Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 林麗嬋
 • 單位/Department: 護理學院護理學系
 • 職稱/Job title: 講座教授
 • E-mail: 109100010@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 美國明尼蘇達大學-護理 博士
 • 國防醫學院-護理 碩士
 • 高雄醫學大學-護理 學士

經歷/Experience

 • 亞洲大學護理學系 - 講座教授 (2020-08)
 • 陽明大學 - 教授 (2001-08 ~ 2020-07)
 • 陽明大學 - 副教授 (1993-09 ~ 2001-07)
 • 高雄醫學大學 - 講師 (1987-08 ~ 1988-07)
 • 輔英科技大學 - 講師 (1985-08 ~ 1987-07)
 • 輔英科技大學 - 助教 (1982-08 ~ 1983-07)
 • 高雄市立民生醫院 - 護士 (1980-07 ~ 1980-12)
 • 台北市三興國小 - 護士 (1978-12 ~ 1980-02)
 • 台北市木柵衛生所 - 約僱護士 (1976-06 ~ 1978-12)

專長/Discipline expertise

 • 長期照護/long-term care
 • 失智症照護/dementia care
 • 機構照護/Institutional care
 • 測量/measurement

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

Sun, F.C、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Chang, S.C、李慧琦(Hui-Chi Li)、Cheng, C.H、Huang, L.Y


SCI 2022

廖苑如(Liao, Y.J)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)*、吳肖琪(Wu, S.C.)、傅中玲(Fuh, C.L.)、Chiang, I,T,、高碧霞(Gau, B.S.)


SCI 2020

Chen, M.L.、Chen, Y.H、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Chuang, L.L.


SCI 2020

Shih, T.Y、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wu, S.C.、Yang, M.H.


SCI 2020

Chen, Y.C.、Guo, Y.L.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Lee, Y.J.、Hu, P.Y.、Shiao, J.S.C.


SCI 2020

Lin, P.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Hsieh, H.F.、Chen, Y.M.、Chou, P.L.、Li, C.H.


SCI 2019

Lin, P.C.、Chou, P.L.、Tseng, H.C.、Hsieh, M.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2019

Hsieh, C.J.、SU, W.J.、Wu, S.C.、Chiu, J.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2019

Hsieh, P.C.、Wu, S.C.、Fuh, J.L.、Wang, Y.W.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2019

吳肖琪、朱凡欣、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、陳雪慧、張美美、周麗華、葉俊郎、楊雅茹


SCI 2018

Lin, P.C.、Li, C.H.、Chou, P.L.、Chen, Y.M.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2018

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2018

Lin, P.C.、Hsieh, M.H.、Chen, M.C.、Yang, Y.M.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2018

Chen, Y.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Chuang, L.L.、Chen, M.L.


SCI 2017

Hsu, C.N.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wu, S.C.


SCI 2016

Kao, C.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wu, S.C.、Lin, K.N.、Liu, C.K.


SCI 2016

Chen, Y.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2016

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2015

Chang, S.C.、Shiu, M.N.、Chen, H.T.、Ng, Y.Y.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wu, S.C.


SCI 2015

Chuang, L.L.、Liu, S.C.、Chen, Y.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2015

Yang, M.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wu, S.C.、Chiu, J.H.、Wang, P.N.、Lin, J.G.


SSCI 2015

Chiu, P.Y.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Chen, Y.M.、Wu, S.C.、Lew-Ting, C.Y.、Yen, H.W.、Chuang, P.


SCI 2015

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2015

Chen, Y.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2014

Chen, Y.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Chen, K.B.、Liu, Y.C.


SCI 2014

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Su, S.C.、Wu, S.C.


SCI 2014

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2014

Dai, C.Y.、Liu, W.M.、Chen, S.W、Yang, C.A.、Tung, Y.C.、Chou, L.W、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2013

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2013

Dai, C.Y.、Huang, Y.H.、Chiu, L.W.、Wu, S.C.、Wang, R.Y.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2012

Chuang, L.L.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Cheng, P.J.、Chen, C.H.、Wu, S.C.、Chang, C.L.


SCI 2012

Watson, R.、van der Ark, A.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Fieo, R.、Deary, I.J.、Meijer, R.R.


SCI 2012

Lin, P.C.、Hsieh, M.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2012

Chen, M.Y.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2012

Chuang, L.L.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Cheng, P.J.、Chen, C.H.、Wu, S.C.、Chang, C.L.


Other 2012

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2012

陳怡亨、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2012

莊麗蘭、鄭博仁、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2012

廖苑如、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2011

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Li, M.H.、Watson, R.


SCI 2011

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Huang, Y.J.、Watson, R.、Wu, S.C.、Lee, Y.C.


SCI 2011

Lin, P.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Shyu, Y.I.L.、Hua, M.S.


SCI 2011

Wang, S.P.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Lee, C.M.、Wu, S.C.


SCI 2010

Lin, P.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Shyu, Y.I.L.、Hua, M.S.


SCI 2010

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Watson, R.、Wu, S.C.


SCI 2010

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Huang, Y.J.、Su, S.G.、Watson, R.、Tsai, B.W>J.、Wu, S.C.


SCI 2010

Chen, Y.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Watson, R.


SCI 2010

Chang, F.Y.、Huang, H.C.、Lin, K.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2010

Chen, Y.H.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Watson, R.


Other 2010

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2010

陳妙言、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2009

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2009

莊麗蘭、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2009

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Yang, M.H.、Kao, C.C.、Wu, S.C.、Tang, S.H.、Lin, J.G.


SSCI 2009

Chou, Y.C.、Pu, C.Y.、Lee, Y.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Kroger, T.


SSCI 2008

Chou, Y.C.、Lee, Y.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Kroger,T.、Chang, A.N.


SCI 2008

Tzeng, Y.L.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Shyu, Y.I.L.、Wen, J.K.


SSCI 2008

Chou, Y.C.、Lee, Y.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Chang, A.L.、Huang, W.Y.


SSCI 2008

Chou, Y.C.、Lu, Z.Y.J.、Wang, F.T.Y.、Lan, C.F.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2008

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wu, S.C.、Kao, C.C.、Tzeng, Y.L.、Watson, R.、Tang, S.H.


SCI 2008

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Hsieh, P.C.、Wu, S.C.


SCI 2008

Hsieh, C.J.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Kuo, B.I.T.、Chiang, C.H.、Su, W.J.、Shih, J.F.


SSCI 2008

Chou, Y.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Pu, C.Y.、Lee, W.P.、Chang, S.C.


SCI 2008

Lau, W.Y.A.、Shyu, Y.I.L.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Yang, P.S.


SCI 2008

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Watson, R.、Lee, Y.C.、Chou, Y.C.、Wu, S.C.


Other 2008

蔡誾誾、李玉春、吳肖琪、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2008

陳怡亨、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2008

林佩昭、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2007

楊曼華、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2007

Lin, H.T.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Shaio, J.S.C.


SCI 2007

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Kao, C.C.、Tzeng, Y.L.、Lin, Y.J.


SCI 2007

Tseng, C.N.、Chen, C.C.H.、Wu, S.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2007

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wu, S.C.、Lin, J.G.


SCI 2007

Yang, M.H.、Wu, S.C.、Lin, J.G.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SSCI 2007

Chou, Y.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Chang, A.L.、Schalock, R.L.


SSCI 2007

Chou, Y.C.、Schalock,R.L.、Chang, A.L.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Tzou, P.Y.、Lee, W.P.、Chang, S.C.


SCI 2006

Chiu, P.Y.、Kuo, B.I.T.、Chen, Y.M.、Chuang, P.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2006

溫美蓉、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2006

林佩昭、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2006

曾玉玲、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2005

高潔純、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2005

高潔純、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2005

陳怡亨、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2005

李美慧、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2005

Chang, C.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2005

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wang, T.G.、Chen, M.Y.、Wu, S.C.、Portwood, M.J.


SCI 2004

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Wu, S.C.、Lin, J.G.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2004

Chiu, P.Y.、Kuo, B.I.T.、Lee, M.B.、Chen, Y.M.、Wu, S.I.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2004

Huang, C.L.、Wu, S.C.、Jeng, C.Y.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2004

Wu, M.C.、Chang, Y.C.、Wang, T.G.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2004

明金蓮、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2004

楊曼華、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2004

林婉婷、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2004

林婉婷、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2004

謝沛錡、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2003

賴瑞婷、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2003

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2003

謝家如、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2003

邱飄逸、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2003

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Chang, C.C.


SCI 2003

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wang, S.C.、Chen, S.H.、Wang, T.G.、Chen, M.Y.、Wu, S.C.


SCI 2003

Huang, H.L.、Shyu, Y.I.L.、Chen, M.C.、Chen, S.T.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2002

Ming, J.L.、Kuo, B.I.T.、Lin, J.G.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2002

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wu, S.C.、盛華(Sheng Hwa Chen)、Wang, T.G.、Chen, M.Y.


Other 2002

黃春戀、鄭啟源、吳肖琪、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2002

高潔純、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2002

高潔純、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2002

邱飄逸、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2002

邱飄逸、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2002

邱飄逸、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、李文真、王永衛


Other 2002

李歡芳、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2001

吳肖琪、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、蘇淑娥、翁瑞亨、鄒平移、吳義勇、郭怡君


Other 2001

賴瑞婷、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI 2001

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Chen, M.Y.、Chen, Y.C.、Portwood, M.J.


TSSCI 2000

陳妙言、盛華(Sheng Hwa Chen)、吳肖琪、陸清松、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other 2000

史曉寧、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、宋琇鈺


Other

吳肖琪、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、吳義勇


TSSCI

吳秋燕、吳肖琪、劉文良、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other

夏萍絅、盧純華、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、歐美、吳肖琪


TSSCI

王世麗、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、郭英調


Other

陳莉莉、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


TSSCI

陳美玲、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、卓俊辰、白璐


TSSCI

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、歐美、吳肖琪


TSSCI

林碧珠、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、林金真


Other

林碧珠、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、林金真


TSSCI

林梅香、顧乃平、劉仲冬、陳政友、林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Other

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


TSSCI

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、歐美


Other

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI

Chen, M.L.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Wu, S.C.、Lin, J.G.


SCI

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Tseng, H.M.、Chou, C.H.、Portwood, M.J.、Hsia, P.H.


SCI

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


SCI

Lin, P.C.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Lin, J.J.


SCI

Wang, S.L.、林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Kuo, B.I.T.


SCI

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、Snyder, M.、Egan, E.C.BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Beijing, China 2019.10

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


雲南省昆明市 2019.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Chicago, U.S.A 2018.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Cambridge, UK 2018.06

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


山東省煙台市 2017.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


浙江省杭州市 2017.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Kyoto, Japan 2017.04

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Cape Town, South Africa. 2016.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Rotterdam, Netherland 2016.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Kobe, Japan 2016.06

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Kobe, Japan 2016.06

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Budapest, Hungary 2016.04

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Washington D.C., USA 2014.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Copenhagen, Denmark 2014.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


南京, 中國 2013.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


北京, 中國 2013.09

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Prague, Czech Republic 2013.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Melbourne, Australia 2013.05

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


San Diego, U.S.A 2012.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


浙江, 杭州 2012.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


London, UK 2012.03

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Boston, MA 2011.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


上海,中國 2011.05

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Toronto, Canada 2011.03

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


南京, 中國 2010.06

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Thessaloniki, Greece 2010.03

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Paris, France 2009.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Baltimore, MD, U.S.A 2007.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Berlin, Germany. 2006.10

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


澳門,中國 2006.10

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


上海,中國 2005.10

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Geneva 2003.06

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Seoul, Korea. 2001.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


London, UK 1999.06

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Thailand: Pattaya11 1998.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Tokyo, Japan 1995.10

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Perth, West Australia 1995.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Coleraine, North Ireland 1994.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Hong Kong 1994.07

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


Rochester, MN 1993.06

林麗嬋(Lin, Li-Chan)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2022.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)、吳肖琪(Wu, S.C.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、陳怡亨(Chen, Y.H.)


2018.08.01 ~ 2021.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2017.11.16 ~ 2018.08.15

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2015.08.01 ~ 2018.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2014.09.12 ~ 2015.09.11

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2014.07.09 ~ 2015.07.15

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2013.04.23 ~ 2014.07.15

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2013.04.23 ~ 2014.07.15

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2013.08.01 ~ 2015.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2012.08.01 ~ 2015.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2010.08.01 ~ 2013.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2009.08.01 ~ 2012.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2009.08.01 ~ 2010.09.08

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2008.05.01 ~ 2008.12.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2007.03.01 ~ 2008.02.29

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2007.08.01 ~ 2009.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2007.08.01 ~ 2009.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2006.01.01 ~ 2006.12.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2005.08.01 ~ 2006.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2005.07.01 ~ 2006.06.30

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2005.01.01 ~ 2005.12.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2004.01.01 ~ 2004.12.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2004.08.01 ~ 2005.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2003.08.01 ~ 2004.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2003.08.01 ~ 2004.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2002.01.01 ~ 2002.06.30

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2002.08.01 ~ 2003.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


2001.01.01 ~ 2001.12.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1999.07.01 ~ 2000.12.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1998.08.01 ~ 1999.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1998.08.01 ~ 1999.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1997.08.01 ~ 1998.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1997.08.01 ~ 1998.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1996.08.01 ~ 1997.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1996.08.01 ~ 1997.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1995.08.01 ~ 1996.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1994.08.01 ~ 1995.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)


1994.08.01 ~ 1995.07.31

林麗嬋(Lin, Li-Chan)AWARDS

獲獎

2019.08.01

授獎單位: 陽明大學


2017.06.27

授獎單位: International Council for Nurses


2017.01.03

授獎單位: 陽明大學


2015.08.01

授獎單位: 陽明大學


2014.08.12

授獎單位: 衛生福利部


2013.08.01

授獎單位: 陽明大學


2011.12.06

授獎單位: 陽明大學


2011.08.01

授獎單位: 陽明大學


2010.10.04

授獎單位: Spanish National Reference Centre for Alzheimer Care


2010.08.01

授獎單位: 陽明大學


2009.08.01

授獎單位: 陽明大學


2007.10.19

授獎單位: The Leverhulme Trust


2007.08.01

授獎單位: 陽明大學


2006.12.18

授獎單位: 國衛院


2001.05.12

授獎單位: 台北市衛生局


1999.08.01

授獎單位: 科技部


1998.08.01

授獎單位: 科技部


1997.08.01

授獎單位: 科技部


1996.08.01

授獎單位: 科技部


1994.08.01

授獎單位: 科技部Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TK200013A

(研究所碩士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>1.學生理解照護管理理論與重要觀念 2.具有對個案照護之議題有批判性思考能力


TA120006A

(研究所博士班 )【第112學年第2學期:A班】<br>1. 能瞭解當前護理教育政策的發展。 2. 能瞭解當代領導類型,以及領導變革理論、策略與過程。 3. 能瞭解創造病人安全之品質控制機制。Thesis Advisor

指導論文

許姿慧 109

<br>


張佳珍 109

<br>


陳婷瑋 109

<br>


蔡明哲 109

<br>


馬蘭絲 109

長期照護研究所<br>


吳念蓁 109

<br>


謝家如 107

<br>


謝沛錡 107

<br>


林瑟華 107

陽明大學臨床護理所<br>


謝佳穎 107

<br>


石琮瑛 106

<br>


謝宜芬 105

<br>


蔡惠紋 105

<br>


高潔純 105

<br>


邱飄逸 104

<br>


楊曼華 104

<br>


賴詩怡 104

<br>


許家寧 103

<br>


戴金瑛 102

<br>


陳妙言 101

<br>


徐筱茹 100

<br>


劉錦茹 100

<br>


陳鳳茹 099

<br>


溫美蓉 099

<br>


周宥麒 099

<br>


吳樺姍 099

<br>


蔡宛容 098

<br>


邱琬婷 098

<br>


陳怡亨 097

<br>


莊麗蘭 097

<br>


彭美琪 096

臨床護理研究所<br>


黃雅如 096

<br>


簡筱芳 096

<br>


蘇淑君 096

<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料