Profile

基本資料..

  • 姓名/Name: 胡文品
  • 單位/Department: 資訊電機學院生物資訊與醫學工程學系
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: wenpinhu@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立成功大學-醫學工程 博士

經歷/Experience

  • 亞洲大學 - 助理教授 (2008-02 ~ 2015-03)
  • 嘉南藥理科技大學 - 兼任講師 (2004-08 ~ 2005-07)

專長/Discipline expertise

  • 生醫光電/Biomedical photoelectricity
  • 醫學工程/Medical Engineering
  • 影像處理/Image processing

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

Cao-An Vu、蘇怡庭(Yi-Ting Su)、王瑞聖(Jui-Shen Wang)、張佳瑜(Chia-Yu Chang)、胡文品(Wen-Pin Hu)、黃俊仁(Chun-Jen Huang)、詹維康(Hardy Wai-Hong Chan)、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


SCI 2023

胡文品(Wen-Pin Hu)、賴藝芳(Yi-Fang Lai)、Cao-An Vu、曹嘉文(Chia-Wen Tsao)、潘信誠(Shin-Chen Pan)、鄭兆?(Chao-Min Cheng)、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


EI 2023

胡文品(Wen-Pin Hu)、林景彬(Chin-Bin Lin)、吳敬婷(Jing-Ting Wu)、楊政穎(Cheng-Ying Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2023

胡文品(Wen-Pin Hu)、吳昱明(Yu-Ming Wu)、Cao-An Vu、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


SCI 2022

徐瑋璟(Wei-Ching Hsu)、周立偉(Li-Wei Chou)、邱筱妍(Hsiao-Yen Chiu)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、胡文品(Wen-Pin Hu)*


SCI 2022

林裕超(Yu-Chao Lin)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、胡恩德(En-Te Hwu)、胡文品(Wen-Pin Hu)*


SCI 2022

林惠婷(Hui?Ting Lin)*、蔡信哲(Hsin?Jen Tsai)、Yen?I Li、胡文品(Wen-Pin Hu)


SCI 2021

劉文等(Wen-Teng Liu)、胡文品(Wen-Pin Hu)、賴仲亮(Chung-Liang Lai)、Yu-Yawn Chen、謝坤昌(Kuen Chang Hsieh)


SCI 2021

周立偉(Li-Wei Chou)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、楊宜彤(Yi-Tung Yang)、胡文品(Wen-Pin Hu)*


SCI 2020

胡文品(Wen-Pin Hu)、陳昱祈(Yu-Chi Chen)、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


SCI 2020

陳文逸(Wen-Yih Chen)*、Daumantas Matulis、胡文品(Wen-Pin Hu)、賴藝芳(Yi-Fang Lai)、王為豪(Wei-How Wang)


Other 2019

Cao-An Vu、胡文品(Wen-Pin Hu)、楊裕雄(Yuh-Shyong Yang)、詹維康(Hardy Wai-Hong Chan,)、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


SCI 2019

周韋成(Wei-Cheng Chou)、胡文品(Wen-Pin Hu)、楊裕雄(Yuh-Shyong Yang)、Hardy Wai-Hong Chan、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


SCI 2019

林惠婷(Hui-Ting Lin)、Yen-I Li、胡文品(Wen-Pin Hu)、Chun-Cheng Huang、Yi-Chun Du


SCI 2018

胡文品(Wen-Pin Hu)、蔡致勤(Chih-Chin Tsai)、楊裕雄(Yuh-Shyong Yang)、Hardy Wai-Hong Chan、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


EI 2018

胡文品(Wen-Pin Hu)、林景彬(Chin-Bin Lin)、楊政穎(Cheng-Ying Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2017

謝碧稠(Pi-Chou Hsieh)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、胡文品(Wen-Pin Hu)*


MI 2015

胡文品(Wen-Pin Hu)*、張維克(Jangam Vikram Kumar)、黃俊仁(Chun-Jen Huangc,)、陳文逸(Wen-Yih Chen)


EI 2013

Jangam Vikram Kumar、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、胡文品(Wen-Pin Hu)


SCI 2013

陳文逸(Wen-Yih Chen)、陳泓成(Hon-Chen Che)、楊裕雄(Yuh-Shyong Yang)、黃俊仁(Chun-Jen Huang)、Hardy Wai-Hong Chan、胡文品(Wen-Pin Hu)*


EI 2013

胡文品(Wen-Pin Hu)、黃莉雅(Li-Ya Huang)、陳文逸(Wen-Yih Chen)


SCI 2012

胡文品(Wen-Pin Hu)、黃莉雅(Li-Ya Huang)、郭泰志(Tai-Chih Kuo)、胡威文(Wei-Wen Hu)、張雍(Yung Chang)、陳健生(Chien-Sheng Chen)、陳泓成(Hong-Cheng Chen)、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


Other 2011

張東浩(Tung-Hao Chang)、陳偵文(Zhen-Wen Chen)、胡文品(Wen-Pin Hu)*


EI 2007

陳文逸(W.-Y. Chen)、胡文品(Wen-Pin Hu)、蘇園登(Y.-D. Su)、A. Taylor、S. Jiang、張冠諒(G.L. Chang)*


SCI 2006

胡文品(Wen-Pin Hu)


SCI 2006

胡文品(Wen-Pin Hu)


SCI 2004

胡文品(Wen-Pin Hu)BOOKS

專書

普林斯頓國際有限公司 2019.01

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、胡文品(Wen-Pin Hu)、宋昱霖(Yu-Lin Song)、何承遠(Cheng-Yuan Ho)、連耀南(Yao-Nan Lien)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer, Singapore 2020

胡文品(Wen-Pin Hu)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Springer Nature Switzerland AG 2019

胡文品(Wen-Pin Hu)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、蘇文郁(Wen-Yu Su)、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、魏暘(Wei Yang)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Springer 2018

林惠婷(Hui-Ting Lin)、魏暘(Yang Wei)、蘇文郁(Wen-Yu Su)、詹鈞茹(Chun-Ju Chan)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、胡文品(Wen-Pin Hu)


World Scientific Pub Co Inc 2017

胡文品(Wen-Pin Hu)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、陳文逸(Wen-Yih Chen)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Kitakyushu, Japan 2019.07

胡文品(Wen-Pin Hu)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Malaysia 2015.07

胡文品(Wen-Pin Hu)、Jangam Vikr(Jangam Vikram Kuma、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


金門(國立金門大學) 2014.06


Beijing, China 2012.05

胡文品(Wen-Pin Hu)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、何承錚(Cheng-Cheng Ho)、陳泓成(Hong-Cheng Chen)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


弘光科技大學 2011.12

陳筱君、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、施國琛、胡文品(Wen-Pin Hu)


國立成功大學 2011.08

蕭斐方(Fei-Fan Hsiao)、程味兒(Wei-Erh Cheng)、孟乃欣(Nai-Hsin Meng)、張文濤(Wen-Tao Chang)、胡文品(Wen-Pin Hu)


Asia University 2010.11


朝陽科技大學(台中) 2010.04


嘉南藥理科技大學國際會議廳 2010.03

吳御邦(Yu-Bang Wu)、張東浩(Tung-Hao Chang)、胡文品(Wen-Pin Hu)


Singapore 2009.09

陳大成(Ta-Cheng Chen)、王經篤(Jing-Doo Wang)、謝俊逸(Jiunn-I Shieh)、李桂仁(Kuei-Jen Lee)、胡文品(Wen-Pin Hu)、張培均(Pei-Chun Chang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.11.01 ~ 2023.01.31

胡文品(Wen-Pin Hu)、林裕超(Yu-Chao Lin)


2014.08.01 ~ 2015.07.31


2013.02.01 ~ 2014.01.31

胡文品(Wen-Pin Hu)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、胡文品(Wen-Pin Hu)、蕭震緯(Chen-Wei Hsiao)、張培均(Pei-Chun Chang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、許承瑜(Sheu, Phillip C.Y.)、張春明(Chun-Ming Chang)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

胡文品(Wen-Pin Hu)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

胡文品(Wen-Pin Hu)Course Information

授課課程

TL200032A

(研究所碩士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>使學生瞭解生醫訊號產生的原理以及測量的方法,使學生瞭解訊號分析的數學原理以及分析方法,使學生瞭解訊號處理的流程。


EB400969A

(碩士在職專班 )【第112學年第2學期:A班】<br>(1)理解統計方法與資料分析之基本理念。(2)理解統計方法之重要性及其在資料分析上之應用。(3)理解各種多變量分析之工具與概念。


EB400963A

(碩士在職專班 )【第112學年第2學期:A班】<br>讓學生瞭解生醫資訊最新之進展及培養研究之能力,如理解、應用、分析、綜合、比較、推論。


EB300962A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


EB300201A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>使學生瞭解生醫訊號產生的原理以及測量的方法,使學生瞭解訊號分析的數學原理以及分析方法,使學生瞭解訊號處理的流程。Thesis Advisor

指導論文

101

<br>


101

<br>


101

<br>


101

<br>


101

<br>


100

<br>


100

<br>


100

<br>


100

<br>


100

<br>


100

<br>


100

<br>


吳御邦 099

生物資訊學系碩士班<br>


邱翊睿 099

生物資訊學系碩士在職專班<br>


蕭斐方 099

生物資訊學系碩士在職專班<br>


099

<br>


連玳琪 098

生物資訊學系碩士在職專班<br>


?靖賢 098

生物資訊學系碩士在職專班<br>


陳偵文 098

生物資訊學系<br>


張志賢 097

生物資訊學系碩士在職專班<br>


高養安 097

生物資訊學系碩士在職專班<br>


戴佳賢 097

生物資訊學系碩士在職專班<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

111

指導教授: 胡文品<br> 學生姓名: 簡子恆


110

指導教授: 胡文品<br> 學生姓名: 邱筱妍


109

指導教授: 胡文品<br> 學生姓名: 何佳燕


105

指導教授: 胡文品<br> 學生姓名: 陳佑琳


104

指導教授: 胡文品<br> 學生姓名: 徐銘鴻


生物與醫學資訊系 103

指導教授: 胡文品<br> 學生姓名: 詹舒涵