Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 龍希文
 • 單位/Department: 創意設計學院創意商品設計學系 , 資訊電機學院生物資訊與醫學工程
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: cwlung@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立陽明大學-醫學工程 博士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

 • 產品設計/product design
 • 人因工程與工業設計/Human Factors Engineering and Industrial Design
 • 動物實驗/Animal experiment
 • 人工智慧/Artificial intelligence
 • 生物資訊/Bioinformatics
 • 老人照護/Elderly care
 • 社會工作實務-身心障礙社會工作/Social Work Practice - Physical and Mental disabilities social work

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

Peter Ardhianto、Raden Bagus Reinaldy Subiakto、Chih-Yang Lin、Yih-Kuen Jan、Ben-Yi Liau、Jen-Yung Tsai、Veit Babak Hamun Akbari、龍希文(Chi-Wen Lung)*


SCI 2021

Shoou-Jeng Yeh、龍希文(Chi-Wen Lung)、Yih-Kuen Jan、Fang-Chuan Kuo、Ben-Yi Liau(Ben-Yi Liau)*


SCI 2021

Fahni Haris、Ben-Yi Liau、Yih-Kuen Jan、Veit Babak Hamun Akbari、Yanuar Primanda、林冠含(Lin, Kuan-Han)、龍希文(Chi-Wen Lung)*


SCI 2021

龍希文(Chi-Wen Lung)、Ben-Yi Liau、Joseph A. Peters、Li He、Runnell Townsend、Yih-Kuen Jan


SCI 2021

陳興忠(Hsing-Chung Chen)、Sunardi、Ben-Yi Liau、Chih-Yang Lin、Veit Babak Hamun Akbari、龍希文(Chi-Wen Lung)*、Yih-Kuen Jan


SCI 2021

Jen-Yung Tsai、Isabella Yu-Ju Hung、Yue Leon Guo、Yih-Kuen Jan、Chih-Yang Lin、Tiffany Ting-Fang Shih、Bang-Bin Chen、龍希文(Chi-Wen Lung)*


SCI 2021

Ben-Yi Liau、Fu-Lien Wu、Yameng Li、龍希文(Chi-Wen Lung)、Ayman A. Mohamed、Yih-Kuen Jan(Yih-Kuen Jan)*


SCI 2021

Lin, C.-M.、H.-H. Chen、龍希文(Chi-Wen Lung)、H.-J. Chen(H.-J. Chen)*


SCI 2021

Ardhianto, Peter、Tsai, Jen-Yung、Lin, Chih-Yang、Liau, Ben-Yi、Jan, Yih-Kuen、Akbari, Veit Babak Hamun、龍希文(Chi-Wen Lung)*


SCI 2021

Liau, Ben-Yi、Wu, Fu-Lien、Zhang, Keying、龍希文(Chi-Wen Lung)、Cao, Chunmei、Jan, Yih-Kuen(Jan, Yih-Kuen)*


SCI 2020

龍希文(Chi-Wen Lung)、Wu, F.L.、Zhang, K.、Liau, B.Y.、Townsend, R.、Jan, Y.K.(Jan, Y.K.)*


EI 2020

Shen, Wei-Cheng、Jan, Yih-Kuen、Lung, Chi-Wen、Anastian, Aqo、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、鄭旭棠(Hsu-Tang Cheng)、Liao, Yin-Yin、Liau, Ben-Yi(Liau, Ben-Yi)*


EI 2020

Tsai, Jen-Yung、Jan, Yih-Kuen、Liau, Ben-Yi、Subiakto, Raden Bagus Reinaldy、Lin, Chih-Yang、Hendradi, Rimuljo、Hsu, Yi-Chuan、Lin, Quanxin、Chang, Hsin-Ting、龍希文(Chi-Wen Lung)*


SCI 2020

龍希文(Chi-Wen Lung)、Wu, F. L.、Liao, F.、Pu, F.、Fan, Y.、Jan, Y. K.


SCI 2019

Ben-Yi Liau、Fu-Lien Wu、龍希文(Chi-Wen Lung)、Xueyan Zhang、Xiaoling Wang、Yih-Kuen Jan(Yih-Kuen Jan)*


SCI 2019

Yi-Ching Cheng、龍希文(Chi-Wen Lung)、Yih-Kuen Jan、Fang-Chuan Kuo、Yung-Sheng Lin、Yu-Chou Lo、Ben-Yi Liau


EI 2019

Tang, Jing-Shia、Yu, Nan-Ying、Lee, Fang-Hsin、龍希文(Chi-Wen Lung)、Lee, Liang-Cheng、Liau, Ben-Yi、Chen, Chien-Liang(Chen, Chien-Liang)*


EI 2019

Jen-Yung, Tsai、Yih-Kuen, Jan、Ben-Yi, Liau、Chien-Liang, Chen、Peng-Je, Chen、Chih-Yang, Lin、Yi-Chun, Liu、龍希文(Chi-Wen Lung)*


EI 2019

龍希文(Chi-Wen Lung)、Jan, Yih-Kuen、Lu, Jin-Huei、Chen, Chien-Liang、Kuo, Fang-Chuan、Liau, Ben-Yi(Liau, Ben-Yi)*


SCI 2019

Chia-Chi Gao、Jen-Suh Chern(Jen-Suh Chern)*、Chun-Ju Chang、Po-Liang Lai、龍希文(Chi-Wen Lung)


SSCI 2019

龍希文、Yang, Tim D.、Liau, Ben-Yi、Cheung, Waifong Catherine、Jain, Sanjiv、Jan, Yih-Kuen(Jan, Yih-Kuen)*


EI 2018

Liau, Ben-Yi、Chen, Chien-Liang、Jan, Yih-Kuen、邱馨瑩(Chiu, Hsin-Ying)、黃鈺雯(Huang, Yu-Wen)、龍希文


EI 2018

劉芃均(Peng Jyun Liu)、Chang, Hsing-Chi、龍希文


EI 2018

龍希文、Lin, Yung-Sheng、Jan, Yih-Kuen、羅御州(Lo, Yu-Chou)


EI 2018

Tang, Jing-Shia、龍希文、Lee, Fang-Hsin、Chuang, Chia-Chang、Liau, Ben-Yi、Chen, Chien-Liang(Chen, Chien-Liang)*


EI 2018

Chen, Chien-Liang、龍希文、Jan, Yih-Kuen、Liau, Ben-Yi、Tang, Jing-Shia(Tang, Jing-Shia)*


EI 2018

龍希文、Chen, C. L.、Jan, Y. K.、Chao, L. F.、Chen, W. F.、Liau, B. Y.(Liau, B. Y.)*


EI 2017

龍希文、Cheng, T. Y.、Li, Y. J.、Liau, B. Y.、Jan, Y. K.(Jan, Y. K.)*


EI 2017

Liau, Ben-Yi(Liau, Ben-Yi)*、Chen, Chien-Liang、Jan, Yih-Kuen、Chiu, Hsin-Ying、龍希文


SCI 2017

Chang, Y. T.、Meng, L. F.、Chang, C. J.、Lai, P. L.、龍希文、Chern, J. S.


EI 2016

龍希文、Cheng, T. Y.、Jan, Y. K.、Chen, H. C.、Liau, B. Y.(Liau, B. Y.)*


EI 2016

龍希文、Hsiao-Wecksler, Elizabeth T.、Burns, Stephanie、Lin, Fang、Jan, Yih-Kuen(Jan, Yih-Kuen)*


Other 2015

黃珮淳、姚雅馨、黃雅毓(Huang, Ya-Yu)、張言司、馬永川(Yung-Chuan Ma)、龍希文*


SCI 2014

龍希文、Yang, T. D.、Crane, B. A.、Elliott, J.、Dicianno, B. E.、Jan, Y. K.


SCI 2014

Chen Y、Wang J、龍希文、Yang TD、Crane BA、Jan YK(Jan YK)*


SCI 2013

龍希文(Chi-Wen LUNG)*、Liau, Ben Yi、Jan, Yih Kuen


SCI 2013

Liau, Ben Yi(Liau, Ben Yi)*、龍希文(Chi-Wen LUNG)、Jan, Yih Kuen


SCI 2013

Yih-Kuen Jan、龍希文(Chi-Wen LUNG)、Elena Cuaderes、Daqian Rong、Kari Boyce、、


SCI 2012

Yong-Liang Zhang、Zu-Chang Ma、龍希文(Chi-Wen LUNG)、Yi-Ning Sun、Xin-Hui Li


SCI 2012

Ying-Ying Zheng、龍希文(Chi-Wen LUNG)、Yong-Liang Zhang、Xue-Qing Li、Zu-Chang Ma、Yi-Ning Sun


Other 2011

Yong Huang、Chaoming Ni、Yi-Ning Sun、Zu-Chang Ma、龍希文(Chi-Wen LUNG)


Other 2011

Li Wang、Chao-Ming Ni、Yi-Ning Sun、龍希文(Chi-Wen LUNG)、Zu-Chang Ma


Other 2011

Yan-Yan Ren、龍希文(Chi-Wen LUNG)*、Ying-Ying Zheng


Other 2011

Xian-Zhao He、龍希文(Chi-Wen LUNG)*、Su-Hu Ma、Liao-Yuan Chen


EI 2010

Zhi Liu、Xian-Jun Yang、Yi-Ning Sun、龍希文(Chi-Wen LUNG)


Other 2009

龍希文(Chi-Wen LUNG)、Sai-Wei Yang、Lin-Fen Hsieh


SCI 2008

龍希文(Chi-Wen LUNG)、Jen-Suh Chern、Lin-Fen Hsieh、Sai-wei Yang(Sai-wei Yang)*


SCI 2007

Hsuan-Sung Chang、Jen-Suh Chern、龍希文(Chi-Wen LUNG)


Other 2007

Hsuan-Sung Chang、Jen-Suh Chern、龍希文(Chi-Wen LUNG)、Liang-Yi Yang、Fuk-Tan Tang、Shou-Min NiBOOKS

專書

鼎茂圖書出版股份有限公司 2018.08

龍希文、張國威、廖本義、陳建良


臺中市政府文化局、亞洲大學 2011.12

龍希文(Chi-Wen LUNG)、謝維合(Wei-her Hsieh)BOOK CHAPTERS

專書論文

鼎茂圖書出版股份有限公司 2013

龍希文(Chi-Wen LUNG)


Nova Science Publishers 2012

龍希文(Chi-Wen LUNG)PATENTS

專利

2020-02-21 ~ 2029-08-19

中華民國新型專利:M591241


2019-10-21 ~ 2029-07-31

中華民國新型專利:M585344


2019-06-11 ~ 2029-02-19

中華民國新型專利:M579041


2019-03-11 ~ 2028-09-02

中華民國新型專利:M575350


2019-03-01 ~ 2028-10-14

中華民國新型專利:M574929


2019-01-11 ~ 2028-06-28

中華民國新型專利:M573013


2018-06-21 ~ 2028-02-26

中華民國新型專利:M562129


2018-06-01 ~ 2028-02-20

中華民國新型專利:M560893


2018-03-21 ~ 2027-08-28

中華民國新型專利:M557126


2017-11-21 ~ 2027-08-17

中華民國新型專利:M552074


2017-01-11 ~ 2026-09-22

中華民國新型專利:M535047


2017-01-11 ~ 2026-09-22

中華民國新型專利:M535089


2016-12-21 ~ 2026-09-21

中華民國新型專利:M534406


2016-11-11 ~ 2026-07-28

中華民國新型專利:M531865


2016-04-01 ~ 2025-12-17

中華民國新型專利:M519491


2016-01-21 ~ 2025-10-12

中華民國新型專利:M515992


2015-12-21 ~ 2025-10-25

中華民國新型專利:M514425


大陸地區新型專利:4820215


2015-11-21 ~ 2025-07-20

中華民國新型專利:M512296


2015-10-01 ~ 2025-06-25

中華民國新型專利:M509614


2015-07-21 ~ 2025-04-06

中華民國新型專利:M505226


2015-07-01 ~ 2025-04-16

中華民國新型專利:M503838


2014-12-21 ~ 2024-03-16

中華民國新型專利:M492374


2014-08-01 ~ 2015-07-31

中華民國新型專利:M483324


2014-07-21 ~ 2015-07-20

中華民國新型專利:M482652


2014-06-21 ~ 2015-06-20

中華民國新型專利:M480473


2013-07-11 ~ 2023-03-13

中華民國新型專利:M456802


2013-07-11 ~ 2023-03-13

中華民國新型專利:M457187CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Penghu, Taiwan 2021.09

Amornthep Rojanasarit、Chih-Yang Lin、Somchoke Ruengittinun、Kuan-Ju Chen、龍希文(Chi-Wen Lung)


Virtual Conference, USA 2021.07

陳興忠(Hsing-Chung Chen)、Sunardi、Yih-Kuen Jan、Ben-Yi Liau、Chih-Yang Lin、Jen-Yung Tsai、李政宗(Cheng-tsung Li ,Francis Li、龍希文(Chi-Wen Lung)


Virtual Conference, USA 2021.07

Wei-Cheng Shen、Yih-Kuen Jan、龍希文(Chi-Wen Lung)、Hsin-Chieh Chen、李政宗(Cheng-tsung Li ,Francis Li、Jian-Guo Bau、Ben-Yi Liau、龍希文(Chi-Wen Lung)


中華民國/宜蘭縣/三星鄉 2021.05

林泉鑫、沈暐程、王崧(Song Wang)、陳建良、陳建良、龍希文(Chi-Wen Lung)


San Diego, CA, United states 2020.07

Tsai, Jen-Yung、Jan, Yih-Kuen、Liau, Ben-Yi、Subiakto, Raden Bagus Reinaldy、Lin, Chih-Yang、Hendradi, Rimuljo、Hsu, Yi-Chuan、Lin, Quanxin、Chang, Hsin-Ting、龍希文(Chi-Wen Lung)


San Diego, CA, United states 2020.07

Shen, Wei-Cheng、Jan, Yih-Kuen、龍希文(Chi-Wen Lung)、Anastian, Aqo、Hsieh, Chang-Wei、Cheng, Hsu-Tang、Liao, Yin-Yin、Liau, Ben-Yi


Washington D.C., DC, United states 2019.07

Tsai, Jen-Yung、Jan, Yih-Kuen、Liau, Ben-Yi、Chen, Chien-Liang、Chen, Peng-Je、Lin, Chih-Yang、Liu, Yi-Chun、龍希文(Chi-Wen Lung)


Washington D.C., DC, United states 2019.07

龍希文(Chi-Wen Lung)、Jan, Yih-Kuen、Lu, Jin-Huei、Chen, Chien-Liang、Kuo, Fang-Chuan、Liau, Ben-Yi


Washington D.C., DC, United states 2019.07

Tang, J.S.、Yu, Nan-Ying、Lee, Fang-Hsin、龍希文(Chi-Wen Lung)、Lee, Liang-Cheng、Liau, Ben-Yi、Chen, Chien-Liang


金門大學, 金門, 台灣 2017.03

何珮璿、陳建良、張國威、連俊名、龍希文


金門大學, 金門, 台灣 2017.03

邱馨瑩、許致榮、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、廖本義、龍希文


金門大學, 金門, 台灣 2017.03

劉耘欣、張淳堆、廖本義、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、龍希文


Taiwan, Taichung 2016.10

Chen, Chien-Liang、Li, Ping-Chia、Chuang, Chia-Chang、龍希文、Tang, Jing-Shia


中國醫藥大學, 台中, 台灣 2016.10

邱馨瑩、何佩璿、廖本義、陳建良、龍希文


中國醫藥大學, 台中, 台灣 2016.10

龍希文、陳紋鋒、廖本義


Xi'an, China 2016.07

Chiu, Yen-Chang、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


義守大學, 高雄, 台灣 2016.03

羅御州、羅枝芳、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、連俊名、龍希文


義守大學, 高雄, 台灣 2016.03

鄭澤宇、趙立峰、謝維合(WEI-HER HSIEH)、廖本義、龍希文


義守大學, 高雄, 台灣 2016.03

劉耘欣、劉志遠、張國威、龍希文


Denver, CO, US. 2015.06

Yang, T. D.、Kibler, K.、龍希文(Chi-Wen Lung)、Jan, Y. K.


Denver, CO, US. 2015.06

Zhuge, C.、龍希文、Chen, D.、Jan, Y. K.


台灣 雲林 雲林科技大學 2015.05

沈佩諭、張國威、蔡孟晉、龍希文(Chi-Wen Lung)


台灣 雲林 雲林科技大學 2015.05

邱彥彰、連俊名、文蜀嘉、龍希文(Chi-Wen Lung)


台灣桃園中原大學 2015.03

姚雅馨、吳羚亘、柯雅娟(Ya-Chuan Ko)、龍希文(Chi-Wen Lung)


台灣桃園銘傳大學 2015.03

連俊名、蕭涵瑩、龍希文(Chi-Wen Lung)


台灣台中惠明盲校 2014.12

黃珮淳、姚雅馨、黃雅毓(Huang, Ya-Yu)、張言司、馬永川(Yung-Chuan Ma)


台灣台北明志科技大學 2014.12

朱涵妤、謝惟絜、任雅琪、黃珮淳、蔡孟晉、張國威、朱以恬、龍希文(Chi-Wen Lung)


台灣台北明志科技大學 2014.12

姚雅馨、黃珮淳、黃雅毓(Huang, Ya-Yu)、連俊名、文蜀嘉、龍希文(Chi-Wen Lung)


Chicago, IL, USA 2014.08

Chern, J. S.、Kao, C. C.、Lai, P. L.、Chen, W. J.、龍希文


中國江西南昌濱江賓館 2014.06

龍希文


台灣台北大同大學 2014.05

李宜蓁、李翊瑄、范文瀚、黃珮淳、文蜀嘉、莊傑仰、龍希文


台灣台北大同大學 2014.05

王豪、龍希文、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳齊川(CHI-CHUAN CHEN)


台灣台北大同大學 2014.05

胡家偉、龍希文、劉美均


台灣台北大同大學 2014.05

高冀宇、龍希文、徐宏文(Ophir J. Hsu (Hungwen Hsu)


台灣台北大同大學 2014.05

謝孝愷、陳齊川(CHI-CHUAN CHEN)


台灣台北大同大學 2014.05

劉宇軒、劉美均、龍希文、蘇瑤華


台灣台北大同大學 2014.05

Hsiao Wu Lee、龍希文、Yau Hua Su


台灣台北大同大學 2014.05

林晏如、龍希文、蘇瑤華、劉美均


銘傳大學, 桃園, 台灣 2014.03

龍希文、陳怡君、徐義權、龍希文(Chi-Wen Lung)


銘傳大學桃園校區設計學院 2014.03

王婉柔、陳怡君、陳祥慈、馬永川(Yung-Chuan Ma)、徐義權、龍希文(Chi-Wen LUNG)


明志科技大學工業設計系 2013.11

黃俞媞、莊碩庭、潘儀軒、龍希文(Chi-Wen LUNG)


明志科技大學工業設計系 2013.11

謝喨曲、詹芷涵、黃亞寗、龍希文(Chi-Wen LUNG)


明志科技大學工業設計系 2013.11

呂昱錞、蔡儀穎、黃亞寗、朱以恬(Chu,I-Tien)、龍希文(Chi-Wen LUNG)


國立清華大學旺宏館 2013.11

龍希文(Chi-Wen LUNG)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、廖本義、李櫂至


Semyung University, Jecheon, Korea 2013.10

龍希文(Chi-Wen LUNG)


Las Vegas, US. 2013.07

龍希文(Chi-Wen LUNG)、Ben-Yi Liau、Yih-Kuen Jan


Asia University, Taichung, Taiwan 2013.07

Zheng, Zhong、Yuan, Zhan-C、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、Lin, Pei-Xua、龍希文(Chi-Wen LUNG)


Las Vegas, US. 2013.07

Ben-Yi Liau、龍希文(Chi-Wen LUNG)、Yih-Kuen Jan


台灣高雄義守大學 2013.05

黃亞寗、謝維合(Wei-her Hsieh)、龍希文(Chi-Wen LUNG)


台灣高雄義守大學 2013.05

潘儀軒、謝維合(Wei-her Hsieh)、龍希文(Chi-Wen LUNG)


中原大學 真知教學大樓 2012.11

龍希文(Chi-Wen LUNG)、Jhao-Jhih Le、Chin-Chao Hu、Ming-Yang Sh、Ben-Yi Liau


Houston, TX, US 2012.05

Rong, Daqian、龍希文(Chi-Wen LUNG)、Burns, Steph、Jan, Yih-KueRESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2022.07.31

龍希文(Chi-Wen Lung)、陳建良、鄭旭棠(Hsu-Tang Cheng)


2020.12.01 ~ 2021.04.30

龍希文(Chi-Wen Lung)、吳文慈(Wen-Tzu Wu)


2019.12.16 ~ 2020.04.13

龍希文(Chi-Wen Lung)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

龍希文(Chi-Wen Lung)、陳建良


2015.05.15 ~ 2016.02.29

龍希文(Chi-Wen Lung)、朱界陽(Chien-Yang Chu)、陳永進(Yung-Chin Chen)、林銘昌(Ming-Chang Lin)、劉芃均(Yu-Chun Liu)、朱以恬


2015.03.01 ~ 2015.12.31

龍希文(Chi-Wen Lung)、柯雅娟(Ya-Chuan Ko)、朱以恬


2015.07.01 ~ 2016.02.29

龍希文(Chi-Wen Lung)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2014.03.01 ~ 2014.05.30

龍希文(Chi-Wen Lung)


2014.07.01 ~ 2014.10.15

龍希文(Chi-Wen Lung)、王靜儀(Cging-yi, Wang)


2014.05.15 ~ 2014.09.30

龍希文(Chi-Wen Lung)、謝維合(WEI-HER HSIEH)


2013.10.01 ~ 2013.12.30


2013.09.15 ~ 2013.05.05

龍希文(Chi-Wen LUNG)、陳齊川(CHI-CHUAN CHEN)


2013.03.01 ~ 2013.06.30

龍希文(Chi-Wen LUNG)


2013.01.28 ~ 2013.03.08

龍希文(Chi-Wen LUNG)


2012.09.15 ~ 2013.02.01

龍希文(Chi-Wen LUNG)


2012.02.01 ~ 2012.06.30

龍希文(Chi-Wen LUNG)


2012.09.15 ~ 2013.02.01

龍希文(Chi-Wen LUNG)


2011.06.01 ~ 2011.12.20

龍希文(Chi-Wen LUNG)、謝維合(Wei-her Hsieh)、沈可尚AWARDS

獲獎

2019.11.30

授獎單位: Seoul International Invention Fair


2019.11.30

授獎單位: Seoul International Invention Fair


2017.03.03

授獎單位: 中華民國人因工程學會


2017.03.15

授獎單位:


2016.10.29

授獎單位: 台灣生物力學學會


2016.05.13

授獎單位: 馬來西亞ITEX發明展


2015.12.30

授獎單位:


2015.12.22

授獎單位: 臺中市政府經濟發展局


2015.12.22

授獎單位: 臺中市政府經濟發展局


2015.12.22

授獎單位: 臺中市政府經濟發展局


2015.08.23

授獎單位: 日本 Leave a nest 公司


2015.07.29

授獎單位:


2015.06.13

授獎單位: 國立陽明大學醫藥生技產業教學實習推動中心


2015.06.13

授獎單位:


2015.05.10

授獎單位: 法國巴黎國際發明展


2015.05.10

授獎單位: 法國巴黎國際發明展


2015.05.22

授獎單位: 馬來西亞ITEX發明展


2015.05.22

授獎單位: 馬來西亞ITEX發明展


2015.05.22

授獎單位: 馬來西亞ITEX發明展


2015.05.08

授獎單位:


2015.05.08

授獎單位:


2015.05.29

授獎單位: 高雄醫學大學產學營運處創新育成中心


2015.03.11

授獎單位:


2015.01.14

授獎單位:


2014.06.04

授獎單位:


2014.06.26

授獎單位:


2014.06.06

授獎單位:


2014.05.11

授獎單位: 法國巴黎國際發明展(Concours Lepine)


2014.05.09

授獎單位: 馬來西亞ITEX發明


2014.05.09

授獎單位: 馬來西亞ITEX發明展


2014.05.09

授獎單位: 馬來西亞ITEX發明


2014.05.14

授獎單位: 國立公共資訊圖書館


2014.05.28

授獎單位: 金門縣政府建設處


2014.05.28

授獎單位: 金門縣政府建設處


2013.11.26

授獎單位:


2013.10.29

授獎單位:


2013.06.01

授獎單位:


2013.05.09

授獎單位:


2013.05.12

授獎單位: 法國巴黎國際發明展(Concours Lepine)


2013.05.12

授獎單位: 法國巴黎國際發明展(Concours Lepine)


2013.05.11

授獎單位: 馬來西亞ITEX發明展


2013.05.11

授獎單位: 馬來西亞ITEX發明展


2012.12.11

授獎單位:


2012.10.11

授獎單位:


2012.06.28

授獎單位:


2012.05.22

授獎單位: 馬來西亞ITEX國際發明展


2012.05.17

授獎單位:


2011.06.11

授獎單位:


2011.06.11

授獎單位:


2011.06.11

授獎單位:


2011.03.11

授獎單位: 技嘉教育基金會


2011.03.11

授獎單位: 技嘉教育基金會Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

2014-05-16~2014-05-19

龍希文,易景祥,孫宜,詹敏詩 台北世貿


2014-05-16~2014-05-19

龍希文,謝喨曲,詹芷涵 台北世貿


2014-05-16~2014-05-19

龍希文,莊碩庭,黃俞媞 台北世貿


2011-05-20~2011-05-23

龍希文,盧昭宇,李蝶衣,陳媛琪 世貿三館場


2011-05-20~2011-05-23

龍希文,黃子賢,姜智喬,邱宗仁 世貿三館create

創作

2019.11.30

龍希文(Chi-Wen Lung)


韓國首爾 2019.11.30

龍希文(Chi-Wen Lung)Course Information

授課課程

D6B01028A

(進修學士班 )【第111學年第1學期:A班】


D6B01027A

(進修學士班 )【第111學年第1學期:A班】


D6B01024A

(進修學士班 )【第111學年第1學期:A班】


D6B00965A

(進修學士班 )【第111學年第1學期:A班】


D6B00964A

(進修學士班 )【第111學年第1學期:A班】


D3D00947A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】


02U00235A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


02U00200B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】


02U00200A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】Thesis Advisor

指導論文

黃致豪 107

創意商品設計學系


鄭雅如 107

創意商品設計學系


盧靜慧 106

創意商品設計學系


沈暐程 106

創意商品設計學系


羅御州 105

創意商品設計學系


邱彥彰 104

創意商品設計學系


沈佩諭 104

創意商品設計學系


趙立峰 104

創意商品設計學系


鍾啟盟 103

光電與通訊學系


劉志 098

檢測技術與自動化裝置College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

不分系國際設計學士班 110

指導教授: 龍希文
學生姓名: 王采婷


創意商品設計學系 108

指導教授: 龍希文
學生姓名: 張馨庭


創意商品設計學系 107

指導教授: 龍希文
學生姓名: 劉怡均


創意商品設計學系 107

指導教授: 龍希文
學生姓名: 黃詩涵


創意商品設計學系 106

指導教授: 龍希文
學生姓名: 何珮璿


創意商品設計學系 105

指導教授: 龍希文
學生姓名: 劉耘欣


創意商品設計學系 104

指導教授: 龍希文
學生姓名: 李宜貞