Profile

基本資料

  • 姓名/Name: 詹啟祥
  • 單位/Department: 資訊電機學院行動商務與多媒體應用學系
  • 職稱/Job title: 教授
  • E-mail: CSChan@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立中正大學-資訊工程 博士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

  • 資訊安全/Information security
  • 影像處理/Image processing
  • 人工智慧/Artificial intelligence

JOURNAL PAPERS

期刊論文

EI 2021

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、Ching-Chun Chang、Chia-Chen Lin


SCI 2021

Ching-Lin Wang、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、Wei-Jyun Wang、詹永寬(Yung-Kuan Chan)、Meng-Hsiun Tsai、Chia-Yi Chuang、Wen-Yu Cheng、Shyr-Shen Yu


SCI 2018

蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、Yu-Shiou Tsai、I-Ting Chi、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


SCI 2018

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)


EI 2017

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、劉兆樑(Chao-Liang Liu)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)


EI 2016

陳宜惠(CHEN YI-HUI)*、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)


EI 2016

蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、黃耀賢(Yao-Hsien Huang)、林若筑(Ruo-Jhu Lin)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)*


EI 2015

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、Pei-Yu Lin


EI 2014

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)


EI 2014

蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、Jian-Ting Chen、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


SCI 2014

蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、陳建廷(Jian-Ting Chen)、郭胤圻(Yin-Chi Kuo)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


EI 2014

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、Meng-Hsiun Tsai、Po-Whei Huang、Yung-Kuan Chan、Chia-Yi Chuang、Hsin-Yi Wang


SCI 2014

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)


EI 2014

蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、劉兆樑(Chao-Liang Liu)、Bo-Ru Su


EI 2013

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、劉兆樑(Chao-Liang Liu)


EI 2013

林智揚(Chih-Yang Lin)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、康立威、Kahlil Muchtar


SCI 2012

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、劉兆樑(Chao-Liang Liu)


EI 2012

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、張真誠(Chin-Chen CHang)、Hung P. Vo


EI 2012

蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、劉兆樑(Chao-Liang Liu)


EI 2012

Yu-Chi Chen、Gwoboa Horng、劉兆樑(Chao-Liang Liu)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


EI 2011

陳宜惠(Yi-Hui Chen)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


EI 2011

林珮瑜(Pei-Yu Lin)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


SCI 2011

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


EI 2011

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、林智揚(Chih-Yang Lin)、Yu-Hsuan Lin


SCI 2010

Pei-Yu Lin、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


SCI 2010

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、Ching-Yun Chang


SCI 2010

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、Ching-Yun Chang


SCI 2010

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


SCI 2009

李榮三(Jung-San Lee)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、張真誠(Chin-Chen Chang)


Other 2009

Chin-Chen Chang、Yu-Zheng Wang、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


SCI 2009

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


SCI 2007

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、張真誠(Chin-Chen Chang)


EI

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


SCI

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


EI

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


EI

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


EI

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


EI

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


EI

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


SCI

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

National Taiwan University of Science and Technology 2015.06

Pei-Yu Lin、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、Yin-Chi Kuo、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


國立高雄第一科技大學 2015.05

陳宜惠(CHEN YI-HUI)、黃韋霖、許柏昱、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、楊雁茹


日本大阪 2015.03

Ya-Fen Chang、Pei-Yu Lin、Yung-Chi Chen、詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、Jian-Wei Fan、Chao-Wen ChanRESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2022.07.31

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


2020.08.01 ~ 2021.07.31


2019.08.01 ~ 2020.07.31


2018.08.01 ~ 2019.07.31

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


2010.08.02 ~ 2011.07.31

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)AWARDS

獲獎

無資料


Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

ES300223A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


ES300175B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】


ES300154C

(大學日間部 )【第111學年第1學期:C班】
教師透過教材的文字描述、課室教學講述與課堂實機的操作指導,使學生充分了解電腦圖學之理論結構及實務運用,並透過電腦操作應用所學的理論概念,了解各種3D動畫設計與製作原理,製作出自創的多元3D動畫影片與動畫特效。


ES300154A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
教師透過教材的文字描述、課室教學講述與課堂實機的操作指導,使學生充分了解電腦圖學之理論結構及實務運用,並透過電腦操作應用所學的理論概念,了解各種3D動畫設計與製作原理,製作出自創的多元3D動畫影片與動畫特效。


ES300126A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
1.使學習者有數位影像處理能力 2.使學習者有語音視訊剪輯能力 3.使學習者有數位影像與語音視訊整合之能力Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料