Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 林駿憑
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院食品營養與保健生技學系
 • 職稱/Job title: 教授
 • E-mail: cp.lin@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立雲林科技大學-工程科學 博士

經歷/Experience

 • 嘉良特化公司 - 研發高級專員 (2010-07 ~ 2010-07)
 • 國立虎尾科技大學軍訓教官 - 中校教官 (2004-09 ~ 2010-01)
 • 國立北港農工軍訓教官 - 少校教官 (2001-09 ~ 2004-08)
 • 海軍陸戰隊基地警衛旅 - 上尉軍官 (1999-10 ~ 2001-08)
 • 海軍陸戰隊登陸戰車團 - 中尉軍官 (1990-09 ~ 1999-09)

專長/Discipline expertise

 • 生化及生醫工程/Biochemical and biomedical engineering
 • 有機合成/Organic Synthesis

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2022

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2022

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(LIN, CHUN-PING)


SCI 2021

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2020

林駿憑(LIN, CHUN-PING)、蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)*


SCI 2020

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2020

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2020

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2019

林駿憑(LIN, CHUN-PING)、蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)*


SCI 2018

林駿憑(LIN, CHUN-PING)


SCI 2017

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2017

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2017

林駿憑(LIN, CHUN-PING)、曾若鳴(Jo-Ming Tseng)*


SCI 2017

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2017

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2017

蔡淑瑤(Shu-Yao Tsai)、林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2017

林湘瑜(Hsiang-Yu Lin)、林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2016

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2016

林駿憑(LIN, CHUN-PING)、Jo-Ming Tseng(Jo-Ming Tseng)*


EI 2015

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2015

林駿憑(LIN, CHUN-PING)


SCI 2015

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2015

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2015

林駿憑(LIN, CHUN-PING)


SCI 2015

C.H. Su、林駿憑(LIN, CHUN-PING)、J.M. Tseng(J.M. Tseng)*


EI 2014

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


EI 2014

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


EI 2014

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2014

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2013

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2012

林駿憑(LIN, CHUN-PING)


SCI 2012

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


EI 2012

林駿憑(LIN, CHUN-PING)*


SCI 2012

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2012

L. C. Tsai、林駿憑(LIN, CHUN-PING)、C. M. Shu(C. M. Shu)*


SCI 2012

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2012

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2012

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2012

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2012

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2012

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


EI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)


EI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)


EI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)、、


EI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)


EI 2011

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2010

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2010

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2010

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2010

林駿憑(Chun-Ping Lin)*


SCI 2010

林駿憑(Chun-Ping Lin)、、


SCI 2010

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2010

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2010

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2009

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2009

林駿憑(Chun-Ping Lin)


SCI 2009

林駿憑(Chun-Ping Lin)