Profile

基本資料..

  • 姓名/Name: 李翠娥
  • 單位/Department: 體育室
  • 職稱/Job title: 副教授
  • E-mail: vivian@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 美國密西根貝克學院-運動與健康休閒管理 碩士

經歷/Experience

專長/Discipline expertise

  • 健康體適能/
  • 健康促進生活型態/
  • 身體活動量/
  • 體重控制/

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

Chen, Tsung-Chia、Chen, Shi-Xun、Wang, Cheng-Chi、李翠娥(Tsui-Er Lee)*


SCI 2022

Tsung-Chia Chen、Ching-Min Hsu、Cheng-Chi Wang、李翠娥(Tsui-Er Lee)*


SCI 2022

Teng, Yu-Ning、Kao, Ming-Chang、Huang, Shih-Ya、Wu, Tian-Shung、李翠娥(Tsui-Er Lee)、Kuo, Chan-Yen、洪靚娟(Chin-Chuan Hung)*


SCI 2021

Teng, Yu-Ning、Huang, Bo-Hau、Huang, Shih-Ya、Wu, I-Ting、Wu, Tian-Shung、李翠娥(Tsui-Er Lee)、洪靚娟(Chin-Chuan Hung)*


SCI 2020

Wang, C.-C.(Wang, C.-C.)*、Chang, C.-W.、李翠娥(Tsui-Er Lee)


SCI 2019

Cheng-Chi Wang(Cheng-Chi Wang)*、Rong-Mao Lee、Her-Terng Yau、李翠娥(Tsui-Er Lee)


SCI 2019

Hung, Jui-Pin(Hung, Jui-Pin)*、Bai, Yu-Wei、Hung, Chung-Qua、李翠娥(Tsui-Er Lee)


SCI 2019

Wang, Cheng-Chi(Wang, Cheng-Chi)*、Lee, Rong-Mao、Lin, Chih-Jer、Huang, Chih-Yung、李翠娥(Tsui-Er Lee)


SCI 2019

Ying-Tzu Chang、王昭能(Charles C.N. Wang)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、李翠娥(Tsui-Er Lee)、Yung-Yi Cheng、Susan L. Morris-Natschke、Kuo-Hsiung Lee、Chin-Chuan Hung(Chin-Chuan Hung)*


EI 2018

李翠娥(Tsui-Er Lee)*


SCI 2018

Wang, Ruey-Yun、Chen, Hsiu-Ju、Huang, Chieh-Liang、Wang, Jiun-Yi、李翠娥(Tsui-Er Lee)、Lee, Hsiang-Yen、Hung, Chin-Chuan(Hung, Chin-Chuan)*


SCI 2018

Che-Yi Chou、Ying-Tzu Chang、Jia-Lian Yang、Jiun-Yi Wang、李翠娥(Cui-Er Li)、Wang, Ruey-Yun、Hung, Chin-Chuan(Hung, Chin-Chuan)*


SCI 2018

Cheng-Chi Wang(Cheng-Chi Wang)*、李翠娥(Tsui-Er Lee)


SCI 2016

汪正祺(Cheng-Chi Wang)*、李翠娥(Cui-Er Li)


SCI 2016

Yu-Ning Teng、Chih-Shiang Chang、李翠娥(Cui-Er Li)、Chin-Chuan H(Chin-Chuan Hung)*


EI 2016

李翠娥(Cui-Er Li)*


EI 2016

李翠娥(Cui-Er Li)*、李榮茂(Rong-Mao Lee)、劉保廷(Pao-Ting Liu)


SCI 2016

汪正祺(Wang, Cheng-Chi)*、李翠娥(Cui-Er Li)


Other 2015

趙宸紳(Chen-Shen Chao)、盧廷峻(Ting-Chun Lu)、陳明宏(Ming-Hung Chen)、李翠娥(Cui-Er Li)、張世沛(Shih-Pei Chang)*


SCI 2014

李翠娥(Cui-Er Li)*


Other 2013

李翠娥(Tsui-Er Lee)


EI 2013

李翠娥(Tsui-Er Lee)、王秀瑾(Hsiu-Chin Wang)、黃于庭(Yu-Ting Huang)


Other 2013

張世沛、陳培季、李翠娥(Tsui-Er Lee)、張意德


TSSCI 2011

李翠娥(Tsui-er Lee)*


Other 2004

李翠娥(Tsui-er Lee)


Other 2003

劉倖吟、蔡秀鸞、李翠娥(Tsui-er Lee)、許文音、蔡欽如、魏燕蘭BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

2017-03-01 ~ 2026-11-28

中華民國新型專利:M537461


2017-02-11 ~ 2026-07-17

中華民國新型專利:M536509


2016-01-11 ~ 2033-05-23

中華民國發明專利:I516414


2015-11-11 ~ 2025-07-01

中華民國新型專利:M512106


2014-09-11 ~ 2031-05-26

中華民國發明專利:I451896


2014-08-01 ~ 2030-11-04

中華民國發明專利:I447686


2014-05-21 ~ 2031-10-04

中華民國發明專利:I438385


2014-01-01 ~ 2023-07-08

中華民國新型專利:M469058


2013-12-01 ~ 2023-05-23

中華民國新型專利:M466475


2013-11-11 ~ 2023-07-08

中華民國新型專利:M465100


2013-11-01 ~ 2015-04-10

中華民國新型專利:M464213


2012-07-01 ~ 2015-06-10

中華民國新型專利:M432594


2012-06-11 ~ 2015-06-10

中華民國新型專利:M431224


2012-06-11 ~ 2015-06-10

中華民國新型專利:M431396


2012-03-01 ~ 2015-02-28

中華民國新型專利:M423438CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Yantai, China 2017.05

汪正祺(Cheng-Chi Wang)、李翠娥(Cui-Er Li)


Yantai, China 2017.05

汪正祺(Cheng-Chi Wang)、李翠娥(Cui-Er Li)


Huis Ten Bosch, Kyushu, Japan 2017.04

李翠娥(Cui-Er Li)


Kenting, Taiwan 2016.09

李翠娥(Cui-Er Li)


Kenting, Taiwan 2016.09

汪正祺(Cheng-Chi Wang)、李翠娥(Cui-Er Li)、何榮林(Rong-Lin Horng)


Yilan, TAIWAN 2016.07

汪正祺(Cheng-Chi Wang)、李翠娥(Cui-Er Li)、何榮林(Rong-Lin Horng)


臺中市, 臺灣 2016.05

李翠娥(Cui-Er Li)、劉保廷(劉保廷)、李榮茂(李榮茂)


Taiwan 2015.11

李翠娥(Cui-Er Li)、Lee, Rong-Ma(Lee, Rong-Mao)、Liu, Pao-Tin(Liu, Pao-Ting)


Taiwan 2015.11

李翠娥(Cui-Er Li)


中華民國 臺灣 臺中市 2015.05

李翠娥(Cui-Er Li)、汪正祺(Cheng-Chi Wang)


國立臺灣師範大學 2006.06


國立雲林科技大學 2006.04


國立雲林科技大學 2006.04


國立成功大學 2004.01


高雄醫學大學 2004.01


國立台灣師範大學 2003.01


吳鳳技術學院 2003.01


元培科學技術學院 2003.01

林士彥、薛雅云、李翠娥(Tsui-er Lee)


Taipei 2002.12

劉倖吟、李翠娥(Tsui-er Lee)


Taipei, Taiwan 2002.10

劉倖吟(Hsin-Yin Liu)、蔡秀鸞(Shiow-Luan Tsay)、李翠娥(Tsui-er Lee)、許文音(Wen-Yin Hsu)、蔡欽如(Chin-Ju Tsai)、魏燕蘭(Ien-Lan Wei)、Mei-Ying Wang、Te-Shu Chen


國立陽明大學 2002.01RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.05.01 ~ 2019.11.24

李翠娥(Tsui-Er Lee)


2019.09.01 ~ 2019.11.08

李翠娥(Tsui-Er Lee)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、李翠娥(Tsui-Er Lee)、廖妙淯


2013.02.01 ~ 2013.01.31

李翠娥(Tsui-Er Lee)


2002.04.10 ~ 2002.06.28AWARDS

獲獎

無資料


Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

GSG00110X

(大學日間部 )【第112學年第2學期:X班】<br>


GSG00110AM

(大學日間部 )【第112學年第2學期:AM班】<br>


GSG00110AA

(大學日間部 )【第112學年第2學期:AA班】<br>


GSG00086G

(大學日間部 )【第112學年第2學期:G班】<br>


GSG00086F

(大學日間部 )【第112學年第2學期:F班】<br>


GSG00086C

(大學日間部 )【第112學年第2學期:C班】<br>Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料