Profile

基本資料

  • 姓名/Name: 沈俊宏
  • 單位/Department: 資訊電機學院資訊傳播學系
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: shenjh@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立中山大學-資訊工程 博士

經歷/Experience

  • 正修技術學院 - 兼任講師 ()
  • 和春技術學院 - 兼任講師 ()

專長/Discipline expertise

  • 資料庫與資料工程/Database and Data Engineering
  • 商業智慧與資料探勘/Business Intelligence and Data Mining

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

張玉盈(Ye-In Chang)、楊緒棣(Stephen Shei-Dei Yang)、莊燿吉(Yao-Chi Chuang)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、林琪智(Chi-Chih Lin)、李迦恩(Chia-En Li)


SCI 2022

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陳牧言(Mu-Yen Chen)*、陸清達(Ching-Ta Lu)、王柔樺(Rou-Hua Wang)


SCI 2021

Ye-In Chang、Chih-Cheng Huang、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、Huei-Yang Chen、Chia-En Li


SCI 2021

SoonHyeong Jeong、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、Byeongtae Ahn(Byeongtae Ahn)*


SCI 2021

Li-Wei Chou、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、Hui-Ting Lin、Yi-Tung Yang、胡文品(Wen-Pin Hu)*


SCI 2021

陸清達(Ching-Ta Lu)*、王玲玲(Ling-Ling Wang)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、林家安(Chia-An Lin)


SCI 2020

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、俞錚蓉(Cheng-Jung Yu)、陸清達(Ching-Ta Lu)、林文彥(WenYen Lin)、Neil Y. Yen(Neil Y. Yen)*、黃天麒(Tien-Chi Huang)、朱鋐瑞(Hong-Ray Chu)


SCI 2020

張玉盈(Ye-In Chang)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、Chia-En Li、Zih-Siang Chen、Ming-Hsuan Tu


SCI 2020

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、陸清達(Ching-Ta Lu)、陳牧言(Mu-Yen Chen)、Neil Y. Yen


EI 2019

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、陸清達(Ching-Ta Lu)、Hong-Ray Chu


EI 2019

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、王玲玲(Ling-Ling Wang)、劉佳樺(Chia-Hua Liu)、Chia-Yi Chang、Kun-Fu Tseng


SCI 2018

陸清達(Ching-Ta Lu)*、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、Chih-Chan Hsu、Li-Ling Liu


SCI 2018

陸清達(Ching-Ta Lu)、陳牧言(Mu-Yen Chen)*、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、Chih-Chan Hsu


SCI 2018

陸清達(Ching-Ta Lu)、Mu-Yen Chen、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、Neil Y. Yen、Chia-Hua Liu


SCI 2017

陸清達(Ching-Ta Lu)*、雷忠霖(Chung-Lin Lei)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


EI 2017

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、麥健棠(Chien-Tang Mai)


SCI 2017

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、Ming-Shen Jian


EI 2016

簡銘伸(Ming-Shen Jian)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、Kuan-Wei Lee、Yi-Chen Jhou、Chien-Tang Mai


SCI 2016

陸清達(Ching-Ta Lu)*、Chung-Lin Lei、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、Kun-Fu Tseng


SCI 2016

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、陸清達(Ching-Ta Lu)、陳牧言(Mu-Yen Chen)、麥健棠(Chien-Tang Mai)


EI 2015

Ming-Shen Jian、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、Ming-Sian You、Yu-Siang Huang、Yu-Syuan Liou


EI 2015

Ming-Shen Jian、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)*、Tien-Chi Huang、Yu-Chih Chen、Jun-Lin Chen


EI 2014

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、Kun-Fu Tseng、Chih-Tsung Chen


SCI 2014

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、張玉盈(Ye-In Chang)、張方銘(Fang-Ming Chang)


SCI 2013

Ming-Shen Jian、Cheng-Kai Hu、Ta-Yuan Chou、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


EI 2013

沈俊宏(Jun-Hong Shen)、Ye-In Chang、Chen-Chang Wu、Ta-Wei Liu


EI 2013

沈俊宏(Jun-Hong Shen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、Ming-Shen Jian


EI 2013

Ming-Shen Jian、Fu-Jie Jhan、Han-Chun Chang、Ta-Yuan Chou、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


EI 2012

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


SCI 2009

沈俊宏(Jun-Hong Shen)*、張玉盈(Ye-In Chang)


SCI 2009

張玉盈(Ye-In Chang)、黃立文(Lee-Wen Huang)*、沈俊宏(Jun-Hong Shen)、王奕翔(Yi-Siang Wang)


SCI 2008

沈俊宏(Jun-Hong Shen)、張玉盈(Ye-In Chang)


SCI 2008

張玉盈(Ye-In Chang)、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


SCI 2007

沈俊宏(Jun-Hong Shen)、張玉盈(Ye-In Chang)


Other 2006

Ye-In Chang、Tsu-I Chen、沈俊宏(Jun-Hong Shen)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

BP International 2021

簡銘伸(Ming-Shen Jian)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


Springer 2020

張玉盈(Ye-In Chang)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


Springer 2017

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、麥健棠(Chien-Tang Mai)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Yilan, Taiwan 2020.07

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、王柔樺(Rou-Hua Wang)


台灣/高雄 2019.10

葛亭均、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、林寬裕、陸清達(Ching-Ta Lu)


KitaKyushu, Japan 2019.07

張玉盈(Ye-In Chang)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、Che-Min Chu


台灣/台中 2019.05

陳睿瀚、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、林家安(Chia-An Lin)


台灣/台中 2019.05

許馨如、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、林家安(Chia-An Lin)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣/台中 2019.05

黃予、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、林家安(Chia-An Lin)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣/台中 2019.05

歐峻任、陸清達(Ching-Ta Lu)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、林家安(Chia-An Lin)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


KL, Malaysia 2018.07

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、朱鋐瑞(Hong-Ray Chu)


KL, Malaysia 2018.07

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、Chia-Hua Liu、Chia-Yi Chang、Kun-Fu Tseng


Taiwan 2017.10

劉佳樺、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


日本大阪 2017.07

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、陳牧言(Mu-Yen Chen)


日本大阪 2017.07

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陳牧言(Mu-Yen Chen)、王玲玲(Ling-Ling Wang)、許志群(Chih-Chan Hsu)


台灣/南投/日月潭青年活動中心 2017.01

劉俐伶、許志群、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


日本東京 2016.07

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、陸清達(Ching-Ta Lu)、麥健棠(Chien-Tang Mai)


日本東京 2016.07

陸清達(Ching-Ta Lu)、Yung-Yue Chen、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


日本東京 2016.07

陸清達(Ching-Ta Lu)、Yung-Yue Chen、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、王玲玲(Ling-Ling Wang)


Taiwan 2016.04

麥健棠、陸清達(Ching-Ta Lu)


Taiwan 2016.04

黃子璇、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


Taiwan 2016.04

鍾幸宜、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


Taiwan 2016.04

吳威俐、陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


台灣台北臺北大學 2016.03

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、魏廷築、陸清達(Ching-Ta Lu)


Nanjing, China 2013.11

MING-SHEN JIAN、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、YI-FEN HSI、CHAO-CHUN CHANG、YI-CHI FANG、CI-CHENG CHEN、WEI-HAN CHEN


Tainan, Taiwan 2013.11

陸清達(Ching-Ta Lu)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、Kun-Fu Tseng、Chih-Tsung Chen、Yan-Jun Lee


Fukuoka, Japan 2013.07


Fukuoka, Japan 2013.07

Kuan-Wei Lee、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


Taichung, Taiwan 2011.11

沈俊宏(Jun-Hong Shen)、張玉盈(Ye-In Chang)、葉韋宏(Wei-Horng Yeh)


Taichung 2010.08


UK 2010.03


Taipei, Taiwan 2009.11

張玉盈(Ye-In Chang)、沈俊宏(Jun-Hong Shen)、吳振彰(Chen-Chang Wu)、周漢平(Han-Ping Chou)


Fukuoka, Japan 2009.03

Ye-In Chang、Chen-Chang Wu、沈俊宏(Jun-Hong Shen)、Chien-Hung Chen


Taichung, Taiwan 2008.06

沈俊宏(Jun-Hong Shen)、Ye-In Chang


Yunlin, Taiwan 2007.11

Ye-In Chang、Chen-Chang Wu、沈俊宏(Jun-Hong Shen)、Yun-Tai Lu


Taipei, Taiwan 2006.12

Ye-In Chang、沈俊宏(Jun-Hong Shen)、Tsu-I Chen


Hong Kong 2006.06

沈俊宏(Jun-Hong Shen)、Ye-In Chang


Tainan, Taiwan 2005.12

Ye-In Chang、Shih-Ying Chiu、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


Hawaii, US 2005.06

Ye-In Chang、Che-Nan Yang、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


Florida, US 2004.07

Ye-In Chang、Tsu-I Chen、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


Kaohsiung, Taiwan 2003.12

Ye-In Chang、Shih-Ying Chiu、沈俊宏(Jun-Hong Shen)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2022.07.31

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


2017.08.01 ~ 2018.10.31

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


2014.02.01 ~ 2015.01.31

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


2013.06.14 ~ 2013.12.16

陳士農(Shih-Nung Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、林佳漢(Chia-Han Lin)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


2012.10.01 ~ 2012.12.31

陳士農(Shih-Nung Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、林佳漢(Chia-Han Lin)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)


2011.11.04 ~ 2011.12.20

陳士農(Shih-Nung Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、林佳漢(Chia-Han Lin)、李育瑞(Yuh-Ruey Lee)、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


2010.11.03 ~ 2010.12.27

陳士農(Shih-Nung Chen)、陸清達(Ching-Ta Lu)、林佳漢(Chia-Han Lin)、李育瑞(Yuh-Ruey Lee)、沈俊宏(Jun-Hong Shen)


2010.02.01 ~ 2010.10.31

沈俊宏(Jun-Hong Shen)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

沈俊宏(JUN-HONG SHEN)AWARDS

獲獎

2021.07.06

授獎單位: 科技部


2020.12.09

授獎單位: 請選擇


2020.11.02

授獎單位: 請選擇


2020.08.02

授獎單位: 請選擇


2020.08.02

授獎單位: 水保局


2020.03.01

授獎單位: 本校


2019.05.03

授獎單位: 請選擇


2019.05.03

授獎單位: 請選擇


2019.05.03

授獎單位: 請選擇


2018.10.02

授獎單位: 請選擇


2018.07.03

授獎單位: 請選擇


2018.06.08

授獎單位: 請選擇


2018.06.03

授獎單位: 請選擇


2018.03.12

授獎單位: 本校


2017.05.18

授獎單位: 請選擇


2017.04.27

授獎單位: 請選擇


2017.04.27

授獎單位: 請選擇


2017.02.15

授獎單位: 請選擇


2016.06.01

授獎單位: 本校


2016.04.18

授獎單位: 請選擇


2016.04.18

授獎單位: 請選擇


2015.09.01

授獎單位: 本校


2015.06.16

授獎單位: 本校


2015.06.05

授獎單位: 請選擇


2015.03.21

授獎單位: 本校


2013.12.25

授獎單位:


2013.09.25

授獎單位: 本校


2012.12.07

授獎單位:Course Information

授課課程

EP300340A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


EP300260B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
本課程能讓學生理解網頁的運作原理、HTML 5、CSS、JavaScript、PHP的語言


EP300260A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
本課程能讓學生理解網頁的運作原理、HTML 5、CSS、JavaScript、PHP的語言


EP300249B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】Thesis Advisor

指導論文

王柔樺 108

資訊傳播學系


葛亭均 108

資訊傳播學系


葉貝盈 108

資訊傳播學系


朱鋐瑞 106

資訊傳播學系


魏廷築 104

資訊傳播學系


麥健棠 104

資訊傳播學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

資訊傳播學系 110

指導教授: 沈俊宏
學生姓名: 陳奕穎


資訊傳播學系 109

指導教授: 沈俊宏
學生姓名: 游恩倫


資訊傳播學系 108

指導教授: 沈俊宏
學生姓名: 簡世益


資訊傳播學系 107

指導教授: 沈俊宏
學生姓名: 王柔樺


資傳系 105

指導教授: 沈俊宏
學生姓名: 許瑜珊


資訊傳播學系 104

指導教授: 沈俊宏
學生姓名: 劉俐伶