Profile

基本資料

  • 姓名/Name: 莊政宏
  • 單位/Department: 資訊電機學院資訊工程學系
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: chchuang@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立中正大學-電機 博士

經歷/Experience

  • 中央研究院統計科學研究所 - 博士後研究 (2003-01 ~ 2007-01)

專長/Discipline expertise

  • 影像處理/Image processing
  • 圖形識別/Graphic recognition
  • 訊號處理/Signal processing

JOURNAL PAPERS

期刊論文

Other 2022

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)*


SCI 2021

鄭宇凱(Yu-Kai Cheng)、林志隆(Chih-Lung Lin)、黃乙奇(Yi-Chi Huang)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、藍子朋(Tzu-Peng Lan)、連振佑(Zhen-You Lian)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*


Other 2020

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


Other 2019

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、呂威甫(Wei-Fu Lu)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)*


EI 2019

Ching-Kan Lo、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、Pei-Yuan Lee、Ming-Chou Ku、Lidia Ogiela、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*


SCI 2019

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、Chih-Yang Lin(Chih-Yang Lin)*、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、Zhen-You Lian、Hong-Xia Xie、Chih-Chao Hsu、黃仲陵(Chung-Lin Huang)


Other 2018

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、呂威甫(Wei-Fu Lu)、林映辰(Ying-Chen Lin)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)*


EI 2017

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*、連振佑(Zhen-You Lian)、鄧博仁(Po-Ren Teng)、林妙貞(Miao-Jen Lin)


EI 2017

羅政勤(Ching-Kan Lo)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、李佩淵(Pei-Yuan Lee)、古鳴洲(Ming-Chou Ku)、Lidia Ogiela、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*


EI 2016

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、Chao-Ching Lee、Ye-Chi Wu、Kuan-Kai Huang、Ching-Kan Lo、周永振(YUNG-CHEN CHOU)*


EI 2016

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)


EI 2016

羅政勤(Ching-Kan Lo)、Pei-Yuan Lee、Kuan-Kai Huang、Shang-Chi Chiang、Ya-Chiu Liao、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*


SCI 2015

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)*、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、王經篤(Jing-Doo Wang)、王奇威(CHI-WEI,WANG)


EI 2015

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、沈偉誌(Wei-Chih Shen)、連振佑(Zhen-You Lian)、洪振偉(Zeng-Wei Hong)*


Other 2015

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)*、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、謝盛元(Sheng-Yuan Hsieh)、王經篤(Jing-Doo Wang)


EI 2014

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*、連振佑(Zhen-You Lian)


EI 2013

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*


SCI 2013

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳彥霖(Yen-Lin Chen)


SCI 2012

陳彥霖(Yen-Lin Chen)、洪振偉(Zeng-Wei Hong)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*


EI 2011

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、顏志燁(Zhi-Ye Yen)、林國祥(Guo-Shiang Lin)、洪振偉(Zeng-Wei Hong)*


EI 2011

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*


EI 2011

洪振偉(Zeng-Wei Hong)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


EI 2010

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、李旨平(Zhi-Ping Li)


SCI 2009


EI 2008


SCI 2008

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林國祥(Guo-Shiang Lin)


Other 2007

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)*、Philip E. Cheng、Michelle Liou、Cheng-Yuan Liou、Yen-Ting Kuo


Other 2006

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、賴文能(Wen-Nung Lie)


SCI 2004

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、賴文能(Wen-Nung Lie)


SCI 2003

林國祥(Guo-Shiang Lin)、張軒庭(Hsuan T. Chang)、賴文能(Wen-Nung Lie)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


SCI 2003

賴文能(Wen-Nung Lie)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


SCI 2001

賴文能(Wen-Nung Lie)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taichung, Taiwan 2021.07

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、藍子朋(Tzu-Peng Lan)、連振佑(Zhen-You Lian)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Chiayi, Taiwan 2020.12

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、柯志欣(Chih-Hsin Ke)、何丞竣(Cheng-Chun Ho)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


桃園,台灣 2020.06

姜欣佑、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Singapore 2020.02

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、連振佑(Zhen-You Lian)、黃仲陵(Chung-Lin Huang)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Taitung, Taiwan 2019.08

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、連振佑(Zhen-You Lian)、黃仲陵(Chung-Lin Huang)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Nantou, Taiwan 2019.05

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


Yilan, Taiwan 2019.05

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Yilan, Taiwan 2019.05

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Taichung, Taiwan 2018.12

劉品賢(Pin-Hsien Liu)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)


Tainan, Taiwan 2018.12

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


Chiayi, Taiwan 2018.11

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


Tainan, Taiwan 2018.08

連振佑(Zhen-You Lian)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Taichung, Taiwan 2018.06

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、蒙美津(Mei-Shin Mong)、王淨儀(Ching-Yi Wang)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Taipei, Taiwan 2018.06

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳毅峰、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


Taipei, Taiwan 2018.06

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、蒙美津(Mei-Shin Mong)、林映辰、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


Taipei, Taiwan 2018.04

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、蒙美津(Mei-Shin Mong)、王淨儀(Ching-Yi Wang)、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


台灣、台中 2018.03

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、王淨儀(Ching-Yi Wang)


Chiang Mai, Thailand 2018.01

徐士中(Shih-Chung Hsu)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、黃仲陵(Chung-Lin Huang)、鄧博仁(Por-Ren Teng)、林妙貞(Miao-Jian Lin)


Chiang Mai, Thailand 2018.01

徐士中(Shih-Chung Hsu)、黃仲陵(Chung-Lin Huang)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


台灣、苗栗 2017.12

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、蒙美津(Mei-Shin Mong)、梁文軒、陳瑞奇(Jui-Chi Chen)


中華民國/台灣/新北市 2017.04

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Keelung, Taiwan 2016.08

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳勁舟(Chin-Chou Chen)、沈偉誌(Wei-Chih Shen)


Keelung, Taiwan 2016.08

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、蔡松賢(Sung-Hsien Tsai)


Keelung, Taiwan 2016.08


Kumamoto, Japan 2015.11

羅政勤(Ching-Kan Lo)、Pei-Yuan Lee、Ming-Chou Ku、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


Kumamoto, Japan 2015.11


Jiaoxi, Ilan, Taiwan 2015.08

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳皇志(Huang-Zhi Chen)


Blumenau, Santa Catarina, Brazil 2015.07

羅政勤(Ching-Kan Lo)、Ye-Chi Wu、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)


Blumenau, Santa Catarina, Brazil 2015.07

羅政勤(Ching-Kan Lo)、Sin-Sen Chang、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)


台北石碇華梵大學 2015.06

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、李彥甫


台北石碇華梵大學 2015.06

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林棋瀚


台北 2014.11

陳瑞奇(Jui-Chi Chen)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、謝盛元(Sheng-Yuan Hsieh)、王經篤(Jing-Doo Wang)


墾丁 2014.08

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、陳彥霖(Yen-Lin Chen)


台中 2013.12

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、沈偉誌(Wei-Chih Shen)、連振佑、蔡松賢


台中 2013.12

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、連振佑、陳皇志


宜蘭 2013.08

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、沈偉誌(Wei-Chih Shen)、連振佑(Zhen-You Lian)


宜蘭 2013.08

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、連振佑(Zhen-You Lian)


嘉義 2011.08

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、李旨平(Zhi-Ping Li)


高雄 2010.08

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、李旨平(Zhi-Ping Li)


台北 2009.11

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、趙員磊(Yuan-Lei Chao)


南投 2009.08

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、曾信淳(Hsin-Chun Tseng)、林國祥(Guo-Shiang Lin)RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.08.01 ~ 2021.07.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2017.11.01 ~ 2018.10.31


2016.10.01 ~ 2017.10.31


2015.08.01 ~ 2016.07.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2015.11.01 ~ 2016.10.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2013.08.01 ~ 2014.10.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2012.08.01 ~ 2013.10.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2011.08.01 ~ 2012.10.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2010.08.01 ~ 2011.10.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2008.08.01 ~ 2009.10.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

莊政宏(Cheng-Hung Chuang)AWARDS

獲獎

2017.12.31

授獎單位: 本校


2016.12.31

授獎單位: 本校


2015.09.30

授獎單位: 科技部


2014.12.31

授獎單位: 本校


2014.10.01

授獎單位: 本校


2014.07.31

授獎單位: 本校


2014.03.15

授獎單位: 本校


2013.12.20

授獎單位: 本校


2013.06.26

授獎單位: 教育部


2013.03.13

授獎單位: 本校


2013.03.13

授獎單位: 本校


2012.03.17

授獎單位: 本校


2010.03.21

授獎單位: 本校


2009.03.21

授獎單位: 本校


2009.03.21

授獎單位: 本校Course Information

授課課程

GRG00093W

(大學日間部 )【第111學年第1學期:W班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


GRG00093Q

(大學日間部 )【第111學年第1學期:Q班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


GRG00093H

(大學日間部 )【第111學年第1學期:H班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


GRG00093B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


EE300127B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
認識多媒體(包括文字、音訊、影像、視訊、動畫等)的基本概念,瞭解多媒體的基本原理,學習多媒體相關的基本處理方法、技術及應用。


EE300096A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
協助系上學生學習產業工作及實務實作應用技能。


EE300094A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
協助系上學生了解產業工作發展及實務應用技能。


EE300092A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
了解產業服務的意義及內涵。


EE300090A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
協助系上學生了解未來的相關工作發展及實務、技能。


EE300089A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
協助系上學生學習產業工作及實務實作應用技能。


EE300088A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
協助系上學生了解產業工作發展及實務應用技能。


EE300087A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
了解產業服務的意義及內涵。


EE300085A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
協助系上學生了解未來的相關工作發展及實務、技能。


EE300074A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
本課程提供給學生對於影像處理一個概括性的瞭解,並提供給學生對於影像處理演算法的設計和程式編寫的練習。本課程中關於影像處理大部分的概念和技術是以二維灰階的處理方式進行,進而擴展到三維的彩色影像或多維的訊號處理。本課程中所採用對於各種影像處理演算法實物實驗的方式,可以讓學生更容易學習到影像處理演算法的工作流程及使用的時機。


EE300037A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】Thesis Advisor

指導論文

徐偉恩 108姜欣佑 108陳毅峰 106羅政勤 105曾怡菁 104陳勁舟 104蔡松賢 104李彥甫 103

資訊工程學系


林棋瀚 103

資訊工程學系


陳皇志 103

資訊工程學系


連振佑 101

資訊工程學系


鄭欽偉 100

資訊工程學系


施仲彥 100

資訊工程學系


李旨平 099

資訊工程學系


曾信淳 098

資訊工程學系


趙員磊 098

資訊工程學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

資訊工程學系 109

指導教授: 莊政宏
學生姓名: 邱以沁


資訊工程學系 108

指導教授: 莊政宏
學生姓名: 王冠堯


資訊工程學系 107

指導教授: 莊政宏
學生姓名: 彭群惟


資訊工程學系 104

指導教授: 莊政宏
學生姓名: 謝盛元


資訊工程學系 103

指導教授: 莊政宏
學生姓名: 陳立民


資訊工程學系 099

指導教授: 莊政宏
學生姓名: 顏志燁