chen、Mun-Yew Chow、Yu-Ru Lin、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、蔡佳文(Chia-Wen Tsai)*


SCI 2011

黃晉修(Chin-Shiu Huang)*、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)、邱蘭琪(Lan-Chi Chiu)


SCI 2011

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)*


SCI 2011

林佳育(LIN CY)、Shih-Jei Tsai、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)


SCI 2011

楊智敏(Chih-Min Yang)、顏宇彤(Yeu-Torng Yen)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)*


SCI 2010

莊正宏(Cheng-Hung Chuang)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)*


SCI 2010

許明志(Ming-Jyh Sheu)、Pei-Yu Chou、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、I-Chun Tsai、Yi-Chung Chien、Sung-Yuan Lin、Huei-Yann Tsai、Hsu-Chen Cheng、Chieh-HsiWu


SCI 2009

林佳育(CHIA-YU LIN)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃俊瑩(Huang, Chun-Yin)、殷梅津(YIN, MEI-CHIN)BOOKS

專書

五南圖書出版股份有限公司 2018.07

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、莊正宏、詹恭巨、趙文婉


華格那企業有限公司 2016.08

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃詩茜、陳妙齡、黃青真、蘇慧敏、蔡帛蓉、吳映蓉、洪永翰、簡怡雯、張振崗


華格那企業有限公司 2011.03


華格那企業有限公司 2010.09BOOK CHAPTERS

專書論文

華格那企業有限公司 2011


華格那企業有限公司 2010PATENTS

專利

2019-02-21 ~ 2037-11-19

中華民國發明專利:I651089CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣/台中 2021.06

吳萱儀、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台灣/台北/實踐大學 2019.05

李宛曄、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台灣/台北/實踐大學 2019.05

黃珮瑄、呂嘉薇、林佩珊、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


美國 芝加哥 2017.04

林佩珊(1. Pei-Shan Lin)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)


美國 芝加哥 2017.04

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台中 2016.12

黃珮芬、鐘家騏、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台中 2016.12

林佩珊、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


嘉南藥理大學 2015.05

游文旗(Wen-Chi Yu)、蔡燕怡(Yan-Yi Tsai)、林潔宜(Jie-Yi Lin)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


嘉南藥理大學 2015.05

劉奕脩(Yi-Hsiu Liu)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


亞洲大學國際會議廳A101 2015.03

林潔宜(Jie-Yi Lin)、蔡燕怡(Yan-Yi Tsai)、游文旗(Wen-Chi Yu)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


亞洲大學國際會議聽A101 2015.03

謝凰玲(Huang-Ling Hsieh)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


亞洲大學國際會議聽A101 2015.03


Taipei 2013.11


中國醫藥大學 2013.05

何孟翰、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


中國醫藥大學 2013.05

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


台北 輔仁大學 2012.11


台北 輔仁大學 2012.11


Taipei, Taiwan 2011.11


新加坡 2011.07

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、黃宜庭(Yi-Ting Huang)


中國醫藥大學 B1國際會議廳 2011.03

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


中國醫藥大學 B1國際會議廳 2011.03

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


國立中興大學圖書館7樓國際會議廳 2010.12

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


國立中興大學圖書館7樓國際會議廳 2010.12

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


國立中興大學圖書館7樓國際會議廳 2010.12

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


國立中興大學圖書館7樓國際會議廳 2010.12

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


輔仁大學 2010.05

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


輔仁大學 2010.05

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


輔仁大學 2010.05

李婉如、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、張駿志


輔仁大學 2010.05


宜蘭大學 2009.11

林雯琇、林宜慧、陳閔學、張駿志、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


宜蘭大學 2009.11

賴忠維、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、趙哲毅(Che-Yi Chao)、李婉如、韓建國(Chien-Kuo Han)


宜蘭大學 2009.11

蔡宛蒓、潘純瑩、楊家偉、賴忠維、趙哲毅(Che-Yi Chao)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台中 2008.11

黃晉修(Chin-Shiu Huang)、邱蘭琪(Lan-Chi Chiu)、呂世傑(Shih-Chieh Lyu)、胡淼琳(Miao-Lin Hu)RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.08.01 ~ 2020.02.28

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2019.06.01 ~ 2020.05.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

李宗貴(Chong-Kuei Lii)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2017.09.01 ~ 2018.08.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.07.01 ~ 2015.02.28

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2017.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2017.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2017.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2015.10.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2014.08.01 ~ 2015.10.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2012.05.15 ~ 2013.05.14

李宗貴、黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2011.01.01 ~ 2011.12.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2010.01.01 ~ 2010.03.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2010.08.01 ~ 2013.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2010.01.01 ~ 2010.12.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2009.01.01 ~ 2009.03.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2009.02.01 ~ 2010.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2009.07.01 ~ 2009.09.30

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

黃晉修(Chin-Shiu Huang)


2008.12.01 ~ 2009.11.30

黃晉修(Chin-Shiu Huang)AWARDS

獲獎

2019.07.15

授獎單位: 本校


2019.05.24

授獎單位: 本校


2019.05.24

授獎單位: 本校


2018.06.29

授獎單位: 本校


2017.11.08

授獎單位: 本校


2017.07.11

授獎單位: 本校


2015.11.04

授獎單位: 本校


2015.10.27

授獎單位: 本校


2015.03.21

授獎單位: 本校


2015.03.21

授獎單位: 本校


2015.03.15

授獎單位: 本校


2015.03.17

授獎單位: 本校


2015.03.17

授獎單位: 本校


2014.03.21

授獎單位: 本校


2012.03.17

授獎單位:


2012.03.17

授獎單位:


2011.09.21

授獎單位: 本校


2011.03.19

授獎單位:


2011.03.15

授獎單位: 中國醫藥大學及亞洲大學


2010.05.22

授獎單位: 台灣營養學會、ESPRI紐西蘭奇異果國際行銷公司Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TF500225A

(進修學士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>本課程授課主要內容因為生物技術廣泛應用於食品工業,所以本課程以介紹基礎生物技術的原理,再介紹運用於食品工業的現況與未來發展,包括微生物、植物、動物,以及海洋生物等研究應用範疇,使學生瞭解基礎學理,並啟發他們深入研究探索的興趣。


TF500049A

(進修學士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>讓學生瞭解生命所經歷各個時期的營養需求以及相關注意事項,落實營養均衡的人生並活出健康與營養。


TF310111A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TF310103A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>建立學生對六大類食物之認識與份量概念。闡述營養的基本原理與概念,由實驗中,建立學生對於主食類、肉類、豆類製品、奶類、蛋類、油脂類、蔬菜類、水果類等特性及其份量之認識與實作。


TF310101A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>介紹日常飲食中各類營養素及均衡飲食的重要性,瞭解食物代換的概念,建立學生正確的營養觀念及健康的飲食習慣。


TF310079A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>促使學生能夠藉由實務實習,來增進學生的營養專業知能,達到學用合一,並建立正確的職業倫理和服務態度,同時讓學生具備營養師專技高考之資格。Thesis Advisor

指導論文

呂詩縈 102

保健營養生技學系<br>


何孟翰 102

保健營養生技學系<br>


黃遴蓁 099

保健營養生技學系<br>


邱嵐琪 098

保健營養生技學系<br>


呂世傑 098

食品暨應用生物科技學系<br>


李婉如 098

保健營養生技學系<br>


郭翰宗 098

保健營養生技學系<br>


葛俊宏 097

保健營養生技學系<br>


蔡雅媚 097

保健營養生技學系<br>


賴宗維 097

保健營養生技學系<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

保健營養生技學系 106

指導教授: 黃晉修<br> 學生姓名: 許宸瑄