Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 王俊毅
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院健康產業管理學系
 • 職稱/Job title: 教授
 • E-mail: jjwang@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立臺灣大學-流行病學 博士

經歷/Experience

 • 美國杜蘭大學 公共衛生暨熱帶醫學院 全球社區衛生與行為科學系 - 兼任教授 (2020-08 ~ 2022-07)
 • 大里仁愛醫院 - 研究顧問 (2015-01 ~ 2018-12)
 • 中國醫藥大學醫研部 - 研究顧問 (2014-08 ~ 2022-07)
 • 草屯療養院 - 統計諮詢專家 (2014-01 ~ 2021-12)
 • 玉山醫務暨健康管理學會 - 理事 (2013-08 ~ 2022-07)
 • 中國醫藥大學生物統計研究所 - 兼任助理教授 (2007-08 ~ 2008-07)
 • 中國醫藥大學公共衛生學系 - 合聘助理教授 (2006-08 ~ 2007-07)

專長/Discipline expertise

 • 生物統計學/Biostatistics
 • 流行病學/Epidemiology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

Shih YJ、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Wang YH、Shih RR、Yang YJ(Yang YJ)*


SSCI 2022

Hsu YM、Chang TS、Chu CL、Hung SW、Wu CJ、Yeh TP、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2022

Liu CC*、Liu CH、Chang KC、Ko MC、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2022

Sia HK、Kor CT、Tu ST、Liao PY、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


Other 2022

Widyasari V、Putra KT、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2022

Chang CF、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Kuo TH、Lin YL、Yang SY(Yang SY)*


SCI 2022

Chang PY(Chang PY)*、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Wang JK、Huang TL、Hsu YR


SSCI 2021

Chang CF、葉又綠(Yu-lyu Yeh)、Chang HY、Tsai SH、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2021

Widyasari V、Rahman FF、KH Lin、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


TSSCI 2021

Yang, YH、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2021

Chang PY(Chang PY)*、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Wang JK、Huang TL、Hsu YR


SCI 2021

Sia HK、Kor CT、Tu ST、Liao PY、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2021

Gandaputra SA、Waluyo I、Efendi F、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2020

Liu P、Yeh LL、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lee ST


SSCI 2020

Chen SC、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin YL、楊尚育(Yang Shang Yu)*


SCI 2020

Chang PY、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Wang JK、Yeh SC、Chang SW


SCI 2020

Chen, LC、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2019

Chang SL、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2019

Hsu WC、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Tsai AC(Tsai AC)*


SCI 2019

Lin XI、Hsu HC(Hsu HC)*、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Ou WC


SCI 2019

Chang YT、Wang CCN、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lee TE、Cheng YY、Morris-Natschke SL、Lee KH、Hung CC(Hung CC)*


SCI 2018

Chang YC、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chang SW、Chang PY(Chang PY)*


SCI 2018

Wang RY、Chen HJ、Huang CL、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lee HY、Lee TE、Hung CC(Hung CC)*


SCI 2018

Chen JH、Yang JL、Chou CY、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Hung CC(Hung CC)*


SSCI 2017

Hsu, WC、Tsai, AC、Chen, YC、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2017

Chou CY、Chang YT、Yang JL、Lee TE、Wang RY、Hung CC(Hung CC)*


2017

SH Wang、YP Lin、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Huang MF、Lin HC、Hsieh CE、Hsu YL、Chen YL(Chen YL)*


2017

WC Hsu、LC Chen、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


Other 2017

徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、董和銳(Ho-Jui Tung)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)


2016

SH Wang、Ming YZ、Lin PY、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin HC、Hsieh CE、Hsu YL、Chen YL(Chen YL)*


2016

SC Ho、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、HP Kuo、CD Huang、KY Lee、HC Chuang、PH Feng、TT Chen、Hsu MF(Hsu MF)*


SSCI 2016

陳美滿(Chen, MM)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)*、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SCI 2016

許維中(Hsu, WC)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


TSSCI 2016

陳姿蓉(Chen TJ)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2016

紀淑凰(Chi, SH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)*


SCI 2015

Wang, SH、Lin, YP、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin, HC、Hsieh, CE、Chen, YL


SCI 2015

Ho SC、Hsu MF、Kuo HP、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chen LF、Lee KY、Chuang HC


SCI 2015

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Tai, JJ(Tai, JJ)*


SCI 2015

王子綺(Tzu-Chi Wang)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin YT、Lin KL、Chen JJ、Lin BY


TSSCI 2014

丘幸平(Chiu HP)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*、蔡仲弘(Alan C. Tsai)


Other 2014

許維中、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chen YC、Ting LL、Chang SC、Wang PM、Chung NN


SCI 2014

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、許維中(Hsu, WC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SCI 2014

Wang SH、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin PY、Lin KH、Ko CJ、Hsieh CN、Lin HC、Chen YL


SSCI 2013

李麗琴(Lee, LC)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Hsu HC、Hurng BS、Tsai HJ


TSSCI 2013

王思涵(Wang SH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2013

蔡仲弘(Alan C. Tsai)*、Chang, TL、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


Other 2013

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)*


SCI 2013

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、李麗琴(Lee, LC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SSCI 2013

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chang, SL、Li TY


SCI 2013

Chen, LC、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2012

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Li-Ching Chen、Hui-Min Lin


Other 2012

李金和(Li, CH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*、Lin YJ


SCI 2010

Hsiu-Chen Huang、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*、Chia-Chu Cha、Ping-Fang Ch、Ming-Che Chiang、Yu Yang


SCI 2010

Chang PY、Chang SW、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


TSSCI 2010

許淑雲、廖宏恩(Hung-En Liao)、洪百薰、林柏煌、高昆裕、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2010

徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、張明正(Ming-Cheng Chang)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SCI 2010

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、Yang SF、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


TSSCI 2009

陳都文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2009

Chang PY、Yang CM、Yang CH、Chen MS、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SCI 2009

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Tai JJ(Tai JJ)*


SCI 2008

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Hou CD、Tai JJ


Other 2008

蔣定文、莊意芬、楊南屏、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


Other 2007

許淑雲、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、江大雄、楊欣田、廖宏恩、林玠民、高昆裕


Other 2007

陳志道、蕭芝殷、許秀卿、蔡美華、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


TSSCI 2007

許淑雲、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、廖宏恩


SCI 2007

Chen JJH、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chang YM、Su SY、Chang CT、Sun SS、Kao CH、Lee CC


SCI 2006

Chang PY、Carrel H、Huang JS、Wang IJ、Hou YC、Chen WL、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Hu FR


Other 2006

閩嘉娜、姜逸群、許權振、謝武勳、王俊毅(Jiun-Yi Wang)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

香港 2016.06


Taipei, Taiwan 2011.12

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


College Station, Texas 2010.03

王俊毅(Jiun-Yi Wang)RESEARCH GRANT

研究計畫

2018.08.01 ~ 2019.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2008.08.01 ~ 2009.08.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、何清松(Ching-Sung Ho)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、蔡欣真


2006.01.01 ~ 2006.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)AWARDS

獲獎

無資料


Course Information

授課課程

TA420001A

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:A班】


TA410088A

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:A班】
教導健康管理領域之研究生有關研究計畫書與學術論文之寫作與發表,增進研究生之學術能力與研究品質。


TA410001A

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:A班】


TA300171B

(大學日間部 )【第111學年第1學期:B班】
綜合歸納暑期實習前在校所學課程知識。


TA300171A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
綜合歸納暑期實習前在校所學課程知識。


TA300149I

(大學日間部 )【第111學年第1學期:I班】


TA300002A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
建立同學公共衛生的基本觀念與對學理的認知


TA220089A

(研究所碩士班 )【第111學年第1學期:A班】


TA220088A

(研究所碩士班 )【第111學年第1學期:A班】


TA220001A

(研究所碩士班 )【第111學年第1學期:A班】


TA210151A

(研究所碩士班 )【第111學年第1學期:A班】


TA210150A

(研究所碩士班 )【第111學年第1學期:A班】


TA210001A

(研究所碩士班 )【第111學年第1學期:A班】


TA100152A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】


TA100133A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】
使學生瞭解國內外健康照護、長期照護等相關領域的研究之發展情況


TA100050B

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:B班】
介紹常用之醫學統計分析方法之原理與應用。


TA100044A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】


TA100043A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】


TA100042A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料