Profile

基本資料

  • 姓名/Name: 胡文品
  • 單位/Department: 資訊電機學院生物資訊與醫學工程學系
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: wenpinhu@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立成功大學-醫學工程 博士

經歷/Experience

  • 亞洲大學 - 助理教授 (2008-02 ~ 2015-03)
  • 嘉南藥理科技大學 - 兼任講師 (2004-08 ~ 2005-07)

專長/Discipline expertise

  • 生醫光電/Biomedical photoelectricity
  • 醫學工程/Medical Engineering
  • 影像處理/Image processing

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

林裕超(Yu-Chao Lin)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、胡恩德(En-Te Hwu)、胡文品(Wen-Pin Hu)*


SCI 2022

林惠婷(Hui?Ting Lin)*、蔡信哲(Hsin?Jen Tsai)、Yen?I Li、胡文品(Wen-Pin Hu)


SCI 2021

劉文等(Wen-Teng Liu)、胡文品(Wen-Pin Hu)、賴仲亮(Chung-Liang Lai)、Yu-Yawn Chen、謝坤昌(Kuen Chang Hsieh)


SCI 2021

周立偉(Li-Wei Chou)、沈俊宏(JUN-HONG SHEN)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、楊宜彤(Yi-Tung Yang)、胡文品(Wen-Pin Hu)*


SCI 2020

胡文品(Wen-Pin Hu)、陳昱祈(Yu-Chi Chen)、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


SCI 2020

陳文逸(Wen-Yih Chen)*、Daumantas Matulis、胡文品(Wen-Pin Hu)、賴藝芳(Yi-Fang Lai)、王為豪(Wei-How Wang)


Other 2019

Cao-An Vu、胡文品(Wen-Pin Hu)、楊裕雄(Yuh-Shyong Yang)、詹維康(Hardy Wai-Hong Chan,)、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


SCI 2019

周韋成(Wei-Cheng Chou)、胡文品(Wen-Pin Hu)、楊裕雄(Yuh-Shyong Yang)、Hardy Wai-Hong Chan、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


SCI 2019

林惠婷(Hui-Ting Lin)、Yen-I Li、胡文品(Wen-Pin Hu)、Chun-Cheng Huang、Yi-Chun Du


SCI 2018

胡文品(Wen-Pin Hu)、蔡致勤(Chih-Chin Tsai)、楊裕雄(Yuh-Shyong Yang)、Hardy Wai-Hong Chan、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


EI 2018

胡文品(Wen-Pin Hu)、林景彬(Chin-Bin Lin)、楊政穎(Cheng-Ying Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2017

謝碧稠(Pi-Chou Hsieh)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、胡文品(Wen-Pin Hu)*


MI 2015

胡文品(Wen-Pin Hu)*、張維克(Jangam Vikram Kumar)、黃俊仁(Chun-Jen Huangc,)、陳文逸(Wen-Yih Chen)


EI 2013

Jangam Vikram Kumar、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、胡文品(Wen-Pin Hu)


SCI 2013

陳文逸(Wen-Yih Chen)、陳泓成(Hon-Chen Che)、楊裕雄(Yuh-Shyong Yang)、黃俊仁(Chun-Jen Huang)、Hardy Wai-Hong Chan、胡文品(Wen-Pin Hu)*


EI 2013

胡文品(Wen-Pin Hu)、黃莉雅(Li-Ya Huang)、陳文逸(Wen-Yih Chen)


SCI 2012

胡文品(Wen-Pin Hu)、黃莉雅(Li-Ya Huang)、郭泰志(Tai-Chih Kuo)、胡威文(Wei-Wen Hu)、張雍(Yung Chang)、陳健生(Chien-Sheng Chen)、陳泓成(Hong-Cheng Chen)、陳文逸(Wen-Yih Chen)*


Other 2011

張東浩(Tung-Hao Chang)、陳偵文(Zhen-Wen Chen)、胡文品(Wen-Pin Hu)*


EI 2007

陳文逸(W.-Y. Chen)、胡文品(Wen-Pin Hu)、蘇園登(Y.-D. Su)、A. Taylor、S. Jiang、張冠諒(G.L. Chang)*


SCI 2006

胡文品(Wen-Pin Hu)


SCI 2006

胡文品(Wen-Pin Hu)


SCI 2004

胡文品(Wen-Pin Hu)BOOKS

專書

普林斯頓國際有限公司 2019.01

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、胡文品(Wen-Pin Hu)、宋昱霖(Yu-Lin Song)、何承遠(Cheng-Yuan Ho)、連耀南(Yao-Nan Lien)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer, Singapore 2020

胡文品(Wen-Pin Hu)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Springer Nature Switzerland AG 2019

胡文品(Wen-Pin Hu)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、蘇文郁(Wen-Yu Su)、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、魏暘(Wei Yang)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Springer 2018

林惠婷(Hui-Ting Lin)、魏暘(Yang Wei)、蘇文郁(Wen-Yu Su)、詹鈞茹(Chun-Ju Chan)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、胡文品(Wen-Pin Hu)


World Scientific Pub Co Inc 2017

胡文品(Wen-Pin Hu)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、陳文逸(Wen-Yih Chen)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Kitakyushu, Japan 2019.07

胡文品(Wen-Pin Hu)、林惠婷(Hui-Ting Lin)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Malaysia 2015.07

胡文品(Wen-Pin Hu)、Jangam Vikr(Jangam Vikram Kuma、陳文逸(Wen-Yih Chen)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


金門(國立金門大學) 2014.06


Beijing, China 2012.05

胡文品(Wen-Pin Hu)、陳文逸(Wen-Yih Chen)、何承錚(Cheng-Cheng Ho)、陳泓成(Hong-Cheng Chen)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


弘光科技大學 2011.12

陳筱君、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、施國琛、胡文品(Wen-Pin Hu)


國立成功大學 2011.08

蕭斐方(Fei-Fan Hsiao)、程味兒(Wei-Erh Cheng)、孟乃欣(Nai-Hsin Meng)、張文濤(Wen-Tao Chang)、胡文品(Wen-Pin Hu)


Asia University 2010.11


朝陽科技大學(台中) 2010.04


嘉南藥理科技大學國際會議廳 2010.03

吳御邦(Yu-Bang Wu)、張東浩(Tung-Hao Chang)、胡文品(Wen-Pin Hu)


Singapore 2009.09

陳大成(Ta-Cheng Chen)、王經篤(Jing-Doo Wang)、謝俊逸(Jiunn-I Shieh)、李桂仁(Kuei-Jen Lee)、胡文品(Wen-Pin Hu)、張培均(Pei-Chun Chang)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)RESEARCH GRANT

研究計畫

2014.08.01 ~ 2015.07.31


2013.02.01 ~ 2014.01.31

胡文品(Wen-Pin Hu)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、胡文品(Wen-Pin Hu)、蕭震緯(Chen-Wei Hsiao)、張培均(Pei-Chun Chang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、許承瑜(Sheu, Phillip C.Y.)、張春明(Chun-Ming Chang)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

胡文品(Wen-Pin Hu)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

胡文品(Wen-Pin Hu)Course Information

授課課程

XXU00072A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


GRG00093R

(大學日間部 )【第111學年第1學期:R班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


GRG00093AO

(大學日間部 )【第111學年第1學期:AO班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


EB400975A

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:A班】
學習關於影像處理/圖樣識別/電腦視覺技術的數學及演算法基礎,並真實實作工業級的專案系統。


EB400962A

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:A班】
讓學生瞭解生物資訊與醫學工程最新之進展及培養研究之能力,如理解、應用、分析、綜合、比較、推論。


EB300980A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
使學生理解人體內各種組成層次的功能及各組成層次如何相互協調以維持生理機能的恆定,並使學生能將基礎的生理學知識連結到臨床上的應用;以期藉由對生理學的瞭解,奠定日後從事生物醫學相關領域的研究基礎


EB300965A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


EB300067A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
課堂中將針對Visual C#程式的物件導向設計概念、檔案存取與例外處理、各類控制項如滑鼠、鍵盤等進行詳細的介紹 ,讓學生對於Visual C#程式語言有深入的了解。Thesis Advisor

指導論文

101101101101101100100100100100100100吳御邦 099

生物資訊學系碩士班


邱翊睿 099

生物資訊學系碩士在職專班


蕭斐方 099

生物資訊學系碩士在職專班


099連玳琪 098

生物資訊學系碩士在職專班


?靖賢 098

生物資訊學系碩士在職專班


陳偵文 098

生物資訊學系


張志賢 097

生物資訊學系碩士在職專班


高養安 097

生物資訊學系碩士在職專班


戴佳賢 097

生物資訊學系碩士在職專班College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

生物與醫學資訊系 103

指導教授: 胡文品
學生姓名: 詹舒涵