Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 王宇澄
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院醫學檢驗暨生物技術學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: D00133@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 中國醫藥大學-臨床醫學研究所 博士
 • 國立陽明大學-醫學 學士

經歷/Experience

 • 中國醫藥大學附設醫院心臟血管系心臟預防醫學科 - 科主任 (2016-08)
 • 中國醫藥大學附設醫院心臟血管系心臟預防醫學科 - 科主任 (2015-08 ~ 2016-07)
 • 中國醫藥大學附設醫院心臟內科 - 主治醫師 (2008-08 ~ 2015-07)
 • 台大醫院心臟內科 - 研究醫師 (2006-07 ~ 2008-06)
 • 台大醫院內科部 - 住院醫師 (2003-07 ~ 2006-06)

專長/Discipline expertise

 • 醫學倫理/Medical ethics

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

Po-Hsun Hou、Chao-Min Wang、Jen-Wei Lin、Wei-Li Lin、Tzu-Chun Lin、Huei-Jyuan Liao、Chee-Hong Chan、王宇澄(Yu-Chen Wang)*


SCI 2021

Geng-Ruei Chang、Chan-Yen Kuo、Ming-Yang Tsai、Wei-Li Lin、Tzu-Chun Lin、Huei-Jyuan Liao、Chung-Hung Chen、王宇澄(Yu-Chen Wang)*


SCI 2021

Hsien-Yueh Liu、Wei-Cheng Yang、Chao-Min Wang、Ching-Fen Wu、Jen-Wei Lin、Wei-Li Lin、王宇澄(Yu-Chen Wang)、Tzu-Chun Lin、Huei-Jyuan Liao


SCI 2021

Kuan-Cheng Chang(Kuan-Cheng Chang)*、Po-Hsin Hsieh、Mei-Yao Wu、王宇澄(Yu-Chen Wang)、Jan-Yow Chen、Fuu-Jen Tsai、Edward S.C. Shih、Ming-Jing Hwang、Tzung-Chi Huang


SCI 2020

Hung-Ju Lin、Tzung-Dau Wang(Tzung-Dau Wang)*、Michael Yu-Chih Chen、Chien-Yi Hsu、Kang-Ling Wang、Chin-Chou Huang、Ming-Jer Hsieh、Yu-Wei Chiu、Liang-Ting Chiang、Wen-Po Chuang


SCI 2020

Yi-Heng Li、Cheng-Han Lee、Wei-Chun Huang、王宇澄(Yu-Chen Wang)、Chun-Hung Su、Pei-Hsun Sung、Shih-Chieh Chien、Juey-Jen Hwang(Juey-Jen Hwang)*


SCI 2020

An-Sheng Lee、王宇澄(Yu-Chen Wang)、Shih-Sheng Chang、Ping-Hang Lo、Chia-Ming Chang、Jonathan Lu、Alan R. Burns、Chu-Huang Chen、Akemi Kakino、Tatsuya Sawamura(Tatsuya Sawamura)*


SCI 2019

Tzung-Dau Wang(Tzung-Dau Wang)*、Ying-Hsiang Lee、Shih-Sheng Chang、Ying-Chang Tung、Chih-Fan Yeh、Yen-Hung Lin、Chien-Ting Pan、Chien-Yi Hsu、Chun-Yao Huang、Cho-Kai Wu、王宇澄(Yu-Chen Wang)


SCI 2018

Yi-Heng Li、王宇澄(Yu-Chen Wang)、Yi-Chih Wang、Ju-Chi Liu、Cheng-Han Lee、Chun-Chi Chen、I-Chang Hsieh、Feng-You Kuo、Wei-Chun Huang、Shih-Hsien Sung


SCI 2018

王宇澄(Yu-Chen Wang)、李安生(An-Sheng Lee4)、呂隆昇(Long-Sheng Lu)、柯良胤(Liang-Yin Ke)、Wei-Yu Chen、Jian-Wen Dong、Jonathan Lu、Zhenping Chen、Chih-Sheng Chu、Hua-Chen Chan


SCI 2016

王宇澄(Yu-Chen Wang)、Ying-Ying Huang、Ping-Hang Lo、Kuan-Cheng Chang(Kuan-Cheng Chang)*、Chu-Huang Chen、Ming-Fong ChenBOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

無資料


RESEARCH GRANT

研究計畫

無資料


AWARDS

獲獎

無資料


Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TR300042A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>了解內科學的基礎知識,增加對疾病生理及病理的了解,迅速認知臨床診斷的重要關鍵、臨床表現和在醫學照護中可能遇到之重大疾病的治療。


TK300006A

(大學日間部 )【第113學年第1學期:A班】<br>了解人體生理個系統的病變機轉與其所導致疾病相關之病理表徵,為疾病之臨床診斷或推理之基礎。學生在課程之後能理解各系統基礎病變原理與其跟臨床表徵的連結。Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料