Profile

基本資料..

 • 姓名/Name: 林君維
 • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
 • 職稱/Job title: 特聘教授
 • E-mail: lincwr@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 美國賓州大學-工業工程與管理 博士
 • 國外大學-工業工程與管理 碩士
 • 美國賓州大學-工業工程與管理 碩士

經歷/Experience

 • 國立雲林科技大學國際事務處 - 國際長 (2015-08 ~ 2016-07)
 • 國立雲林科技大學 - 學務長 (2010-08 ~ 2013-01)
 • 國立雲林科技大學 - 創新育成中心主任 (2007-08 ~ 2008-07)
 • 國立雲林科技大學 - 醫務管理中心主任 (2006-08 ~ 2007-07)
 • 國立雲林科技大學 - 工業管理系教授 (2004-08 ~ 2013-01)
 • 國立雲林科技大學 - 工業管理系主任 (2002-08 ~ 2005-07)
 • 國立雲林科技大學 - 中小企業創新育成中心主任 (1998-08 ~ 2002-01)
 • 國立雲林科技大學 - 商業自動化研究發展中心主任 (1996-02 ~ 2002-01)
 • 國立雲林科技大學 - 工業管理系副教授 (1993-08 ~ 2004-07)
 • 美國伊利諾大學之加哥分校 - 機械工程系助理教授 (1990-08 ~ 1993-07)
 • 美國賓州州立大學 - 工業工程系研究助理 (1987-01 ~ 1990-07)
 • 美國奧克拉荷馬州Mercury Marine, Co., Stillwater, OK, USA - 製造工程部工業工程師 (1986-05 ~ 1986-07)
 • 中和市偉聯電子公司 - 品管工程師 (1980-07 ~ 1980-08)

專長/Discipline expertise

 • 綠色生產管理/Green Production Management
 • 全球運籌與供應鏈管理/Global Logistics and Supply Chain Management
 • 生產製造與物流系統之設計、規劃與控制/Design, Planning, and Control of Production, Manufacturing , and Logistics Systems
 • 健康產業管理/Health System Management

JOURNAL PAPERS

期刊論文

EI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、鄭琇云(Jeng Shiou-Yun)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Ming K. Lim


EI 2021

?玉涓(PARNG YUH JIUAN)、Taufik Kurrahman、Chih-Cheng Chen、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Minh Ha、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


SSCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Raditia Sujanto、Ming K. Lim、BUI TAT DAT


EI 2021

鄭琇云(Jeng Shiou-Yun)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Korbkul Jantarakolica、Raymond Tan


SSCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Phan Anh Tan、Kuo-Jui Wu、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Nitcha Todumrongkul、Patrapapar Juladacha、Gabriella Christianti


SCI 2020

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Min Tsung Chen、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tatre Jantarakolica、Helen Xu


SCI 2020

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Min-Tsung Chen、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、周純峰(Shun Fung Chiu)、Mohd Helmi


SCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chia-Hao Chang、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、K.J. Wu、Q. Chen、L. Xia、B. Xue


SCI 2020

Jining Zhou、Bo Zhang、Runhua Tan、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Ming K. Lim


SCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chia-Hao Chang、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Tran Thai Ha Nguyen、Ming K. Lim


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chunyi Lin、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Kuo-Jui Wu、Thitima Sriphon


SSCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chia-Hao Chang、Kuo-Jui Wu、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Bhuripan Kalnaovkul、Raymond R. Tan


EI 2019

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、鄭琇云(Shiou-Yun Jeng)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wai Peng Wong


SSCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Phan Anh Tan、Shiou-Yun Jeng、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、耶利納(Yeneneh Tamirat Negash)、Susilo Nur Aji Cokro Darsono


EI 2019

鄭琇云(Shiou-Yun Jeng)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tartre Jantarakolica


EI 2018

林君維(Chun-Wei Remen Lin)*、?玉涓(PARNG YUH JIUAN)


SCI 2018

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)*、陳昱霖(Yu-Lin Chen)


EI 2018

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、鄭琇云(Shiou-Yun Jeng)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Raymond Tan


EI 2017

鄭琇云(Shiou-Yun Jeng)、林君維(Chun-Wei Lin)*


Other 2016

劉正雄(Cheng Hsiung Liu)*、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Other 2016

劉正雄(Cheng Hsiung Liu)*、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Other 2015

林君維(Chun-Wei Lin)*、Oliver L. Hung、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)、Chia-Heng Chang


Other 2015

林君維(Chun-Wei Lin)*、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)、Shiou-Ching Gao


EI 2014

林君維(Chun-Wei Lin)*、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)、江榮傑(Jung-Jye Jiang)


SCI 2013

林君維(Chun-Wei Lin)*、許聖傑(Sheng-Jie J. Hsu)


Other 2011

林君維(Chun-Wei Lin)、Hsiau, Hsian-Jong(Hsiau, Hsian-Jong)*


Other 2011

林其春(Chi-Chung Lin)*、林君維(Chun-Wei Lin)


Other 2011

吳沂綎(E-Ting Wu)*、林君維(Chun-Wei Lin)


TSSCI 2010

林君維(Chun-Wei Lin)、Hsiau, Hsian-Jong(Hsiau, Hsian-Jong)*、Yang, N.S


SCI 2010

林君維(Chun-Wei Lin)、Hsiau, Hsian-Jong(Hsiau, Hsian-Jong)*


Other 2009

蕭獻忠(Hsiau, Hsian-Jong)*、林君維(Chun-Wei Lin)


EI 2009

林君維(Chun-Wei Lin)、Hsiau, Hsian-Jong(Hsiau, Hsian-Jong)*


Other 2009

林君維(Lin, Chun-Wei)*、Lin, Kuo-Hui、Hsu, Sheng-Jie J


TSSCI 2008

林君維(Chun-Wei Lin)*、Chen, Chien-Kuang、Chen, Fei-Long


Other 2008

林君維(Chun-Wei Lin)*、Hsu, Sheng-Jie J.、Yang, Nang-Shu B


SCI 2007

陳宏益(Chen, Hong-Yi)、林君維(Chun-Wei Lin)*、Yih, Yuehwern


SCI 2006

林君維(Chun-Wei Lin)*、Taso, Yue-Zen


Other 2006

林君維(Chun-Wei Lin)*、Wong, Yen-Ching、Hung, Oliver L.


SCI 2006

林君維(Chun-Wei Lin)*、Hung, Oliver L、Chen, Chelun


Other 2005

張嘉恆(Chang, Chia-Heng)、Su, Chwen-Tzeng、林君維(Chun-Wei Lin)*


SCI 2004

林君維(Chun-Wei Lin)*、Chen, Hong-Yi S.


SCI 2003

林君維(Chun-Wei Lin)*、Chen, Hong-Yi S.


TSSCI 2003

林君維(Chun-Wei Lin)*、Chen, Hong-Yi、Xiao, Qing-Shun


SCI 2000

林君維(Chun-Wei Lin)*


TSSCI 2000

林君維(Chun-Wei Lin)*


EI 1999

林君維(Chun-Wei Lin)*


EI 1999

林君維(Chun-Wei Lin)*


TSSCI 1998

林君維(Chun-Wei Lin)*


Other 1998

林君維(Chun-Wei Lin)*


Other 1996

林君維(Chun-Wei Lin)*


Other 1996

林君維(Chun-Wei Lin)*BOOKS

專書

McGraw-hill Education Taiwan 2007.01

林君維(Chun-Wei Lin)


Huw-Tai Publishing Co., Taipei, Taiwan 2006.01

林君維(Chun-Wei Lin)BOOK CHAPTERS

專書論文

Department of Commerce, Ministry of Economic Affairs 2009


Department of Commerce, Ministry of Economic Affairs 2003

林君維(Chun-Wei Lin)


Department of Commerce, Ministry of Economic Affairs 2002

林君維(Chun-Wei Lin)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

中華民國/台北市 2019.03

潘靜萱、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Taichung, Taiwan, ROC 2018.11

Chang, Chia-Hao、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Lin, Sheng-Kun、?玉涓(PARNG YUH JIUAN)


Taichung, Taiwan, ROC 2018.11

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Azhar, Andi、 Chen, Hui-Chuan、Lin, Wen-Hsin


Ho Chi Minh City, Vietnam 2018.06

Tuan, Hai Nguyen、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Cebu, Philippines 2018.05

Chang, Chia-Hao、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Hsu, Wan-Yu


Taipei, Taiwan 2017.12

Ha, Le Thi Thanh、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Taichung, Taiwan 2017.05

Andi Azhar、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Pattaya, Thailand 2017.05

Ramiaji Kusumawardhana、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Chengdu, China 2017.04

Andi Azhar、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Chengdu, China 2017.04

Chien-Van Pham、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Dubai, UAE 2017.03

沈孟君(Susan Shen)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


San Diego, CA, USA 2017.01

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


Hong Kong 2016.12


國立高雄師範大學和平校區,高雄,台灣 2016.06

張雯婷、林君維(Chun-Wei Lin)


國立高雄師範大學和平校區,高雄,台灣 2016.06

劉韋辰、林君維(Chun-Wei Lin)


國立高雄師範大學和平校區,高雄,台灣 2016.06

李昀叡、林君維(Chun-Wei Lin)


國立高雄師範大學和平校區, 高雄, 台灣 2016.06

張元榛、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


國立高雄師範大學和平校區, 高雄, 台灣 2016.06

徐婉瑜、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


國立高雄師範大學和平校區, 高雄, 台灣 2016.06

林禹安、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Hangzhou, China 2014.07

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)、江榮傑(Jung-Jye Jiang)


靜宜大學, 台中, 台灣 .


靜宜大學, 台中, 台灣 .


靜宜大學, 台中, 台灣 .


靜宜大學, 台中, 台灣 .


國立臺中科技大學, 台中,台灣 .


義守大學, 高雄,台灣 .


新科技大學, 新竹,台灣 .


台灣科技大學, 台北, 台灣 .


台灣科技大學, 台北, 台灣 .


台灣科技大學, 台北, 台灣 .


國立台北大學, 台北,台灣 .


環球科技科技大學, 雲林,台灣 .


南台科技大學, 台南,台灣 .


南台科技大學, 台南,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


Melaka - Malaysia .


國立勤益科技大學,台中,台灣 .


國立聯合大學, 苗栗,台灣 .


國立聯合大學, 苗栗,台灣 .


Cebu, Philippines .


逢甲大學,中壢市,台灣 .


大同大學,台北市,台灣 .


國立中央大學,中壢市,台灣 .


國立中央大學,中壢市,台灣 .


Kuala Lumpur, Malaysia .


Taipei County, Taiwan .


Taipei County, Taiwan .


南華大學,嘉義, 台灣 .


Chongli, Taiwan .


Chongli, Taiwan .


Seoul, Korea .


Seoul, Korea .


Taichung, Taiwan .


Kaohsiung, Taiwan .


Kaohsiung, Taiwan .


Tokyo, Japan .


Taipei County, Taiwan .


Taipei County, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Taipei, Taiwan, R.O.C. .


Hsinchu, Taiwan .


Mandarin Oriental Hotel, Manila, Philippines .


Hong Kong Baptist University, Hong Kong .


Tainan, Taiwan .


Tainan, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Penghu, Taiwan .


Taipe .


Taipei, Taiwan .


Brunei Darussalam .


Touliu, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Chia-Yi, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Hsin-Chu .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Yunlin, Taiwan .


Hsin-Chu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Hsinchu, Taiwan .


Hsinchu, Taiwan .


Hsinchu, Taiwan .


Hsinchu, Taiwan .


Chayi, Taiwan .


Chayi, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Changhua, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Singapore .


Hsinchu, Taiwan, R.O.C .


Shinchuan, Taiwan .


Chong-Li, Taiwan .


Chong-Li, Taiwan .


Tainan, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Tainan, Taiwan, R.O.C. .


Tainan, Taiwan, R.O.C. .


Singapore .


Taipei, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Tainan, Taiwan, R.O.C. .


Newark, NJ .


Los Angeles .


Cookville .


Washington, D.C. .


San Francisco, CA .


Atlanta, GA .


Detroit .RESEARCH GRANT

研究計畫

2016.08.01 ~ 2017.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


2016.09.01 ~ 2017.02.28

林君維(Chun-Wei Lin)


2016.10.01 ~ 2017.05.31

林君維(Chun-Wei Lin)、陳宏益(Hongyi Chen)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2012.04.01 ~ 2012.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2012.04.01 ~ 2012.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2012.03.01 ~ 2012.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.09.01 ~ 2012.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.07.01 ~ 2011.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2011.11.30

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.03.01 ~ 2011.08.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.06.01 ~ 2012.03.31

游元良(Yuanlian You)、林君維(Chun-Wei Lin)


2010.10.01 ~ 2011.01.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2009.01.01 ~ 2009.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.03.01 ~ 2008.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.03.01 ~ 2008.09.30

林君維(Chun-Wei Lin)、呂明山(Mingshan Lu)


2008.01.01 ~ 2008.03.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.06.01 ~ 2008.08.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.04.01 ~ 2008.07.30

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.07.01 ~ 2008.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.01.01 ~ 2008.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.01.01 ~ 2007.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.04.01 ~ 2007.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.08.01 ~ 2007.11.30

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.11.30 ~ 2007.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.04.01 ~ 2007.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2006.01.01 ~ 2006.12.31


2005.04.01 ~ 2005.12.31


2005.02.01 ~ 2005.12.31AWARDS

獲獎

無資料


Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

XBU00044A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>此門課程為創意領導學程總結性課程,望能培養學生具備「國際觀」、「社會關懷」,及具備「問題解決能力」、「自主學習能力」。


XBU00039A

(大學日間部 )【第112學年第1學期:A班】<br>本課程將使用TED Talk演講模式訓練學生們,讓學生們熟悉並瞭解TED的理念,並開創Asia talk為目標,增進英語演講之技巧,課堂中並融入國際禮儀(國際交際舞以及餐桌禮儀)之內容,增進學生之自信與儀態。


MID00011B

(研究所博士班 )【第112學年第1學期:B班】<br>本課程主要是培養學生能整合管理與跨學科知識,展現其處理重要且新穎之產業發展策略,並能應用於現代企業問題的能力。


MH400025A

(碩士在職專班 )【第112學年第1學期:A班】<br>讓學生了解科技管理的定義與科技管理的範疇,介紹科技策略、產業研究與分析、產業科技政策、高科技公司管理、高科技產品的生產與行銷,將學生帶入資訊科技產業的情境。使學生在學期間透過教科書能對科技管理理論的認識與了解,使其對科技公司的管理有初步的熟悉,引發學生對於科技管理的興趣。


MH400021A

(碩士在職專班 )【第112學年第1學期:A班】<br>國際產業在全球化與自由化的發展下,為求取得更具成本競爭力的生產資源與更貼近消費市場,使得企業的競爭,無可避免地走向全球分工與就地行銷的趨勢。然而為發揮團隊整合的優勢,各國紛紛成立區域聯盟(Regional Coalition),以應付區域外國家的壓力。此區域聯盟以「美國-墨西哥-加拿大協議」(United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA)、歐盟(European Union, EU)為先驅。而如果日本與中國成功加入後,則目前之東南亞國協(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)將成為全球最大的自由貿易區其中將包括:馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、汶萊、越南、緬甸、寮國、柬埔寨、泰國、日本與中國。本課程之目的,乃是針對東南亞國協國家之國情介紹、產業特性、市場現況、經營與管理之重點,運籌管理之佈局,人才培育、投資分析,以及如何在東南亞地區保持產業經營競爭力等,做深入之探討。Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料