Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 蔡政芳
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院醫學檢驗暨生物技術學系
 • 職稱/Job title: 教授
 • E-mail: tsaicf@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立臺灣大學-食品科學 博士

經歷/Experience

 • 致遠管理學院餐飲管理學系 - 助理教授 (2001-08 ~ 2002-07)

專長/Discipline expertise

 • 保健食品/Healthy food
 • 食品科學/food science
 • 生物技術/Biotechnology
 • 分子生物/Molecular Biology
 • 營養學/Nutrition

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2024

Yen-Chang Chen、Jia-Hong Chen、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Chen-Teng Wu、Pei-Chun Chang、Wei-Lan Yeh*


SCI 2023

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Yen-Chang Chen、Ya-Zhen Li、Chen-Teng Wu、張培均(Pei-Chun Chang)、Wei-Lan Yeh*


SCI 2023

Ching-Kai Shen、Bor-Ren Huang、Vichuda Charoensaensuk、Liang-Yo Yang、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Yu-Shu Liu、Sheng-Wei Lai、Dah-Yuu Lu、Wei-Lan Yeh、Chingju Lin*


SCI 2023

Ching-Kai Shen、Bor-Ren Huang、Vichuda Charoensaensuk、Liang-Yo Yang、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Yu-Shu Liu、Dah-Yuu Lu、Wei-Lan Yeh、Chingju Lin


SCI 2022

Wei-Lan Yeh、Bor-Ren Huang、Guan-Wei Chen、Vichuda Charoensaensuk、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Liang-Yo Yang、Dah-Yuu Lu、Mao-Kai Chen、Chingju Lin*


SCI 2022

Yen-Chang Chen、Chen-Teng Wu、Jia-Hong Chen、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Chen-Yun Wu、Pei-Chun Chang、Wei-Lan Yeh*


SCI 2022

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)*、Guan-Wei Chen、Yen-Chang Chen、Ching-Kai Shen、Dah-Yuu Lu、Liang-Yo Yang、Jia-Hong Chen、Wei-Lan Yeh


SCI 2022

Yen-Chang Chen1、Yu-Kai Cheng1、Jia-Hong Chen1、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Tsung-Kai Wang、Chen-Yun Wu、張培均(Pei-Chun Chang)、Wei-Lan Ye*


SCI 2021

Ching-Kai Shen、Bor-Ren Huang、Wei-Lan Yeh、Chao-Wei Chen、Yu-Shu Liu、Sheng-Wei Lai、Wen-Pei Tseng、Dah-Yuu Lu、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)*


SCI 2021

Yen-Chang Chen+、Jia-Hong Chen+、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Chen-Teng Wu、Miao-Hsiang Wu、張培均(Pei-Chun Chang)、Wei-Lan Yeh*


SCI 2019

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Jia-Hong Chen、Wei-Lan Yeh(Wei-Lan Yeh)*


SCI 2019

Sheng-Wei Lai、Yu-Shu Liu、Dah-Yuu Lu、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)*


SCI 2019

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Jia-Hong Chen、Chen-Teng Wu、張培均(Pei-Chun Chang)、Shu-Lin Wang、Wei-Lan Yeh(Wei-Lan Yeh)*


SCI 2019

Ya-Zhen Li#、Jia-Hong Chen#、蔡政芳(視同第二作者)(Cheng-Fang Tsai)、Wei-Lan Yeh(Wei-Lan Yeh)*


SCI 2019

Bor-Ren Huang、蔡政芳、Dah-Yuu Lu(Dah-Yuu Lu)*


SCI 2018

Yu-Shu Liu、Jhih-Wen Hsu、Hsiao-Yun Lin、Sheng-Wei Lai、Bor-Ren Huan、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Dah-Yuu Lu(Dah-Yuu Lu)*


SCI 2018

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Jia-Hong Chen、Chen-Ni Chang、Dah-Yuu Lu、Pei-Chun Chang、Shu-Lin Wang、Wei-Lan Yeh(Wei-Lan Yeh)*


SCI 2018

Sheng-Wei Lai、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Dah-Yuu Lu(Dah-Yuu Lu)*


SCI 2018

Sheng-Wei Lai、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Dah-Yuu Lu(Dah-Yuu Lu)*


SCI 2017

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Yu-Kai Cheng、Dah-Yuu Lu、Shu-Lin Wang、Chen-Ni Chang、張培均(Pei-Chun Chang)、Wei-Lan Yeh


SCI 2017

Bor-Ren Huang、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Dah-Yuu Lu(Dah-Yuu Lu)*


SCI 2017

Wei-Lan Yeh(Wei-Lan Yeh)*、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Dar-Ren Chen


SCI 2016

Chen JH、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2016

Lin HY、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2016

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2015

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2014

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2014

Ssu-Ming Huang、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Dar-Ren Chen、Min-Ying Wang、Wei-Lan Yeh


SCI 2014

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2014

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2014

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2013

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2013

Bor-Ren Huang、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Hsiao-Yun Lin、Wen-Pei Tseng、Shiang-Suo Huang、Chi-Rei Wu、Chingju Lin、Wei-Lan Yeh、Dah-Yuu Lu


SCI 2013

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2012

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2012

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2011

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2011

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


SCI 2011

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、盧大宇(Dah-Yuu Lu)


SCI 2011

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)*


SCI 2006

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)*


SCI 2003

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)*


SCI 2001

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)BOOKS

專書

2008.05

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


TSIA and International SEMATECH 2007.

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)BOOK CHAPTERS

專書論文

2011

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2008

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


TSIA and International SEMATECH 2007

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣/台中 2019.05

Chih-Ying Chen、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、張培均(Pei-Chun Chang)


台灣/台中 2019.05

Chia-Min Chen、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、張培均(Pei-Chun Chang)


台灣/台中 2019.05

Lu、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


台灣/台北 2018.09

Wei-Lan Yeh、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Dar-Ren Chen


USA/Washington, DC 2017.11

Yu-Shu Liu、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Dah-Yuu Lu


Hong Kong 2017.05

Yali Xiao、Ssu-Min Fang、Yun-Hsin Tsou、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、張培均(Pei-Chun Chang)


台中 2015.04

Lin, H. Y、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、張培均(Pei-Chun Chang)、Lin, H. Y


台中 2015.04

Lin, H. Y、張培均(Pei-Chun Chang)、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Lu, D. Y.


台中 2015.03

郭家珍、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、張培均(Pei-Chun Chang)、許承瑜(Sheu, Phillip C.Y.)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


台中 2015.03

范剛紳、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、張培均(Pei-Chun Chang)


Gordon Research Seminar/The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong 2014.06


中國醫藥大學 2014.05

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、吳馨柔、李維元、張培均


中國醫藥大學 2014.05

蕭凱文、李維元、吳馨柔、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


台北 2014.03

盧政昆、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


Bali, Indonesia. 2014.02

Dah-Yuu Lu、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、Wei-Lan Yeh


東海大學 2013.11

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、吳馨柔、李維元、張培均


東海大學 2013.11

蕭凱文、李維元、吳馨柔、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


亞洲大學 2013.03


中國醫藥大學 2012.05

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


中國醫藥大學 2012.05

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


亞洲大學 2011.11

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


上海 2011.07

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


新加坡 2010.12

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


亞洲大學 2010.03

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


亞洲大學 2010.03

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


亞洲大學 2010.03

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


亞洲大學 2010.03

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


中國醫藥大學 2009.03

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


中國醫藥大學 2009.03

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


中國醫藥大學 2008.05

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


成功大學 2008.05

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)、李錦楓(Chin-Fung Li)


國立台東大學 2007.05

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


萬能科大學桃園 2007.05

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


台中 2006.05

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


台中 2006.02

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)RESEARCH GRANT

研究計畫

2025.08.01 ~ 2026.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2024.08.01 ~ 2025.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2023.08.01 ~ 2024.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2022.08.01 ~ 2023.07.31

林靜茹( Chingju Lin)、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2018.07.01 ~ 2019.02.28

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2017.04.01 ~ 2018.03.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2017.09.01 ~ 2018.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2016.03.01 ~ 2017.02.28

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2015.09.01 ~ 2016.08.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2015.02.01 ~ 2016.01.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2014.02.01 ~ 2015.01.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2014.07.01 ~ 2015.06.30

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2013.02.01 ~ 2014.01.31


2013.06.01 ~ 2014.05.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2012.05.15 ~ 2013.05.14


2011.12.01 ~ 2012.11.30


2011.01.01 ~ 2011.12.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2009.01.01 ~ 2009.12.31

施養佳(Yang-Chia Shih)、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2009.07.01 ~ 2010.02.28

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

葉貞吟(Jan-Ying Yeh)、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

許成光(Cheng-Kuang Hsu)、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2008.05.01 ~ 2008.12.31

施養佳(Yang-Chia Shih)、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2006.08.01 ~ 2008.07.31

許成光(Cheng-Kuang Hsu)、蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)


2004.08.01 ~ 2004.07.31


2003.08.01 ~ 2003.07.31


2002.08.01 ~ 2003.07.31


. . ~ . .

蔡政芳(Cheng-Fang Tsai)AWARDS

獲獎

2018.08.01

授獎單位: 科技部Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TM300148D

(大學日間部 )【第113學年第1學期:D班】<br>


TM300108A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>Introduction of the basic knowledge of genetic engineering


TM300067C

(大學日間部 )【第113學年第1學期:C班】<br>使學生了解應用微生物學之原理及應用


TM300058A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>培育兼具臨床醫學檢驗技術與理論之人才 培育具備生物技術知識之產業人才 培育具有進醫學研究知識與發展能力之人才 培育兼具人文關懷、專業知識及國際視野之人才


TM300014C

(大學日間部 )【第113學年第1學期:C班】<br>通過導入微生物學的概念,使學生能將其所學知識應用日常生活中。


TM300014B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>通過導入微生物學的概念,使學生能將其所學知識應用日常生活中。


TM300014A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>通過導入微生物學的概念,使學生能將其所學知識應用日常生活中。


TM300011B

(大學日間部 )【第113學年第1學期:B班】<br>學習有機大分子(氨基酸﹐糖類﹐脂肪及核酸)的結構﹐特性﹐生理功能﹐代謝及其交互作用機制;增進學生對生物化學之認知,建立學生日後修習本系專業課程之基礎;


TM300011A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>讓學生能從基礎生物化學開始,了解生命科學的內容,學習到完整基礎生物化學的知識,使學生能激起對生命科學的研究與學習興趣,以此課程為日後探討生命科學的奧秘的基礎知識。


TM200019A

(研究所碩士班 )【第113學年第1學期:A班】<br>使學生理解生物技術之原理及概念 訓練學生閱讀期刊與整理期刊表達期刊內容等知能Thesis Advisor

指導論文

盧政昆 101

<br>


蕭凱文 100

生科<br>


杜聖萍 100

<br>


謝歷輝 098

<br>


張立嘉 098

<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

100

指導教授: 蔡政芳<br> 學生姓名:


099

指導教授: 蔡政芳<br> 學生姓名:


098

指導教授: 蔡政芳<br> 學生姓名: 甘邱涵