Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 詹雯玲
 • 單位/Department: 資訊電機學院生物資訊與醫學工程學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: wlchan@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立交通大學-生物資訊 博士
 • 台中技術學院-資訊管理 公立二專
 • 國立中興大學-資訊科學 碩士

經歷/Experience

 • 中國醫藥大學附設醫院表觀基因體研究中心 - 博士後研究員 (2012-12 ~ 2013-07)
 • 中國醫藥大學附設醫院細胞及基因體治療研究室 - 研究助理 (2007-08 ~ 2012-11)
 • 交通大學生物資訊暨系統生物研究所 - 助教/研究助理 (2006-09 ~ 2012-11)
 • 中國醫藥大學附設醫院分子醫學科 - 研究助理 (1999-02 ~ 2006-08)
 • 中興大學昆蟲系 - 國科會研究助理 (1993-02 ~ 1999-01)
 • 台灣電力公司台中區營業處 - 資料登錄員 (1990-09 ~ 1993-01)

專長/Discipline expertise

 • 生物資訊/Bioinformatics
 • 程式語言與軟體工程/Programming Languages ??and Software Engineering
 • 資料庫與資料工程/Database and Data Engineering
 • 計算機網路與網際網路/Computer network and Internet
 • 生物晶片/Bio-chip
 • 基因調控/Gene regulation

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

Yueh-Te Lin、Long-Bin Jeng、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、Ih-Jen Su、Chiao-Fang Teng


SCI 2020

Chiao-Fang Teng(Chiao-Fang Teng)*、Tsai-Chung Li、Hsi-Yuan Huang、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、HanChieh Wu、Woei-Cherng Shyu、Ih-Jen Su1、Long-Bin JengI


SCI 2020

Chien-Wei Wu、Shyang-Guang Wang、Ching-Hsiao Lee、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、Meng-Liang Lin、Shih-Shun Chen(Shih-Shun Chen)*


SCI 2020

Tsung-Lin Lee、 Shyang-Guang Wang、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、 Ching-Hsiao Lee、 Tian-Shung Wu、Meng-Liang Lin、 Shih-Shun Chen( Shih-Shun Chen)*


SCI 2019

I-Lu Lai、Ya-Sian Chang、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、Ya-Ting Lee、Ju-Chen Yen、Chin-An Yang、Shih-Ya Hung、Jan-Gowth Chang


SCI 2019

詹雯玲(Wen-Ling Chan)*、徐珮甄(Pei-Zhen Xu)、Hsi-Yuan Huang、Jan-Gowth Chang、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


SCI 2018

CHUN?CHI CHANG、TING?YUAN LIU、YA?TING LEE、YU?CHIA CHEN、KUN?TU YEH、CHIEN?CHIN LEE、YA?LING CHEN、PEI?CHIN LIN、YA?SIAN CHANG、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、TA?CHIH LIU、JAN?GOWTH CHANG


SCI 2017

I-Lu Lai、Chin-An Yang、Pei-Chin Lin、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、Ya-Ting Lee、JuChen Yen、Ya-Sian Chang、Jan-Gowth Chang(Jan-Gowth Chang)*


SCI 2016

Yuli C. Chang、Chien-Chih Chiu、Chung-Yee Yuo、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、Jan-Gowth Chang(Jan-Gowth Chang)*


SCI 2014

CHUN-CHI CHANG、YA-SIAN CHANG、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、KUN-TU YEH、REN-JENG WEI、JAN-GOWTH CHANG


SCI 2014

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、黃憲達(Hsien-Da Huang)、張建國(Jan-Gowth Chang)


SCI 2014

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國(Jan-Gowth Chang)*


SCI 2013

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、楊文光(Wen-Kung Yang)、黃憲達(Huang HD)、張建國(Jan-Gowth Chang)


SCI 2013

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、游仲逸(You CY)、楊文光(Yang WK)、洪詩雅(Hung SY)、張雅琁(Chang YS)、邱建志(Chiu CC)、葉坤土(Yeh KT)、黃憲達(Huang HD)、張建國(Chang JG)*


Other 2012

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張雅琁(YS Chang)、楊文光(Wen-Kung Yang)、張建國(Jan-Gowth Chang)*


SCI 2011

張建國(Jan-Gowth Chang)、楊登美(Yang DM)、張文馨(Chang WH)、周綠蘋(Chow LP)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、Lin HH、Huang HD、張雅琁(Chang YS)、Hung CH、楊文光(Yang WK)


SCI 2011

許勝達(Hsu SD)、林豐茂(Lin FM)、Wu MY、Liang C、Huang WC、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、Tsai WT、Chen GZ、Lee CJ,、Chien CH、Wu MC、Huang CY、Tsou AP


SCI 2011

Lin YH、李建志(Lee CC)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張文馨(Chang WH)、Wu YC、張建國(Jan-Gowth Chang)*


SCI 2006

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國(Jan-Gowth Chang)、陳永福(Chen YF)、詹永寬(Chan YK)、朱延平(Chu YP)*


SCI 2005

葉坤土(Yeh KT)、楊敏瑜(Yang MY)、劉大智(Liu TC)、Chen JC、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、林勝豐(Lin SF)、張建國(Jan-Gowth Chang)*


SCI 2005

施木青(Shih MC)、白果仁(Peck K)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、朱延平(Chu YP)、Chen JC、蔡長海、張(Jan-Gowth Chang)*


SCI 2004

陳守棟(Chen ST)、林時宜(Lin SY)、葉坤土(Yeh KT)、Kuo SJ、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、朱延平(Chu YP)、張(Jan-Gowth Chang)*


SCI 2003

張建國(Jan-Gowth Chang)*、施木青(Shih MC)、Liu SC、Chen CM、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、Lee TP、Peng CT


SCI 2003

施木青(Shin MC)、陳志玫(Chen CM)、劉素卿(Liu SC)、Huang CH、Lee TP、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國(Jan-Gowth Chang)*


SCI 2003

張建國(Jan-Gowth Chang)*、施木青(Shih MC)、劉素卿(Liu SC)、陳志玫(Chen CM)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、彭慶添(Peng CT)


SCI 2003

張建國(Jan-Gowth Chang)*、Liu HC、施木青(Shih MC)、劉素卿(Liu SC)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、蔡輔仁(Tsai FJ)


SCI 2003

張建國(Jan-Gowth Chang)*、施(Shih MC)、劉(Liu SC)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、彭慶添(Peng CT)CONFERENCE PAPERS

研討會論文

實踐大學(臺北校區)圖資大樓B1-B2. 2020.07

詹雯玲(Wen-Ling Chan)


線上研討會(採用MS Teams 軟體進行) 2020.06

詹雯玲(Wen-Ling Chan)


台灣/靜宜大學文興?會議廳 2019.11

詹雯玲(Wen-Ling Chan)


Korea 2019.07

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、徐珮甄、黃熙淵、張建國、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


台大醫院國際會議中心 2018.11

徐珮甄、甘如瑩、黃熙淵、張傑閔、王瑋馥、張建國、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張麗禎


台大醫院國際會議中心 2018.11

江宸瑋、張壬綜、王瑋馥、李靜宜、黃熙淵、張建國、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張麗禎


台大醫院國際會議中心 2018.11

王瑋馥、簡少平、黃熙淵、張建國、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、林彩秀


香港/香港城市大學 2017.11

陳彥名、黃熙淵、張建國、林彩秀、詹雯玲(Wen-Ling Chan)


香港/香港城市大學 2017.11

姚冠德、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、黃熙淵、張建國、林建佑、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


香港/香港城市大學 2017.11

林佳緯、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、黃熙淵、葛應欽、張建國


香港/香港城市大學 2017.11

簡敏慈、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、楊晶安、黃熙淵、張建國、張傑閔、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


香港/香港城市大學 2017.11

林宜蓁、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、黃熙淵、張建國、楊晶安、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


香港/香港城市大學 2017.11

張逸勝、張雅琁、張建國、黃熙淵、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Taiwan/Taichung 2016.10

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、王經篤(Jing-Doo Wang)、張建國(Chang Jan-Gowth)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Taiwan/Taichung 2016.10

江秉蓉、吳宛燁、詹雯玲(Wen-Ling Chan)


Chiang Mai, Tailand 2016.10

王經篤(Jing-Doo Wang)、張建國(Jan-Gowth Chang)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Shanghai China 2014.01

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、黃憲達、張建國


Shenzhen China 2012.12

詹雯玲(Wen-Ling Chan)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.11.01 ~ 2022.10.31

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國


2020.08.01 ~ 2021.07.31

鄧喬方教授、詹雯玲(Wen-Ling Chan)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

詹雯玲(Wen-Ling Chan)


2020.07.01 ~ 2024.06.30

蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、王昭能(Charles C.N. Wang)、蔡志仁(Zhi-Ren Tsai)、薛榮銀、蔡淵裕(Yuan-Yu Tsai)、張建國、姜秀穎、郭錦輯


2019.04.01 ~ 2020.03.31

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、黃建文(Chien Wen, Huang)


2019.11.01 ~ 2020.10.31

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、余志強(ER TZE KIONG)、張建國教授


2019.07.01 ~ 2020.06.30

詹雯玲(Wen-Ling Chan)


2019.03.06 ~ 2020.07.31

黃淑貞(Shu-chen Huang)、張筱筠(Hsiao-Chuan Chang)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、葉榮輝(RONG-HWEI YEH)


2019.04.01 ~ 2020.03.31

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、吳姿誼(TZU-YI WU)


2019.04.01 ~ 2020.03.31

王昭能(Charles C.N. Wang)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

林孟亮、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國


2018.05.01 ~ 2018.11.30

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、黃淑貞(Shu-chen Huang)、葉榮輝(RONG-HWEI YEH)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國(Jan-Gowth Chang)


2018.10.01 ~ 2019.09.30

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國、余志強(ER TZE KIONG)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

林孟亮教授、詹雯玲(Wen-Ling Chan)


2017.09.01 ~ 2018.08.31

詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國、余志強


2017.08.01 ~ 2018.10.31

詹雯玲(Wen-Ling Chan)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

陳永欽(YEONG-CHIN CHEN)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

陳宗祺(Tsung-Chi Chen)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、葉錫東


2016.11.01 ~ 2017.10.31

章順仁、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、廖偉廷、陳忠仁


2016.08.01 ~ 2019.07.31

蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、胡若梅(Rouh-Mei Hu)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、王經篤(Jing-Doo Wang)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)


2016.03.01 ~ 2017.02.28

詹雯玲(Wen-Ling Chan)


2016.10.01 ~ 2017.09.30

詹雯玲(Wen-Ling Chan)


2015.09.01 ~ 2016.08.31

詹雯玲(Wen-Ling Chan)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

林維勇、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、洪詩雅、陳朝榮


2014.08.01 ~ 2015.07.31

林維勇、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、洪詩雅、陳朝榮


2014.08.01 ~ 2015.07.31

洪詩雅、詹雯玲(Wen-Ling Chan)、張建國Course Information

授課課程

GRG00093D

(大學日間部 )【第111學年第1學期:D班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


EB400090A

(碩士在職專班 )【第111學年第1學期:A班】
使學生具備生物資訊學的知識,以及生物資訊的分析能力。


EB301003A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
介紹資料之組織與建立,教導如何利用這些資料結構,進而解決問題。


EB300966A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】
生物資訊軟體應用主要介紹各種生物資料庫及其分析工具,透過一個個研究案例, 啟發學生思考並做整合性之推論, 進而熟悉各式資料庫與工具之使用. 最後應用於研究上.


EB300962A

(大學日間部 )【第111學年第1學期:A班】Thesis Advisor

指導論文

張文誌 108

生物資訊與醫學工程學系


呂博安 108

生物資訊與醫學工程學系


潘博偉 108

生物資訊與醫學工程學系


蘇盈滿 108

生物資訊與醫學工程學系


杜偉詮 108

生物資訊與醫學工程學系


高詩凱 108

生物資訊與醫學工程學系


陳俊佑 108

生物資訊與醫學工程學系


黃科菘 108

生物資訊與醫學工程學系


葉美君 106

生物資訊與醫學工程學系


周惠賢 105

生物資訊與醫學工程學系


陳樺葦 105

生物資訊與醫學工程學系


王萱霓 105

生物資訊與醫學工程學系


潘育佳 102

生物與醫學資訊學系