Profile

基本資料..

  • 姓名/Name: 姚雅莉
  • 單位/Department: 醫學暨健康學院醫學檢驗暨生物技術學系, 醫學暨健康學院護理學系
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: yyao@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 美國南佛羅里達大學-醫學微生物及免疫學 博士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

  • 分子生物/Molecular Biology
  • 細胞生物/Cell biology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

藍信企(Hsin-Chi Lan)、杜亭慧(Ting-Huei Du)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


SCI 2021

林玉茹(Yu-Ru Lin)、劉又瑜(You-Yu Liu)、藍信企(Hsin-Chi Lan)、沈炯祺(Chiung-Chyi Shen)、姚雅莉(Ya-Li Yao)*、楊文明(Wen-MingYang)


SCI 2016

梁雅珍(Ya-Chen Liang)、李佳瑾(Chia-Chin Lee)、姚雅莉(Ya-Li Yao)*、賴建成(Chien-Chen Lai)、M. Lienhard Schmitz、楊文明(Wen-Ming Yang)*


SCI 2015

吳祖方(Tsu-Fang Wu)、姚雅莉(Ya-Li Yao)*、賴羿如(I-Lu Lai)、賴建成(Chien-Chen Lai)、林珮綸(Pei-Lun Lin)、楊文明(Wen-Ming Yang)*


SCI 2014

吳祖方(TSU-FANG WU)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、賴羿如(I-LU LAI)、李宗翰(TSUNG-HAN LEE)、D. ALAN UNDERHILL、楊文明(WEN-MING YANG)


SCI 2014

謝鳳書(Feng-Shu Hsieh)、陳乃慈(Nai-Tzu Chen)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、王詩芸(Shi-Yun Wang)、陳健尉(Jeremy J.W. Chen)、賴建成(Chien-Chen Lai)、楊文明(Wen-Ming Yang)*


SCI 2013

梁雅珍(Ya-Chen Liang)、許巧雨(Chiao-Yu Hsu)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)*


SCI 2011

姚雅莉(Ya-Li Yao)、梁雅珍(Ya-Chen Liang)、黃懷慧(Huai-Huei Huang)、楊文明(Wen-Ming Yang)*


SCI 2010

姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)*


SCI 2010

賴羿如(I-Lu Lai)、林東屏(Tung-Ping Lin)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、林靜宜(Ching-Yi Lin)、謝美如(Mei-Ju Hsieh)、楊文明(Wen-Ming Yang)*


SCI 2007

2. Lai IL、Wang SY、姚雅莉(Ya-Li Yao)、Yang WM


SCI 2006

Hsieh MJ、姚雅莉(Ya-Li Yao)、Lai IL、Yang WM


SCI 2005

姚雅莉(Ya-Li Yao)、Yang WM


SCI 2004

Rezai-Zadeh N、Tsai SC、Wen YD、姚雅莉(Ya-Li Yao)、Yang WM、Seto E


SCI 2003

姚雅莉(Ya-Li Yao)、Yang WM


SCI 2003

Rezai-Zadeh N、Zhang X、Namour F、Fejer G、Wen YD、姚雅莉(Ya-Li Yao)、Gyory I、Wright K、Seto EBOOKS

專書

2007.08

張清堯(Ching-Yao Chang)、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、蒙美津(Mei-Chin Mong)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、王建國(Chien-Kuo Wang)、許成光(Cheng-Kuang Hsu)、楊雅甄(Ya-Chen Yang)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Pingtung, Taiwan 2024.01

Wei-Yang Chi、Hsin-Chi Lan、姚雅莉(Ya-Li Yao)、Wen-Ming Yang


Pingtung, Taiwan 2024.01

Bo-Yi Hou、Hsin-Chi Lan、Cheng-Yu Kuo、Wei-Chen Wang、Hung-Yi Wu、姚雅莉(Ya-Li Yao)、Chien-Chen Lai、Wen-Ming Yang


Taichung, Taiwan 2018.06

邱奕嘉(Yi-Chia Chiu)、廖宥媃(You-Rou Liao)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


台灣 台北市 國防醫學院 2018.03

鄭佩汝(Pei-Ru Cheng)、葉昱妏(Yu-Wen Yeh)、楊文明(Wen-Ming Yang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


台灣 台北市 國防醫學院 2018.03

劉思龍(Sih-Long Liu)、楊文明(Wen-Ming Yang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


台灣 台北市 國防醫學院 2018.03

林珮綸(Pei-Lun Lin)、葉昱妏(Yu-Wen Yeh)、楊文明(Wen-Ming Yang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


Taichung, Taiwan 2016.07

廖宥媃(You-Rou Liao)、劉筱君(Hsiao-Chun Liu)、藍信企(Hsin-Chi Lan)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


台灣台北市 國防醫學院 2016.03

王竣彥(Chun-Yen Wang)、吳祖方(Tsu-Fang Wu)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


Whistler, British Columbia, Canada 2016.03

林玉茹(Yu-Ru Lin)、郭依萍(Yi-Ping Kuo)、吳祖方(Tsu-Fang Wu)、梁雅珍(Ya-Chen Liang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


台灣屏東縣恆春鎮 2016.01

劉筱君(Hsiao-Chun Liu)、吳祖方(Tsu-Fang Wu)、藍信企(Hsin-Chi Lan)、王漢宇(Han-Yu Wang)、王峻彥(Chun-Yen Wang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


台灣屏東縣恆春鎮 2016.01

劉又瑜(You Yu LIu)、林玉茹(Yu-Ru Lin)、楊文明(Wen-Ming Yang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


Ken-Ding 墾丁, Taiwan 2015.02

李依儒(Yi-Zu Lee)、林柏穎(Bo-Ying Lin)、賴羿如(I-Lu Lai)、楊文明(Wen-Ming Yang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


Suzhou, China 2014.05

梁雅珍(Ya-Chen Liang)、賴泉豪(Chun-Hao Lai)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、李佳瑾(Chia-Chin Lee)、賴建成(Chien-Chen Lai)、楊文明(Wen-Ming Yang)


Taipei, Taiwan 2014.03

姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


Ken-Ding 墾丁, Taiwan 2013.01

謝岱芳(Tai-Fang Hsieh)、賴羿如(I-Lu Lai)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


台北 2012.03

吳俊穎、蔡育勳、姚雅莉(Ya-Li Yao)


中國醫藥大學 2011.03


高雄 2011.02

林玉茹(Yu-Ru Lin)、梁雅珍(Ya-Chen Liang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


高雄 2011.02

黃雅絹(Ya-Chuan Huang)、林靜宜(Ching-Yi Lin)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


France 2011.01

梁雅珍(Ya-Chen Liang)、李佳瑾(Chia-Chin Lee)、M. Lienhard Schmitz、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2010.01

吳芷瑄(Chih-Hsuan Wu)、梁雅珍(Ya-Chen Liang)、賴羿如(I-Lu Lai)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2010.01

杜亭慧(TIng-Huei Du)、梁雅珍(Ya-Chen Liang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2010.01

張筱如(Shiao-Ru Chang)、賴羿如(I-Lu Lai)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2010.01

賴泉豪(Chun-Hao Lai)、梁雅珍(Ya-Chen Liang)、李佳瑾(Chia-Chin Lee)、高孝偉(Shiao-Wei Kuo)、楊文明(Wen-Ming Yang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


中國醫藥大學 2009.03

施雅方(Ya-Fang Shi)、林靜宜(Ching-Yi Lin)、楊文明(Wen-Ming Yang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


墾丁 2009.02

黃沛錞、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2009.02

謝鳳書(Feng-Shu Hsieh)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、王詩芸(Shi-Yun Wang)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2008.01

林靜宜(Ching-Yi Lin)、謝美如(Mei-Ju Hsieh)、楊文明(Wen-Ming Yang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


墾丁 2008.01

李佳瑾(Chia-Chin Lee)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2007.02

邱瑞頤(Jui-Yi Chiu)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2007.02

許巧雨(Chiao-Yu Hsu)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2007.02

劉雨如(Yu-Ru Liu)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2006.01

陳麗蓮(Li-Lien Chen)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


墾丁 2006.01

陳乃慈(Nai-Tzu Chen)、王詩芸(Shi-Yun Wang)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、楊文明(Wen-Ming Yang)


National Health Research Institutes, Taiwan 2005.12

謝美如(Mei-Ju Hsieh)、姚雅莉(Ya-Li Yao)、賴羿如(I-Lu Lai)、楊文明(Wen-Ming Yang)


中國醫藥大學 2004.02


台中健康暨管理學院 2003.09RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.03.01 ~ 2020.02.28

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2017.04.01 ~ 2018.03.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


2016.03.01 ~ 2017.02.28

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2016.04.01 ~ 2017.03.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2015.02.01 ~ 2016.01.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2014.02.01 ~ 2015.01.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2010.07.01 ~ 2010.09.30

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2009.07.01 ~ 2009.09.30

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2008.07.01 ~ 2008.09.30

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2008.07.01 ~ 2008.09.30

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2007.07.01 ~ 2007.09.30

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2005.08.01 ~ 2006.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2004.08.01 ~ 2005.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)


2003.08.01 ~ 2004.07.31

姚雅莉(Ya-Li Yao)AWARDS

獲獎

2012.03.17

授獎單位: 研發處


2012. .

授獎單位:


2011. .

授獎單位:


2011. .

授獎單位:


2010. .

授獎單位:Course Information

授課課程

TM300149B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>


TM300018B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>讓學生了解: 1.分子生物學的發展歷史與生物化學對分子生物學的重要性 2.基因體維持的機制 3.基因表現的機制 4.基因調控的機制


TM300018A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>讓學生了解: 1.分子生物學的發展歷史與生物化學對分子生物學的重要性 2.基因體維持的機制 3.基因表現的機制 4.基因調控的機制


TK300086C

(大學日間部 )【第113學年第1學期:C班】<br>在本課程中,學生將深入瞭解微生物和免疫學的核心概念,並將這些知識應用於臨床情境。他們將能夠分析不同微生物對人體健康的影響,並綜合各種免疫反應的機制。透過比較不同病原體及相應疾病的特徵,學生將能夠為護理師專技考試做好準備。


GRG00276V

(大學日間部 )【第113學年第1學期:V班】<br>(1)讓學生認識並了解永續發展目標的核心概念與發展趨勢。 (2)增進學生了解學校在永續發展的相關作為及發展現況。


GRG00276P

(大學日間部 )【第113學年第1學期:P班】<br>(1)讓學生認識並了解永續發展目標的核心概念與發展趨勢。 (2)增進學生了解學校在永續發展的相關作為及發展現況。Thesis Advisor

指導論文

吳俊穎 101

<br>共同指導教授:蔡育勳


賀鈞暘 101

<br>共同指導教授:李金木


施雅方 098

生物科技學系<br>


林靜宜 096

生物科技學研究所<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料