Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 沈育芳
 • 單位/Department: 資訊電機學院生物資訊與醫學工程學系
 • 職稱/Job title: 助理教授
 • E-mail: cherryuf@gmail.com

學歷/Education

 • 國立中興大學-化學 博士
 • 國立中興大學-化學 碩士
 • 國立中興大學-化學 學士

經歷/Experience

 • 中國醫藥大學附設醫院 3D列印醫療研發中心 - 博士後研究員 (2015-05 ~ 2017-02)
 • 國立台灣大學 醫學工程研究所 - 博士後研究員 (2012-08 ~ 2014-07)
 • 國立台灣大學 化學所 - 研究助理 (2012-03 ~ 2012-07)

專長/Discipline expertise

 • 醫學與組織工程/
 • 3D列印/
 • 分子生物學/Molecular Biology
 • 蛋白質與藥物結構模擬/

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2022

Pei-Chun Wu、Lun-Zhang Guo、Shan Yu、Ning Zeng、Yu-Cheng Liu、Jia Yu、Zhiming Zhang、Ke Lu、Liangyu Sun、Chunfei Wang、沈育芳(Yu-Fang Shen)


SCI 2021

陳怡文(Yi-Wen Chen)、 Ming-You Shie、Wen-Ching Chang、沈育芳(Yu-Fang Shen)*


SCI 2021

Cheng-Ham Wu、Kristina S. Kisel、Muthu Kumar Thangavel、Yi-Ting Chen、Kai-Hsin Chang、Ming-Rung Tsai、Chia-Yu Chu、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Pei-Chun Wu、Zhiming Zhang、Tzu-Ming Liu(Tzu-Ming Liu)*


SCI 2019

Wei Long Ng、Jia Min Lee、Miaomiao Zhou、Yi-Wen Chen、Kai-Xing Alvin Lee、Waiyee Yeong、沈育芳(Yu-Fang Shen)*


SCI 2019

謝明佑(Ming-You Shie)、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Suryani Dyah Astuti、Alvin Kai-Xing Lee、Shu-Hsien Lin、Ni Luh Bella Dwijaksara、陳怡文(Yi-Wen Chen)*


SCI 2019

Wei Long Ng、Chee Kai Chua、沈育芳(Yu-Fang Shen)*


SCI 2019

Yung-Cheng Chiu、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Alvin Kai-Xing Lee、Shu-Hsien Lin、Yu-Chen Wu、Yi-Wen Chen(Yi-Wen Chen)*


Other 2019

陳怡文(Yi-Wen Chen)、Hsin-Yuan Fang、謝明佑(Ming-You Shie)、沈育芳(Yu-Fang Shen)*


Other 2019

沈育芳(Yu-Fang Shen)、謝明佑(Ming-You Shie)、陳怡文(Yi-Wen Chen)*


EI 2019

Tsui-Hsien Huang、Chia-Tze Kao、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Yi-Ting Lin、Yen-Ting Liu、Ssu-Yin Yen、Chia-Che Ho(Chia-Che Ho)*


SCI 2019

Zhong Xun Khoo、Jia An、Chee Kai Chua、沈育芳(Yu-Fang Shen)、郭哲男(Che-Nan Kuo)*、 Yong Liu


SCI 2018

陳怡文(Yi-Wen Chen)、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Chia-Che Ho、Joyce Yu、Yuan-Haw Andrew Wu、Kan Wang、Cheng-Ting Shih、謝明佑(Ming-You Shie)*


SCI 2018

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Tsui-Hsien Huang、Hooi-Yee Ng、Hsin-Yuan Fang、Tuan-Ti Hsu(Tuan-Ti Hsu)*


Other 2018

Hooi Yee Ng、Kai-Xing Alvin Lee、郭哲男(Che-Nan Kuo)、沈育芳(Yu-Fang Shen)*


SCI 2018

Zhong Xun Khoo、Yong Liu、Jia An、Chee Kai Chua、沈育芳(Yu-Fang Shen)、郭哲男(Che-Nan Kuo)*


SCI 2018

Pei-Chun Wu、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Chi-Kuang Sun、Charles P. Lin、Tzu-Ming Liu(Tzu-Ming Liu)*


EI 2017

Yen-Hong Lin、Yung-Cheng Chiu、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Yuan-Haw Andrew Wu、謝明佑(Ming-You Shie)*


SCI 2017

M. Shie、沈育芳(Yu-Fang Shen)、C. Chen、Y. Chen(Y. Chen)*


SCI 2017

S. Yen、M. Shie、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Y. Chen(Y. Chen)*


SCI 2017

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Yu-Chen Wu、謝明佑(Ming-You Shie)、陳怡文(Yi-Wen Chen)*


Other 2017

Kai-Xing Alvin Lee、Hooi Yee Ng、沈育芳(Yu-Fang Shen)*


Other 2017

Hooi Yee Ng、Kai-Xing Alvin Lee、沈育芳(Yu-Fang Shen)*


SCI 2017

Yuan-Chien Chen、謝明佑(Ming-You Shie)、Yuan-Haw Andrew Wu c、Kai-Xing Alvin Lee、Li-Ju Wei c、沈育芳(Yu-Fang Shen)*


SCI 2017

謝明佑(Shie, M.-Y.)、Chang, W.-C.、Wei, L.-J.、Huang, Y.-H.、Chen, C.-H.、Shih, C.-T.、Chen, Y.-E.、沈育芳(Yu-Fang Shen)*


SCI 2016

Ming-Hsien Huang、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Tuan-Ti Hsu、Tsui-Hsien Huang(Tsui-Hsien Huang)*


SCI 2016

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Gan-Hong Chen、Shu-Hsien Lin、Gialih Lin(Gialih Lin)*


SCI 2016

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Chia-Che Ho、Ming-You Shie、Kan Wang、Hsin-Yuan Fang(Hsin-Yuan Fang)*


SCI 2016

Shang-Wei Chou、Chien-Liang Liu、Tzu-Ming Liu、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Kuo, Lun-Chang、Cheng-Ham Wu、Tsung-Yuan Hsieh、Pei-Chun Wu、Ming-Rung Tsai ,、Kai-Yao Chang、Meng-Hau Lu、Pai-Chi Li、Shi-Ping Chen


SCI 2016

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Gan-Hong Chen、Shu-Hsien Lin、Gialih Lin(Gialih Lin)*


SCI 2015

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Ming-Rung Tsai、Shao-Chieh Chen、Yun-Shiuan Leung、Chien-Tai Hsieh、Yu-Shing Chen、Fu-Lien Huang、Rofeamor P. Obena、Medel Manuel L. Zulueta,、Wen-Jeng Lee、Kuo-Chun Tang、Chun-Ta Kung、Min-Huey Chen


SCI 2012

Lin, M.-C.、Lin, G.-Z.、Hwang, C.-I.、Jian, S.-Y.、Lin, J.、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Lin, G.(Lin, G.)*


SCI 2012

Lin, M.-C.、Lin, G.-Z.、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Jian, S.-Y.、Hsieh, D.-K.、Lin, J.、Lin, G.(Lin, G.)*


SCI 2011

Lin, M.-C.、沈育芳(Yu-Fang Shen)、Lin, G.(Lin, G.)*


SCI 2011

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Chen, Y.-H.、Chu, S.-Y.、Lin, M.-I.、Hsu, H.-T.、Wu, P.-Y.、Wu, C.-J.、Liu, H.-W.、Hsu, P.-H.、Yang, A.-S.、Cheng, Y.-S. E.、Wu, Y.-T.


SCI 2011

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Lin, G.(Lin, G.)*BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

Elsevier 2017

沈育芳(Yu-Fang Shen)PATENTS

專利

2019-08-11 ~ 2038-06-20

中華民國發明專利:I668002


2018-08-01 ~ 2028-04-01

中華民國新型專利:M564529CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taiwan/National Chung Hsing University 2021.11

Wan Ni Huang、Yi Wen Chen、Ming You Shie、沈育芳(Yu-Fang Shen)


Taiwan/National Chung Hsing University 2021.11

Yu-Hsiang Liao、Ming-You Shie、Yi-Wen Chen、沈育芳(Yu-Fang Shen)


Las Vegas, USA 2019.05

陳怡文(Yi-Wen Chen)、謝明佑(Ming-You Shie)、洪偉哲、沈育芳(Yu-Fang Shen)


Chung Yuan Christian University, Taiwan 2018.11

Hong, W.-C.、Wang, W.-H.、謝明佑(Ming-You Shie)、陳怡文(Yi-Wen Chen)、沈育芳(Yu-Fang Shen)


Chung Yuan Christian University, Taiwan 2018.11

Hong, W.-C.、Wang, W.-H.、謝明佑(Ming-You Shie)、陳怡文(Yi-Wen Chen)、沈育芳(Yu-Fang Shen)


Chung Yuan Christian University, Taiwan 2018.11

Huang, X.-T.、Lee, K.-X. A.、Chang, P.、Lin, G.、沈育芳(Yu-Fang Shen)


Kyoto, Japan 2018.09

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Wang, W.-H.、Hong, W.-C.、Lin, M.-Y.、Hong, W.-C.、Lai, Y.-H.、 Liu, C.-W.、謝明佑(Ming-You Shie)、陳怡文(Yi-Wen Chen)


台灣/桃園/中央大學 2017.11

洪偉哲、王偉皇、林明毅、洪菀婧、劉鈞維、賴友和、謝明佑(Ming-You Shie)、陳怡文(Yi-Wen Chen)、沈育芳(Yu-Fang Shen)


China/Beijing 2017.10

WH Wang、MY Shie、YW Chen


Academia Sinica, Taipei. Taiwan 2017.09

Wei-Huang Wang、Ming-You Shie、Yi-Wen Chen


台灣/桃園/渴望會館 2017.08

沈育芳(Yu-Fang Shen)、Wei-Huang Wang、Yi-Wen Chen、Ming-You Shie


台灣/桃園/渴望會館 2017.08

Kai-Xing Alvin Lee、Yu-Chen Wu、Wei-Huang Wang、Yi-Wen Chen、沈育芳(Yu-Fang Shen)RESEARCH GRANT

研究計畫

2022.05.02 ~ 2022.11.30

沈育芳(Yu-Fang Shen)


2021.11.01 ~ 2022.10.31

沈育芳(Yu-Fang Shen)、李建智


2021.12.01 ~ 2022.11.30

沈育芳(Yu-Fang Shen)


2021.08.01 ~ 2022.07.31

沈育芳(Yu-Fang Shen)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

沈育芳(Yu-Fang Shen)


2019.06.01 ~ 2020.05.31

沈育芳(Yu-Fang Shen)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

陳怡文(Yi-Wen Chen)、王潔、 鄭逸琳、沈育芳(Yu-Fang Shen)、 張穎宜


2019.08.01 ~ 2020.07.31

沈育芳(Yu-Fang Shen)


2018.06.01 ~ 2019.05.31

沈育芳(Yu-Fang Shen)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

沈育芳(Yu-Fang Shen)


2017.09.01 ~ 2018.07.31

陳怡文(Yi-Wen Chen)、王潔、鄭逸琳、沈育芳(Yu-Fang Shen)、謝明佑(Ming-You Shie)、張穎宜


2017.11.01 ~ 2018.10.31

黃仲陵(Chung-Lin Huang)、林維暘、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、沈育芳(Yu-Fang Shen)、郭哲男(Che-Nan Kuo)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、龍希文、林智揚(CHIH-YANG LIN)、陳怡文(Yi-Wen Chen)


2016.10.01 ~ 2017.09.30

沈育芳(Yu-Fang Shen)、陳賢德AWARDS

獲獎

2021.12.17

授獎單位: 財團法人生技醫療科技政策研究中心


2021.10.16

授獎單位: 請選擇


2020.12.01

授獎單位: 財團法人生技醫療科技政策研究中心


2020.12.01

授獎單位: 財團法人生技醫療科技政策研究中心


2019.12.06

授獎單位: 財團法人生技醫療科技政策研究中心


2018.11.30

授獎單位: 財團法人生技醫療科政策研究中心


2018.07.20

授獎單位: 喬福集團Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

XXU00072A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


XDU00232A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
透過本課程介紹,使學生可深入了解目前已發展之三維列印技術與設備架構,並藉由簡略介紹此先進製造技術於目前工業應用之優勢


GRG00093T

(大學日間部 )【第111學年第1學期:T班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


EB301050A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
組織工程是結合了工程學以及自然科學為一體的綜合性學科,致力於發展生代材料以修復,替代,提高人體器官及其功能。本課程內容包括簡介組織工程、解剖構造與生理功能、基礎細胞生物學、生物力學、生物醫學材料、神經工程、細胞之感測、Stem cell culture 方法及應用


EB301048A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
本課程主旨為教導學生如何以業界常用之數位建模軟體,將腦中所出現之創意轉化為數位形式。


EB301039A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
本課程的教學目標在於: 1. 讓學生透過實驗操作了了解醫學工程原理及相關操作技巧 2. 學習如何規畫實驗並撰寫實驗記錄及報告 3. 激發學生研究及開發醫療器材的興趣


EB301027A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
讓學生能從此課程當中了解3D列印之市場、產業及未來趨勢,更進一步讓學生知道3D列印在醫學相關市場上的應用與發展。


EB301002A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
介紹高分子科學之各項重要領域,包括高分子結構、高分子反應、高分子性質、高分子分析、以及高分子加工等,使學生對高分子科學有全盤認識,奠定應用高分子材料或更深入學習高分子知識的基礎


EB300963A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】


EB300769A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
使學生具備現代生物化學的重要觀念。


EB100967A

(研究所博士班 )【第111學年第1學期:A班】
本課程的目的是使學生了解生醫材料的種類、性質及其實際應用。Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

110

指導教授:
學生姓名:


生醫系 108

指導教授: 沈育芳
學生姓名: 李尚庭


生物資訊與醫學工程學系 107

指導教授: 沈育芳
學生姓名: 賴友和