Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 陳彥年
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院物理治療學系
 • 職稱/Job title: 助理教授
 • E-mail: 108100040@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立成功大學-醫學工程 博士
 • 國立成功大學-醫學工程 碩士
 • 國立成功大學-物理治療 學士

經歷/Experience

 • 秀傳紀念醫院 - 研究員 (2019-01 ~ 2019-08)
 • 成功大學 - 博士後研究 (2017-06 ~ 2018-12)
 • 財團法人金屬工業研究發展中心 - 工程師 (2010-02 ~ 2014-03)

專長/Discipline expertise

 • 物理治療/Physical Therapy
 • 生物力學/Biomechanics
 • 醫療器材研發/Research and Development of Medical Device
 • 復健工程/Rehabilitation Engineering

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2023

陳彥年(Chen Yen Nien)*、Pei-Yuan Lee


SCI 2023

Chih-Wei Chang、陳彥年(Chen Yen Nien)、Hung-Chih Chang、Chun-Ting Li


SCI 2022

Ming-Chou Ku、Yuan-Hsin Tsai、Po-Cheng Cheng、Ting-I Yang、Hui-Wen Ho、Min-Fei Liao、Yu-Tzu Tseng、Ming-Tsung Lee、陳彥年(Chen Yen Nien)


SCI 2022

陳彥年(Chen Yen Nien)、張志偉(Chih-Wei Chang)、常閎志(Hung-Chih Chang)、楊岱樺(Tai-Hua Yang)、張嘉容(Chia-Jung Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)、城致軒(Chih-Hsien Chen)


SCI 2022

Guan-Heng Jhong、Yu-Hsuan Chung、Chun-Ting Li、陳彥年(Chen Yen Nien)、Chih-Wei Chang、Chih-Han Chang


SCI 2021

陳彥年(Chen Yen Nien)、張志偉(Chang Chih Wei)


SCI 2020

張志偉(Chih-Wei Chang)、城致軒(Chih-Hsien Chen)、李俊廷、陳彥年(Chen Yen Nien)、楊岱樺(Tai-Hua Yang)、張嘉容(Chia-Jung Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2020

陳彥年(Chen Yen Nien)、莊昌翰( Chang-Han Chuang)、楊岱樺( Tai-Hua Yang)、張志偉( Chih-Wei Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)、張嘉容(Chia-Jung Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2020

張志偉(Chih-Wei Chang)、鍾玉軒(Yu-Hsuan Chung)、張嘉容(Chia-Jung Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)*、李俊廷(Chun-Ting Li)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2019

常閎智(Hung Chih Chang)、李泓原(Hung Yuan Li)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志涵(Chih-Han Chang)、王兆祥(Chau Hsiang Wang)


SCI 2019

張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷(Chun-Ting Li)、鍾啟榮(Chi-Rung Chung)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2019

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)、鍾啟榮(Chi-Rung Chung)、李俊廷(Chun-Ting Li)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2019

城致軒(Chih-Hsien Chen)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷(Chun-Ting Li)、張志偉(Chih-Wei Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2019

張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷( Chun-Ting Li)、鍾啟榮(Chi-Rung Chung)、曾崇智(Chung?Chih Tseng)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2019

李俊廷(Chun-Tin Li)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、蔡彥廷(Yen-Ting Tseng)、蔡昆宏(Kuen-Horng Tsai)


SCI 2019

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)、城致軒(Chih-Hsien Chen)、鍾啟榮(Chi-Rung Chung)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2018

李佩淵(Pei-Yuan Lee)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、胡晉嘉(Jin-Jia Hu)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2018

張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷(Chun-Ting Li)、鍾玉軒(Yu-Hsuan Chung)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2017

李俊廷(Chun-Ting Li)、Kuo-Yuan Huang、Chien-Feng Kung、陳彥年(Yen-Nien Chen)、Yen-Ting Tseng、Kuen-Horng Tsai


SCI 2017

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、林家偉(Chia-Wei Lin)、王智偉(Chih-Wei Wang)、彭耀德(Yao-Te Peng)、張志涵(Chih-Han Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)


SCI 2017

彭耀德(Yao?Te Peng)、曾崇智(Chung?Chih Tseng)、杜翌群(Yi?Chun Du)、陳彥年(Yen?Nien Chen,)、張志涵(Chih?Han Chang)


SCI 2017

陳彥年(Yen-Nien Chen)、李佩淵(Pei-Yuan Lee)、張志偉(Chih-Wei Chang)、何奕宏(Yi-Hung Ho)、彭耀德(Yao-Te Peng)、張志涵(Chih-Han Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)


SCI 2016

李俊廷(Chun-Ting Li)、彭耀德(Yao-Te Peng)、曾彥廷(Yen-Ting Tseng)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、蔡昆宏(Kuen-Horng Tsai)


SCI 2016

陳彥年(Yen-Nien Chen)、李佩淵(Pei-Yuan Lee)、張志涵(Chih-Han Chang)、張志偉(Chih-Wei Chang)、何奕宏(Yi-Hung Ho)、李俊廷(Chun-Ting Li)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2016

Yung-Heng Lee、Chi-Jen Chung、Chih-Wei Wang、Yao-Te Peng、Chih-Han Chang、Chih-Hsien Chen、Yen-Nien Chen、Chun-Ting Li


SCI 2015

張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷(Chun-Ting L)、彭耀德(Yao-Te Peng)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2015

李俊廷(Chun-Ting Li)、城致軒(Chih-Hsien Chen)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志涵(Chih-Han Chang)、蔡昆宏(Kuen-Horng Tsai)


SCI 2015

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)、張志涵(Chih-Han Chang)、林呈鳳(Cheng-Feng Lin)


SCI 2014

李俊廷(Chun-Ting Li,)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志涵(Chih-Han Chang)、蔡昆宏(Kuen-Horng Tsai)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Tokyo, Japan 2019.04

城致軒(Chih-Hsien Chen)、何奕宏(Yi-Hung Ho)、王智偉(Chih-Wei Wang)、張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志涵(Chih-Han Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)


Cape Town, South Africa 2017.11

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)、彭耀德(Yao-Te Peng)RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.03.01 ~ 2022.07.31

陳彥年(Chen Yen Nien)、李佩淵(Pei-Yuan Lee)、張志涵(Chih-Han Chang)AWARDS

獲獎

無資料


Technology Transfers

技術轉移

無資料


Course Information

授課課程

TR300114A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300109A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300106A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300105A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300093A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300091A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300089A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300073A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300055A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300054A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300053A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300047A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300044A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>本課程學習目標乃讓學生能夠瞭解實證醫學與物理治療的相關基本知識。


TR300039A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300037A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300025A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>1.使學生熟悉基本物理治療評估技巧 2.學習簡易物理治療技巧 3.使學生了解基本運動治療原則與注意事項


TR300024A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>1.使學生熟悉基本物理治療評估技巧 2.學習簡易物理治療技巧 3.使學生了解基本運動治療原則與注意事項


TR300023A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300021A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300020A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300005A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


TR300004A

(大學日間部 )【第112學年第2學期:A班】<br>


GRG00051N

(大學日間部 )【第112學年第2學期:N班】<br>


GRG00051L

(大學日間部 )【第112學年第2學期:L班】<br>


GRG00051K

(大學日間部 )【第112學年第2學期:K班】<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料