Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 吳家樂
 • 單位/Department: 資訊電機學院生物資訊與醫學工程學系 , 資訊電機學院行動商務與多媒體應
 • 職稱/Job title: 特聘教授
 • E-mail: ppiddi@gmail.com

學歷/Education

 • 美國范德堡大學-物理 博士

經歷/Experience

 • 國家衛生研究院資訊組 - 資訊人員 (1998-07 ~ 2000-02)
 • 視算科技股份有限公司業務部 - 專案經理 (1995-11 ~ 1998-07)
 • 中央研究院物理研究所 - 博士後副研究 (1992-12 ~ 1995-11)
 • 國立台灣大學物理學系 - 博士後副研究 (1991-12 ~ 1992-11)
 • 國立清華大學物理 - 博士後副研究 (1990-12 ~ 1991-11)

專長/Discipline expertise

 • 生物資訊/Bioinformatics
 • 人工智慧/Artificial intelligence
 • 物理/physical

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

Ambily Sivadas、郭集慶(Victor C. Kok)*、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2022

黃建宏(Chien-Hung Huang)、Efendi Zaenudin、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Nilubon Kurubanjerdjit、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2022

Venugopala Reddy Mekala、張建國(Jan-Gowth Chang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2021

Eskezeia Y Dessie、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、張建國(Jan-Gowth Chang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2021

Eskezeia Yihunie Dessie、Siang-Jyun Tu、Hui-Shan Chiang、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Ya-Sian Chang、張建國(Jan-Gowth Chang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2020

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、Y-h Taguchi(Y-h Taguchi)*


SCI 2020

Nilubon Kurubanjerdjit(Nilubon Kurubanjerdjit)*、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2020

黃建宏(Chien-Hung Huang)、Efendi Zaenudin、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Nilubon Kurubanjerdjit、Eskezeia Y. Dessie、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2020

Yu-Hsien Lin、Ya-Hsin Hsiao、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、Yueh-Hsiung Kuo、Yun-Ping Lim、Wen-Tsong Hsieh(Wen-Tsong Hsieh)*


EI 2019

Efendi Zaenudin、Ezra Bernadus Wijaya、Eskezeia Yihunie Dessie、Mekala Venugopala Reddy、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、黃建宏(Chien-Hung Huang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


EI 2018

Wijaya E. B、Erwandy Lim、Agustriawan D、Huang C. H、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2017

Shun-Tsung Chen、Chien-Hung Huang、郭集慶(Victor C. Kok)、Jin-Shuei Ciou、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Nilubon Kurubanjerdjit、Chi-Ying F Huang、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2016

David Agustriawan、Chien-Hung Huang、Jim Jinn-Chyuan Sheu、Shan-Chih Lee、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Nilubon Kurubanjerdjit、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


2016

黃建宏(Chien-Hung Huang)、Jin-Shuei Ci、Shun-Tsung Chen、Victor C. Kok、Yi Chung、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Nilubon Kurubanjerdjit、Chi-Ying F. Huang、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2016

黃建宏(Chien-Hung Huang)、Peter Mu-Hsin Chang、Chia-Wei Hsu、Chi-Ying Huang、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


EI 2015

黃建宏(Chien-Hung Huang)、Jin-Shuei Ciou、Shun-Tsung Chen、Ke-Rung Tzeng、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Nilubon Kurubanjerdjit、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2015

Praveen Kumar Korla、Jack Cheng、黃建宏(Chien-Hung Huang)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Yu-Hsuan Liu、Nilubon Kurubanjerdjit、Wen-Tsong Hsieh、Huey-Yi Chen、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2015

黃建宏(Chien-Hung Huang)、陳登鴻(Teng-Hung Chen)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2015

Chien-Hung Huang、Huai-Shun Peng、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2015

Wen-Tsong Hsieh、Ke-Rung Tzeng、Jin-Shuei Ciou、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Nilubon Kurubanjerdjit、Chien-Hung Huang、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2014

Chien-Hung Huang、PeterMu-Hsin Chang、Yong-Jie Lin、Cheng-Hsu Wang,、Chi-Ying F. Huang,、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


EI 2014

Nilubon Kurubanjerdjit、Jin-Shuei Ciou、Ke-Rung Tzeng、Ching-Yi Chen、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


EI 2014

黃建宏(Chien-Hung Huang)、莊文瑋(Wen-Wei Zhuang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


EI 2014

黃建宏(Chien-Hung Huang)、陳立祺(Li-Chi Chen)、李家同(Chia-Tung Lee)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2014

Nilubon Kurubanjerdjit、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、黃建宏(Chien-Hung Huang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2014

黃建宏(Chien-Hung Huang)、吳泯祐(Min-You Wu)、張牧新(Peter Mu-Hsin Chang)、黃奇英(Chi-Ying Huang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2014

王昭能(Charles CN Wang)、張培均(Pei-Chun Chang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、張春明(Chun-Ming Chang)、許承瑜(Sheu, Phillip C.Y.)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


SCI 2013

Nilubon Kurubanjerdjit、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、許承瑜(Sheu, Phillip C.Y.)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


EI 2013

Nilubon Kurubanjerdjit、黃建宏(C.H. Huang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2013

黃建宏(Chien-Hung Huang)、周思瑜(Szu-Yu Chou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2013

Yng-Tay Chen、Chang-Ching Wei、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、Cheng-Hsu Chen、Chia-Jung Chan、Xian-Xiu Chen、Yuan-Yen Chang、Shih-Yin Chen、Fuu-Jen Tsai


SCI 2013

翁嘉偉(Chia-Wei Weng)、李尚熾(Shan-Chih Lee)、李育良、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 2013

Nilubon Kurubanjerdjit、黃建宏(Chien-Hung Huang)、李育良(Yuliang Lee)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


EI 2012

王昭能(Charles C.N. Wang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*、陳玉菁(Yu-ching Chen)、許承瑜(Sheu, Phillip C.Y.)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)


EI 2011

李育良(Yu-Liang Lee)、王傑瑋(Jie-Wei Weng)、江文欽(Wen-Chin Chiang)、林以文(Yi-Wen Lin)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


EI 2011

李育良(Yu-Liang Lee)、翁嘉偉(Jie-Wei Weng)、江文欽(Wen-Chin Chiang)、林以文(Yi-Wen Lin)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、黃奇英(Chi-Ying Huang)


SCI 2010

許宏誌(H.J. Shiu)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、方覺非(J.F. Fang)、李家同(R. C.T. Lee)、黃建宏(C.H. Huang)*


SCI 2010

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、邱金水、黃建宏(C.H. Huang)


SCI 2009

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、劉學銓(Hsueh-Chuan Liu)、李尚熾(Shan-Chih Lee)


SCI 2008

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、Chien-Hung Huang、Hsueh-Chuan Liu、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


SCI 2007

Chien-Hung Huang、Jywe-Fei Fang、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


Other 2006

Kuo-Ching Hsiao、Chien-Hung Huang、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2005

Po-Han Lee、Chien-Hung Huang、Jywe-Fei Fang、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


EI 2004

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、Chien-Hung Huang


SCI 2003

S.P. Li、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 2003

S.P. Li、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、M.C. Chung


SCI 2003

S.P. Li、吳家樂(Ng, Ka-Lok)*


SCI 1996

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、吳建宏(Ng, Kin-Wang)


SCI 1996

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、吳建宏(Ng, Kin-Wang)


SCI 1995

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、吳建宏(Ng, Kin-Wang)


SCI 1993

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 1993

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 1993

曹慶堂(Cho, H.T.)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 1992

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 1990

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


SCI 1989

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、Heath Pois、阮志強(Tzu-Chiang Yuan)BOOK CHAPTERS

專書論文

World Scientific 2017

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


IGI Global Book Series 2009

王經篤(Jing-Doo Wang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Hong Kong 2019.03

Efendi Zaenudin、Ezra B. Wijaya、Eskezeia Y. Dessie、David Agustriawan、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Chien- Hung Huang、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


台中 2018.10

Eskezeia Y. Dessie、Ezra B. Wijaya、Chien-Hung Huang、David Agustriawan、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


台中 2018.10

Y-h Taguchi、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Hong Kong 2018.03

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Hong Kong 2017.03

Wen-Hsiung Li、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Chien-Hung Huang、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Hong Kong 2017.03

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Taichung, Taiwan 2016.10

Chien-Hung Huang、Sheng-Jia Weng、Praveen Kumar Korla、Jywe-Fei Fang、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、Nilubon Kurubanjerdjit、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Kowloon, Hong Kong 2016.03

David Agustriawan、Ezra B. Wijaya、Chien-Hung Huang、Erwandy Lim、Nilubon Kurubanjerdjit、Ke-Rung Tzeng、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Taipei 2015.01

Nilubon(Nilubon Kurubanjerdjit、Natthakan(Natthakan Iam-On)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Hong Kong 2014.03

NILUBON(NILUBON)、陳靜怡、邱金水、曾可蓉、黃建宏、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Shanghai, China 2014.01


Nanjing, China 2013.11

曾可蓉(Tzeng K.R.)、邱金水(Ciou JS)、黃建宏(Huang CH)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Baltimore, MD, USA 2013.09

彭懷舜(Peng Husi-Shun)、黃建宏(C.H. Huang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Samui Island, Thailand 2013.09

Nilubon(Nilubon Kurubanjerdjit、黃建宏(Huang Chien-Hung)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Las Vegas, USA 2013.07

NILUBON(NILUBON KURUBANJERDJIT、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、黃建宏(CHIEN-HUNG HUANG)、邱金水(JIN-SHUEI CIOU)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Hong Kong 2013.03

黃建宏(Chien-Hung Huang)、吳泯佑(Min-You Wu)、黃奇英(Chi-Ying F. Huang)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Taichung, Taiwan. 2009.06

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、黃建宏(Huang C.H.)


Peking, PRC. 2009.01

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、黃建宏(Chien-Hung Hunag)、Jin-Shuei Ciou


Asia University, Taiwan 2008.06

David Hecht、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、Rong-Ming Chen、Jong-Waye Ou、Chao-Yen Hsu、Haitao, Gong、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、蕭震緯(Chen-Wei Hsiao)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、許承瑜(Sheu, Phillip C.Y.)


Asia University, Taiwan 2008.06

Walter Gui、Chien-Hung Huang、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Singapore 2007.12

Ming-Cheng Tsai、Huang Chien-Hung、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Vienna, Austria 2007.07

Ming-Cheng Tsai、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


Hong Kong 2007.01

Ming-Cheng Tsai、吳家樂(Ng, Ka-Lok)RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.08.01 ~ 2020.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、張建國(J.Q. Chang)、張建國(J.Q. Chang)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、李尚熾(中山醫學大學)、許晉銓(中國醫藥大學)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)


2010.08.01 ~ 2012.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、李尚熾(Shan-Chih Lee)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、李尚熾(Lee S.C.)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

黃建宏(Huang C.H.)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、方覺非(Fang J.F.)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、李尚熾(Lee S.C.)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

黃建宏(Huang C.H.)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

黃建宏(Huang C.H.)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


2005.08.01 ~ 2006.07.31

黃建宏(Huang C.H.)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


2005.08.01 ~ 2006.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


2004.08.01 ~ 2005.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)、劉湘川(Hsiang-Chuan Liu)


2004.08.01 ~ 2005.07.31

李世炳(Lee S.P.)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)


2003.08.01 ~ 2004.07.31

吳家樂(Ng, Ka-Lok)AWARDS

獲獎

2020.11.19

授獎單位: International Research Conference, IRC


2019.03.15

授獎單位: International Association of Engineers (IAENG)


2016.05.26

授獎單位: International Assocation of Engieers


2015.03.18

授獎單位: International Association of Engineers (IAENG)


2014.03.12

授獎單位: International Association of Engineers


2013.03.13

授獎單位: International Association of Engineers (IAENG)


2012.05.26

授獎單位: Planetary Scientific Research CentreCourse Information

授課課程

EB300470A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
使學生具備系統生物學的定義與範圍 相互作用網絡是所有生物過程的基礎; 例如,細胞可以描述為通過化學反應連接的化學物質的複雜網絡。 細胞過程由各種類型的生化網絡控制:(i)代謝網絡; (ii)蛋白質 - 蛋白質相互作用網絡(PIN),和(iii)基因調控網絡。 複雜的網絡遍布整個生物學。 許多生物網絡似乎具有潛在的模塊化結構。 期望每個模塊執行特定功能,可與其他模塊的功能分離。


EB100464A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】
訓練學生具備理解程式設計之能力。 以R 語言為開發工具


EB100090A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】
了解生物信息學中的IT技術。 準備基礎研究能力。 熟悉生物資訊學, 網路數據庫資源。Thesis Advisor

指導論文

江文欽 099

生醫系


098

生醫系


江長志 097

生資系


翁嘉偉 097

生資系


李育良 097

生資系