Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 曾明朗
 • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
 • 職稱/Job title: 講座教授
 • E-mail: tsengminglang@gmail.com; tsengminglang@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 菲律賓德拉薩大學-工商管理 博士

經歷/Experience

 • 龍華科技大學 - 教授 (2020-09 ~ 2018-07)
 • 亞洲大學 - 講座教授 (2018-08)
 • 大連理工大學 - 海天學者 (2017-04 ~ 2020-03)
 • Management of Environmental Quality: An International Journal - Associate Editor (2016-10 ~ 2018-08)
 • Journal of Cleaner Production - Associate Editor (2016-08 ~ 2018-02)
 • 明道大學 - 助理教授/副教授 (2016-08 ~ 2020-08)
 • 南亞技術學院 - 助理教授 (2016-02 ~ 2016-07)
 • 稻江科技暨管理學院 - 助理教授 (2014-08 ~ 2016-01)
 • 龍華科技大學 - 教授 (2010-09 ~ 2018-07)
 • 龍華科技大學 - 教授 (2009-09)
 • 明道大學 - 副教授 (2006-08 ~ 2010-08)
 • 南亞技術學院 - 助理教授 (2006-02 ~ 2006-07)
 • 稻江管理學院 - 助理教授 (2004-08 ~ 2005-07)

專長/Discipline expertise

 • 科技管理/Technology management
 • 生產系統/production system
 • 作業研究/Operations Research (MCDM)
 • 全球化策略與戰術/Global Strategy and Tactics

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2024

Li, L.、Fan, DX、Wu, KJ、Sethana, K、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2023

Fernando, Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Nur, GM.、Ikhsan, RB


SCI 2023

Guo, L.(Guo, L.)*、Cao, Y、Su, Q、Liu, T、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2023

Qu, L.、Ji, BX、Lim, M、Shen, Q、 Li, LL、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2023

Ruidas, S(Ruidas, S)*、Seikh, MR.、Nayak, PN、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2023

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、 Gassoumi, M.、 Dorji, N.( Dorji, N.)*


SCI 2023

Wang, L、Long, X、Wu, KJ、Lim, MK、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2023

Fernando, Y、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wahyuni-TD, IS.、Sroufe, R.、Mohd-Zailani, NIA


SSCI 2023

Chan, YT.、Wu, CC、Wu, KJ.、Chiu, ASF.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2023

Yang, H.、Li, R.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wang CH.、Xiong, J、Li, LL.


SCI 2023

Bui, TD.、 Tseng, JW、Ali, MH、Lim, M.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


EI 2023

Hasan, SMM、Mashud, AHM.、Miah, S、Daryanto, S、Lim, MK.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2023

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Ayomide, A.、Adbelaziz, G.、Nima, G.E.(Nima, G.E.)*


SCI 2023

Negash, Y.T、 Sarmiento, LSC、Tseng, SW、 Lim, MK、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2023

Ren, Y、Wu, KJ.,、Lim, MK.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


EI 2023

Ghobakhloo, M、 Iranmanesh, M.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Grybauskas, A.、 Stefanini, Al、 Amran, A.


SSCI 2023

Wang, J.(Wang, J.)*、Lim, MK.、Wang, C.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SSCI 2023

Bui, TD.、Tseng, JW、Lim, MK.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2023

Chen, CC.、Sujanto, RY、Bui, TD、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu ASF、 Iranmanesh, M.


SCI 2023

Zhang, Y.、 Li, X.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wang, L.、Fan, S.、 Jiang, S


SCI 2023

Li, Q.、 Yan, HH.、Guan, X.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2023

Deng, Z(Deng, Z)*、 Shaharudin, MZ.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


Other 2023

Ren, Y.、 Li, R、Wu, KJ(Wu, KJ)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SSCI 2023

Bui, TD.、Tseng, JW、Tran, TPT、Ha, HM、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK.


SCI 2023

Gani, ABD、Fernanado, Y、, Lan S.、Lim, MK.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2023

Lim, M.K(Lim, M.K)*、Li, Y、Wang, C.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2023

Al-Madani, MHM、Fernando, Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Abideen, A.Z.


SCI 2023

Abu, M.H.D.、 Dipa, R.、Magfura, P、Chakrabortty, R.K、Pervin, M.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2023

Xiong, W、Lim, MK.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wang, Y.


SCI 2023

Zhang, MD(Zhang, MD)*、Dong, C、Zhang, D、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Wei, J


SCI 2023

Sheng, W.、Li, R.、en, T、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、 Lou, J.、Li, L.


EI 2023

Fernando, Y、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wahyuni-TD, IS、Jabbour, ABLDS、Jabbour, CJC.、 Foropon, C.


SCI 2023

Khalid, N.、Ali, MH、Ridzuan, NHAM.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Nadzir, MSM、Nor, SM.


SCI 2023

Soomro, MA、Ali, MH、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Makhbul, ZM


SCI 2023

Shi, Y.、Lin, Y.、Wang, S.、Wen, H(Wen, H)*、Lim, MK、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2023

Bui, TD、Tseng, JW、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ali, MH、Lim, MK. (


SCI 2023

Iranmanesh, M(Iranmanesh, M)*、Maroufkhani, P、 Asadi, S、 Ghobakhloo, M、Dwivedi, Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2023

Zhang, B.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Qi, L.,、Guo, Y、Wang, CH


EI 2023

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Li, S.X、Lin, CW、Lin, CW


SSCI 2022

Al-Madani, MHM、Frnando, Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2022

Yeo, SF(Yeo, SF)*、 Tan, CL.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Tam, S、San, WK


SCI 2022

Abdul-Hamid, AQ.、Ali, MH、Osman, LH.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2022

Xiong, W、Lim, MK.(Lim, MK.)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Wang, C.,


SSCI 2022

Tian, X.、Zou, Y、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Li, H.M、Zhang, H.


SCI 2022

Liu, B.、Wang, H.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Li, Z


SCI 2022

Wu, KJ.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Yang, WH.、Ali, MH.、Chen, X.


SCI 2022

Huo, G.、Li, Q.、Guan, X.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2022

Li, L.、Liu, J.Q、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Zhang, X.B、 Zhang, Y.


SCI 2022

Guo, LL.(Guo, LL.)*、Cao, Y、Qu, Y、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2022

Shi, Y.、Lin, Y.(Lin, Y.)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Tan, C.、Li, Y.


SCI 2022

Vimal K.E.K、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Raju, S.、 Cherukuri, M、 Ashwithi, A、Kandasamy, J.(Kandasamy, J.)*


SCI 2022

IRANMANESH, M(IRANMANESH, M)*、Ghobakhloo, M、Nilsashi, M.,、曾明朗、 Senali, MG.、Abbasi, GA


SCI 2022

Rahman, MM、Anan, N.、Mashud, AHM、Husan, M.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2022

Chen C、Qu, L、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Li, L、Chen, CC.、Lim, MK


SSCI 2022

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ha, MH、 Tran, TPT、BUI TAT DAT、Chen, CC.、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


SSCI 2022

IRANMANESH, M(IRANMANESH, M)*、Ghobakhloo, M、Nilsashi M、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、 Yadegaridehkordi, E、Leung, N.


SCI 2022

Mashud, AHD、Miah, MS.、Daryanto, Y、Chakrabortty, RK、Hasan, M、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2022

Wu, KJ、Hou, W、Wang, Q.、Yu, R.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2022

Bui, DT.,、Lim, MK.、 Sujanto, RY、Ongkowidjaja, M.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


EI 2022

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ha, HM、Tran, TPT、Bui, DT、Lim, MK.、Lin, CS、Ali, MH


SCI 2022

Wang QZ、 Long, L.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Song, Y.、Wang, H.


EI 2022

Liu, YW.、Li, LL.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK、Ali, MH


Other 2022

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ardaniah, V、耶利納(Yeneneh Tamirat Negash)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


SSCI 2022

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ha, H.M.、 Wu, K.J.,、 Iranmanesh, M.,、Lim, M.


SSCI 2022

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ha, MM、 Wu, KJ,、Xue, B


SCI 2022

Fernando, Y、Halili, M.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tseng, JW、Lim, MK


SCI 2022

Li, LL、Lou, JL.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK.、 Tan, RR


SCI 2022

Mashud, AHM(Mashud, AHM)*、Ray, D.、Daryanto, Y、Mishra, U、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2022

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tran, TPT、Ha, HM.、BUI TAT DAT、Lim, MK


SSCI 2022

Luthra, S(Luthra, S)*、Mangla, SK.、 Sarkis, J.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


EI 2022

Sun W、Li, L.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Zhang, W、Li, X.


SCI 2022

Lim, MK(Lim, MK)*、Li, Y.,、Wang, C.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2022

Bui、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2022

Li, L.、Ren, WY、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wu, DS.


SSCI 2022

Aminah, H、Wang, CH、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Iranmanesh, M.、Lim, MK


SSCI 2022

Tan, HC、Lin, SK、Wong, WP(Wong, WP)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2022

Wu, KJ、Bin, Y、Ren, M、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wang, Q、Chiu, ASF


SCI 2022

Wang, Q.、Wu, KJ、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Zong, J.、Wang, L、, Lu, C.、Bing, Y.


SCI 2022

Lai, MC(Lai, MC)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2022

BUI TAT DAT、Tseng, JW、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK.


SSCI 2022

Fernando, Y、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Aziz, N.、Ikhsan, RB.


SSCI 2022

Chuah, HW.S(Chuah, HW.S)*、Rasoolimanesh, M.、Aw, ECX.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2022

Li, L.、Xiong, JL.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Yan, Z、Lim, MK


SSCI 2022

Forough,B.、Arjuna, N.、 Iranmanesh, M.( Iranmanesh, M.)*、Kumar, JM.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Leung, N.


EI 2022

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK、Ali, MH、Christianti, G.、Juladacha, P


SCI 2022

Khan, A.、Alhodaib, A.、Wu, KJ.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2022

Senali, MG、Iranmanesh, M(Iranmanesh, M)*、Ghobakhloo, M.、Gengatharen, D、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Mehrbakhsh N.


SSCI 2022

裴必達(BUI TAT DAT)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


EI 2022

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Ardaniah, V.,(Ardaniah, V.,)*、Bui, BD、Tseng, JW、 Lim, M.K、 Ali, MH.


EI 2022

Anwar, MF、 Wong, WP( Wong, WP)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2022

Tsai F-M、 Kao S-L、Sujanto RY、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Hsu T-W、Chou C-C(Chou C-C)*


EI 2021

Zhou, JG、Li, L.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ahmed, A、Shang, ZX.


EI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tran, TPT、Ha, HM.、BUI TAT DAT、 Lim, MK


SCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tran, TPT、Wu, KJ.、 Xue, B.、Chen, X


SSCI 2021

Zainuddin, Z、Iranmanesh, M、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Foroughi, B.、Hamzah, TAAT.


SSCI 2021

Wang, C.、Chen, YC、Sulistiawan, J、Bui, TD、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2021

Abdul-Hamid, AQ、Ali, MH.,、Osman, LH、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


EI 2021

?玉涓(PARNG YUH JIUAN)、Kurrahman, T.、Chen CC、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ha, HH、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


SCI 2021

Chuah, HW(Chuah, HW)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、WU, KJ、Cheng, CF


SSCI 2021

Chen CC、Sujanto, RY、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu ASF、Lim, M.K.


SSCI 2021

Fernando, Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、roufe, R、 Abideen, AZ、Shaharudin, MS、Jose, R.


SCI 2021

耶利納(Yeneneh Tamirat Negash)、 Sarmiento, LSC.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK.、Ali, MH


SCI 2021

Li, L.、Shen Q、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Luo S


SCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、BUI TAT DAT、Lan, S(Lan, S)*、Lim, M.K、Mashud, AHM.


SSCI 2021

(Abideen, AZ)*、Pyeman, J.、Pandian, V.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SSCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Bui, TD.、Lim, Ming K(Lim, Ming K)*、Lewi, S.


SSCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Raditia Yudistira Sujanto、Lim, M.K、BUI TAT DAT


SCI 2021

Li, L.、Liu, ZF、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Jantarakolica, K.,、Lim, M.K.


SSCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ardaniah, V.、 Sujanto, R.Y.、Fujii, M.、Lim, MK.


SSCI 2021

Lahath, A.、Omar, NA.、Ali, MH.(Ali, MH.)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Yazid, Z.


SCI 2021

Li, L.、Zheng, S.J.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Liu, YW.


EI 2021

鄭琇云(Jeng Shiou-Yun)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Jantarakolica, K.、 Tan, RR.


EI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、鄭琇云(Jeng Shiou-Yun)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、, Lim, M.


SCI 2021

Huang, X.,、Lin, Y、Lim,MK.(Lim,MK.)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Zhou, F


SCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Kurrahman, T.、Hanita, A、Lim, MK.、 Negash, Y.


SCI 2021

Peng, H、Wen, WS.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Li, L.


SCI 2021

Li, L.、Chen, WQ、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Zheng, SJ.、Lim, MK.


SCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、耶利納(Yeneneh Tamirat Negash)、Nagypal, NC、Iranmanesh, M.、Tan, R.R.


SCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、BUI TAT DAT、Lim,MK.


SCI 2021

Chien, CF、Aviso, K.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Fujii, M、Lim, MK


SCI 2021

Tsai, FM、Bui, TD.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK.、Tan, R.R.


SCI 2021

Tsai, F.M.、Bui, DT、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK、Mashud, AHM


SCI 2021

Mashud, A.H.M、Roy, D、Daryanto, Y、Chakrabortty, RK.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2021

耶利納(Yeneneh Tamirat Negash)、Sarmient, L.S.C.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Jantarakolica, K.、Tan, KH.


SCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Bui, T.D、Tsai, F.M、Lim, M.K(Lim, M.K)*、Tan, R.R.


SCI 2021

Sepehri, A.、Mishra, U.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Sarkar, B(Sarkar, B)*


SCI 2021

Mishra, U、Mashud, AHM、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Wu, JZ.(Wu, JZ.)*


SCI 2021

Wang, J.、Lim, MK、Wang, C.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2021

Liu, ZF、Luo, SF、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Liu, HM.、 Li, L.L.,


SSCI 2021

Islam, MS、Moeinzadeh, S、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Tan, K.


SCI 2021

耶利納(Yeneneh Tamirat Negash)、Hassan, A.M.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wu, K.J.、Ali, M.H


SCI 2021

Mashud, AHM、Pervin, M、Mishra, U.、Daryanto, Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK. (


SCI 2021

Chen, CC、Sujanto, R.Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Fujii, M.、 Lim, MK.


SCI 2021

Chien, CF(Chien, CF)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Tan, RR.、 Tan, K、Velak, O.


SSCI 2021

Wu, KJ、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ali, M.H.、Xue, B、Chiu, ASF、Fujii, M、Xu, M.、Ren, M、Bin, Y.


SCI 2021

Wang. Q.、Zhang, W、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Sun, Y.、Zhang, Y.


SCI 2021

Li, L.、Cen, Z.Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Shen, Q.、Ali, M.H.


SSCI 2021

Mangla, S. K(Mangla, S. K)*、Sarma, P. R. S、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SSCI 2021

Bui, TD、Tsai, FM、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tan. R.R、Yu, KDS、Lim, MK.


SCI 2021

Asif Razzaq、Sharif, A、Najmi, A.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK.


SCI 2021

Tsai, FM、Bui, TD、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ali, MH、Lim, M、Chiu, ASF


SCI 2021

Lim, MK(Lim, MK)*、Li, Y.,、Wang, C.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2021

Wang, CH、Ali, MH.,、Chen, K.S.,、Negash, T.Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tan R.R


SCI 2021

Ali, MH(Ali, MH)*、Suleiman, N、Khalid, N.,、Tan, K.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Kumar, M.


SSCI 2020

Wong, WP、Tan, K、Chuah, SHW、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wong, K.Y、Ahmad, S.


SCI 2020

Gue, I.H.V.(Gue, I.H.V.)*、Ubando, AT.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Tan, R.R.


SCI 2020

Tsai FM、Bui, TD、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK.、Hu, JY


SCI 2020

Lim MK(Lim MK)*、Wang, J、Wang, C.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2020

Feng, H、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Li, HY、Tan, R.R.


SSCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Phan,A.T、Wu, KJ.(Wu, KJ.)*、Lin ,CW、Todumrongkul, N.、Juladacha, P.、Christianti, G.


SCI 2020

Lin, G.,、Bimenyimana, S、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wang CH、Liu, Y、Li, L


SCI 2020

Chuah, S.W.H(Chuah, S.W.H)*、Aw, ECX.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


Other 2020

Bui, TD.,、Ali, MH、Tsai, FM、Iranmanesh, M、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK


SCI 2020

Dong, L.,、Wang, J.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Yang, Z.,、Ma, B.、Li, L.


Other 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ardaniah, V.,、Bui, TD.,、Ali, MH.,、Chiu ASF.


SCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Chang, CH.、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Wu, K.J.、Chen, Q.、Xia, L.、Xue, B.


SSCI 2020

Ling, PS.,、Lim, MK、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2020

Li, L.、Chang, Y.B、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Liu, J.Q.、Lim, M.K.


EI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chen CC、Wu, KJ.、Tan RR


SCI 2020

Abdul-Hamid, A.Q、Ali, MH.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Lan, S.(Lan, S.)*、 Kumar, M.


SCI 2020

Wang, C、Huang, X.、Lim,MK.(Lim,MK.)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Ghadimi, P


SCI 2020

Zhao, Y.F.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2020

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Chen, Min-Tsung、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Jantarakolica, T.、Xu, H.


SSCI 2020

Maroufkhani, P.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Iranmanesh, M.、Ismail, WKM.、Khalid, H.


SCI 2020

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Chen, MT.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu. ASF.、Ali, MH.


SCI 2020

Li, L.、Wen, S、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Chiu, A.S.F


SCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Sujanto, BY.、Iranmanesh, M.、Tan, K.、Chiu, A.S.F.


SCI 2020

Panda, A.、Mishra, U.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ali, MH.


SCI 2020

Chen, XD.、Li, L.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tan, K.,、Ali, MH


SCI 2020

Wang, Z、Li, G.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wong, WP、Liu, B.


SCI 2020

Lin, GQ.、Liu, HM.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Yu, DD.、Li, L.、Tan, R.


SCI 2020

Ridzuan, NHAM.、Marwan, NF.、Khalid, N.,、 Ali, MH.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


EI 2020

Jeng, SY.、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Jantarakolica, T.


SCI 2020

Mishra, U.、Wu, JZ.、Tsao, YC.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2020

Wang, Q.Z、Chen, J.M、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Luan, HM.、Ali, MH


SCI 2020

Lan, S、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Yang, C.、Huisingh, D.


SCI 2020

Wang, QZ.、Wang N.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Huang, Y.、Li, NL


SCI 2020

Yeh, L.T.、曾明朗*、Lim, M.


SCI 2020

Pang, X、Xue, H.R.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK.、Wang, CH.、Liu, K.、Li, L.


SCI 2020

Tsai, FM.、Bui, TD.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wu, KJ、Chiu ASF


SCI 2020

Maizatulakma Abdullah、Noradiva Hamzah、Mohd Helmi Ali、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Brander, M


SCI 2020

Bui, DT、Tsai, FM.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Wu KJ、Chiu ASF


SCI 2020

Pang, V.,、Liu, Z、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Tan, K.、Li, H.


SSCI 2020

Zhang, B.、Tan, R.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Zhang, Y.


SCI 2020

蔡慧雯(Stephanie Hui-Wen CHUAH)、El-Manstrly, D.、曾明朗*、Ramayah, T.


SSCI 2020

Wang C、Lim, MK(Lim, MK)*、Zhao L、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Chien CF、Lev, B


SCI 2020

Tsai FM、Bui, TD、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wu KJ


SCI 2020

Li, Y.、Lim, M. K.(Lim, M. K.)*、Tan, Y.、Lee, SY.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu, ASF.、Liu, G.、Jantaralolica, T.


SCI 2020

Bui, TD.、Tsai, FM.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、MohD Helmi Ali


SCI 2020

Li, L、Liu, Y.W、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lin, G.Q、Ali, M.H.


SCI 2020

Zhou, JG、 Li, L.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lin, GQ


SCI 2020

耶利納(Yeneneh Tamirat Negash)、Kartika, J.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tan, K.


SCI 2020

Liu, Z.F.、Li, LL.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Lim, M.K


SCI 2020

20. Lee, CW、Wong, W.P(Wong, W.P)*、Ignatius, J.、Rahman, S.A.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2020

Li, Y.、Lim, MK(Lim, MK)*、Hu, JY.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2020

Zhou, J.、Zhang, B.、Tan, R.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Chang, CH.,、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Nguyen TTH.、Lim, M.


SCI 2020

Chiu, KKS(Chiu, KKS)*、Lee, JL.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Hsu, RHL、Chen, J.Y.


SCI 2019

Li, LL、Zhao X、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tan RR


SSCI 2019

Pham, TT.,、Kuo TC、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Tan, RR、Tan K、Ika, DS、Lin CJ


SCI 2019

Mishra U、Wu JZ、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2019

Liu ZF、Li L、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tan RR、Aviso K


SSCI 2019

Zhang Q、Wu KJ、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2019

Wu KJ、Chen Q、Qi Y、Jiang X、Gao S、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Chang CH、Wu KJ、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、 Kalnaovkul B、Tan, R.R.


SCI 2019

Peng H、Wen WS、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Li L


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、MK Lim、KJ Wu


SCI 2019

S Lan、C Yang、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2019

Wong WP、Tan HC、Tan, K.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2019

Li, LL、Liu ZF、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、L Zhou、F Qi


SCI 2019

LY Zhang、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、CH Wang、C Xiao、T Fei


SSCI 2019

wang TC(wang TC)*、Cheng J.-S、Shih H.-Y、Tsai C.-L、Tang T.-W、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Yao Y.-S


EI 2019

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Jeng SY、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wong WP


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、林中一、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Wu KJ、Sriphon T.


SCI 2019

Wu KJ、Zhu Y、Chen Q、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2019

KJ Wu、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、MK Lim、Chiu ASF


SCI 2019

Li, LL、Wen SY、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wang CS


SCI 2019

Li, LL、Sun,J.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、LI, ZG


SCI 2019

Kuo TC、Chiu MC、Hsu CW、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2019

Aviso, K.(Aviso, K.)*、Chiu, ASF、Demeterior, F.P.A.、Lucas, RI.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Tan, R.R.


SCI 2019

Li, LL、Chang, JD.,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Li, ZG


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu, ASF、Ashton, W.、Moreau, V.


SCI 2019

Kuo TC、Lin SH、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu ASF、Hsu CW


SCI 2019

Li, L.、Zhang XB、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Zhou YT


SSCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wu KJ、Ma L、Kuo TC、Sai F


SCI 2019

Wu KJ、Gao S、Xia L、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu ASF、Zhang Z


SSCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tan P.A、 Jeng S.-Y、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Darsono S.N.A.C.


EI 2019

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、 Jeng S.-Y、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tan RR


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Islam M.S.、Karia N.,、Fauzi F.A.、Afrin S.


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, MK、Wu KJ、Wong WP


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Wu KJ、Lim MK、Wong WP


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu ASF、Chien, CF、Tan, R.R.


SCI 2019

Wang, J.、Lim, M.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Yang, Y.


SCI 2019

Li, L.、Liu, ZF.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu, ASF


SCI 2019

Wang, C.、Ghadimi, P.、Lim, M.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2019

Lan SL、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2019

Tan, K.、Ji, G.、Chung, L.、Wang, CH、Chiu, ASF、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2019

Md Shamimul Islam、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Noorliza Karia


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lin S、Chen CC、Calahorrano Sarmiento L.S、Tan CL


SCI 2018

Yan Li、Ming K. Lim、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Islam, MS、Karia, M、Fauzi, F.A、Afrin, S.


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Tan,R.R、Chiu A.SF、Chien, CF、Kuo, TC


SCI 2018

Quo, L、Qu, Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Wu, H、Wang, X.


SCI 2018

Lee, CH、Wu, KJ、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Wu, KJ、Hu, JY.、Wang CH


SCI 2018

Bo-Ying Liu、Gao-Sheng Wang、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Kuo-Jui Wu、Zhi-Gang Li


SSCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Ming K. Lim、Wu KJ


SCI 2018

Zhan, Y、Tan, K、Ji, G、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2018

Ling-Ling Li、Xin-Bao Zhang、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Ming K. Lim、Ye Han


SSCI 2018

Liu, B.Y.,、Wang, G.S、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Li, Z.G.,、Wu, KJ.,


SSCI 2018

Shulin Lan、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2018

Gu, X(Gu, X)*、Ieromonachou, P.、Zhou, L.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2018

Stephanie Hui-Wen Chuah,(Stephanie Hui-Wen Chuah,)*、Philipp A. Rauschnabel,、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、T. Ramayah


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Kuo-Jui Wu、Anthony SF. Chiu、Ming K. Lim、Kimhua Tan


SCI 2018

Kai Huang、Yong-Fang Guo、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Kuo-Jui Wu、Zhi-Gang Li


SCI 2018

Ma, L、Wang, L、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wu, KJ.


SCI 2018

Li, L.,、Zhang, X.B、Lim, M.K、Ye, H


SSCI 2018

Ma, L、Wang, L、Wu, K.J.(Wu, K.J.)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Chiu, A.S.F.


SSCI 2018

Shih, D.H.、Lu, C.M、Lee, C.H、Cai, H.Y、Wu, K.J、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SSCI 2018

Huang, J.,、Zhao, R.、Huang, T.、Wang, X、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2018

Islam, Md S、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Karia, N


SCI 2018

Ahmad, S、Wong, K.Y.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wong, WP


SCI 2018

Li, L.、Yang, Y、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wang, C. H、Wu, K-J.、Lim., M


SCI 2018

Li, L.、Lv, CM.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Sun, J.,


SCI 2018

Qu, Y(Qu, Y)*、Liu, Y、Guo, L、Zhu, Q、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Zhu, Q、Sarkis, J.,、Chiu, ASF


SSCI 2018

Tsai-Chi Kuo、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Hsiao-Min Chen、Ping-Shun Chen、Po-Chen Chang


SCI 2018

Cui, L、Zhang, M.,、Wu, K-J、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2018

Gu, X.,、Leromonachou, P.,、Zhou, Li(Zhou, Li)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


SCI 2018

Kuo, T.C.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lin, C.H、Wang, R.W.,、Lee, CH


SCI 2018

Li, L.、Lv, CM、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Song, M.


SCI 2018

林國平(Kuo-Ping Lin)*、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Pai, P.F.


SSCI 2018

Shih, D.H、Lu, C.M、Lee, C.H、?玉涓(PARNG YUH JIUAN)、Wu, K.J.、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chiu, ASF、Dong, L.


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Lim, M、Wu, KJ(Wu, KJ)*、Zhou, L、Bui, DTD


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, M.K、Wong, W.P、Chen Y.C.、Chim, Y.Z


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wong, WP、Soh, KL


SCI 2018

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wu, KJ.、Lim, K、Bui, TD、Chen, CC


SCI 2018

Wu, K.J、Zhu, Y、Lee, CH、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Lim, M.,、Xue, B.


SSCI 2018

Zhao, R、Liu, Y、Zhang, Z、Guo, S、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wu, KJ.BOOKS

專書

IGI Global Publication 2016.06

曾明朗(Ming-Lang Tseng)BOOK CHAPTERS

專書論文

前程文化 2022

王靖欣、賴莉家、鄭琇云(Jeng Shiou-Yun)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)


Edward Elgar 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)


財團法人現代財經基金會 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)


IGI 2016

曾明朗(Ming-Lang Tseng)RESEARCH GRANT

研究計畫

2022.08.01 ~ 2025.07.31

曾明朗(Ming-Lang Tseng)


2021.08.01 ~ 2022.07.31

曾明朗(Ming-Lang Tseng)


2020.05.27 ~ 2020.08.26

曾明朗(Ming-Lang Tseng)


2019.08.01 ~ 2021.07.31

曾明朗(Ming-Lang Tseng)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

曾明朗(Ming-Lang Tseng)AWARDS

獲獎

2019.04.26

授獎單位:


2019.02.08

授獎單位: 請選擇


2017.12.01

授獎單位: RCR JournalCourse Information

授課課程

83M00009B

(研究所碩士班 )【第112學年第2學期:B班】<br>College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料