Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 蔡碩倉
 • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
 • 職稱/Job title: 教授
 • E-mail: sttsai@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立中興大學-農業經濟 博士
 • 國立中興大學-農業經濟 碩士
 • 國立中興大學-農業經濟 學士

經歷/Experience

 • 美國史丹福大學 - 「設計思考」專業訓練結訓 (2017-06 ~ 2017-06)
 • 亞洲大學經營管理學系 - 副教授 (2014-02 ~ 2021-07)
 • 美國哈佛大學 - 「個案教學」專業訓練結訓 (2007-06 ~ 2007-06)
 • 亞洲大學經營管理學系 - 助理教授 (2003-02 ~ 2014-01)
 • 僑光技術學院國際貿易系 - 助理教授 (1999-08 ~ 2003-01)
 • 僑光技術學院國際貿易系 - 講師 (1997-08 ~ 1999-07)

專長/Discipline expertise

 • 消費者行為/consumer behavior
 • 行銷策略/marketing strategy
 • 經濟學理論/economics
 • 統計數量方法/econometrics
 • 賽局理論/game theory
 • 行為經濟學/Behavioral Economics

JOURNAL PAPERS

期刊論文

Other 2023

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳志賢(Chih-Hsien Chen)


Other 2022

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳志賢(Chih-Hsien Chen)、石耿長(Keng-Chang Shih)


Other 2022

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、王書瑀(Shu-Yu Wang)、賴慧萍(Hui-Ping Lai)


Other 2022

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳志賢(Chih-Hsien Chen)


Other 2020

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳源俊(Yuan-Jun Chen)、王覲翔(Jin-Hsiang Wang)


Other 2020

黃正吉(Cheng-chi, Huang)*、紀東昀(Tung-yun, Chi)、吳天方(Tain-Fung Wu)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


SSCI 2020

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳政煥(Cheng-Huan Chen)、蕭亦琮(Yi-Tzone Shiao)、邱金水、吳聰能(Trong-Neng Wu)


Other 2019

林宜欣、廖健舟*、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、施勝誠(Shih, Sheng-Cheng)


Other 2019

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、賴慧萍(Hui-Ping Lai)、盧慧文(Hui-Wen Lu)


Other 2019

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳源俊(Yuan-Jan Chen)、沈惠珍(Huei-chen Shen)


TSSCI 2019

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、吳聰能(Trong-Neng Wu)


Other 2019

吳聰能(Trong-Neng Wu)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


Other 2012

高立學( Li-Shiue Gau)、曲宏義(Hung-Yi Chu)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、吳天方(Tain-Fung Wu)


SCI 2011

曾塍睿(Tseng, Cheng-Jui)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)*


EI 2011

陳永信(Yung-Hsin Chen)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)*、陳隆泰(Lung-Tai Chen)


Other 2011

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)*、林忠志、邱凱琳


Other 2010

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)*、林士彥、陳桂鳳、、


Other 2007

林士彥(林士彥)*、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、劉耀中(劉耀中)、鄭猛聰(鄭猛聰)


Other 2006

彭作奎*、蔡秉叡、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


Other 2006

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、張良漢(Liang-Han Chang)*、張明川(Ming-Chuan Chang)


Other 2006

彭作奎*、古世煒、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


Other 2005

林士彥(Shih-Yen Lin)*、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、林銘昌(Ming-Chang Lin)


TSSCI 2000

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


Other 1998

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)*


TSSCI 1995

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)*、萬鍾汶(Joyce Jong-Wen Wann)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

天下文化 2017

蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


豐年社 2005

彭作奎、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

New Taipei City, Taiwan. 2022.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳志賢(Chih-Hsien Chen)


Keelung, Taiwan. 2022.02

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、王書瑀(Shu-Yu Wang)


Webinar 2022.01

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、王書瑀(Shu-Yu Wang)


Yilan, Taiwan. 2021.12

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳志賢(Chih-Hsien Chen)


Taichung, Taiwan. 2021.08

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳志賢(Chih-Hsien Chen)


台灣/台中 2020.06

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


ROC/Hsinchu 2020.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、賴慧萍(Hui-Ping Lai)、羅巧倫(Chiao-Lun Lo)


ROC/Hsinchu 2020.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、賴慧萍(Hui-Ping Lai)、黃瑞美(Jui-Mei Huang)


ROC/Hsinchu 2020.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳源俊(Yuan-Jun Chen)、楊茗凱(Ming-Kai Yang)


ROC/Hsinchu 2020.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳源俊(Yuan-Jun Chen)、林佩真(Pei-Chen Lin)


Beijing, China 2019.07

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳源俊(Yuan-Jan Chen)、王覲翔(Jin-Hsiang Wang)


台灣台中 2018.11

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳政煥(Cheng-Huan Chen)、吳聰能(Trong-Neng Wu)


台灣桃園市 2018.09

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、吳聰能(Trong-Neng Wu)


台灣屏東 2018.06

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、洪瑞霖


台灣桃園 2016.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、吳雅玲、謝文琪、楊欣珣


台灣桃園 2016.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、劉黛瑩、羅巧倫、許晉嘉


台灣桃園 2016.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、洪少文、盧慧文、石耿長


台灣台南 2015.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、謝東益、劉黛瑩、洪少文


台灣台南 2015.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、楊雋皓、林鴻欣


台灣桃園 2015.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、周佳臻、郭西蓉、吳婉韻


台灣桃園 2015.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、傅如翎、吳雅玲、柯麗霞


台灣嘉義 2014.09

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、張淑慧、傅如翎、周佳臻


台灣嘉義 2014.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、蔡文菁、黃植晨、沈訂佑


台灣嘉義 2014.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、黃植晨、蔡文菁、沈訂佑


台灣嘉義 2014.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、李長昱、陳彥澄、謝東益


台灣嘉義 2014.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳彥澄、李長昱、吳沁鴻


台灣台中 2013.06

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、王瓊羚、黃瑞美、歐雪菁


台灣嘉義 2013.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、黃瑞美、王瓊玲、歐雪菁


台灣嘉義 2013.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、歐雪菁、黃瑞美、王瓊羚


台灣嘉義 2013.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、楊茗凱、王覲翔、謝秋夏


台灣嘉義 2013.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、王覲翔、楊茗凱、蔡忠軒


Hong Kong 2012.12

陳永信(Yung-Hsin Chen)、王霞(Xia Wang)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、鄧婷婷(Ingrid Teng)


台灣桃園 2012.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、蔣國全、黃小芬、洪廷助


Singapore 2011.12

陳永信(Yung-Hsin Chen)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、Yi-Shuang Wu(Yi-Shuang Wu)、Shu-Min Li(Shu-Min Li)


Tianjin, China 2011.06

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳永信(Yung-Hsin Chen)


台灣台中 2011.06

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、沈惠珍、魏淑花


台灣嘉義 2011.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、邱凱琳、林忠志


台灣嘉義 2011.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳美玲、曾文珠


台灣桃園 2011.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、魏淑花、楊政勳、沈惠珍


Macau 2010.12

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳永信(Yung-Hsin Chen)、張鈴妤(Ling-Yu Chang)


Macau 2010.12

王孆瑩(Yin-Ying Wang)、陳永信(Yung-Hsin Chen)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


台灣苗栗 2010.07

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、梁守恕、李素禎


台灣苗栗 2010.07

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、梁守恕、李素禎


Tokyo, Japan 2010.06

陳永信(Yung-Hsin Chen)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳隆泰(Long-Tai Chen)、Han-Ying Wan(Han-Ying Wang)


Tokyo, Japan 2010.06

陳永信(Yung-Hsin Chen)、王霞(Xia Wang)、王孆瑩(Ying-Ying Wang)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


Tokyo, Japan 2010.06

王霞(Xia Wang)、陳永信(Yung-Hsin Chen)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


台灣彰化 2010.06

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、蔣青翰、賴秀精、陳寶鈴


台灣彰化 2010.06

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、賴秀精、陳寶鈴、蔣青翰


台灣彰化 2010.06

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳寶鈴、賴秀精、蔣青翰


台灣台中 2010.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、洪郁舜、洪郁然、邱奕珩


台灣台中 2010.05

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳寶鈴、賴秀精、蔣青翰


Hong Kong 2009.12

陳永信(Yung-Hsin Chen)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、Sheng-Tsung(Sheng-Tsung Hou)、陳隆泰(Long-Tai Chen)


Hong Kong 2009.12

陳永信(Yung-Hsin Chen)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、游雅雯(Ya-Wen Yu)、王孆瑩(Ying-Ying Wang)


Xiamen, China 2009.06

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、陳永信(Yung-Hsin Chen)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、柯怡珊(Yi-Shan Ko)


Xiamen, China 2009.06

陳永信(Yung-Hsin Chen)、施懿恬(Yi-Tien Shih)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


Bangkok, Thailand 2008.10

陳永信(Yung-Hsin Chen)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、Chung-Hsien(Chung-Hsien Yang)、Tzu-Yu Chang(Tzu-Yu Chang)


Incheon, Korea 2007.10

陳永信(Yung-Hsin Chen)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、D.Y. Sha(D.Y. Sha)、Jui-Chen Hsu(Jui-Chen Hsu)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.07.01 ~ 2022.07.31

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


2020.03.16 ~ 2021.03.15

吳聰能(Trong-Neng Wu)、楊鎮嘉(Yang Cheng Chia)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


2013.06.01 ~ 2014.12.31

鄭健雄、黃萬傳、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、曾塍睿(TSENG CHENG-JUI)


2009.10.01 ~ 2010.06.30

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


2006.01.01 ~ 2006.12.31

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、黃文星


2005.01.01 ~ 2005.12.31

彭作奎、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、施孟隆、謝佑立


2005.01.01 ~ 2005.12.31

彭作奎、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、謝佑立


2004.01.01 ~ 2004.12.31

彭作奎、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、林信山、吳天方(Tain-Fung Wu)


2003.01.01 ~ 2003.12.31

黃萬傳、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)


2002.07.01 ~ 2003.06.30

蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)AWARDS

獲獎

2020.09.25

授獎單位: 台中市政府


2020.03.05

授獎單位: 本校


2019.12.09

授獎單位: 本校


2018.09.28

授獎單位: 2018校務研究資料庫之建立與應用研討會


2010.08.01

授獎單位: 本校


2010.08.01

授獎單位: 本校


2007.10.17

授獎單位: 5th Asian Network for Quality


2006.08.01

授獎單位: 本校Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

98D00020A

(研究所博士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>管理經濟學是應用個體經濟學於公部門與私部門之決策者面臨問題時之決策依據。管理經濟學可幫助學生實踐當一位管理者如何在有限資源下,規劃與執行公司策略。


82U00047A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>引導學生理解總體經濟學原理。Thesis Advisor

指導論文

王韋勛 108

創新與創業管理碩士學位學程<br>


Ivony 108

經營管理學系<br>


黃正吉 108

經營管理學系<br>


郭上? 107

經營管理學系<br>


蔡孟偉 107

經營管理學系<br>


洪倍欽 107

經營管理學系碩士在職專班<br>


謝文琪 106

經營管理學系碩士在職專班<br>


蔡明志 106

經營管理學系碩士在職專班<br>


牛玉萱 106

經營管理學系碩士在職專班<br>


林衍束 106

經營管理學系碩士在職專班<br>


林詩屏 106

經營管理學系碩士在職專班<br>


莊世瑋 106

經營管理學系碩士在職專班<br>


黃大偉 106

經營管理學系碩士在職專班<br>


李文修 106

經營管理學系碩士在職專班<br>


朱素圓 106

經營管理學系碩士在職專班<br>


羅巧倫 105

經營管理學系碩士在職專班<br>


楊欣珣 105

經營管理學系碩士在職專班<br>


盧慧文 105

經營管理學系碩士在職專班<br>


許晉嘉 105

經營管理學系碩士在職專班<br>


石耿長 105

經營管理學系碩士在職專班<br>


林鴻欣 104

經營管理學系<br>


郭西蓉 104

經營管理學系碩士在職專班<br>


吳雅玲 104

經營管理學系碩士在職專班<br>


吳婉韻 104

經營管理學系碩士在職專班<br>


洪少文 104

經營管理學系碩士在職專班<br>


柯麗霞 104

經營管理學系碩士在職專班<br>


劉黛瑩 104

經營管理學系碩士在職專班<br>


楊雋皓 103

經營管理學系碩士在職專班<br>


張慈宜 103

經營管理學系<br>


吳沁鴻 103

亞洲大學<br>


謝東益 103

經營管理學系碩士在職專班<br>


周佳臻 103

經營管理學系碩士在職專班<br>


張淑慧 103

經營管理學系碩士在職專班<br>


傅如翎 103

經營管理學系碩士在職專班<br>


陳彥澄 102

經營管理學系<br>


李長昱 102

經營管理學系<br>


沈訂佑 102

經營管理學系碩士在職專班<br>


蔡文菁 102

經營管理學系碩士在職專班<br>


黃植晨 102

經營管理學系碩士在職專班<br>


楊茗凱 101

經營管理學系碩士班<br>


王覲翔 101

經營管理學系碩士班<br>


歐雪菁 101

經營管理學系碩士在職專班<br>


王瓊羚 101

經營管理學系碩士在職專班<br>


黃瑞美 101

經營管理學系碩士在職專班<br>


鄧婷婷 101

經營管理學系碩士在職專班<br>


洪廷助 100

經營管理學系碩士在職專班<br>


黃小芬 100

經營管理學系碩士在職專班<br>


蔣國全 100

經營管理學系碩士在職專班<br>


黃雅琪 099

經營管理學系碩士班<br>


陳美玲 099

經營管理學系碩士在職專班<br>


魏淑花 099

經營管理學系碩士在職專班<br>


邱凱琳 099

經營管理學系碩士在職專班<br>


林忠志 099

經營管理學系碩士在職專班<br>


沈惠珍 099

經營管理學系碩士在職專班<br>


張鈴妤 098

經營管理學系碩士在職專班<br>


曲宏義 098

經營管理學系碩士在職專班<br>


邱奕珩 098

碩士在職專班<br>


洪郁舜 098

經營管理學系碩士班<br>


賴秀精 098

經營管理學系碩士在職專班<br>


陳寶鈴 098

經營管理學系碩士在職專班<br>


蔣青翰 098

經營管理學系碩士在職專班<br>


李素禎 097

經營管理學系碩士在職專班<br>


梁守恕 097

經營管理學系碩士在職專班<br>


陳文淵 097

經營管理學系碩士在職專班<br>


邱美惠 097

經營管理學系碩士在職專班<br>


柯怡姍 097

經營管理學系碩士班<br>


謝金燕 097

經營管理學系碩士在職專班<br>


賴怡君 097

經營管理學系碩士班<br>


詹文仁 097

經營管理學系碩士在職專班<br>


蘇慶昌 096

經營管理學系碩士在職專班<br>


胡耿賓 096

經營管理學系碩士在職專班<br>


李弘達 096

經營管理學系碩士班<br>


高銘源 096

經營管理學系碩士在職專班<br>


謝雅萍 096

經營管理學系碩士在職專班<br>


蔡永富 096

經營管理學系碩士在職專班<br>


陳子音 096

經營管理學系碩士班<br>


蘇裕祿 096

經營管理學系碩士在職專班<br>


傅阡綦 096

經營管理學系碩士在職專班<br>


洪志和 095

經營管理學系碩士班<br>


廖能惠 095

經營管理學系碩士在職專班<br>


陳美如 095

經營管理學系碩士在職專班<br>


林鎗元 095

經營管理學系碩士在職專班<br>


劉宏姿 095

經營管理學系碩士在職專班<br>


林國棟 095

經營管理學系碩士在職專班<br>


林君儒 095

經營管理學系碩士班<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

經營管理學系 111

指導教授: 蔡碩倉<br> 學生姓名: 林琇庭


經營管理學系 110

指導教授: 蔡碩倉<br> 學生姓名: 林琇庭


經營管理學系 108

指導教授: 蔡碩倉<br> 學生姓名: 江欣柔


經營管理學系 104

指導教授: 蔡碩倉<br> 學生姓名: 陳思妤


經營管理學系 099

指導教授: 蔡碩倉<br> 學生姓名: 田幸主


經營管理學系 098

指導教授: 蔡碩倉<br> 學生姓名: 蘇文涵