Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 張剛鳴
 • 單位/Department: 創意設計學院數位媒體設計學系 , 資訊電機學院生物資訊與醫學工程
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: changkm@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立交通大學-電機 博士

經歷/Experience

 • 元培科學技術學院醫學工程系 - 講師 (2002-08 ~ 2005-07)

專長/Discipline expertise

 • 遠距照護/Telemedicine
 • 人機介面與人機互動/Human-machine interface and human-machine interaction
 • 訊號處理/Signal processing
 • 人工智慧/Artificial intelligence
 • 機器學習、資料探勘與聚類分析/Machine Learning, Data Mining and Cluster Analysis

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SSCI 2023

Yu-Hsiu Chu、Li-Wei Chou、Yu-Hsiu Chu、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*


SCI 2022

Wen-Yen Liao、Yu-Hsiu Chu、Fan-Yu Liu、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、 Li-Wei Chou


SSCI 2022

Kun Liu、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Ying-Ju Liu


SSCI 2022

Ya-Chi Yang、Jing-Wei Liu、Chung-Pu Chi、Shih-Pei Chang、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*


SCI 2022

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Peng-Ta Liu、Ta-Sen Wei(Ta-Sen Wei)*


SCI 2022

Ming-Kuei Lu、Li-Wei Chou、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Hsin-Yi Lee、Hui-Jen Kang


SCI 2022

Hui-Ju Lin、Li-Wei Chou、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Jing-Fong Wang、Sih-Huei Chen、Rimuljo Hendradi


SCI 2021

Fang-Yin Liao、Chun-Chang Wu、Yi-Chun Wei、Li-Wei Chou、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*


SCI 2021

Li-Wei Chou、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Yi-Chun Wei、盧美貴(MEI-KUEI LU)


SSCI 2021

Wei-Ching Hsu、Chun-Hsiang Wang、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Li-Wei Chou


SCI 2020

Kun Liu、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Ying-Ju Liu、陳俊宏(Jun-Hong Chen)


SSCI 2020

Yi-Jung Lai、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*


SCI 2020

Wen-Chi Yang、Su-Yu Liao、Thien Luan Phan、Nguyen Van Hieu、Pei-Yi Chu、Chin-Chang Yi、Hsing-Ju Wu、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Congo Tak-Shing Ching


SSCI 2020

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Miao-Tien Wu Chueh、d Yi-Jung Lai


SCI 2020

Li-Wei Chou、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Ira Puspitasari


SCI 2019

劉昆、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*


SCI 2019

張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Miao-Tien Wu Chueh


SCI 2018

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Hao-Chen Xu,、Congo Tak-Shing Ching、Shing-Hong Liu(Shing-Hong Liu)*


SCI 2016

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Yu-Teng Chun、Sih-Huei Chen、Luo Lu、Hsiao-Ting Jannis Su、Hung-Meng Liang、Jayasree Santhosh、Congo Tak-Shing Ching、Shing-Hong Liu(Shing-Hong Liu)*


SCI 2015

Shing-Hong Liu、Da-Chuan Cheng、Jia-Jung Wang、Tzu-Hsin Lin、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*


SCI 2014

Shing-Hong Liu、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Da-Chuan Cheng


SCI 2014

Ming-Feng Wu、Jeng-Yuan Hsu、Wei-Chang Huang、Gwan-Han Shen、Jiunn-Min Wang、Chih-Yu Wen、張剛鳴(Kang-Ming Chang)


SCI 2013

San-Pei Chen、Sui-Foon Lo、Yu-Chia Wang、Tzu-Yi Chou、張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Li-Wei Chou


SCI 2013

Shing-Hong Liu、Tzu-Hsin Lin、張剛鳴(Kang-Ming Chang)


EI 2013

張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Chung-Yi Tsai、Sih-Huei Chen


EI 2013

張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Sih-Huei Chen、Chun-Lung Huang


EI 2013

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Jian-Jung Chen、Shing-Hong Liu


EI 2013

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Sih-Huei Chen


SCI 2012

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、陳思慧(Chen, Sih-Huei)、Lee, Hsin-Yi、Ching, Congo T.-S、Huang, Chun-Lung.


SCI 2012

Chien-Jung Lai、張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Yu-Chao Lin


SCI 2012

Sih-Huei Chen、Congo Tak-Shing Ching、張剛鳴(Kang-Ming Chang)


SCI 2012

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Shing-Hong Liu、Chu-Chang Tyan


SCI 2012

張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、羅書宜(Shu-Yi Luo)、陳思慧(Sih-Huei Chen)、Tuan-Ping Wang、Congo Tak-Shing Ching


SCI 2012

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Liu, Shin-Hong(Liu, Shin-Hong)*、Wu, Xuan-Han


SCI 2011

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、沈智威(Chuh-Wei Shen)


EI 2011

張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、劉省(Shing-Hong Liu)


EI 2011

張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、劉(Shing-Hong Liu)


SCI 2010

Shing-Hong Liu(Shing-Hong Liu)*、張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Tsu-Hsun Fu


SCI 2010

張剛鳴(Kang-Ming Chang)*


SCI 2010

張剛鳴(Kang-Ming Chang)*


EI 2009

張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Keng-Ming Chang


SCI 2009

張剛鳴(Kang-Ming Chang)


EI 2009

Shing-Hong Liu、張剛鳴(Kang-Ming Chang)*、Chu-Chang Tyan


SCI 2009

Shing-Hong Liu、Chu-Chang Tya、張剛鳴(Kang-Ming Chang)、、


EI 2008

Shing-Hong Liu(Shing-Hong Liu)*、張剛鳴(Kang-Ming Chang)、Jian-Jung Chen、Kuo-Tai Tang


EI

張剛鳴(Kang-Ming Chang)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

無資料


RESEARCH GRANT

研究計畫

2011.08.01 ~ 2012.07.31

張剛鳴(Kang-Ming Chang)AWARDS

獲獎

無資料


Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

GRG00256U

(大學日間部 )【第111學年第2學期:U班】
Google Android 作業系統可應用於行動裝置上。本課程介紹Android程式設計概念,讓學生瞭解Android的程式設計流程,並且針對視窗介面、娛樂多媒體、資料庫、Google Maps、藍牙通訊登單元進行範例教學。本課程是屬於實用型。


EO310085A

(大學日間部 )【第111學年第2學期:A班】
1 Filter design 2. matlab programing 3. ECG hear rate detection 4. Respiration rate estimation


EE300012C

(大學日間部 )【第111學年第2學期:C班】


EE300003F

(大學日間部 )【第111學年第2學期:F班】


D3D00603A

(研究所博士班 )【第111學年第2學期:A班】
培養同學對科技藝術與議題之認識,尤其是最新的科技藝術的發展,能有所了解。Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料